<<
>>

Банківська ліцензія

- це документ, який видається Національним банком України у встановленому порядку і на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність.
Без отримання банківської ліцензії не дозволяється здійснювати одночасно діяльність із залучення вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, надання кредитів, а також вести рахунки. Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без банківської ліцензії, несуть кримінальну, цивільну чи адміністративну відповідальність згідно із законами України.

Банківська ліцензія надається Національним банком України на підставі клопотання банку за наявності пакета документів, які підтверджують:

> наявність сплаченого та зареєстрованого підписного капіталу банку у розмірі, визначеному законодавством, а саме: для місцевих кооперативних банків, що діють у межах однієї області, - 1 млн. євро;

для банків, які діють на території однієї області, - 3 млн. євро; для банків, які діють на території всієї України, - 5 млн. євро;

забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп\'ютерною технікою, програмним забезпеченням, комунікаційними засобами, потрібними для здійснення банківських операцій і захисту інформації, приміщеннями із касовим вузлом відповідно до вимог Національного банку України;

наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необхідний для управління банком.

Національний банк України може відмовити у наданні ліцензії, якщо зазначені умови не виконані банком протягом одного року з дати державної реєстрації банку. В такому разі державна реєстрація банку скасовується і банк ліквідується. Рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову в її наданні приймається Національним банком України протягом одного місяця з дня отримання зазначеного вище пакета документів.

При цьому банківська ліцензія не може передаватися третім особам.

Національний банк України може відкликати банківську ліцензію лише у таких випадках:

якщо було виявлено, що документи, надані для отримання ліцензії, містять недостовірну інформацію;

якщо банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії;

у разі порушення законодавства України або нормативно- правових актів Національного банку України, що спричинило значну втрату активів і настання неплатоспроможності банку;

на підставі висновку тимчасового адміністратора про неможливість приведення банку в правову відповідність з вимогами законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України;

недоцільності виконання плану тимчасової адміністрації щодо реорганізації банку.

Національний банк України негайно повідомляє банк про відкликання у нього банківської ліцензії. Банк протягом трьох днів з моменту отримання рішення зобов\'язаний повернути Національному банку України свою банківську ліцензію. У день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії із вказаних підстав банк припиняє здійснення усіх банківських операцій та вчиняє дії, що забезпечують виконання банком своїх зобов\'язань перед вкладниками та іншими кредиторами відповідно до укладених договорів.

Комерційний банк для отримання банківської ліцензії подає до територіального управління Національного банку України за його місцезнаходженням або Департаменту реєстрації та ліцензування банків НБУ такі документи:

клопотання банку про видачу банківської ліцензії за підписом голови правління банку;

інформацію про керівників банку;

відомості про забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп\'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, які потрібні для здійснення банківських операцій;

оформлений відповідно до вимог законодавства України документ на право власності на приміщення або договір оренди на приміщення, в якому розміщуватиметься банк, на строк не менше, ніж п\'ять років;

відомості про відповідність технічного стану та організації охорони приміщень банку вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;

бізнес-план, складений відповідно до вимог Національного банку України щодо реєстрації банків;

опис та дані про управлінську та організаційну структуру банку (підрозділи, у тому числі підрозділи внутрішнього аудиту та з питань аналізу й управління ризиками, їхня підпорядкованість, порядок прийняття рішень);

внутрішні положення про правління (раду директорів) банку, а також внутрішні положення, що регулюють виконання ним операцій, право на здійснення яких надає йому банківська ліцензія Національного банку України.

Для отримання ліцензії керівники банку повинні мати бездоганну ділову репутацію. Йдеться про те, що на посади голови банку, його заступників та членів ради банку, голови, його заступників і членів правління (ради директорів), головного бухгалтера, його заступника, керівників відокремлених структурних підрозділів банку не можуть бути призначені особи, котрі були керівниками банків, які визнані відповідно до чинного вітчизняного законодавства банкрутами або щодо яких Національний банк України прийняв рішення про ліквідацію чи про відкликання банківської ліцензії, а також особи, котрі притягувалися до кримінальної відповідальності або були звільнені за вимогою Національного банку України.

На підставі отриманої банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі банківські операції:

приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків- кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик.

Ці три види діяльності належать до винятково банківських операцій, здійснювати які у сукупності дозволяється тільки юридичним особам, котрі мають банківську ліцензію.

За наявності банківської ліцензії банки мають право також здійснювати ще й такі операції та угоди:

надання гарантій і поручительств та інших зобов\'язань від третіх осіб, які передбачають їхнє виконання у грошовій формі;

придбання права вимоги на виконання зобов\'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

лізинг;

послуги з відповідального зберігання та надання в оренду

/ W W W \\ W І ¦ ^ • • W ¦ •

(майновий найм) сейфів для зберігання цінностей і документів;

випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Ці операції банку дозволяється здійснювати на основі отриманої банківської ліцензії.

Однак для здійснення цілого ряду деяких інших видів банківських операцій, крім власне банківської ліцензії, комерційному банку потрібно мати ще й письмовий дозвіл Національного банку України.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Банківська ліцензія:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -