<<
>>

Банківська послуга

- це кінцевий результат діяльності банку, спрямований на оптимальне забезпечення потреб клієнтів й отримання прибутку банком. Фактично банківська послуга є формою вираження взаємин між клієнтом і банком, представленою комплексом банківських операцій.

Послуги, які надаються банком, мають закінчений цикл виробництва й розвитку: маркетингове дослідження, виробництво, стимулювання збуту, продаж та споживання.

Банківські послуги мають специфічні особливості:

надання банківських послуг пов\'язане з використанням грошей у різних формах (готівковій та безготівковій);

абстрактність (послуги не відчутні на дотик, а також складність для сприйняття);

купівля-продаж більшості банківських послуг характеризується тривалістю в часі.

Як правило, угода не обмежується одноразовим актом, а встановлюються більш-менш тривалі відносини клієнта з банком;

- банківські послуги не є лише монополією банку, їх можуть надавати і парабанківські установи. Одним з прикладів вважається кредитна спілка, яка також може надавати послуги, пов\'язані з кредитуванням.

Усі зазначені властивості банківських послуг вимагають від споживачів доволі високої економічної культури, викликають необхідність роз\'яснення суті послуги клієнту і посилюють значення фактора довіри клієнтів. Адже клієнт, довіряючи банку свої гроші, укладає угоду, перебіг якої для нього початково не контрольований. Як наслідок, невідчутний характер банківської послуги нібито продовжується: це невідчутні дії з невідчутними активами.

Надання банківських послуг пов\'язане з певним ризиком для банку. Для них характерні такі ризики:

правовий ризик - надання послуги може перебувати під впливом правового фактора. Для окремої послуги це може проявлятися в розбіжностях між умовами, вказаними в договорі з клієнтом, та з чинним законодавством;

ринковий і валютний ризики характерні для змішаних послуг;

ризик виникнення несприятливих обставин;

ризик неплатоспроможності клієнта.

При погіршенні фінансового стану клієнта й у разі отримання плати за послугу після її здійснення банк може не отримати комісійну винагороду;

ризик втрати активів;

спредовий ризик - ризик перевищення комісії, яку платить банк, над комісією, отриманою від клієнта;

ризик втраченої ринкової позиції - ризик втрати репутації, втрати клієнтів, зниження банківського рейтингу.

Управління цими ризиками має бути невід\'ємною складовою роботи банку в процесі надання банківських послуг, що сприятиме відповідно зменшенню їхнього впливу на діяльність банку. Кореляція між різними видами ризиків має здійснюватися як в межах окремого банку, так і в масштабах банківської системи загалом, що забезпечить її ефективну діяльність. Відповідно банкам, щоб витримати конкурентну боротьбу та зробити свій внесок в економічний розвиток, необхідно враховувати вплив зазначених ризиків на свою діяльність та використовувати методи їхньої мінімізації.

Банківські послуги, як й інші економічні категорії, підлягають класифікації. Доцільним є виділення ряду критеріїв, за якими можна здійснювати класифікацію банківських послуг. Комерційні банки, виконуючи функцію фінансового посередництва, реалізують її через три групи операцій, тобто депозитні, кредитні та розрахункові, що й визначає їхню роль у системі ринкових відносин, і саме виконання яких у сукупності дає змогу розглядати їх як банки. Депозитні операції пов\'язані із залученням грошових коштів клієнтів на вклади. Кредитні операції визначають передачу банками коштів клієнтам у тимчасове корисітування за плату у вигляді процента. Розрахункові операції здійснюються банками за дорученням клієнтів у готівковій і безготівковій формах у порядку обслуговування платіжного грошового обороту. Таким чином, доцільним є виділення групи базових послуг, які й приносять банку основну частину прибутку. Оскільки банки в системі ринкових відносин постійно перебувають у розвитку, в конкурентній боротьбі за клієнта, то вони змушені розширювати коло послуг, пропонуючи клієнтам нові, додаткові послуги.

З огляду на вищевикладене банківські послуги слід класифікувати відповідно до функціонального змісту діяльності банків на основні (депозитні, кредитні, розрахункові) й додаткові, які є похідними і доповнюючими до основних. До групи додаткових послуг належать інформаційні, консультаційні, агентські, трастові та інші послуги.

Особливостями додаткових банківських послуг є:

для надання цих послуг банкам, як правило, непотрібні додаткові ресурси;

найбільшу частину доходів від надання послуг банки одержують у вигляді комісії;

діяльність банків при наданні зазначених послуг спрямована на вчинення юридичних і фактичних дій, які безпосередньо не пов\'язані з матеріальними наслідками.

Надання додаткових послуг, як правило, супроводжується оформленням цивільно-правових договорів.

Зазначена класифікація банківських послуг охоплює весь спектр діяльності банків на ринку банківських послуг.

Залежно від суб\'єкта, на якого розраховані послуги, можна виділити послуги фізичним особам, корпораціям, фірмам, державним установам, банкам. Усіх клієнтів банку, які зі свого боку створюють попит на ці послуги, доцільно розподілити на дві основні групи: корпоративні й роздрібні клієнти. Перша група охоплює юридичних осіб, а друга - фізичних. Відповідно до такого поділу клієнтів банку послуги, які їм пропонуються, слід розмежувати на дві групи - роздрібні та оптові.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Банківська послуга:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -