<<

ДОДАТКИ

Додаток А

впровадження результ а і Ir /і н сер пі ції !добувача нір нового ступеня кандидати юридичних наук Гріїчіїиі Вікторії Юрїпши^Лдмінкмритнішо- правове забезпеченні! кадрових процедур И ІІзімтіл.іиіііїі поліції Y країни »

у наукову діяльність

14 RVh4O ПО-ЛОСЛІ,! НОГО І El C ПІТуТ > H VO.

ІІ Ч HOlO LlpOha

Комісія Інституту склала ней акт про те. шо матеріал» дисертації І рітчініг Вікторії Юріївни ((Лдмінісгратиаіпу-Г|Чшоае забезпечення кадровик процедур в HauioiLLLTEitiiS поліції України» (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12..00,07 - адміністративне право і процес; фінансове право: Інформаційне право) мають Необхідний теоретичний рівень і практичну значим ісгі ь та вийоргстовуються у науково-дослідній роботі наукових відділів Hayково-дои.тіjhojo інституту публічного права під час проведенLia загальнотеоретичних ї галузевих досліджень, спрямованих на вирішеная гепрети ко-методологів н и к проблем науки адміністративного права, іа використовуються !кстйтуточ в межах реалізації теми наукового дослідження «Правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів нуб.ті чни-Lipa во ви к йідноенн».

Використання результатів дисертації сприятиме активізації та підвищенню ефект иінності наукової діяльності наукових працівників наукових відділів 1 Іауковп-досдідцого інституту публічног о прана.

UHCHOHOK

Результати дисертації Грітчіни Вікторії Юрїїиіи «Адміністративно- правове забезпечення кадрових процедур в Національній : олІItiT У країн ю? зга здобуття наукового ступеня кандидата Юридичних наук вважати впровадженими в наукову діяльність Наукошз-дослідпопо інституту публічного права під час і гро ведення загальнотеоретичних і галузевих досліджень, спрямованих на вирішення іеорпико-методологічіїих проблем науки ады і ні CipatfitBHO то права.

Члени комісії:

О. ІЗ. Тронько Л. С. Левченко

науковий Снівробі тик. кандидат юриличинх наук науковий співробітник

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту прАВД та суспільний відносин

Університету

доцент Гереіценко

АКТ

Впровадження риультітів двсер\'і яніії Ніл и дослідження LieilipaiITa кафедри ко петит у цім ного* адміністративного права та соціально^ гуманітаріїіік дисциплін Інституту прапп та сусіІлиіІі відносин Університету «Україна» Грїтчіин Ili кюрії Юріїшіи «Адмініетрнгнвііо- ирайоне забезпечення кадровик процедур із Національній поліції України», пола і тіо па здобуття наукового ступени кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право та процес; фіігансопе право; ін форма ці ріне прано у наукову діяльність Інституту права та суспільних нідносин Відкритого міжнародною уніясреитету рошніку .Tio iifті «Україна»

Комісія у складі: заступника директора — начальника відділу навчально-методичної робити Іногптугу тірзпа та суспільних відносна Університету «Україна», кандидата юридичним наук Орловської Ірини Григорівни (голова); завідувача кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільним відносин Університету «Україна», доктора юридичних наук, професора, члеіі-корсспондентн HAlipH України Олефірз Віктора Івановича; завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту ггрпш та суспільних відносин Університету «Україна», доктора юридичних наук, професора Фрццького Юрія Олеговича; голови ііауксню-методичногп ои\'сднання Інституту права та суспільним відносин Університету «Україна», доктора юридичних наук, доцента Короїда Сергія Олександровича, склала цей акг проте, що матеріали дисертаційного дослідження аспіранта кафедри конституційного, адміністрати Eiitoro права та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту прана та суспільним відносин Університету «Україна» Грітчіни вікторії Юрїїшіи «Адміністративно-правове забезпечення кадровик процедур в Національній поліції України», поданого Eia здобуття наукового ступсЕїя кандидата юридичних наук зі спеціальності 12-0407 -

адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне прано мають необхідний теоретичний, методологічний рі ізсі іь і практичну значимість та використовуються у науково-дослідній робоїї кафедри конституційного, адміністративного права та еоціально-іуманітарпнх дисциплін Інституту нрава та суспільних відноснії Університету «Україна»

]

під час npo-яедення загальнотеоретичних та галузевих досліджень і питань удосконалення окремих інститутів адміністративного прана.

Використання результатів дисертаційного дослідження сприятиме активізації та підвишенню ефект и Biitwri наукової діяльності викладачів, аспірантів, доктора нтів та здобувані в кафедри конституційного, адміністративного права та соціально іуманіїврнЕГк дисциплін Інституту права та суспільних відноснії Університету «Україна».

ВИСНОВОК

Результати дисертацій ношо дослідження аспіранта Грітчіни Вікторії Юріївнн ((Адміністративно-правове забезпечення кадрових процедур в Національній поліції України» вважати впровадженими ез наукову діяльність Інституту права та суспільних від HOcn н Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» під час проведения загальнотеоретичних і галузевий досліджень з питань удосконалення окремих інститутів адміністративного права.

ЕО.О. ФрнцькпЙ С-О. Корзн д

І.Г. Орловська В.1. Олефір

про иироваджіїїнн результатів дисертаційного дослідження аспірпЕїтії

кафедри консгшу цінною, адміяісграт......................................................... іоічі права та соціально\'

гуманіпргі нх дисциплін Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» Гріті і іш Him арії Юріїнігн «Адміністрятнпно- прапоас забезпечення кадрових процедур п Національній поліції України», поданого па здобуття ішукопого ступени кандидата юридичних наук зі спеціальності 12,00,07-адміністративне право та процес; фіна неоне прано: інформаційне прано у наукову діяльність Кримінологічної асоціації України

Комісій у складі;

1. Хшеїікя А, М. - доктора юридичних наук, доцента, члена Кримінологічної асоціації Укрзйм.

1. Шепелева К. t’. - шцшдпа юридичних наук, члена Кримінологічної асоціації України.

3. Кузі кі чесної Д. В. - кандидата юридичних наук, члена Крим ікс логічної асоціації України,

цим актом засвідчує, що результати дисертаційного дослідження аспіранта кафедри конституційного, адміністративного права та соціально- гутіанїтарннк дисциплін Інституту права та суспільних рідкості Університету «Україна» Грітчіяя Вікторії Юріїпнн «АдмініСГрвтнвно-правове забезпечення кадрових процедур в Національній поліції України», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12,00,07 — адміїистративЕю право та Eiponcc; фіна нс о ас право; інформаційне право, лі і хори стосуються у наукових дослІджсеіеіях Kpitxii ІІОлОГІЧііОЇ асоціації України.

Зокрема: а) гтри визначенні сутності, особливосте» та змісту кадровик

процедур в Національній поліції України; б) кваліфікації службових правопорушень ач неї єн і їх праціДОИкамн Національної полині України; в) гри

наданні

консультативно-дорлдчої

допомоги

щодо

супроводження

правстворчого процесу органів Національної поліції України; г) при розробці г і рої і на и ній та рекомендацій шодо удосконаленню чинного наці опального законодавства та розроблення нових норма™ еіі ю-прапоинх актів з питань

правоохоронної діяльності органів Національної поліції України.

Впровадження результатів дисертаційного дослідження Грггчшн Вікторі\']

Юріїнни в наукову діяльність Кримінологічної асоціації України забезпечило розширення науково-методичного інструментарію експсртно-крнмінологічиого дослідження нормативно-правових актів і їх проектів з питань правоохоронної

діяльності органів Національної полиці України

Члени КОМІСІЇ

(А. М. Яіленко)

спрямовані па розкриття сутності, змісту- та особливостей кадрових процедур я Наїйональній ПОЛІЦІЇ України, визначення напрямків і\'к удосконалення. УзЛвальнеяі особливості державної служби в органах поліції України, запропонована класифікація кадрових [JpouejyrP]] в Національній поліції України, систематизація об Чита і предмета кадрових процедур в Національній поліції України, форм та мелодій їх проведених, в також визначення адміністратнвно-нравовіія форм оцінювання ефективності кадрових Процедур в ПОЛІЦІЇ HIOuipsiVJOByKJTbCH JhiOTHjyTOM в науково-дослідній роботі його наукових відділів в межах реалізації теми науKOBOJ-O дослідження «Правову забезпечення прав, свобод іа законник і ггтЕресів суб Чктів публічно-правових і Г

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Коміс ія у скіаді-

/KKEiEta факультету № ] Харківського національного університету

внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора Мути чуже О.М, (голова);

начальника відділу організації освітнього процесу Харківського національного університету внутрішніх стран, кандидата юридичних наук Рнпшіи\'вої I. M.;

завідувача кафедри адміністративної діяльності OHC факультету № З Харківського національного університету внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора Безпалової О.І.;

завідувача кафе;ірн адміністративного права та пронесу Харківського Національного університету внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора Сялмпнової 0,(0.

склала цей акт про тс. що результати дисертаційного дослідження аспіранта кафедри конституційного, адміністративного права та соні ально-гу мані гарних дисциплін Інституту права та суспільних підноснії Університету «Україна» Ґрітчіни Іїікторії IOpiiBHH « Адміністративно-правове забезпечення кадрових процедур н Національній поліції України», використовуються в освітньому процесі Харківського національного університету внутрішніх справ при викладанні навчальних дисциплін «Адміністративне право і процес», «Судові та правоохоронні органи», «Адміністративна діяльність Національної поліції України», «І TpaBtxiacтосовна діяльність поліції».

Внесені автором до зазначених лекційних матеріалів доповнення підготовлені на достатньому теоретичному та методичному рівні та грунтуються на результатах проведеною автором глибокого дослідження чинного законодавства, практики діяльності органів ! Ia ці о пальної поліції України, у зв\'язку з чим можуть бути и проваджені ь освітній процес Харківського національного університету внутрішніх справ, а також використані у науково-дослідній роботі слухачів та курсантів.

її нкосі і наукових джерел u лекціях рекомендовано такі публікації:

1. Грітчіна BIO. Поняття і значення кадрових процедур в

її;іціоіідійній поліції України і ВЮ. Грі™на H Прикарпатський юридичний пісник, - 20] 5. -№1-Том 2.-С.4-1-48.

2. Грітчіна В Ю Історіїко-1 ірамвнй аналіз кадрових процедур в

прапсюхоронїіих органах та сучасний стан їх реалізації ь національній поліції України і В.Ю, Грітчіна// Г Ірак> ПА. -2016.- St 2. - С.56-60.

3. Грітчіна ІЗ.Ю, Адміністративно-правові засади кадрових процедур в національній поліції України / ЦЮ. і\'рітііиа // Наше право, — 2016- — № 4. - CJ6-S0

4. І рітчіна В.Ю. До питания розмежування правовідносин, які

виникають під час кадрових процедур в національній поліції України /В.Ю. Грітчіна // Спршісйські перспективи, - 2016, - № 4.

- С-74-79,

5. Гритчииа В.Ю. Контроль к надзор за проведением кадровых

процедур в национальной полиции украмнм і ІЗ.Ю. Гритчииа Il

Международный научный журнал «Верховенство права», - 2016. Ni 2. С,57-

62.

6. Грітчіна В.IO- Суб\'єктний склад кадрових правовідносин ц

національній поліції України І В.Ю, І\'рітчіна U Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення : матеріали міжиар. ня\'ук.-лракт. конф. (Київ, І £-19 .тип. 2015 р,).- К. 1 НДІ Ііубліч. Прана, 2015. - С.46—47,

7. Грітчіна В.Ю. Поняття та види правовідносин, які виникають лід час кадрових процедур п національній поліції України / В.Ю. Грітчіна H Правове реіулювання суспільних відносим: актуальні проблеми та пішогн сьогодення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22-23 липня 2016 року. - Запоріжжя : Запорізька громадська організація vІстина, 2016. -С.E1-83.

Члени комісії:

■ іДПИС з де ЗІ

I-I-Ut ■ ■■■" AaayMPHTJ

ТЖеЬ -зонв-й 0РСДЗ

О,M- МузичуIE І ЛІ, Г)І UUQtbi ;і! иштого права гя соціа.імю- гучшіііарних днсіешітііі Інституті права га суспільних віт hoc ніг Університету «У країна» Грітчінн Вікторії ІОріїпнн «Адміліеіря і икио- іт рц рове iiifu t печенії н ка.іроЕШУ процедур H ІІаШШіа.ІІЛІШ но. [ІІІІГ України», подайого на побуті наукового ступеня кандидата юридичних наук ті стіснііі.тміпс-ті і2.00^07 - адміністративне право та пропсе; фінансове право; іпфирчтшііие право я осямнііі процес

Інституту IipilH;! Tit CTCD11.1 KJI lf\\ it і. IlJOC ini ЙЕдКрнТ&ГО IVfiHHta родного університету розвитку «Україна»

Комісія у ск-лйілі: -іайтупнйвй директора начіїтьника відділу навчально-методичної роботи І НОТИі Vry права та суспільних відносин Університету «Україна», кандидата ІЩ)идичних наук Ординської іршги 1 риторі be і и (голова); завідувача кафедри пивілшого, і ос и одари ь кого та KpiLMLHfljfJiHoro прана Інституту права та суспільних відйосин Університете «Україна», доктора юрі їді пін і \\ наук, професора, члем-ко респондента НАЛ р H України Ojj еф і pa Bfoope Івановича; завідувача кафедри конституційного, ядмінїетрагийЕіОґіі\'їн фінансового прііва Гйституту права та еу$ пі JTtHLOL в ід: юси 11 Yin FLipcjrTC ту фУ краї Hadj доктора юридичних наук, професора ФриLibKOто Юрія Олеговича, склала ией акт про те, пю осиошіі результати дисертаційного дое.тіджеїшя аспіранта кафедри конституційного, адміністративної!] драпа га соціально-гумаїнй^рних дисциплін Інституту нрава та суспільних відлоеиц Університету «Україна;; Грітчіии Вікторії Юріївнн «Адміністративно-правове забезпечення кадрових процедур в Національній поліції України», и к і викладені у її наукових працях:

І рітчіпа В.Ю. Поняття і значення кадрових процедур в національній поліції України / В.ІО. Грітчїва H J Ери карпатський юридичний пісник. 2015. -Ле З, - Том 2,-С.44^4К.

Грітчіна В.Ю. 1 с іори ко—npacoES] гн аналіз кадрових лро^дур в правоохоронних органах та сучасний етан їх реалізації в національній поліції України / 13.10. Грітчіна H Прало L1A. - 2016. - X*2. - С.56-60.

Грітчіна !.1,10, Адмі н і страти вно- гірапоп і -засади кадрових процедур в національній поліції України \' ШО- І ріічінн ІІ Щіііе право. 2016, >fi Д. - С.76-80.

Грітчіна В.Ю. До питання розмежування ирдіюшдиоснп. які виникають лід йде кадрових процедур а національній поліції України / В.Ю. E рітчіна ■\' Європейські перспективи. 2016- Xs 4. - Є.74—7У.

Гритчиня Li. 10. Контроль и надзор проведением кадривыл процедур в национальной полиции украины і В.Ю. Гритчиип // Международный научный журнал лВерховйн^во драпа)}, 2016. - Ля 2. - С.57—62.

Грітчіна В .KX Суб’єкти ні! склад кадрових правовідносин ь національній поливі України .■ В.Ю, Грітчіна ff ІІріоритетЕїі ігробленії и юридичної науки: сучасний етан та перспективи вдосконалення ; матеріали іиіжнар, наук.-практ. конф- і Київ. IK-I % лип. 20 і 5 р.). - К. : ГІДІ лубліч. прала, 2015. -С.46-І7,

[ рітчіїга В.Ю. Поняття та вили право підносні;. які виникають під час калропих Процедур в національній поліції України • В.Ю. ГрітчінаU Припиле регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення : Мл герм.ні .міжнародної науково-практичної конференції-, м. Запоріжжя, 22 2j л и пгпі 201 ґ> року. - Запоріжжя : Запорізька громадська орган Lm піл «Істина, 2016. - С.КІ-83.

несуть у собі теоретичне і практичне значення, гдо полягає в можливості використання положень, рекомендацій і Висновків в освітиьому процесі аа програмою пілготойкй спеціалістів та магістрів ті спеціальності «Прано», проведенні семінарських і практичних занять із зазначених дисциплін, а також під час розробки навчальних і методичних посібників, лекцій і методичних рекомендацій та при удосконаленні вже існуючих га ргпробді нових повчальник Планів і програм до зііін вчених навчальних дисциплін.

Використання результатів дисертаційного дослідження Грїтчінн Щіїстчрії Юріїкки «Адміиістратинно^прайВіе забезпечення кадрових процедур в Національній поліції України», сприятиме активізації та підвищенню ефективності освітнього процесу й рівня базо в ч;х ] спеціальних *н:імь майбутніх юристів із зазначених диспаши н.

ВИСНОВОК

Результати ЛИчертІ\'цііШоЕіо ДОЙЯІДЖЕ]!И^ на здобуття HElVKUВШЦ ступеня Кандидата юридичних наук Грітчіии В і ктирі ї Юріїлян «Адмініс іратяйно- прааове забезпеченая кадрових процедур в Національній поліції України» вважати вгтройаджеїйфів б оевїініґі процес кафедри конез ту и їй ни го, ЕЩміністраґшвнопі права та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин Університету * У країна» піл час викладання дисциплін пра вофкрронного спрямування, проведенні сем і Hajxi-BKt їх і Практичних aafiHTB b зазначених дисциплін, розробці г і а вч ал ь м п-ме толи ч ноги забезпечення до зазначених дисциплін.

IT4 Орловська Ії.ї. О. ісфір

Ю.О, Фрнцьки Гі

<< |
Источник: ГРІТЧІНА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -