<<
>>

Баланс комерційного банку

- це бухгалтерський баланс, в якому відображається стан власних, залучених і позичених коштів, їхнє розміщення в кредитні й інші активні операції. За даними балансу здійснюється контроль формування і розміщення грошових ресурсів, стану кредитних, розрахункових, касових та інших банківських операцій, включаючи операції з цінними паперами.

Загалом банківський баланс характеризує у грошовому виразі стан ресурсів комерційних банків, джерела їхнього формування і спрямування використання, а також фінансові результати банків на початок та кінець звітного періоду.

Аналіз банківського балансу дає змогу визначити наявність особистих коштів, зміни у структурі джерел ресурсів, склад та динаміку активів, контролювати ліквідність банків, здійснювати управління фінансовою стійкістю.

При побудові банківського балансу використовують принципи групування операцій за економічно однорідними ознаками. При цьому в активі статті розміщуються за ступенем зниження ліквідності, а в пасиві - залежно від зменшення ступеня запитання.

Пасив банківського балансу відображає грошові ресурси банку для кредитування і проведення інших банківських операцій. У пасиві балансу відображаються такі основні статті: кореспондентські рахунки НБУ й інших банків; депозити та кредити, отримані від інших банків; кредити, отримані від НБУ; строкові депозити клієнтів та кошти до запитання; власні цінні папери й інші зобов\'язання. Заборгованість, що відображається у активі банківського балансу, показує спрямування ресурсів банку. На активних рахунках відображаються: валюта, монета і банківські метали; дорожні та інші чеки; кошти на кореспондентських рахунках у НБУ і в інших банках; цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції; кредити на фінансовий лізинг, надані клієнтам; інвестиції в асоційовані та дочірні компанії; нематеріальні активи; матеріальні активи й інші активи.

Відображення інформації у балансі досягається за допомогою методу подвійного запису, зумовленого бухгалтерським рівнянням:

А = П = З + К, (18.1)

де А - активи;

П - пасиви;

З - зобов\'язання;

К - капітал.

Баланси комерційних банків використовують для аналізу і управління діяльністю банківськими установами, визначення показників їхньої ліквідності, управління банківськими ресурсами, аналізу банківського прибутку.

В ринкових умовах баланс комерційного банку є засобом не тільки бухгалтерської звітності, а й комерційної інформації банківського менеджменту, своєрідною рекламою для потенційних клієнтів, які прагнуть на професійному рівні розібратися в діяльності банку.

Результати діяльності комерційних банків, усі здійсненні витрати й отримані доходи в минулому звітному періоді відображаються у звіті про прибутки і збитки, який надає інформацію про різні види доходів і витрат за операціями банку. У цьому звіті після статей доходів і витрат відображається фінансовий результат діяльності банку - балансовий прибуток, який після певного коригування (наприклад, на суму доходів, що не підлягають оподаткуванню) трансформуються у прибуток. Аналіз доходів, витрат і прибутковості дає змогу вивчити результати діяльності

• W ^ W ¦ I W ¦ W

комерційного банку, а отже, й оцінити ефективність його як комерційного підприємства.

Звіт про прибутки та збитки ґрунтується на концепції грошових потоків за доходами і витратами, які групуються за їхнім економічним характером. Таке групування дає змогу оцінювати собівартість формування різних груп ресурсів і безпосередній чистий прибуток (збиток) від операцій.

Різниця між доходами і витратами комерційного банку становить його валовий прибуток (валовий дохід). Показник валового прибутку (без врахування сплати податків і розподілу прибутку) дає характеристику ефективності діяльності комерційного банку. Доходи комерційного банку формуються за рахунок: 1) процентних доходів; 2) комісійних доходів; 3) результату від торговельних операцій; 4) інших банківських операційних доходів; 5) інших небанківських операційних доходів; 6) зменшення резервів за заборгованістю; 7) непередбачених доходів.

Операційний дохід охоплює процентний дохід, комісійний дохід, дохід від торговельних операцій, інші банківські та небанківські операційні доходи. Процентний дохід складається з доходів за коштами, розміщеними в інших банках, кредитами суб\'єктам господарської діяльності і фізичним особам, іншими кредитами та доходу за цінними паперами, одержаному у вигляді відсотків.

Комісійний дохід утворюється внаслідок розрахунково-касового та кредитного обслуговування банків й інших клієнтів як результат операцій на фондовому та валютному ринках, які стосуються, перш за все, купівлі-продажу цінних паперів та іноземної валюти за дорученням інших банків або клієнтів. Дохід від торговельних операцій є результатом торгівлі цінними паперами, іноземною валютою та іншими фінансовими інструментами, що здійснюється з ініціативи банку і за виконанням доручень клієнтів. До інших банківських операційних доходів належать дивідендний дохід, дохід від оперативного лізингу, штрафи та пені, отримані за банківськими операціями. Інші небанківські операційні доходи є результатом здійснення банком господарських операцій. До них належать доходи від продажу основних засобів і матеріальних цінностей, штрафи й пені, отримані за господарськими операціями, та ін.

Доходи банку від зменшення резервів за заборгованістю утворюються за умов зменшення обсягів продуктивних активів і зобов\'язань банку або в результаті зміни структури активів. Зменшення абсолютного розміру продуктивних активів призводить до скорочення активних операцій банку і потенційного зменшення доходу від цих операцій. Зниження обсягу зобов\'язань, за рахунок яких формується значна частка активів, також може спричинити ймовірне скорочення числа активних операцій банку та зменшення доходу від них. Саме отримання доходу з цього джерела може стати причиною зменшення інших видів операційного доходу. Що стосується зміни структури активів, то утворенню доходів від зменшення резервів сприяє зниження частки ризикових актів. За певних умов, це - позитивне явище, але слід пам\'ятати, що між ризиком і доходом існує прямий зв\'язок. Це означає, що ймовірність зниження дохідності активів банку в результаті зменшення їхньої ризикованості буде доволі високою.

До непередбачених доходів належать доходи, які виникли внаслідок надзвичайних подій (відшкодування збитків від надзвичайних подій), та інші непередбачені доходи.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Баланс комерційного банку:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -