<<
>>

§ 8. БССР — адна з заснавальніц Аріанізацыі Аб\'яшанмх I Іацый

Новыя правы саюзных рэспублік у сферы міжна- родных адносін і абароны аблягчалі барацьбу савецкай дыпламатыі за права іх удзелу ў стварэнні і рабоце Ap- ганізацыі Аб\'яднаных Нацый.

Ha папярэдніх перагаворах аб стварэнні новай міжнароднай арганізацыі па бяспецы, якія пачаліся во- сенню 1944 г. (ЗША, Думбартан-Окс), савецкая дэлега- цыя паставіла пытанне аб тым, каб паўнапраўнымі ўдзельнікамі гэтай арганізацыі, побач з CCCP, быпі і 16 саюзных рэспублік. Ane дадзеная прапанова, як і трэба было чакаць, сустрэла рашучае пярэчанне з боку заходніх дзяржаў, асабліва ЗША. Адзін з аргументаў — саюзныя рэспублікі не суверенныя, не самастойныя дзяржавы, хоць гэты аргумент не перашкаджаў заходнім краінам падтрымліваць прэтэндэнтаў на членства ў AAH, далёкіх ад палітычнай незалежнасці. Палітыка CCCP у дадзеным пытанні расцэньвалася як імкненне мець «множественное членство» ў міжнароднай арганізацыі па бяспецы. Пытанне ў Думбартан-Оксе не быпо вырашана і зноў абмяркоўвалася ўжо на Ялцінскай канферэнцыі кіраўнікоў СССР, ЗША і АнгліІ ў лютым 1945 г. Нарэшце ў выніку вострых дыскусій быпо прынята кампраміснае рашэнне аб прадстаўніцтве ў AAH толькі Беларускай і Украінскай рэспублік і, значыць, аб допуску гэтых дзяржаў да пер- шапачатковага членства.

Ha канферэнцыі Аб\'яднаных Нацый, якая адкрыпася

25 красавіка 1945 r., савецкая дэлегацыя паставіла пытанне аб запрашэнні для ўдзелу ў ёй Беларусі і Украіны. Прапанова быпа падтрымана. ПрадстаўнікІ БССР і УССР быпі запрошаны на канферэнцыю ў Сан-Францыска. НакІраваная Беларускай CCP дэлегацыя мела паўна- моцтвы на падпісанне канчатковага тэксту Статута AAH.

26 чэрвеня 1945 г. прадстаўнікі БССР падпісалі ў ліку 50 яе заснавальнікаў Статут AAH. 30 жніўня 1945 г. Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР ратыфікаваў Статут. 24 каст- рычніка ратыфікацыйная грамата быпа дэпанавана Дзяр- жаўнаму дэпартаменту ЗША.

Кароткі агляд адраджэння беларускай дзяржаўнасці дазваляе зрабідь выснову, шго, нягледзячы на ўсе цяж- касці і складанасці, наша дзяржава пасгупова, крок за крокам, умацоўвала сваё міжнароднае становішча і разам з ім свой нацыянальна-дзяржаўны суверэнітэт.

<< | >>
Источник: В. А. Круталевіч, I. А. Юхо. ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ I ПРАВА БЕЛАРУСІ (1917-1945 гг.). MIHCK «БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА». 2000

Еще по теме § 8. БССР — адна з заснавальніц Аріанізацыі Аб'яшанмх I Іацый:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -