<<
>>

18.2. Фінансова звітність та оцінювання прибутковостікомерційного банку

Одним з основних принципів функціонування будь-якої банківської установи є свобода прийняття економічних рішень, які мають базуватися на обробці інформації, що міститься у фінансовій звітності.
Загалом звітність необхідно розглядати як процес надання комерційним банком інформації про свою діяльність тим, хто її потребує для прийняття відповідних рішень. Метою звітності є забезпечення інформацією про фінансовий стан банку, його діяльність на грошовому, валютному та фондовому ринках. З одного боку, звітність є основним джерелом отримання інформації для суб\'єктів господарювання, а з іншого - каналом зв\'язку, через який суб\'єкт передає відомості про свою діяльність у ринкове середовище.

Відповідно до міжнародних стандартів, фінансова звітність комерційного банку повинна мати якісні характеристики, тобто містити інформацію, корисну для користувачів. Користувачами звітності комерційних банків України є: інвестори, кредитори, клієнти, контрагенти, органи влади (у тому числі податкова адміністрація), громадськість, керівництво та працівники банку, Національний банк України, міжнародні фінансово-кредитні установи. Вони використовують звітність для того, щоб задовольнити свої різноманітні потреби в інформації (табл. 18.2).

Таблиця 18.2\r\nКористувачі звітності Вимоги\r\nІнвестори Цікавить інформація про ризик, що супроводжує інвестиції, та дохід від них; вартість акцій, отже, надійність та прибутковість емітента. Джерелом інформації є балансовий звіт і звіт про прибутки та збитки.\r\nАкціонери Зацікавлені в інформації, яка дала би змогу оцінити здатність банку виплачувати дивіденди, а саме: перелік та обґрунтованість витрат, загальна дохідність банку, обсяг отриманого прибутку. Джерелом інформації є балансовий звіт, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух акціонерного капіталу.\r\nКерівництво Зацікавлене в аналізі всієї звітності на основі розробленої системи показників.

Це дає змогу прогнозувати грошові надходження у банк та приймати рішення про ефективність, з якою банк міг би використовувати додаткові ресурси, визначати свою позицію щодо інших банків та ін.\r\nСпівробітники Зацікавлені в інформації про стабільність та рентабельність свого банку, його здатність забезпечувати їх заробітною платою, можливість подальшої\r\nКредитори Цікавляться інформацією про ліквідність та платоспроможність банку з метою прогнозування його можливостей вчасно сплатити за фінансовими зобов\'язаннями. Джерелом інформації є основна фінансова звітність.\r\nКонтрагенти Зацікавлені в оптимальному виборі партнера й оптимізації обсягу, характеру та рівня ризикованості операцій з банком-контрагентом. Джерелом інформації є балансовий звіт.\r\n

Продовження таблиці 18.2

\r\nОргани влади Цікавить інформація про розподіл ресурсів і результати діяльності банків. Джерелом інформації переважно є нефінансова звітність.\r\nГромадськість Отримує інформацію щодо діяльності окремих банків та стабільності банківської системи. Джерелом інформації є публічна фінансова звітність\r\nМіжнародні фінансово- кредитні установи Цікавить інформація для збірника «Міжнародна фінансова статистика» (дані про валютні курси, міжнародну ліквідність, гроші та банківські операції, відсоткові ставки, міжнародні трансакції, рахунки державного сектору, державні рахунки та ін.). Джерелом інформації може бути\r\nНаціональний банк: департамент бухгалтерського обліку; департамент безвиїзного нагляду Здійснює контроль за достовірністю інформації і бухгалтерського обліку. Джерелом інформації є баланси банків з різною періодичністю та рівнями розшифровок. Збирає інформацію, яка дає змогу дати загальну оцінку ризиків кожного банку, а також визначити ступінь виконання банком економічних нормативів. Джерелом інформації є фінансова звітність.\r\nЕмісійно-кредитний департамент Використовує інформацію, яка дає змогу розрахувати низку показників, що є індикаторами стану грошово-кредитного ринку (грошова маса і грошова база, заборгованість економіки перед банками та ін.).

Джерелом інформації є 13 звітних форм, які можна згрупувати у такі блоки: звіти про кредитну, депозитну діяльність банку, портфель цінних паперів та ін.\r\nДепартамент готівково- грошового обігу Збирає інформацію, що характеризує стан готівково-грошового обігу. Джерелом інформації є звітність про касові обіги банку та стан заборгованості виплат за заробітною платою.\r\nЕкономічний департамент Використовує інформацію, необхідну для складання платіжного балансу країни, підготовки звіту для Міжнародного валютного фонду (МВФ) та щомісячного бюлетеня Національного банку України. Джерелом інформації є фінансова та нефінансова звітність банків.\r\nДепартамент валютного регулювання Здійснює комплексний аналіз операцій уповноважених банків з валютними цінностями. Джерелом інформації є встановлені форми звітності.\r\nУправління платіжних систем та касового виконання держбюджету Збирає інформацію про рух бюджетних коштів на рахунках, відкритих в установах банків. Джерелом інформації є відповідні форми фінансової звітності.\r\n

Важливою вимогою до фінансової та статистичної звітності є достовірність та реальність інформації, які забезпечуються документуванням банківських операцій, проведенням періодичних інвентаризацій, за допомогою яких контролюється та уточнюється наявність і вартість активів та пасивів банку, цінностей та операцій, що обліковуються на позабалансових рахунках. Обов\'язковою вимогою до фінансової та статистичної звітності є її порівнянність, тобто можливість зіставлення показників звітного періоду з аналогічними показниками минулих періодів. Саме на цій основі можна зробити певні висновки щодо змін у фінансовому стані банку та спрогнозувати тенденції розвитку банківських операцій.

Отже, фінансова звітність банку - це система взаємопов\'язаних узагальнених показників, що відображають фінансовий стан та результати діяльності банку за звітний період. Вона складається з допомогою підрахування, групування і спеціального оброблення даних поточного бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність банку дає змогу одержати достатньо повний обсяг інформації, на підставі якої оцінюється реальний фінансовий стан банку, якість управління та рівень ризику. Основною формою фінансової звітності є бухгалтерський баланс, який має власну структуру, відмінну від простої копії залишків на рахунках, але побудовану відповідно до принципів і групувань, зазначених у плані рахунків. Другою основною формою фінансової звітності є звіт про прибутки та збитки, який розробляється відповідно до вимог міжнародних стандартів з урахуванням національних особливостей.

До статистичної звітності належить звітність про кредитні та депозитні операції в національній та іноземній валюті, процентні ставки, операції з цінними паперами та інші банківські операції.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 18.2. Фінансова звітність та оцінювання прибутковостікомерційного банку:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -