<<
>>

ТЕМА 7. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1. Поняття ринку цінних паперів, його суб\'єкти та об\'єкти

2. Характеристика цінних паперів

3. Професійна діяльність на РЦП

4. Фондова біржа

1. Ринок цінних паперів (РЦП) є специфічною сферою грошового ринку, де об’єктом операцій є цінні папери (ЦП), де ЦП опосередковують інші операції грошового ринку.

РЦП забезпечує емісію, купівлю-продаж, формує ціну, врівноважує попит та пропозицію на ЦП.

Основні функції РЦП:

- регулювання сфери грошового обігу та кредиту;

- забезпечення переливу капіталу між галузями та сферами економіки;

- розподіл і перерозподіл капіталу корпорацій (АТ), контроль за їхньою діяльністю;

- залучення капіталу та забезпечення його ефективного використання;

- забезпечення оперативної інформації про рух індивідуальних капіталів.

На РЦП акумулюються вільні грошові кошти юридичних осіб, держави та заощадження приватних осіб, які спрямовують­ся на споживання. Функціонування РЦП здійснюється за наступними принципами (міжнародними стандартами): прозорість, відкритість, доступність, впорядкованість, конкурентність.

Розрізняють такі РЦП:

- за сферою поширення - світові, національні, регіональні та місцеві;

- за стадією обігу - первинний (первинні угоди купівлі-продажу тільки-що випущених ЦП) і вторинний (подальший обіг ЦП);

- за формою організації вторинного ринку – біржовий і позабіржовий (вуличний);

- за емітентами - ринок корпоративних ЦП, випущених юридичними особами; ринок муніципальних ЦП, випущених органами місцевого самоврядування; ринок державних ЦП, випущених державою;

Суб\'єкти РЦП:

- емітенти (компанії, товари­ства, підприємства, держава) – випускають ЦП;

- інвестори (фізичні та юридичні особи) покупці ЦП;

- посередники (брокери, ділери, андеррайтери);

- органи регулювання (ДКЦПФР, біржі, асоціації брокерів та ділерів тощо);

- інфраструктурні учасники (депозитарії, зберігачі, реєстратори, трасти, продавці інформації про РЦП).

Крім власників ЦП, що мають право володіння, користування та розпорядження ЦП, є ще номінальні держателі ЦП - агенти, на яких здійснена реєстрація акцій.

2. Цінні папери – документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила(видала), і власника та передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

ЦП є об’єктами РЦП і поділяються на:

- емісійні (акції, облігації, сертифікати, казначейські зобов’язання) та неемісійні (визнаються такими ДКЦПФР);

- пайові (акції, інвестиційні сертифікати);

- боргові(облігації, казначейські зобов’язання, ощадні(депозитні) сертифікати, векселі);

- іпотечні(іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні, сертифікати ФОН);

- приватизаційні;

- похідні ЦП - деривативи (опціони, форварди, ф\'ючерси, варанти, райти);

- товаророзпорядчі.

За формою випуску ЦП можуть бути на пред’явника, іменні або ордерні.

Акція(А) – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника(акціонера), що стосуються акціонерного товариства(АТ), включаючи право на отримання частини прибутку АТ у вигляді дивідендів та право отримання частини майна АТ у разі його ліквідації, право на управління АТ, а також немайнові права, передбачені чинним законодавством України.

Розрізняють А паперові і непаперові(електронні), сертифікатні і безсертифікатні, прості(звичайні) і привілейовані (преференційні), іменні і на пред’явника, зворотні і незворотні, конвертовані і кумулятивні, вітчизняні та іноземні, деноміновані у національній та іноземній валютах, оплатні та преміальні, пільгові та безпільгові.

Привілейовані А можуть бути різних класів(різний обсяг прав) і можуть конвертуватися: А одного класу в А іншого. частка привілейованих А в статутному капіталі АТ не може перевищувати 25%.

Кожна емісія А підлягає реєстрації в ДКЦПФР.

Проспект емісії (дані про емітента, його засновників, обсяг підписки, ціна А, термін підписки, інші умови емісії) публікується у пресі.

Обіг А дозволяється після реєстрації ДКЦПФР звіту про результати розміщення А та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску А.

А мають номінальну вартість (частина статутного фонду, яка припадає на одну А); емісійну вартість (більша від номінальної, принаймні, на суму витрат по підписці); ринкову (курсову) вартість (поточна ціна А на РЦП) і балансову (вартість майна, коштів, нерозподіленого прибутку в розрахунку на одну А). Номінальна вартість А встановлюється в національній валюті і не може бути меншою 1 копійки.

Оцінка А проводиться в основному за їхньою доходністю, тобто, розміром дивідендів – частина чистого прибутку, визначена загальними зборами до розподілу, ділиться на кількість випущених А. За привілейованими А встановлюється фіксований дивіденд (відсоток від номінальної вартості або сума грошей на одну А), який виплачується незалежно від остаточних фінансових результатів діяльності АТ.

Вкладення в прості А (одна А - один голос) є достатньо ризикованими, оскільки розмір дивідендів за ними сплачується за рішенням загальних зборів АТ (в Україні повальною є практика прийняття рішень про невиплату дивідендів) і в останню чергу (після сплати податків та фіксованих дивідендів).

Облігація(О) – ЦП, що посвідчує внесення її власником грошей, визначає відносини позики між власником О та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові О. її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення О строк та виплатити доход за О, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

Після закінчення строку обігу О підлягають викупу емітентом, який виплачує власнику номінальну вартість О та дохід у вигляді відсотка.

О розміщуються у документарній або бездокументарній формі. Емітенти можуть розміщувати відсоткові, цільові (погашаються товарами, послугами) та дисконтні (ціна розміщення нижча номінальної вартості) О у національній чи іноземній валюті.

О можуть мати фіксований термін погашення, бути іменними і на пред\'явника; емітуються державою (державні) або юридичними особами (корпоративні); можуть мати вільний обіг – ринкові (публічні) і обмеження по реалізації – неринкові; розміщуються на добровільній основі або примусово.

За строками погашення розрізняють поточні (до року), короткострокові ( 1-3 роки), середньострокові (3-10 років) і довгострокові ( 10 і більше років); за способом виплати доходів - лотерейні - періодично розігруються ви­граші, процентні - забезпечують власнику регулярні фік­совані доходи, дисконтні О – реалізуються нижче номіналу а вику­повуються за номіналом, безпроцентні - при погашенні власнику виплачується певний то­вар.

Крім цього виділяють О заставні і беззаставні, з правом дострокової оплати і без такого, конвертовані (обмінюються на прості акції того ж АТ) і неконвертовані.

Номінальна вартість О визначається емітентом і вказується на бланку О і не може бути меншою 1 копійки. Ціна, за якою О випускається в обіг складає її емісійну вартість, а на РЦП формується її ринкова вартість.

Доходність О визначається річним відсотком (від номінальної вартості), який отримує інвестор.

Сертифікат О містить визначені ДКЦПФР реквізити, ім’я власника, а сертифікат процентної О ще й купон (купонний лист).

Формування капіталу шляхом випуску О є більш вигідним для підприємств ніж за допомогою А, оскільки відсотки за О сплачуються з прибутку корпорації до оподаткування, а власники О є кредиторами корпорації і не мають права голосу.

Юридична особа має право розміщувати О на суму, що не перевищує трикратного розміру власного капіталу чи забезпечення від третіх осіб (з 2008 р).

Казначейське зобов’язання України – державний ЦП, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власниками казначейського зобов’язання, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення.

Інвестиційні сертифікати – ЦП, які розміщується інвестиційними фондами (компаніями) та посвідчує право власності інвестора на частку інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.

Ощадний(депозитний) сертифікат – ЦП, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника(власника сертифіката) на отримання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав. Можуть бути іменними (розміщуються в бездокументарній формі) та на пред’явника ( документарні), деномінуватися в національній та іноземній валюті, використовуватися як засіб розрахунків і предмет застави, можуть передаватися новим власникам через відповідний договір (відступлення).

Ос бувають іменними і на пред’явника, можуть даруватися, передаватися і продаватися іншій особі.

Вексель – ЦП, який посвідчує безумовне грошове зобов\'язання векселедавця, або його наказ третій особі, сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Класифікація векселів:

- за емітентом - казначейські, приватні;

- за угодами, що обслуговуються - фінансові, товарні або ко­мерційні;

- за суб\'єктами, що здійснюють оплату - простий, переказний;

- за наявністю застави - забезпечений, незабезпечений;

- за порядком платежу - на пред\'явника, строковий;

- за можливістю передачі іншій особі - індосований, неіндосований;

- за місцем платежу - доміцильований, недоміцильований;

- за формою пред\'явлення - паперовий, безпаперовий.

Приватизаційні папери(ПП)– ЦП, різновид державних ЦП, які засвідчують право власника на безплатне одержан­ня у процесі приватизації частини майна державних підприємств, державного житлового чи земельного фонду.

В Україні ПП не підлягають вільному обігу, обмінюються на акції, паї та інші документи підприємств, що приватизуються, дивіденди не нараховуються і не сплачуються, не приймаються в розрахунки чи заставу, вважаються недійсними, якщо виявлені порушення у їх придбанні.

Компенсаційні сертифікати - ЦП, право на отри­мання яких мають громадяни, що мали заощадження в Ощадбанку або страховий поліс з Укрдержстрахом на 01.01.92р.

Деривативи – похідні ЦП, контракти, вартість яких залежить від вартості ЦП, з приводу яких укладаються ці контракти, або від величини курсу цих ЦП.

Ф’ючерси – стандартизовані контракти, в яких одна сторона зобов’язується продати, а інша купити ЦП у певній кількості, за визначеною ціною та в певний строк у майбутньому. Торгують на фондових біржах. Можуть багатократно перепродаватися. Передбачають внесення певного страхового депозиту. На момент підписання контракту продавець не розпоряджається ЦП.

Форварди – укладаються економічними суб’єктами поза біржею - єдине, що відрізняє їх від ф’ючерсів.

Опціони – стандартизовані угоди продажу-придбання ЦП, ф’ючерсів у майбутньому, у певній кількості, у певний день, за визначеною ціною. Інвестор купляє право на купівлю-продаж пакету ЦП, вказаного в опціонному контракті і може відмовитись від опціону на відміну від автора. У цьому основна відмінність від ф’ючерса. На Заході використовуються різноманітні види ф’ючерсних та опціонних контрактів та їх комбінації.

Варанти – ЦП, за яким їх власник отримує право придбати нові А чи О на 3,6,12 місяців за пільговою ціною. Часто випускаються разом із А та О і забезпечують не так мобілізацію як перерозподіл діючих капіталів. Дозволяється подальша перепродаж варантів.

Райти – ЦП, які надають їх власникам лише окремі права (власники акцій – отримують дивіденди і не голосують на загальних зборах).

3. Професійна діяльність на РЦП – це діяльність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення а обігу ЦП, обліку прав за ЦП, управління активами інституційних інвесторів.

До видів професійної діяльності відноситься: торгівля ЦП; управління активами інституційних інвесторів, депозитарна діяльність, організація торгівлі на фондовому ринку.

Торгівлею ЦП займаються торговці ЦП – господарські товариства, для яких ці операції є виключним видом діяльності і банки.

Торговець може провадити:

- дилерську діяльність - укладати договори щодо ЦП від свого імені і за свій рахунок для перепродажу, при сплаченому статутному капіталі – 120 тис. грн.;

- брокерську діяльність - укладати договори щодо ЦП від свого імені (імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи, якщо має сплачений статутний капітал – 300 тис. грн.;

- здійснювати андеррайтинг (розміщення ЦП за дорученням, від імені та за рахунок клієнта), якщо має сплачений статутний капітал - 600 тис. грн.;

- діяльність з управління ЦП(управління переданими торговцю установником управління ЦП та грошовими коштами, що призначені для інвестування в ЦП) на підставі договору і за винагороду, при сплаченому статутному капіталі – 300 тис. грн.. Сума договору про управління ЦП має бути не меншою 100 мінімальних заробітних плат.

Торговець ЦП зобов’язаний подавати на обрану ним фондову біржу інформацію про всі правочини, які він вчинив.

Управління активами інституційних інвесторів це професійна діяльність учасника РЦП – компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору.

4. Організація торгівлі на фондовому ринку полягає у створенні організаційних, технологічних, технологічних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозиції, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами, централізованого укладення і виконання договорів (клірингів) та розрахунків за ними, та розв’язання спорів між членами організатора торгівлі. Організаторами торгівлі є фондові біржі, які повинні підтримувати власний капітал на рівні не меншому ніж 3 млн. грн., а для бірж, які здійснюють кліринг та розрахунки – не меншому ніж 6 млн. грн..

Фондова біржа (Біржа) – організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому врівноважується попит та пропозиція на ЦП. Біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі товариства або дочірнього підприємства об’єднання торговців ЦП. Утворюється біржа не менш як 20 засновниками – торговцями ЦП, частка одного з яких не може бути більшою 5% статутного капіталу біржі.

Право провадження діяльності з організації торгівлі біржа набуває з моменту отримання ліцензії ДКЦПФР. Кожен член біржі повинен мати ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку. У разі анулювання ліцензії торговця ЦП його членство тимчасово призупиняється. Діяльність біржі призупиняється ДКЦПФР, якщо кількість її членів стає меншою 20.

Біржа подає ДКЦПФР інформацію про торгівців ЦП, допущених до укладання угод на біржі; про ЦП, що пройшли процедуру лістингу; про обсяги торгівлі ЦП за період, визначений ДКЦПФР.

Біржа створює організаційні умови для укладання договорів з ЦП шляхом котирування ЦП на основі даних попиту і пропозиції, отриманих від учасників торгів на біржі. Торгівля на біржі здійснюються за правилами (затверджуються біржовою радою і реєструються ДКЦПФР), які включають порядок:

- організації та проведення біржових торгів;

- лістингу та делістингу ЦП;

- допуску членів біржі та інших осіб до торгів;

- котирування ЦП та оприлюднення їх біржового курсу;

- розкриття інформації про діяльність біржі;

- розв’язання спорів між членами біржі;

- здійснення контролю за дотриманням цих правил;

- застосування санкцій за порушення цих правил.

У своїй роботі біржа керується чинним законодавством країни (Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” 2006р.), нормативними документами ДКЦПФР), Правилами біржі, своїм Статутом.

Заклади подібні до нинішніх бірж були в Вавилоні і Древньому Єгипті. Прототип сучасної біржі появився у Франції у 12 ст., а першою вважається Амстердамська біржа, яка працює з 1602 року. Свій бурхливий розвиток біржі пережили у 19 ст. – період масового розвитку АТ.

Роботою біржі керує біржовий комітет (Рада керуючих у США). Членами біржі є брокери, маклери, ділери тощо. Для вступу новий член повинен подати рекомендації декількох членів біржа і сплатити значний членський внесок (для Нью-Йоркської біржі – до 700 тис. $).

Операції біржі:

- проста операція купівлі-продажу ЦП через брокера;

- купівля ЦП з частковою оплатою (покупець сплачує 50%, решту сплачує брокер). Оптимісти (“бики”) – впевнені у підвищенні курсу і купують з частковою оплатою, песимісти (“ведмеді”) – грають на пониження курсу – продають;

- “прикраса вітрини” - попередня скупка підвищує курс ЦП і вони тут же продаються;

- опціонна операція – купляється право на придбання ЦП в майбутньому;

- ф’ючерс – стандартна операція з купівлі ЦП в майбутньому. Вимагається страховий депозит від покупця. Може багаторазово перепродуватися.

Поведінка учасників торгів визначається інформацією, яка є загальнодоступною і пропонується періодичними виданнями у Англії – Файненшнл таймс, у США – Уолл-стріт джорнел, у Франції – ЕКО, а також прогнозами зміни курсів ЦП.

Ділова активність (стан біржа) розраховується через індекси, які відображають зміну вартості ЦП основних корпорацій: Нью-Йоркська біржа– індекс Доу-Джонса (30 корпорацій), Насдак (200), Бі енд Пі (500); Лондонська біржа – Футсі (1000); Паризька біржа – Сас (40); Токійська біржа – Ніккей (225). Щоденно розраховується більше 2500 індексів, які відрізняються видами ЦП, способами усереднення інформації, використанням курсу (купівля, продаж, середній) та видом (ланцюгові чи базисні).

Основні поняття та терміни:

Андеррайтер - особа, яка організує розміщення (підпис­ку) на ЦП.

Андеррайтинг (підписка) - розміщення ЦП нових випусків з метою продажу, яка здійснюється групою інвестиційних ділерів.

Альпарі - відповідність біржового курсу валюти, ЦП, переказних векселів їх номінальній вартості.

Біржова рада - орган управління біржею, який обираєть­ся загальними зборами біржі на визначений строк і виконує визначені статутом біржові функції.

Біржовий ін­декс - показник біржової активності, який обчи­слюється за особливими формулами і дозволяє стежити за тенденціями курсів ЦП.

„Бики” - біржові маклери, які грають на підвищен­ня курсів ЦП і валют.

„Ведмеді” - біржові спекулянти, що грають на зниження курсу цінних паперів, валют, това­рів.

Вторинний РЦП – сукупність правовідносин, пов’язаних з обігом ЦП.

Делістинг - процедура виключення ЦП з реєстру організатора торгівлі з наступним припиненням їх обігу на організаторі торгівлі.

Депозитарій - юридична особа , яка забезпечує зберігання ЦП, веде реєстр власників та облік руху ЦП.

Емісія - установлена законодавством послідовність дій емітента щодо випуску та розміщення емісійних ЦП.

Емітент – юридична особа, держава, в особі уповноважених органів, АРК та міські ради, які від свого імені розміщують емісійні ЦП та беруть на себе зобов’язання щодо них перед їх власниками.

Інвестори в ЦП– фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули право власності на ЦП з метою отримання доходу та/або набуття відповідних прав.

Індосамент - передавальний напис на ордерному ЦП, що посвідчує перехід прав за ЦП до іншої особи.

Інституційні інвестори – інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Іпотечний сертифікат – цінний папір, забезпечений іпотечними активами або іпотеками.

Котирування – механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни ЦП.

Лістинг – сукупність процедур з включення ЦП до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю ЦП і емітента умовам та вимогам організатора торгівлі.

Обіг ЦП – вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на ЦП і прав за ЦП, за винятком договорів, що укладаються під час розміщення ЦП.

Овербот - ситуація, в якій курси валют, ціни товарів або ЦП внаслідок великого обсягу купівель можуть підніматися дуже високо, створюючи нестійкий ринок.

Опціон – 1)право платежу чи відмова від нього, яке надається одній із сторін умо­вами контракту або зміною його початко­вих умов; 2)угода, за якою власник опціону отри­мує право протягом обумовленого тер­міну купити або продати акції за фіксо­ваною ціною.

Первинний РЦП – сукупність правовідносин, пов’язаних з розміщенням ЦП.

Проспект емісії ЦП – документ, який містить інформацію про відкрите(публічне) розміщення ЦП.

Професійні учасники РЦП – юридичні особи, які на підставі ліцензії ДКЦПФР, провадять на фондовому ринку професійну діяльність з ЦП.

Райтер - особа, яка бере зобов\'язання продажу (кол) і купівлі (пут) основних цінних папе­рів за оптовою ціною.

Рендит – процентне співвідношення виплаченого дивіденду до ринкового курсу акцій, відносний показник доходності цінних паперів..

Репорт - різновид термінових угод щодо продажу цінних паперів із зобов\'язанням наступ­ного викупу через певний строк за ви­щим курсом.

Спред - розрив між мінімальною ціною пропозиції та максимальною ціною попиту. Найбільш ліквідними є цінні папери, у яких найменше співвідношення спреда і максимальної ціни.

Фіксинг - встановлення ціни чи курсу на валютних ринках або біржах.

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних(деривативів).

Фінансові інструменти – ЦП. строкові контракти(ф’ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти(форварди), строкові контракти на обмін (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю-продаж будь-якого фінансового інструменту.

Література: 4-6, 9-11, 15, 16, 18, 19, 21,30-32, 38, 42, 44-48, 52, 59-61, 63

Питання для самопідготовки та самоперевірки:

1. У чому суть, призначення та необхідність ринку цінних паперів?

2. Які основні функції реалізує ринок цінних паперів?

3. Проведіть класифікацію ринку цінних паперів.

4. Охарактеризуйте основних суб’єктів ринку цінних паперів.

5. Яким вимогам повинен відповідати емітент цінних паперів.

6. Як забезпечуються права інвесторів чинним законодавством України?

7. Охарактеризуйте діяльність інфраструктурних посередників ринку цінних паперів.

8. Яка роль і завдання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?

9. Дайте характеристику основних видів цінних паперів.

10. Розкрийте специфіку роботи з акціями в акціонерному товаристві.

11. Як визначається розмір дивідендів в акціонерному товаристві.

12. Яка специфіка функціонування боргових цінних паперів?

13. Поясніть особливості та необхідність похідних цінних паперів.

14. Розкрийте роль фондової біржі на ринку цінних паперів.

15. Які операції і яким чином здійснюються на фондових біржах?

16. Чим відрізняється ф’ючерсні угоди від форвардних?

17. Що таке опціон і як здійснюються опціонні контракти?

18. Як створюються фондові біржі і які умови членства у них?

19. Як здійснюється лістинг цінних паперів.

20. Поясніть суть біржових індексів та порядок їх розрахунку.

Тести:

1. Фондовий ринок забезпечує купівлю-продаж:

а) всіх видів цінних паперів;

б) іноземної валюти;

в) дорогоцінних металів.

2. Функцією ринку цінних паперів є:

а) стимулювання економічного розвитку;

б) розподіл фінансових ресурсів держави;

в) економія витрат обігу;

г) перерозподіл грошових потоків між галузями економіки та окремими підприємствами.

3. Вторинний ринок цінних паперів це організована площадка для:

а) купівлі-продажу похідних цінних паперів;

б) купівлі-продажу цінних паперів, що не потрапили в лістинг;

в) наступного (після первинного) їх розміщення.

4. Фондові біржі України керуються у своїй діяльності документами:

а) Законом України Про цінні папери та фондовий ринок;

б) Законом України Про регулювання ринків фінансовий послуг;

в) Положенням при торги на біржі;

г) власним статутом;

д) а), в), г).

5. Надання можливості для компанії котирувати свої акції на біржі називається:

а) лістингом;

б) конверсією;

в) котируванням;

г) арбітражем.

6. На первинному ринку цінні папери розміщуються шляхом:

а) підписки;

б) аукціонів;

в) вільного продажу;

г) всі відповіді правильні.

7. Фондова біржа забезпечує:

а) отримання прибутку;

б) отримання переваг щодо обігу власних цінних паперів;

в) захист інтересів та надання послуг своїм членам.

8. До цінних паперів інструментів власності належать:

а) облігації;

б) акції;

в) сертифікати;

г) векселі;

д) райти.

9. Власники акцій отримують:

а) прибуток;

б) маржу;

в) дивіденди;

г) роялті.

10. Переважне право на отримання винагороди за акціями має власник:

а) простих іменних акцій;

б) привілейованих акцій.

11. Який цінний папір не обмежений терміном обігу:

а) акція;

б) облігація;

в) сертифікат;

г) вексель.

12. До цінних паперів не відносяться:

а) акції;

б) облігації;

в) сертифікати;

г) векселі;

д) форварди.

13. Право голосу на загальних зборах мають власники:

а) простих іменних акцій;

б) привілейованих акцій;

в) облігацій;

г) сертифікатів;

д) векселів.

14. Випуск акцій реєструється:

а) Кабінетом Міністрів;

б) Міністерством фінансів;

в) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

г) Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.

15. Рішення про випуск облігацій:

а) емітентом;

б) емітентом за погодженням із вищестоящими органами;

в) емітентом за погодженням з Мінфіном;

г) емітентом за погодженням з ДКЦПФР.

16. До облігації додається:

а) сертифікат;

б) купонний лист;

в) талон.

17. Облігації міської позики формують ринок цінних паперів:

а) державних;

б) корпоративних;

в) муніципальних;

г) приватних.

18. Форвард відрізняється від ф’ючерса:

а) терміном угоди;

б) обсягом угоди;

в) порядком укладення угоди;

г) суб’єктами угоди.

19. Біржові індекси відображають:

а) рівень доходів членів;

б) зміну ціни всіх цінних паперів;

в) зміну ціни основних цінних паперів.

20. На відміну від ділера брокер:

а) отримує комісійні, а не зарплату;

б) є посередником, а не покупцем;

в) здійснює операції за дорученням і рахунок клієнта.

Задачі:

Задача 1

Номінальна ціна акції – 100 грн., дивіденд – 60%, позичковий процент – 35%.

Розрахувати курс акції і її ринкову вартість.

Задача 2

Сума активів ЗАТ – 3.5 млн. грн., боргів – 900 тис. грн., кількість акцій – 1500 шт.

Розрахувати балансову вартість акцій ЗАТ.

Задача 3

На виплату дивідендів спрямовується 1.5 млн. грн.. Загальна кількість акцій – 3 млн. шт..(1 акція – 1 грн.), в т.ч. 250 тис. шт.. привілейованих (фіксований дивіденд – 20% від номінальної вартості).

Розрахувати розмір дивідендів за звичайними акціями.

Задача 4

Привілейована акція випущена номінальною вартістю 100 грн. з фіксованим

розміром дивіденду – 200% річних. Мінімальна норма прибутку інвестора за іншими інвестиціями - 70%.

Розрахувати ринкову ціну привілейованої акції.

Задача 5

Чистий прибуток АТ за останні 12 місяців склав 700 тис. грн. Кількість випущених акцій – 10 000 шт. Ставка рефінансування НБУ – 35%.

Визначити курсову вартість акцій.

Задача 6

За першою акцією мінімальна ціна пропозиції – 1020 грн. при максимальній ціні попиту – 1000 грн. За другою акцією, відповідно, 2050 та 2000 грн.

Визначити величину спреда за акціями і найбільш ліквідну акцію.

Задача 7

Перша акція має дивіденд 40%, при номіналі 100 грн. і ринковому курсі – 400 грн. Друга акція, відповідно, - 25%, 100 грн. і 300 грн.

Визначити величину рендиту за акціями та найбільш прибуткову з них.

Задача 8

Дивіденд акції складає 300 грн. і постійно зростає на 12%. Мінімальна норма прибутку інвестора з інших інвестицій – 80%.

Розрахувати ринкову ціну акції у поточному році.

Задача 9

У наступному році ринкова ціна акції може досягнути 500 грн. Інвестор розраховує отримати дивіденд – 150 грн.. Мінімальна норма прибутку з інших інвестицій – 50%.

Розрахувати курс акцій в поточному році.

Задача 10

Підприємство придбало сертифікат номінальною вартістю 1000 грн. з річним дисконтом 10% і терміном погашення – 6 місяців. Через 3 місяці підприємство продає цей сертифікат (ринкова ставка дисконту за трьохмісячним депозитним сертифікатом у момент продажі склала – 5% річних).

Розрахувати ціну купівлі і ціну продажу депозитного сертифікату.

Модуль 3

<< | >>
Источник: Галушка Є.О.. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник для самост.вивч. дисц. – Чернівці,2006. – с.. 2006

Еще по теме ТЕМА 7. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ:

 1. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
 2. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
 3. 12.6. Методи управління портфелем цінних паперів банківської установи
 4. ТЕМА 5. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
 5. ТЕОРІЯ РАЦІОНАЛЬНИХ СПОДІВАНЬ ТА ЕФЕКТИВНІ РИНКИ КАПІТАЛІВ
 6. Глава 2. Фінансова система
 7. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
 8. 1.Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів
 9. 5. Поняття та грошові потоки валютного ринку.
 10. 2.3. Формування і розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні
 11. 2.4. Державне регулювання випуску та обігу корпорати­вних цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні
 12. Лекція 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
 13. ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК
 14. ТЕМА 7. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 15. Ринок цінних паперів, його суть та структура
 16. Концепція розвитку ринку цінних паперів
 17. Небіржовий ринок цінних паперів
 18. Суть і структура грошового ринку та механізм його функціонування
 19. ГРОШОВИЙ РИНОК
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -