<<
>>

Відсутність у багатьох випадках точно визначених у натурі меж адміністративно-територіальних одиниць або встановлення значної частини меж таких одиниць без урахування місцевих природних, історичних та інших факторів, перспектив розвитку регіонів та населених пунктів.

Інша проблема - формування адмінтеродиниць без урахування місцевих природних, історичних, географічних, інших факторів, що в результаті породжує зниження якості надання послуги, або взагалі утруднює доступ до послуг в залежності від місця проживання громадян.

Так, з мал. 3.29 видно, що жителям населених пунктів По- кровське, Покровка, Василівка Очаківського району Миколаївської області отримання послуг районного рівня у м. Очаків утруднене їх місцем проживання. Адміністративно зазначені населені пункти відносяться до Очаківського району Миколаївської області. Проте доступ до районного центру ускладнюється водною перешкодою - Дніпровським лиманом, а по суші потрібно перетнути значну частину територій Херсонської та Миколаївської областей, щоб дістатися до районного центру. 3 мал. 3.30 видно, що для жителів зазначених населених пунктів зручніше і логічніше було б, якби їх поселення належали до Голопристанського району Херсонської області.

P о з д і л 3. Основні проблеми існуючого адміністративно-територіального устрою

ШШШ^^ШШШШЯШШШШШШЯШШШШШ-

Отже, коротко проаналізувавши деякі з проблем адміністративно-територіального устрою держави, доходимо висновку, що існуючий адміністративно-територіальний устрій держави:

- стримує подальший розвиток ефективного і самодостатнього місцевого самоврядування;

- унеможливлює проведення бюджетної реформи, зокрема вдосконалення міжбюджетних відносин;

- призводить до зростання диспропорцій у рівнях соціально- економічного розвитку територій;

- знижує ефективність державної політики, спрямованої на вирівнювання показників розвитку регіонів. .

Подальше нереформування адміністративно-територіального устрою поглибить проблеми:

- рівномірного представлення органів влади в адміністративно- територіальних одиницях базового рівня;

- нерівномірного фінансового забезпечення у розрахунку на 1 жителя однорівневих категорій адміністративно-територіальних одиниць;

- визначення критеріїв оптимальності управління;

- фінансового та інституцїиного забезпечення органів місцевого самоврядування;

- нереалізації повноцінного місцевого самоврядування на всіх рівнях адмінтерустрою, крім рівня міст обласного значення;

ii6

- диспропорції у рівнях соціально-економічного розвитку територій;

- взаємин між суб’єктами влади на районному та обласному рівнях;

- якості та доступності послуг населенню.

Охарактеризовані проблеми існуючого адміністративно-територіального устрою спричинюють такі недоліки у місцевому самоврядуванні (мал. 3.31):

Наявність двох центрів публічної влади в області та районі - обласна (районна) держадміністрація та обласна (районна) рада, обумовлює конкуренцію функцій і компетенції цих органів та спричинює конфліктні ситуації під час вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку територій.

Відсутність чіткого розподілу повноважень між органами самоврядування та місцевими держадміністраціями, між їх рівнями, органами і посадовими особами:

- відсутність відповідальності за виконання;

- неналежний рівень їх здійснення.

Ha сьогодні відповідно до законодавства

дублюються майже 80 повноважень зазначених органів:

Мал. 3.31

• наявність двох центрів публічної влади в області та районі - обласна (районна) державна адміністрація та обласна (районна) рада, що породжує нездорову конкуренцію компетенції цих органів, і, як наслідок, об\'єктивно зумовлює виникнення конфліктних ситуацій при вирішенні питань соціально-економічного та культурного розвитку територій;

• відсутність необхідної правової бази стосовно розмежування сфер компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів, що має наслідком дублювання функцій, а відтак - недостатню відповідальність за їх виконання;

• відсутність чіткого розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями, між їх рівнями, органами і посадовими особами. [На сьогодні майже 80 повноважень зазначених органів дублюються];

• відсутність фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для повноцінного виконання завдань та повноважень органами місцевого самоврядування, наявність значних диспропорцій у рівнях соціально-економічного й культурного розвитку, а також ресурсного забезпечення територіальних громад;

• відсутність організаційно-правових механізмів забезпечення участі населення в процесах прийняття рішень у системі місцевого самоврядування; закритість від територіальної громади органів місцевого самоврядування;

• проблеми якісного кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування.

Останній недолік особливо гостро проявився у період після 2006 p., після проведення чергових виборів до місцевих рад, оскільки освітній рівень посадових осіб органів місцевого самоврядування та підготовка депутатів місцевих рад у багатьох випадках не дає їм змоги кваліфіковано виконувати покладені на них повноваження та обов’язки. Так, з майже 99 тис. посадовців місцевих органів самоврядування лише 181-на особа має науковий ступінь, 33 250 осіб - неповну вищу освіту (статистичні матеріали Голов- держслужби України станом на 31.12.07 (табл. 3.6). Найбільш “освічені” регіони (від 70 до 90 % посадових осіб мають вищу освіту) - Автономна Республіка Крим (77,7 %), Дніпропетровська (72,6 %), Запорізька (73,1 %), Луганська (70,4%), Харківська (74,6 %) області, м. Київ (87,9 %) та м. Севастополь (81,9 %). Менш “освічені” (50-60 % посадових осіб мають вищу освіту) - Вінницька (55,5 %), Житомирська (52,1 %), Київська (53,1 %), Кіровоградська (56,1 %), Тернопільська (57,2 %), Хмельницька (57,5 %), Чернігівська (56,3 %) області (табл. 3.7).

Близько 40 % сільських, селищних та міських голів на кожних чергових виборах обираються вперше, що свідчить про відсутність у них досвіду та відповідної підготовки для виконання своїх повноважень.

3 більш як 230 тис. депутатів місцевих рад на кожних чергових виборах 40-60 % обираються вперше. Отже, в основній своїй масі вони не мають відповідної підготовки та досвіду для здійснення депутатських повноважень. При цьому існуюча система навчання чи підготовки новообраних депутатів є недостатньою для провадження ними кваліфікованої депутатської діяльності, система

119

Показники Усього посадових осіб Облікова кількість працівників, які мають освіту Кількість працівників, які здобули вищу освіту у звітному році, осіб
неповну базову вищу повну вищу мають науковий ступінь мають вчене звання всього

осіб

з них рівень магістра за напрямом “Державне управління “
осіб % осіб % всього осіб з них докто- рів наук всього

осіб

3 HUX

професорів

вНАДУ в інших закладах
Усього по Україні________________ 98 948 33 250 33,6 63 979 64,7 181 21 37 9 1 079 124 242
Керівники, з них мають категорії посад: 39 533 10319 26,1 28 515 72,1 153 21 35 9 373 82 75
першу_________ 27 0 0 27 100 8 2 2 2 0 0 0
другу_________ 82 2 2,4 80 97,6 18 0 6 0 2 1 0
третю 946 17 1,8 928 98,1 31 5 4 1 25 11 * 4
четверту______ L 12 246 3 332 27,2 8614 70,3 37 6 11 4 75 28 6
п’яту__________ 21 424 6 178 28,8 14 863 69,4 51 7 10 1 190 36 37
шосту_________ 4 808 790 16,4 4 003 83,3 8 1 2 1 81 6 28
Спеціалісти, з них мають категорії посад: 59415 22 931 38,6 35 464 59,7 28 0 2 0 706 42 167
другу_________ 3 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0 ~ 0 0 0
третю_________ 6 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0
четверту 76 10 13,2 64 84,2 0 0 0 0 1 1 0
п’яту__________ 2 926 790 27 2 075 70,9 6 0 _J_____ 0 32 7 13
шосту_________ 25 173 5 965 23,7 19 050 75,7 12 0 _J_____ 0 390 24 85
сьому 31 231 16 165 51,8 14 267 64,7 10 0 0 0 283 10 69

120

Область

(регіон)

Усього

посадових

осіб

Облікова кількість працівників, які мають освіту Кількість працівників, які здобули вищу освіту у звітному році, осіб
неповну базову вищу повну вищу мають науковий ступінь, осіб мають вчене звання, осіб всього з них рівень магістра за напрямом “Державне управління ”
осіб % осіб % всього 3 HUX

докто

рів

наук

всього 3 HUX

профе

сорів

вНЛДУ в інших закладах
Усього B Україні , 98 948 33 250 33,6 63 979 64,7 181 21 37 9 1079 124 242
Автономна Республіка Крим____________ 4 058 864 21,3 3 153 77,7 6 1 2 0 59 7 12
Вінницька___ 4 167 1 800 43,2 2311 55,5 3 2 2 1 22 4 8
Волинська___ 2 502 1 013 40,5 1 437 57,4 0 0 Q 0 7 1 0
Дніпропетровська_____________ 7 135 1860 26,1 5 177 72,6 12 2 5 1 91 15 18
Донецька____ 9 277 2 799 30,2 6 437 69,4 18 1 4 1 159 5 34
Житомирська 3 491 1 589 45,5 1 819 52,1 1 0 ___ 0_ 0 14 1 5
Закарпатська 2 202 839 38,1 1 290 58,6 7 1 0 0 52 1 6
Запорізька 3 863 996 25,8 2 822 73,1 2 __ 0_ 0 0 62 8 8
Івано-

Франківська

2 958 1 151 38,9 1768 59,8 3 0 1 0 22 0 11
Київська_____ 4 441 1892 42,6 2 356 53,1 11 4 2 1 33 9 9
Кіровоградська 2 958 1 248 42,2 1 659 56,1 4 0 0 0 27 1 11

121

надання інформаційно-консультативних послуг депутатам місцевих рад взагалі відсутня.

При щорічному оновленні корпусу службовців органів місцевого самоврядування на 20 % необхідні програми навчання проходять лише 11-12 % з них, тобто кількість осіб, які мають відповідну підготовку, досвід роботи чи закінчили курси підвищення кваліфікації за відповіднйми програмами, лише зменшується.

Так, протягом 2007 p. здобули вищу освіту лише 1079 посадових осіб місцевого самоврядування (табл. 3.8).

Увесь вищеперерахований комплекс проблемних питань існуючого адміністративно-територіального устрою держави породжує неефективне функціонування інституту місцевого самоврядування, яке проявляється у неспроможності місцевих органів влади самостійно і в повному обсязі та на належному рівні вирішувати питання місцевого значення, що обумовлюється:

1) недостатньою фінансовою забезпеченістю органів місцевого самоврядування (неналежна фінансово-ресурсна спроможність відповідних рад для виконання власних та делегованих державою повноважень);

2) інституційною незабезпеченістю місцевих органів влади (відсутність відповідних інституцій, наприклад, виконавчих органів районних, обласних рад);

3) відсутністю ефективного впливу населення на процедуру прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;

4) низьким фаховим рівнем посадових осіб органів місцевого самоврядування;

5) низьким рівнем надання, адміністративних послуг населенню:

- із майже 60-ти можливих адміністративних послуг надається лише близько 10-ти;

- для отримання більшості послуг громадянину необхідно звертатися до відповідних органів районного рівня;

- для відкриття власної справи необхідно отримати понад 60 дозволів з районного, обласного, і навіть центрального рівнів.

Невирішення цих питань дуже швидко призведе до поширення такого явища, як міжрайонна внутрішня відомча субрегіоналі- зація, сутність якої розкривається у нфступному розділі.

123

______________ Усього___________ ____________________________ Зокрема:____________________________
навчено працівників ___________________ в Україні за ко рдоном
у m.
ч. пройшли навчання за напрямом __________ “Державне управління”
зниху

порядку

надання

міжна

родної

технічної

допомоги

Область (регіон) Усього

посадових

осіб

видано направлень, од. осіб у % до загальної кількості працівників всього всього за

професій

ними

програ

мами

за програмами

тематичних

семінарів

за

програ

мами

стажу

вання

всього

Усього в Україні_________ 98 948 14 150 13 720 13,9 13 629 12 584 5 548 6 976 160 91 36
Автономна Республіка Крим___ 4 058 788 738 18,2 730 727 352 368 7 8 2
Вінницька________ 4 167 354 348 8,4 347 321 145 173 3 1 1
Волинська________ 2 502 879 874 34,9 873 870 428 441 1 _J_____ 1
Дніпропетровська___ 7135 783 774 10,8 766 753 444 308 1 8 2
Донецька_________ 9 277 1202 1 120 12,1 1 117 724 339 367 18 3 3
Житомирська______ 3 491 364 364 10,4 354 344 126 216 2 10 0
Закарпатська_________ 2 202 235 230 10,4 228 220 106 91 23 _J_____ 0
Запорізька____________ 3 863 725 663 17,2 660 580 344 225 11 3 _____ \\_
Івано-Франківська__ 2 958 415 406 13,7 401 378 183 192 3 5 3
Київська______________ 4 441 520 517 11,6 508 445 142 296 7 9 5
Кіровоградська______ 2 958 435 426 14,4 414 352 112 231 9 12 2
Луганська_____________ 5 755 1000 909 15,8 899 869 384 474 11 10 6

Область (регіон) Усього

посадових

осіб

____________ Усього___________ ____________________________ Зокрема:_________________
видано направлень, од. навчено працівників ___________________ в Україні____________________ за щ одоном
осіб у % до загальної кількості працівників всього у m.
ч. пройшли навчання за напрямом __________ “Державне управління ”
всього з ниху порядку надання міжнародної технічної допомоги
всього за

професій

ними

програ

мами

за програмами

тематичних

семінарів

за

програ

мами

стажу

вання

Львівська_________ 5 453 235 234 ~ 43 228 173 131 41 1 6 4
Миколаївська______ 2 543 594 567 22,3 567 521 159 360 2 0 0
Одеська »_________ 4 937 535 529 10,7 529 495 189 293 13 0 0
Полтавська________ 3 966 546 543 13,7 541 526 258 265 3 2 0
Рівненська________ 2 508 846 838 33,4 838 834 370 445 19 0 0
Сумська__________ 3 375 539 536 15,9 535 530 200 326 4 _J____ 1
Тернопільська_____ 2 624 240 240 9,1 209 209 149 51 9 0 0
Харківська________ 5 695 699 699 12,3 698 683 192 486 5 _J_____ 1
Херсонська________ 2 474 360. 358 14,5 356 308 195 111 2 2 1
Хмельницька______ 3 247 348 336 10,3 320 320 109 208 3 __ 2_ 1
Черкаська_________ 3 890 415 410 10,5 408 402 151 250 1 2 0
Чернівецька_______ 1874 220 219 11,7 219 210 92 117 _J______ 0 0
Чернігівська_______ 3 055 762 733 24 730 688 229 458 1 3 2
м. Київ___________ 323 58 58 18 58 51 9 42 Q 0 0
м. Севастополь____ 177 53 51 28,8 51 51 10 41 0 0 0

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Відсутність у багатьох випадках точно визначених у натурі меж адміністративно-територіальних одиниць або встановлення значної частини меж таких одиниць без урахування місцевих природних, історичних та інших факторів, перспектив розвитку регіонів та населених пунктів.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -