<<
>>

10.1. Бланковий кредит та кредит під заставу цінних паперів

Банк може надавати бланковий кредит у межах наявних ресурсів без застави майна чи інших видів забезпечення - тільки під зобов\'язання повернути кредит із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах.

Бланковий кредит - це вид банківського кредиту, що не забезпечений реальними цінностями.

Цей вид кредиту не має конкретного забезпечення і тому надається, як правило, першокласним за кредитоспроможністю клієнтам, з якими банк має давні зв\'язки та не має претензій за оформленими раніше кредитами.

Кредит видається ним для задоволення потреби в додаткових коштах, яка виникла у ході здійснення виробничого процесу, і має переважно короткотерміновий характер (від одного до трьох місяців). Оскільки позика видається без забезпечення її повернення відповідними зобов\'язаннями (у вигляді застави, гарантії, страхування), тобто на довірі до клієнта, то процентна ставка встановлюється на вищому рівні, ніж за іншими кредитами.

Для оформлення кредиту підприємство подає у банк клопотання- заяву, де вказуються ціль, розмір і термін, на який він запрошується, баланси для визначення кредитоспроможності та проект кредитного договору. Ні обґрунтування причини виникнення потреби в кредиті до його видачі, ні цільове його використання надалі банк не перевіряє. Валюта позики спрямовується або на поточний рахунок позичальника, або безпосередньо на здійснення платежу за пред\'явленими розрахунково-грошовими документами. Позика оформляється терміновим зобов\'язанням на конкретний термін погашення, при настанні якого стягується з поточного рахунка позичальника. За кожен день прострочення погашення позичкової заборгованості (і процентів за кредит) банком стягується пеня в розмірі, визначеному кредитним договором. Сам факт виникнення у позичальника простроченої заборгованості за виданим бланковим кредитом може відобразитися на зниженні довіри банку до клієнта і відмови надалі в наданні йому подібних кредитів.

В умовах ринкової економіки більшість підприємств володіє значною кількістю цінних паперів, які можуть бути використані для забезпечення банківських кредитів.

Кредити під заставу цінних паперів - зручна форма кредитних відносин між кредитором і позичальником, оскільки вони ґрунтуються на доволі нескладній операції прийому в заставу та визначенні вартості цінних паперів. Витрати на зберігання такої застави незначні. Також простим є оцінювання їхньої заставної вартості, яке звичайно проводиться на фондовій біржі.

В забезпечення кредиту як об\'єкт застави позичальником можуть бути подані різного роду цінні папери: акції, облігації, короткотермінові казначейські зобов\'язання, векселі, депозитні сертифікати. При цьому до застави приймаються як іменні цінні папери, так і на пред\'явника.

Застава цінних паперів здійснюється на умовах закладу з передачею заставлених цінних паперів на зберігання банку. Отримувачем кредиту може бути будь-яке платоспроможне підприємство, якому на правах власності належать цінні папери зовнішніх емітентів, тобто інших підприємств і банків, а також держави. Власні акції та облігації підприємства-позичальника не приймаються банком у забезпечення позики.

Перед видачею позик під цінні папери банк має взяти до уваги ряд чинників:

якість цінних паперів, які заставляються (тобто справжність і платоспроможність відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»);

можливість реалізації цінних паперів на вторинному ринку як об\'єктів застави, тобто ліквідність цінних паперів (наприклад, за умовами випуску не підлягають реалізації на фондовій біржі цінні папери пайових товариств і акціонерних товариств закритого типу);

платоспроможність банку, фірми, акціонерного товариства й інших організацій, які випустили цінні папери (чим вища їхня репутація або чим стабільніший дохід, який виплачується за цінними паперами, тим стійкіший курс цінних паперів і вища їхня реалізованість);

наявність у цінних паперів ринкової вартості, тобто їхнє котирування на фондовій біржі.

Для одержання позички позичальник подає до банку заяву разом з реєстром цінних паперів, які передаються в заставу.

При позитивному вирішенні питання про видачу позики укладаються кредитний договір і договір застави.

Розмір кредиту, який видається під заставу цінних паперів, встановлюється у відповідному відсотку від їхньої заставної вартості.

Цей відсоток визначається ступенем ризику для банку за кожним цінним папером, що виступає як забезпечення кредиту. Так, зокрема, на практиці обсяг позики, яка видається під заставу державних цінних паперів, встановлюється в розмірі 90% від їхньої заставної вартості; під банківські акції, зареєстровані на фондовій біржі, він може коливатися на рівні 70-80%, а під котировані цінні папери підприємств - на рівні 6070% від їхньої заставної ціни.

При непогашенні позичальником заборгованості за позикою у встановлений термін заставлені в забезпечення кредиту цінні папери у встановленому порядку переходять у власність банку. Банк може ці папери залишити за собою або продати їх за діючим курсом і погасити позичку клієнта.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 10.1. Бланковий кредит та кредит під заставу цінних паперів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -