<<
>>

1.3. Види банків та банківських об\'єднань

Сучасний етап становлення ринкових відносин в економічній системі України характеризується зростанням ролі банків у стимулюванні економічного зростання. Саме банки, мобілізуючи тимчасово вільні грошові кошти і перетворюючи їх на капітал, здатний приносити прибуток, збільшують реальне багатство країни.
Саме через банки здійснюються зв\'язки між усіма учасниками господарських процесів, а тому вони, власне є тими центрами, де розпочинається і завершується ділове партнерство. Банківська система, таким чином, є найважливішою основою для розвитку підприємницької діяльності, вирішальним фактором економічного зростання і підвищення життєвого рівня населення. Тому від ефективності роботи банків значною мірою залежить успіх у завершенні ринкових перетворень.

Банки є незалежними, універсальними, фінансово-кредитними установами, що здійснюють дуже широкий спектр найрізноманітніших операцій, пов\'язаних з розрахунково-касовим, кредитним та іншим обслуговуванням підприємств, організацій, населення у всіх секторах економіки.

З урахуванням різноплановості та різноманітності головних аспектів функціонування банки можуть класифікуватися за багатьма ознаками і різними критеріями: формою власності; організаційною формою діяльності; величиною активів; наявністю мережі філіалів; спеціалізацією та ін.

Так, за формою власності банки можуть бути приватними або державними.

Приватний банк - це банк, капітал якого формується повністю або частково за рахунок коштів приватних осіб. Держава не відповідає за зобов\'язаннями цих банків, а банки не відповідають за зобов\'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або відповідним договором. Так само і Національний банк України не відповідає за зобов\'язаннями банків, а банки не відповідають за зобов\'язаннями Національного банку України.

Державний банк - це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі.

В Україні державний банк засновується за рішенням Кабінету Міністрів України. У нашій країні функціонують два банки з державною формою власності: Ощадний банк і Експортно-імпортний банк, статутні фонди яких створені за рахунок бюджетних коштів та коштів бюджетних установ.

За організаційною формою господарської діяльності банки в Україні створюються у формі відкритого акціонерного товариства або кооперативного банку.

Відкриті акціонерні товариства формують капітал банку шляхом емісії і розміщення іменних акцій на ринку цінних паперів. Це означає, що акції можуть розміщуватися банком серед необмеженого кола учасників.

Кооперативні банки створюються за принципом територіальності і поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки. Мінімальна кількість учасників місцевого (у межах області) кооперативного банку має бути не менше, ніж 50 осіб. У разі зменшення кількості учасників і неспроможності кооперативного банку протягом одного року збільшити їхню кількість до мінімально необхідного рівня діяльність такого банку припиняється шляхом зміни організаційно-правової форми або ліквідації. Учасниками центрального кооперативного банку є місцеві кооперативні банки. До функцій центрального кооперативного банку належать централізація та перерозподіл ресурсів, акумульованих місцевими кооперативними банками, а також здійснення контролю за діяльністю кооперативних банків регіонального рівня. Нині в Україні кооперативні банки поки що не створені.

За величиною активів банки можуть поділятися на декілька груп, зокрема таких: 1) найбільші банки з активами понад 5 млрд. грн.; 2) великі банки, активи яких становлять від 1 до 5 млрд. грн.; 3) середні банки з активами від 500 млн. до 1 млрд. грн.; 4) малі банки, активи яких менші, ніж 500 млн. грн.

З огляду на величину активів у різних банків потрібно вказати на доволі високий ступінь їхньої концентрації у комерційних банків України. Так, за станом на 1.04.2008 р. зі 176 діючих у нашій країні банків 19 з них мали активи понад 10 млрд.

грн. При цьому зі 645 млрд. грн. загальних банківських активів майже 440 млрд. грн. припадало на ці банки. Така ситуація відповідає загальносвітовій тенденції до зростання концентрації банківських активів і капіталу відповідно до обсягів операцій на фінансових ринках, розвитку новітніх банківських технологій, що потребують значних витрат, а також посилення конкуренції з боку інших, небанківських фінансових посередників.

Залежно від наявності мережі філіалів банки поділяються на філіальні, тобто ті, що мають мережу філіалів і відділень, та безфіліальні, тобто ті, що такої мережі не мають.

Залежно від спеціалізації, тобто кола здійснюваних операцій, банки в Україні можуть функціонувати або як універсальні, або як спеціалізовані.

Універсальні банки виконують широкий спектр банківських операцій, охоплюють багато секторів грошового ринку та галузей економіки. В Україні діяльність більшості банків має універсальний характер.

Спеціалізовані банки обмежують свою діяльність невеликим колом операцій, функціонують у відносно вузькому секторі фінансового ринку або обслуговують окремі галузі економіки.

Згідно з чинним законодавством України за спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними і розрахунковими (кліринговими).

Ощадні банки спеціалізуються на акумуляції коштів населення та наданні кредитів переважно фізичним особам. Інвестиційні банки здійснюють довгострокову акумуляцію ресурсів шляхом випуску власних цінних паперів і забезпечують відповідні вкладення коштів шляхом видачі кредитів або придбання цінних паперів інших емітентів. Іпотечні банки здійснюють довгострокові кредитні операції під заставу нерухомого майна. Розрахункові (клірингові) банки основним об\'єктом власної спеціалізації обирають здійснення розрахунків своїх клієнтів та інших банківських установ.

Банки самостійно визначають напрямки своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій. При цьому Національний банк України здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове забезпечення здійснюваних цими банками операцій.

Банк набуває статусу спеціалізованого у тому разі, якщо більше, ніж 50 відсотків його активів є активами одного типу. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку в разі, якщо більше, ніж 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.

В Україні поки що не створені інвестиційні, іпотечні та розрахункові банки у традиційному розумінні їхньої спеціалізації. Причинами цього є відсутність достатньо розвинутого фондового ринку, ринку нерухомості і землі, а також наявність ефективної системи електронних платежів Національного банку України. Основним спеціалізованим банком на вітчизняному фінансовому ринку є державний Ощадний банк України.

Згідно з чинним законодавством нашої держави банки також мають право створювати банківські об\'єднання таких трьох типів:

банківська корпорація;

банківська холдингова група;

фінансова холдингова група.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 1.3. Види банків та банківських об'єднань:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -