<<
>>

1. Поняття і класифікація пасивів комерційного банку

Аналіз літературних джерел показує, що на практиці часто змішуються поняття "банківські ресурси", "банківський капітал" і "капітал банку", таблиця 3.1. Причому така підміна понять зустрічається не тільки в поточній практичній діяльності банківських працівників, де вона не спричиняє ніяких наслідків, але часто і в багатьох інших випадках.
Розділення цих трьох, в багатьох аспектах схожих, понять є принципово важливим для більш повного розуміння їх суті, з\'ясування їх функцій і ролі і, як наслідок, визначення їх впливу на роботу банку.

Таблиця 3.1

Визначення пасивів комерційного банку в літературних джерелах\r\nА»

з/п Літературне джерело Зміст визначення "пасиви комерційного банку "\r\n1 2 3\r\n1 Банківська енциклопедія / Під редакцією д. е н., професора A.M. Мороза Банківський капітал — сукупність грошових капіталів, залучених банком, які використовуються ним у вигляді банківських ресурсів для кредитно- розрахункових та інших операцій Власний (акціонерний і резервний) капітал банку складає меншу частку банківського капіталу\r\n3 Насюренко О. В Банківські операції Капітал банку - це фонд ресурсів, шо були внесені засновниками, акціонерами (учасниками) банку, і належать їм. Він складається з статутного та резервного фондів, інших фондів, загальних та спеціальних резервів, нерозподіленого прибутку\r\n3 Основы банковского дела / Под ред. д.э н , проф А Н. Мороза Банковские ресурсы - совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении банков и использующихся ими для выполнения активных и других операций\r\n

\r\n1 2 3\r\n4 Банківська справа: Навчальний посібник / За ред проф Р.І. Тиркала Банківські ресурси - цс сукупність грошових коштів, шо знаходяться в розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення активних та інших операцій\r\n5 Національний банк і ірошово-кредитна політика Підручник / За ред д е н., проф A M Мороза та к.є н., дои М.Ф.

ІІуховкіної Капітал банку складається із суми основного капіталу та додаткового капіталу за мінусом відвернень з врахуванням основних засобів\r\n6 Организация и

планирование кредита: Учебник / Под ред. Н.Д Барковского Под банковскими ресурсами понимается совокупность всех денежных средств, находящихся в распоряжении банков и используемых им для кредитных и других операций\r\n

Таким чином, в теорії банківської справи розрізняють поняття "банківські ресурси", "банківський капітал" і "капітал банку". Поняття "банківські ресурси" тотожне "банківському капіталу" — найбільш загальне, включає всі джерела фінансових ресурсів, створені в процесі внутрішньої та зовнішньої діяльності банку. Іншою традиційною назвою для джерел формування фінансових ресурсів банку с пасиви. В динаміці структуру пасивів всієї банківської системи України наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Питома вага зобов язань і капітану у пасивах банків України-\r\nПоказники За станом на 01 01 2001 р За станом на 01.01 2002р За станом на 01.01 2003 р\r\n Сума Відсотки Сума Відсотки Сума Відсотки\r\n1 2 J 6 7 8 9\r\n| Пасиви 36827,3 100.0 47203.8 100,0 63896,0 100,0\r\n! Капітал 6502,1 17,7 7908.9 16.8 9983,4 15,6\r\nЗобов\'язання 30325,2 82.3 39294,9 83.2 1 53912,6 L. .. 8ІІ_\r\n

Як бачимо, за своїм походженням пасиви не однорідні, і складаються з капіталу та зобов\'язань банку перед вкладниками та кредиторами.

В нормативних актах залежно від структури, способів формування та оцінки виділяють інші поняття банківського капіталу:

капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов\'язань;

капітал підписний - величина капіталу, на яку отримано письмові зобов\'язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпискою на акції (паї);

капітал статутний - сплачений та зареєстрований підписний капітал;

капітал регулятивний (власні кошти) - складається з основного та додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаються нормативно- правовими актами Національного банку України.

Основним елементом капіталу банку с фоіщи, створені відповідно до законодавства, і резерви, утворені за рахунок внутрішніх джерел з метою підтримки діяльності банку. Останні входять до капіталу банку, якщо вони відповідають принципам стабільності їх утворення, субординації по відношенню до прав кредиторів, відсутності фіксованих норм їх нарахувань.

Інша склалова-зобов\'язання, згідно з визначенням НБУ, представляє собою "вимоги до активів банківської установи, що становлять її зобов\'язання сплатити фіксовану суму коштів у визначений час у майбутньому".

Таким чином, зє>бов\'язання - це теперішнє зобов\'язання банку, шо виникає з його минулої діяльності, розрахунок за яким повинен закінчігтися відпливом із банку ресурсів, які втілюють економічні вигоди.

Зобов\'язання комерційного банку стосуються коштів клієнтів та інших банків, тимчасово залучених у вигляді кредитів і депозитів за відповідну плату, та іншої кредиторської заборгованості комерційного банку, що утворюються в процесі його діяльності.

В комерційних банках зобов\'язання і капітал групуються за економічним змістом та за строками залучення фінансових ресурсів.

За економічним змістом зобов\'язання розподіляються на: кредити, отримані від НБУ; кошти інших банків (залишки на коррахунках, кредити та депозити); кошти клієнтів (кошти до запитання і строкові кошти); кошти бюджету, позабюджетних фондів та інші кошти клієнтів, що утримуються з бюджету; боргові цінні папери, емітовані банком; чисгі нереалізовані витрати від похідних фінансових інструментів; нараховані витрати до сплати; субординована заборгованість та інші зобов\'язання.

Кошти НБУ - це переважно кошти, надані НБУ у вигляді стабілізаційних кредитів.

Наявність залишків на коррахунках і на депозитах, як правило, свідчить про довіру до банку з боку інших банків. Зовсім інакше слід підходити до заборгованості за кредитами, отриманими від інших банків. Значна питома вага цієї заборгованості може свідчити про надмірну залежність банку від міжбанківського ринку кредитів, які здебільшого с дорогими. Звичайно, сам факт наявності такої заборгованості ще не є негативною ознакою, але стала тенденція до її збільшення справді може сигналізувати про потенційні негаразди в банку.

Кошти клієнтів (заборгованість перед юридичними і фізичними особами) - це залишки за депозитними, поточними, картковими рахунками відповідної категорії клієнтів.

Кошти бюджетних установ мають місце у тих банках, які мають право на здійснення касового обслуговування державного бюджету.

За терміном залучення розрізняють наступні групи пасивів (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Класифікація пасивів за терміном залучення\'

У ринковій економіці джерелами поповнення фінансового капіталу комерційного банку є: прибутки, отримані за минулі періоди; кошти, залучені шляхом випуску простих і привілейованих акцій; позики, отримані за рахунок кредитів і випуску облігацій. Отже, джерелами фінансових ресурсів є власні, залучені та позикові кошти, структура яких визначає фінансову незалежність і платоспроможність банку.

<< | >>
Источник: Петрук О.М.. Банківська справа. Навч. посібник. /за ред. Ф. Ф. Бутинця. К.: Кондор,2007. - 461 с.. 2007

Еще по теме 1. Поняття і класифікація пасивів комерційного банку:

 1. 1. Характеристика дворівневої банківської системи України
 2. 1. Поняття і класифікація пасивів комерційного банку
 3. ГЛОСАРІЙ
 4. ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОРИНКУ
 5. Розділ 9 БАНКІВСЬКА ФІРМА І БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 6. Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки банків
 7. Глава 2. Фінансова система
 8. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 9. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
 10. Розділ VІ Міжнародні фінанси
 11. ТЕМА 13. Управління позиковим капіталом
 12. 3. методичні рекомендації ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 13. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 14. Національний банк України як суб’єкт регулювання ліквідності банків України
 15. ВСТУП
 16. 2.1. Поняття комерційних банків та їх класифікація
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -