<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Банчук А. А. Полицейским должно быть все равно, кто власть, а кто оппозиция / А. А. Банчук // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://antikor.com.ua/artides/37693-

aleksandr_banchuk_potitsejskim_dolhno_bytj_vse_ravno_kto_vlastj_a_kto_oppozitsija

2.

Мельник К. Ю. Основні фактори, що впливають на ефективність

виконання працівниками ОВС своїх посадових обов’язків / К. Ю. мельник // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - № 29. - С. 275281.

3. Управління персоналом : курс лекцій для студентів спец. 6.050200 «Менеджмент організацій» («Менеджмент будівельних організацій, «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Логістика»)) / Авт:. доц. О. М. Віноградська, В. С. Шевченко,

Н. С. Віноградська. - Х. : ХНАМГ, 2009. - 114 с.

4. Організація управління в органах внутрішніх справ : монографічне

дослідження / Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті; Ю. Л. Титаренко, В. П. Філонов, В. Д. Сущенко та ін.; За ред. Ю. Л. Титаренка. - Донецьк, 1999. - 364 с.

5. Словник української мови : [В 11 т.] :Т 8: Природа-Ряхтливий / ред. В. О.

Винник [та ін.]. - К. : Наук. думка, 1977. - 928 с.

6. Організація роботи та управління в органах прокуратури : навчальний

посібник у запитаннях і відповідях / За загальною редакцією М. К. Якимчука та І.

В. Європіної. - К. : Національна академія прокуратури України. - 2009. - 207 с.

7. Управленческие процедуры / Отв. ред. Б. М. Лазарев. - М. : Наука, 1988.

- 272 с.

8. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України :

підручник / О. М. Бандурка. - Х. : Ун-т внутр. справ, 1998. - 480 с.

9. Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории / В. Н.

Протасов. - М. : Юрид. лит.,1991. - 144 с.

10. Адміністративне право України : підручник / Т.О .

Коломоєць, Ю. В. Пиріжкова, Н. О. Армаш та ін.; за заг. ред. Т О. Коломоєць. - К. : Істина, 2009. - 480 с.

11. Гуславський В. С. Співробітництво у правоохоронній сфері: Україна та Співдружність Незалежних Держав : монографія / В. С. Гуславський; за заг. ред. O.

М. Бандурки. - Х. : Вид-во Нац. ун-тувнутр. справ, 2005. - 364 с.

12. Лазарев И. М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений

граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Лазарев Игорь Михайлович. - Москва, 2002. - 199 с.

13. Когут Я. М. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Я. М. Когут;

Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Л., 2008. - 16 с.

14. Адміністративне право : підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.),

В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука,

B. В. Зуй. - X. : Право, 2010. - 624 с.

15. Тихомиров Ю. А. Административные процедуры и право / Ю. А Тихомиров, Э. В. Талапина // Журнал российского права. - 2002. - № 4. -

C. 3-13.

16. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про Департамент кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України» від 17 лютого 2012 року № 143 // [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: Мір:// search.ligazakon.ua/l_doc2 .nsf/link1/MV S292 .html

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення

про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах виконавчої влади» від 20.09.1995 р. № 747 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/747-95-%D0%BF

18. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII /

Офіційний вісник України. - 2015. - № 63. - С. 33. - Ст. 2075.

19. Департамент кадрового забезпечення Національної поліції України //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.npu.gov.ua/uk/puЫish/artide/1802871

20.

Бизюкова И. В. Кадры. Подбор и оценка / И. В. Бизюкова. - М. : Московский рабочий, 1984. - 159 с.

21. Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом / В.

А. Спивак. - СПб : Питер, 2000. - 416 с.

22. Манжула А. Кадрове забезпечення ОВС на тлі становлення

демократичних процесів в Україні / А. Манжула, О. Янко // Підприємництво,

господарство і право. - 2005. - № 3. - С. 82-85.

23. Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в

Україні : монографія / Т. Є. Кагановська. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. - 330 с.

24. Зубач А. В. Административная деятельность органов внутренних дел в вопросах и ответах : учебное пособие / А. В. Зубач, А. Н. Кокорев. - М. : МосУ МВД России, «Щит-М», 2005. - 354 с.

25. Національна громадська платформа «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police- reform.org/

26. Набув чинності закон про Національну поліцію // [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://patrol.police.gov.ua/uk/news/newpolice_law

27. Аваков розповів, як міліція переходитиме в поліцію // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: https://news.pn/ua/public/147515

28. В Академії розпочалося тестування кандидатів на службу до

Національної поліції // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.naiau.kiev.ua/news/v-akademiyi-rozpochalosya-testuvannya-kandidativ-na-

sluzhbu-do-nacionalnoyi-policiyi.html

29. В Україні несуть службу вже понад 4500 патрульних // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://patroLpolice.gov.ua/uk/news/v-ukraini-nesut-sluzhbu- vzhe-ponad-4500-patrulnykh

30. Матюхіна Н. П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України (Теоретичні та прикладні аспекти) : монографія / Н. П. Матюхіна; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. - Х. : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 1999.

- 287 с.

31. Мартиненко О. А. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ / О. А. Мартиненко, Є. Ю. Захаров // [Елекгpoнний pесуpс].

- Режим дoступу: http://khpg.org/index.php?id=1411470323

32. Юридическая педагогіка / под ред. В. Я. Кикотя, A. M. Столяренко. - М. : Закон и право, 2004. - 895 с.

33. Сторінки історії (підготовка фахівців для правоохоронних органів в м. Харкові) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //univd.edu .ua/ dir/ 8/istoriya-universitetu

34. Лагоша М. М. Міліція України в 1945-1953 рр. : автореф. дис. на

здобуття наук ступеня канд. юрид. наук : 07.00.01 «Історія України» / М. М. Лагоша. - Донецьк, 2000. - 20 с.

35. Галкін Д. В. Організаційно-структурна побудова міліції УСРР у 19181934 роках (історико-правова характеристика) : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і

правових учень» / Д. В. Галкін. - Х., 2011. - 21 с.

36. Галкін Д. В. Всеукраїнська школа міліції - перший «міліцейський

університет» / Д. В. Галкін // Право і Безпека. - 2009. - № 4. - С. 43-47.

37. Структура Міністерства внутрішніх справ. Департамент кадрового

забезпечення // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/artide/545169

38. Про міліцію : Закон Української РСР від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ //

Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). - 1991. - № 4. - Ст. 20.

39. Постанова Кабінету Міністрів УРСР «Про затвердження Положення про

проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР» від 29 липня 1991 р. № 114 // [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/114-91-%D0%BF

40. Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про Дисциплінарний статут

органів внутрішніх справ Української РСР» від 29 липня 1991 р. № 1368-XII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1368- 12

41. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : Закон України від 22.02.2006 р. № 3460-IV зі змін. і доп. // Відомості Верховної Ради

України (ВВР).

- 2006. - № 29. - Ст. 245.

42. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України» від 22.03.2005 р. № 181 // [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0559-05

43. Указ Президента України «Про Стратегію державної кадрової політики

на 2012-2020 роки» від 01.02.2012 р. № 45/2012 // [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/2012

44. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Положення про порядок формування кадрового резерву на керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ України, його територіальних органах та підрозділах» від 17.09.2012 р. № 808 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/z1700-12

45. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України» від 22.02.2012 р. № 155 // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0628-12

46. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України» від 13.04.2012 р. № 318 // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0728-12

47. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів

Міністерства внутрішніх справ України» від 15.01.2015 р. № 29 // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0116-15

48. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення

про Національну поліцію» від 28.10.2015 р. № 877 // [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248607704

49. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національної

поліції України» від 02.09.2015 р.

№ 641 // [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/641 -2015-%D0%BF

50. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних

органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» від 16.09.2015 № 730 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/ show/730-2015-%D0%BF

51. Постанова Кабінету Міністрів України «Про однострій поліцейських»

від 30.09.2015 р. № 823 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/823-2015-%D0%BF

52. Постанова Кабінету Міністрів України «Про грошове забезпечення

поліцейських Національної поліції» від 11.11.2015 р. № 988 // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/988-2015-%D0%BF

53. Указ Президента України «Про перелік посад, які можуть бути заміщені

поліцейськими в державних органах, установах та організаціях» від 09.12.2015 р. № 691/2015 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/691/2015

54. Указ Президента України «Про символіку Національної поліції України»

від 09.12.2015 р. № 692/2015 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/692/2015

55. Указ Президента України «Про День Національної поліції України»

від 09.12.2015 р. № 693/2015 // Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/693/2015

56. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських від 17.11.2015 р. № 1465 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15

57. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Порядку складання Присяги працівниками Національної поліції» від 09.11.2015 р. № 1453 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/z1487-15

58. Типовий порядок проведення конкурсу на службу до Національної

поліції України // Національна громадська платформа «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police-reform. org/

59. Алексеев С. С. Общая теория права : учебник / Алексеев С. С. - В 2-х т. - Т. 2. - М.: Юрид. лит., 1982. - 360 с.

60. Теория государства и права : учебник / Под ред. С. С. Алексеева. - М. : Юрид. лит., 1985. - 480 с.

61. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних прав та свобод : монографія / А. Ю. Олійник. - К. : ЦУЛ, 2008. - 472 с.

62. Общая теория права и государства : учебник / Под ред. В. В. Лазарева. - М. : Юрист, 1994. - 360 с.

63. Теория государства и права : курс лекций / [под ред. Н. И. Матузова и А.

В. Малько]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2001. - 776 с.

64. Ковбас І. В. Адміністративне право України : конспект лекцій / І. В.

Ковбас, Н. С. Федорук. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. - 160 с.

65. Адміністративне право : навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. - 3-тє вид.

- К. : ЦУЛ, 2011. - 696 с.

66. Прокопенко В. I. Трудове право України : підручник / В. I. Прокопенко. - X. : Фірма «Консул», 1998. - 480 с.

67. Битяк Ю. П. Інститут державної служби: поняття і зміст // Державне управління в Україні : навч. посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.Б. Авер\'янова. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 1999. - 266 с.

68. Старилов Ю. Н. Служебное право : ученик / Ю. Н. Старилов. - М. : БЕК, 1996. - 681 с.

69. Курінний Є. В. Предмет і об\'єкт адміністративного права України : монографія / Є. В. Курінний. - Д. : Юридична академія МВС України, 2004. - 340 с.

70. Карпенко Д. О. Основи трудового права : навч. посіб. / Д. О. Карпенко. - К. : А.С.К., 2003. - 656 с.

71. Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / Н. Б. Болотіна. - К. : Вікар, 2003. - 725 с.

72. Венедиктов В. С. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців : наук.-практ. посібник / В. С. Венедиктов, М. І. Тнтттин. - Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. - 188 с.

73. Гашкин А. А. Проявление дифференциации в предмете трудового права / А. А. Гашкин // Трудовое право. - 2007. - № 10. - С. 79-86.

74. Чечоткін В. В. Зміст організаційно-управлінських відносин у сфері праці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення» / Чечоткін Владислав Володимирович. - Х., 2013. - 182 с.

75. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін

до Закону України «Про Національну поліцію» щодо діяльності Професійної спілки працівників Національної поліції» // [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=57990

76. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про

Національну поліцію» щодо діяльності Професійної спілки працівників Національної поліції» від 01.02.2016 р. № 3853 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=57990

77. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади» від 25.12.2015 р. № 1631 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/ show/z0050-16

78. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Інструкції щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України» від 28.07.2004 р. № 842 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1373-04

79. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Інструкції з організації обліку кадрів в системі Міністерства внутрішніх справ України» від 30.12.2005 № 1276 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/z0611-14

80. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів на службу в органах внутрішніх справ України» від 02.07.2013 р. № 636 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1450-13

81. Положення (проект) «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади середнього та вищого складу Національної поліції України» // Національна громадська платформа «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police- reform.org/

82. Банчук А. А. Новый закон о полиции. Как ограничивают права украинцев / А. А. Банчук // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nv.ua/opinion/banchuk/novyj-zakon-o-politsii-kak-ogranichivajut-prava- ukraintsev-66668.html

83. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції та Порядку обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції» від 17.12.2015 р. № 1583 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0037- 16

84. Ільєва Н. В. Щодо визначення правового статусу нотаріату в Україні / Н. В. Ільєва // Форум права. - 2010. - № 3. - С. 152-156.

85. Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус» / А. В. Панчишин // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 2. - С. 95-98.

86. Большой юридический словарь / Авт.-сост.: В. Н. Додонов и др.; Под

ред. А. Я. Сухарева и др. - М. : ИНФРА-М, 1998. - 790 с.

87. Алексеев С. С. Теория права / С. С. Алексеев. - М. : БЕК, 1994. - 224 с.

88. Витрук М. В. Основы теории правового положения личности в

социалистическом обществе / М. В. Витрук. - М., 1979. - 229 с.

89. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави : навч. посібник

/ П. М. Рабінович. - 3-тє вид., змінене і доп. - К., 1995. - 236 с.

90. Калюта А. Б. Суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності в

митних органах України / А. Б. Калюта // Митна справа. - 2006. - № 3. - С. 38-41.

91. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : підруч. /

О. Ф. Скакун. - Х. : Еспада, 2006. - 776 с.

92. Новоселов В. И. Правовое положение граждан в советском государственном управлений / В. И. Новоселов. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1976. - 216 с.

93. Зайчук О. В. Теорія держави і права / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.

94. Ладика Ю. В. До питання про визначення адміністративно-правового статусу працівників Органів внутрішніх справ України / Ю. В. Ладика // Митна

справа. - 2011. - № 6 (78); частина 2, книга 2. - С. 609-616.

95. Клочко А. М. Специфіка взаємодії суб’єкта і об’єкта кадрового

забезпечення органів внутрішніх справ України / А. М. Клочко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. - № 2. - С. 140-142.

96. Структура Національної поліції України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/artide/1795723

97. Концепція «100 днів якості національної поліції України» //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/artide/1714126

98. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимошук. - К. : Факт, 2003. - 496 с.

99. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. - К. : Факт, 2003. - 384 с.

100. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування : автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. С. Лагода. - Ірпінь, 2007. - 21 с.

101. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. - К. : Атіка, 2008. - 624 с.

102. Агафонов С. И. Понятие административной процедуры и концепции законодательного регулирования административных процедур в зарубежных

государствах / С. И. Агафонов // Право и жизнь. - 2006. - №2 101 (11). - С. 264-268.

103. Силайчев М. В. Правовая теория и практика административной

процедуры : дис... на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 / Силайчев Михаил Валерьевич ; Моск. гос. юрид. акад. - М., 2009. - 218 с.

104. Талапина Э. В. Административные процедуры и право / Э. В. Талапина, Ю. А. Тихомиров // Журнал российского права, 2002. - № 4. -

С. 3-13.

105. Мелихов Ю. Е. Управление персоналом: портфель надежных технологий : учебнопрактическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. - М. :

Издательскоторговая корпорація «Дашков и К», 2008. - 344 с.

106. Коптєв П. Б. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів по

роботі з персоналом ОВС : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Коптєв Павло

Борисович; Харківськ. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2006. - 212 с.

107. Пархимчик Е. П. Кадровая политика организации : учеб. пособие / Е.

П. Пархимчик. - Мн. : ГИУСТ БГУ, 2011. - 128 с.

108. Клочко А. М. Поняття та зміст кадрового забезпечення органів

внутрішніх справ України / А. М. Клочко // Науковий вісник Дніпропетровського

державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1. - С. 42-51.

109. Криштанович М. Ф. Державне управління кадровим забезпеченням

органів внутрішніх справ України / М. Ф. Криштанович. // Демократичне врядування. - 2012. - Вип. 9. - [Електронний ресурс]. - Режим

доступу:М1р://пЬш^омиа/|^£/ОеУг_2012_9_23 .pdf

110. Матюхіна Н. П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.07 / Матюхіна Наталія Петрівна; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2002. - 446 с.

111. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / В. М. Плішкін; за ред. канд. юрид. наук Ю. Ф. Кравченка. - К. :

Національна академія внутрішніх справ України, 1999. - 702 с.

112. Словник української мови : [В 11 т.] : Т. 5 : Н-О / ред. В. О. Винник, Л.

А. Юрчук. - К. : Наук. думка, 1974. - 840 с.

113. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е. Ф. Губский,

Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 576 с.

114. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. - К. : Головн. вид.

видавн. об\'єд. «Вища школа», 1982. - 216 с.

115. Довідник здобувача наукового ступеня : 36. нормат. док. та інформ.

матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю. І. Цеков; Передмова до 3-го, 2-го і з переднього сл. до 1-го вид. Р. В. Бойка. - 3-тє вид., випр.

і допов. - К .: Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. України : Вид-во «Толока», 2004. - 56 с.

116. Бабаєв В. М. Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» / В. М. Бабаєв, М. М. Новікова, С. О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 127 с.

117. Адміністративне право України : підруч. для юрид. вузів і фак-в / За ред. Ю. П. Битяка. - X., 2001. - 528 с.

118. Гончарук С. Т. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Т. Гончарук. - К., 2000. - 240 с.

119. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / Колектив авторів, наук. керів. В. В. Цвєтков. - К. : Оріяни, 1998. - 364 с.

120. Про очищення влади : Закон України від 16.09.2014 р. № 1682-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2014. - № 44. - Ст. 2041.

121. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2014. - № 49. - Ст. 2056.

122. Словник української мови : [В 11 т.] : Т. 7 : Поїхати-Приробляти. - К. : Наук. думка, 1976. - 724 с.

123. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; за ред. Ю. П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 544 с.

124. Кубко Є. В. Про предмет адміністративного права / Є. В. Кубко // Право України. - 2000. - № 5. - С. 3-6.

125. Словник української мови : [В 11 т.] : Т. 4: І-М / ред. А. А. Бурячок, П. П. Доценко. - К. : Наук. думка, 1973. - 840 с.

126. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов; под ред. Н. Ю. Швецовой. - М. : Русский язык, 1987. - 795 с.

127. Философский словарь / Под ред. М. М. Розенталя. - М. : Политиздат, 1972. - 496 с.

128. Ершов А. Д. Основы управления и организации в таможенном деле : учебное пособие / А. Д. Ершов. - СПб : СПбИВЭСЭП, Санкт-Петербургский имени В. Б. Бобкова филиал РТА, О-во Знание, 1999. - 362 с.

129. Битяк Ю. П. Адміністративне право України : конспект лекцій / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй. - X., 1996. - 160 с.

130. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; за ред. Ю. П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 544 с.

131. Андрийко О. Ф. Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции / О. Ф. Андрийко. - К., 1994. - 166 с.

132. Бахрах Д. Н. Административное право России : учебн. для студ. вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Д. Н. Бахрах. - М. : Норма: Инфра - М, 2000. - 623 с.

133. Административное право : учебник для студ. вузов обуч. по юрид. спец. / [К. С. Бельский, Ю. М. Козлов, Г. Н. Колибаба и др.] ; под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. - М. : Юристъ, 1999. - 726 с.

134. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекцій / Г.

В. Атаманчук. - М. : Юрид.лит., 1997. - 400 с.

135. Алфьоров С. М. Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін. - К. :

Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.

136. Яцуба В. Г. Роль підготовки і підвищення кваліфікації державних

службовців в удосконаленні державного управління / В. Г. Яцуба // Вісник

державної служби України. - 1997. - № 4. - С. 54-59.

137. Управление персоналом : учебник для вузов / Под ред. Т. Ю. Базарова,

Б. Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 560 с.

138. Словник української мови : [В 11 т.] : Т. 10: Т-Ф / редкол.: І. К. Білодід

(голова) [та ін.]; ред. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк. - К. : Наук. думка, 1979. - 660 с.

139. Коросташова І. М. Організаційно-правові засади контролю в митній службі України : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» Коросташова Ірина Миколаївна. - К., 2006. - 209 с.

140. Проект Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.npu.gov.ua/uk/publish/artide/1221365

141. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування / за загальною редакцією: В. Б. Авер\'янова, І. Б. Коліушко. - К. : Українська академія державного управління при Президенті України, 1999. - 52 с.

142. Андрійко О. Ф. Державний контроль: нові погляди на його сутність і призначення / О. Ф. Андрійко // Державний контроль у сфері виконавчої влади: наукова доповідь / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. - К. : Юрнаукацентр, 2000. -

С. 10-13.

143. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Андрійко Ольга Федорівна. - Х. : Національний університет внутрішніх справ. - К., 1999. - 390 с.

144. Ківалов С. В. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в Україні: історія, теорія, перспективи : монографія / С. В. Ківалов, І. К. Залюбовська. - О. : Юрид. літ-ра, 2004. - 152 с.

145. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні / В. М. Гаращук. - Х. : Фоліо, 2002. - 176 с.

146. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 736 с.

147. Шестак В. С. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико- правові питання) : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Шестак Валентин Сергійович. - Х. : Національний університет внутрішніх справ, 2002. - 195 с.

148. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. - Луцьк : Вежа, 2000. - 558 с.

149. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі Міністерства внутрішніх справ України» від 23.04.2012 р. № 350 // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.5708.0

150. Коняхин Л. Г. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о

труде / Л. Г. Коняхин. - М., 1982. - 198 с.

151. Словник української мови : [В 11 т.] : Т. 5 : Н-О / ред. В. О. Винник, Л.

А. Юрчук. - К. : Наук. думка, 1974. - 840 с.

152. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII //

Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2015. - № 2-3. - Ст. 12.

153. Проект «Положення про Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України» від 20.11.2015 р. робочої групи «Внутрішній контроль та протидія корупції, підвищення рівня прозорості та відповідальності» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police- reform.org/index.php?id=1448051961

154. Проект Наказу МВС «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/artide/1768489

155. Проект Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» від 01.02.16 р. № 3857 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58005

156. Повідомлення про оприлюднення проекту наказу МВС «Про

організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1768489

157. Банчук О. А. Закон про поліцію: 29 зауважень з боку Європи / О. А. Банчук // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/artides/2015/09/22/7038450/view_print/

158. Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна від

27.11.2014 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon0 .rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15

159. Матюхіна Н. П. До проблеми професійної культури працівників правоохоронних органів (зарубіжний досвід) / Н. П. Матюхіна // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1744

160. Банчук О. А. І міліція, і прокуратура намагаються підлаштувати нові норми під старі методи / О. А. Банчук // Закон і бізнес. - 2014. - № 51 (1193). - С. 1-17.

161. Бесчастний В. М. Міжнародний досвід у діяльності міліції України / В. М. Бесчастний // Віче. - 2009. - № 24. - [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://www.viche.info/joumal/1780/

162. Боднарчук О. Г Кадрове забезпечення діяльності пенітенціарної

системи в Україні: адміністративно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук :

12.00.07 / Боднарчук Олег Григорович. - Ірпінь, 2009. - 300 с.

163. Бесчастний В. М. Реформування системи МВС України: шляхи та

сучасні проблеми / В. М. Бесчасний // Правове забезпечення діяльності міліції/поліції: історія, сучасні проблеми та міжнародний досвід : Тези доп. наук.-

теорет. конф. - К. : КНУВС, 2007. - 108 с.

164. Божок С. Г. Деякі аспекти зарубіжного досвіду відбору та підготовки

кадрів поліції / С. Г Божок // Матеріали міжвузів. наук.-теорет. конф. «Підготовка кадрів міліції (поліції): історія та сучасність» (Київ, 10 червня. 2011 р.). - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. - С. 110-112.

165. Ануфрієв М. І. Вищий заклад освіти МВС України : науково- практичний посібник / М. І Ануфрієв, О. М. Бандурка, О. Н. Ярмиш. - Х. : Ун-т внутр. справ, 1999. - 369 с.

166. Резолюция № 690 (1979) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Декларация о полиции» (Страсбург, 8 мая 1979 года) // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. - М. : СПАРК, 1998. - С. 77-81.

167. Рекомендація Rec (2001) 10 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики» (19 вересня 2001 р.) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pravo.org.ua/files/Criminal %20justice/rec1 .pdf

168. Центр політико-правових реформ. Зарубіжне законодавство //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://pravo.org.ua/ua/news/criminal_justice/foreign_law/

169. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / За заг. редакцією О. А. Банчука. - К. : Москаленко О. М., 2013. - 588 с.

170. Жмінько В. М. Можливості та обмеження застосування в Україні міжнародного досвіду реформування правоохоронних органів / В. М. Жмінько;

Центр Разумкова // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 2-3. - С. 103-107.

171. Коліушко І. Б. Виконавча влада і адміністративне право / І. Б.

Коліушко; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. - К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. - 668 с.

172. Zakon o Drzavnoj agenciji za istrage i za stitu; Zakon o Granicnoj policiji Bosne i Hercegovine; Zakon o Sluzbi za poslove sa strancima; Zakon o Direkciji za kordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podrsku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.msb.gov.ba/zakoni/zakoni

173. Cohrane R. The Training of Community Laison Officers / R. Cohrane // Southgate P. (ed). New Directions in Police Training. - L. : Home Office Research and Planning Unit, 1988. - P. 39-52.

174. Shafer K. H. High-Performance Policing for the 21 Centuru / K. H.

Shafer // The Police Chief. - 1997. - Nov. - P. 23-25.

175. Ізбаш К. С. Зарубіжний досвід підготовки кадрів поліції в

європейських країнах / К. С. Ізбаш // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 1. - С. 36-39.

176. Organisation der Bayerischen Polizei. Polizei-Fьhrungsakademie // Jahresbericht. Reichsgesetzblatt. - 1995.

177. Савченко А. Система підготовки поліцейських у США / А. Савченко // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police-reform.org/articles/index.php? id=1437755035

178. Шейко Ю. Українську міліцію реформують за стандартами ЄС / Ю. Шейко // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police- reform.org/news/ukra-nsku-m-l-c-yu-reformuyut-za-standartami-s

179. The International Association of Chiefs of Police // [E-resource]. - Access mode: http://www.iacp.org/

180. The International Police Association // [E-resource]. - Access mode: http://www.ipa.ch/en/page.php?cmsid=60

181. Капаріні М. Реформування поліції в країнах Центральної та Східної Європи: Процес і прогрес: общественно-политическая литература / за ред. М. Капаріні, О. Мареніна. - К., 2005. - 296 с.

182. Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне; пер з франц. - К. : Основи, 1993. - 165 с.

183. Рекомендації щодо вдосконалення процедури оцінювання результатів службової діяльності державних службовців // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ucs-hrm.org.ua/ocinyuvannya-diyalnosti-derzhsluzhbovciv/view- category.html

184. Demmke Ch. Performance Assessment in the Public Services of the EU Member States / Christoph Demmke. - European Institute of Public Administration, 2007. - Р 55.

185. Словник української мови : в 11 томах : Том 2. - К. : Наук. думка, 1971. - 550 с.

186. Каминская В. И. Теория советского уголовно-процессуального

закона : дис. ... докт. юрид. наук / Каминская Вера Исааковна. - М., 1967. - 691 с.

187. Полянський Ю. Є. Від оцінювання адміністративної діяльності

державного службовця до оцінювання організацій з виконання державних політик

і програм / Ю. Є. Полянський // Вісник УАДУ - 2002. - № 1. - С. 27.

188. Сучасна технологія оцінювання персоналу та кадрового потенціалу

організації і її соціально-психологічний аспект: наук. розробка / авт. кол.: В. М.

Мартиненко, Ю. Д. Древаль, Ю. В. Конотопцева та ін. - К. : НАДУ, 2013. - 52 с.

189. Словник української мови : [В 11 т.] : Т. 10: Т-Ф / редкол.: І. К. Білодід

(голова) [та ін.]; ред. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк. - К. : Наук. думка, 1979. - 660 с.

190. Хатія Деканоїдзе розповіла, як буде оцінюватися робота Національної

поліції // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://ukr.segodnya.ua/politics/reforms/hatiya-dekanoidze-rasskazala-kak-budet-

ocenivatsya-rabota-nacionalnoy-policii-682990.html

191. Діяльність української поліції оцінять після 100 днів її роботи //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.kmu. gov.ua/ control/uk/publish/article?

art_id=248645714&cat_id=244276429

192. Ефективність роботи поліції оцінять за результатами опитування громадян і бізнесу // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/news/1405663-efektivnist-roboti-policiyi-ocinyat-za-rezultatami- opituvannya-gromadyan-i-biznesu

193. Коновалова Л. Соціологи шукають нові критерії оцінювання роботи міліції / Л. Коновалова // Закон і бізнес. - 2012. - № 48 (1087). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/issue/354/

194. Оцінка діяльності міліції за допомогою громадської думки. Звіт за результатами національного соціологічного дослідження / кол. авторів. - Х., ХІСД, 2012. - 136 с.

195. Sterbfing A. «Buergerfreundlichkeit der Polizei» und «Focus-Polizeitest» - einige punktuelle Vergleiche / A. Sterbling. - Polizei. - 2002. - Heft 11. - Р. 297.

196. Матросов О. Д. Оцінка ефективності інноваційного розвитку кадрового потенціалу організації / О. Д. Матросов, О. О. Ішков // Вісник НТУ «ХПІ». - 2014. - № 65 (1107). - С. 3-7.

197. Ben A. Vollaard Police Effectiveness. Measurement and Incentives / A. Ben. - Santa Monica : RAND, 2006. - P.150.

198. Куба Н. Система оцінки ефективності роботи національної поліції / Н.

Куба, Р. Тополевський // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://khpg.org/pda/index.php?id=1455530110

199. PEEL: Police effectiveness 2015 (vulnerability). A national overview //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

https://wwwjusticeinspectorates.gov.uk/hmic/wp-content/uploads/police-effectiveness- vulnerability-2015 .pdf

200. Осика І. М. Критерії оцінки ефективності діяльності поліції з точки зору населення / І. М. Осика // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police-reform.org/articles/index.php?do=print&id=1433481546

201. Індикатори визначення найвищого рівня обслуговування населення поліцією Великобританії, розроблені Міністерством внутрішніх справ Великобританії // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police-

reform.org/artides/index.php?do=print&id=1433232742

202. Критерії оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів:

досвід США і Великобританії // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police-

reform.org/articles/kriteriyi_ocinki_efektivnosti_diyalnosti_pravoohoronnih_organiv_do

svid_ssha_i_vel

<< | >>
Источник: ГРІТЧІНА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -