<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти:

1. Статут ООН і Статут Міжнародного Суду: міжнародний документ від 26.06.1945 р. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http: //zakon2. rada. gov.ua/laws/show/995_010.

2. Хартія економічних прав та обов’язків держав: ООН; Хартія, Міжнародний документ від 12.12.1974. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/995 077/card6#Public

3. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) // Офіційний вісник України. - 2011. - № 71, № 18.

- Ст. 727.

4. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 р. // Голос України. - 1991.

5. Про приєднання України до Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва 1950 року : Постанова Верховної Ради України від 19.06.1992 р. № 2479-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992.

- № 35. - Ст. 522.

6. Статут Співдружності Незалежних Держав СНД від 22.01.1993 р. : Статут, Міжнародний документ. - [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_033/card6#Public

7. Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти підприємницької діяльності України : Указ Президента України від 04.10.1994 р. № 566/94 - [Електронний ресурс]

- режим доступу:

http: //zakon4. rada. gov.ua/laws/show/566/94/card6#Public

8. Рішення про Основи митних законодавств держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав [...]: Рішення, Міжнародний документ від 10.02.1995. - [Електронний ресурс] - режим доступу: zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/997_509

9. Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ від 06.04.1996 р. № 255/96, : Указ Президента України. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=255/96

10. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р.

// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

11. Типовий закон про електронну торгівлю Комісії ООН з права

міжнародної торгівлі: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 16.12.1996 р. [Електронний ресурс] - режим доступу:

http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/995 321.

12. _Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 11.06.1998 № 615/98 // Урядовий кур’єр. - 1998.

13. Рішення про Положення про Раду_Спільна стратегія Європейського

Союзу щодо України схвалена Європейською Радою 11 грудня 1999 року: Міжнародний документ від 11.12.1999 р. -

[Електронний ресурс] - режим доступу

http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/994 492

14. Протокол між Державною митною службою України та Національним митним агентством Республіки Болгарія про [...] : Міжнародний документ від 04.09.2001 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 8. - Ст. 787.

15. керівників митних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних

Держав у [...]СНД: Міжнародний документ від 30.05.2002 р. - [Електронний ресурс] - режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show

16. _Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 29. - Ст. 367.

17. План дій «Україна - Європейський Союз»_Європейський Союз,

Україна: Міжнародний документ від 12.02.2005 р. - [Електронний ресурс] - режим доступу:

http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/994 693/card6#Public.

18. Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі

Всесвітньої митної організації: Резолюція Ради Митного

Співробітництва [...] від 01.06.2005 р. - [Електронний ресурс]. - режим доступу: http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/976_003

19. Рішення про Концепцію подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав і План основних заходів з її [...] СНД: Рішення від 05.10.2007 р. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997 e82.

20. Меморандум про порядок надання взаємодопомоги між Державною митною службою України і Державним митним [...]_Держмитслужба України, Азербайджан: Меморандум, Міжнародний документ від 30.07.1999 р. // Офіційний вісник України. - 2008 р. - № 55. - От. 135.

21. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії і [...]: Меморандум, Міжнародний документ від 16.01.1998 р. // Офіційний вісник України. - 2009. - № 58. - От. 207.

22. Про схвалення Концепції створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 р. № 1236-р // Офіційний вісник України. - 2009. - № 93.

23. _Спільна заява Саміту Східного партнерства_ЄС, Україна, Азербайджан [...]: Заява, Міжнародний документ від 07.05.2009 р. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994

24. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо [...]: Рішення Конституційного

Суду Украъни від 23.06.2009 р. № 15-рп/2009 // Офіційний вісник України. - 2009. - № 48. - Ст. 1629.

25. Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію Україна, ЄС: Порядок, Нота, Міжнародний документ від 20.11.2009 р. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/994 990

26. Концепція реформування діяльності митної служби України «Обличчям до людей»: рішення Держмитслужби України від 29 жовтня 2010 р. -[Електронний ресурс]. - режим доступу: www. customs. gov. ua

27. Про затвердження умов електронного декларування : наказ Держмитслужби України від 17.09.2011р. № 216 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 28.

28. Митний кодекс України : Закон України від 13 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 44-45, № 46-47, № 48. - Ст. 558.

29. Дохинский мандат: добавление к Докладу Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию о работе ее тринадцатой сессии от 21 -26 апреля 2012 г.

// United Nations Conference on Trade and Development. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/td500_Add1_ru.pdf

30. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством, Європейський Союз, Євратом : Міжнародний документ від 27.06.2014 // Офіційний вісник України. - 2014. - № 75. - т 1. - От. 83.

31. Стратегія розвитку міністерства доходів і зборів - [Електронний ресурс]. - режим доступу: www.customs.gov.ua.http://sfs.gov.ua/media- tsentr/novini/103256.html

Спеціальна література:

32. Актуальні проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 2010. - К.: Вид. О.С. Ліпкан. - [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://studall.org/all-28547.html

33. Андреев Г. Роль ЮНКТАД в совершенствовании таможенного

администрирования и регулирования внешней торговли. - [Електронний ресурс] - режим доступу:

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/34808/1/

andreev_2012_2_CA_issues_r. pdf

34. Ашурков О.О. Рівень інтеграції України з ЄС і Митним союзом з огляду на стан адаптації відповідного законодавства // Економіка та право. - 2013. - № 2. - Ст. 138-148.

35. Бахин С.В. Субправо: новые тенденции в унификации международного права // Известия ВУЗов: науч.-теорет. жур. - 2002. - № 1. - Ст. 149158.

36. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. - М., 2002 - 704 с.

37. Борисов К. Г. Международное таможенное право : учеб. пособ / К.Г. Борисов. - М. : Изд-во РУДН, 1997. - 224 с.

38. Борисов К.Г. Международное таможенное право : учеб. пособ / К.Г. Борисов. - М., 2001. - 616 с.

39. Бекяшев К. А. Таможенное право : учеб. пособ / К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев. - М. : Проспект, 2003. - 184 с

40. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія / І.Г. Бережнюк. - Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. - 543 с.

41. Бережнюк І. Г. Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва : автореф.

На здобуття наукового ступеня дис. д-ра екон. наук / І.Г. Бережнюк . - К : Б.в., 2010. - 32 с.

42. Бережнюк І.Г. Інститут уповноважених економічних операторів у

Рамкових стандартах ВМО та Митному кодексі України // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2012. - № 1. - Ст. 5-9.

43. Броунли Я. Международное право (в двух книгах). Кн. 1. M., 1977. - М. : Прогресс, 1977. - 535 с.

44. Буткевич В.Г. Соотношение международного и внутригоссударственного права / В.Г. Буткевич. - К. : Вища шк., 1981. - 311 с.

45. Вилегжанін О.М. Международный обычай как основной источник международного права / О.М. Вилегжанін, Р.А. Каламкараян // Право и государство. - 2012. - № 6. - Ст. 78-89.

46. Вельяминов Г.М. Конференция ООН по торговле и развитию и международное право // Советский ежегодник международного права. - М., 1970. - Ст. 150-167.

47. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс) : учеб. / Г.М. Вильяминов - М. : Волтерс Клувер, 2004. - 496 с.

48. Волова Л.И. Международное инвестиционное право / Л.И. Волова, И.Э Пашутина. - М. , 2001. - 191 с.

49. Волохов О.С. Особливості використання м’якого права в актах міжнародного регулювання праці / О.С. Волохов // Форум права. - 2012.- № 2.- Ст. 94-101.

50. Волошин Ю.О. Концепція трансформації як засіб реалізації норм міжнародного права у національний правопорядок держав: змістовна та видова характеристика - [Електронний ресурс] - режим доступу: kul.kiev.ua>images/chasop/2011 2/272.pdf

51. Габричидзе Б.Н. Курс таможенного права Российской Федерации : учеб. для вузов: в 3 ч. / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский. - М. : Дело и Сервис, 2002. - 528 с.

52. Галецька Н. Загальнотеоретична характеристика поняття «форма національної імплементації» / Галецька Н. // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2014. - Вип. 59. - Ст. 3-8.

53. Гардоцкий Л. П. Международное сотрудничество по уголовнім делам // Законность. - № 6. - Ст. 61-63.

54. Гарсиа Гарридо М.Х.

Римское частное право: Казусы, иски, институты

/ Мануэль Хесус Гарсиа Гарридо [пер. с исп.]; отв. ред. Л.Л.

Кофанов. - М. : Статут, 2005. - 812 с.

55. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підруч. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 696 с.

56. Гребенюк М. С. Створення Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) як міжнародної організації універсального характеру / М.С. Гребенюк // Вісник Академії адвокатури України. - 2006. - Вип. 6. - С. 62-68.

57. Громыко А.А. Во имя торжества ленинской внешней политики. Избранные речи и статьи / А.А. Громыко - М., 1978. - 599 с.

58. Данилюк І.Г. Сучасна українська мова. Словник синонімів та антонімів / І.Г. Данилюк. - Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО» 2009. - 592 с.

59. Дахно І.І. Міжнародне економічне право : курс лекцій 2-ге вид., стереотип/ І.І. Дахно. - К : МАУП, 2003. - 160 с.

60. Демченко І.С. М’яке право у регламентації прав людини у сфері охорони здоров’я // Міжнародне право. - 2013. - Ст. 152-157.

61. Додін Є.В. Правові основи митної справи в Україні // Митна справа. - 2004. - № 5. - Ст. 6-18.

62. Документы Конференции Организации Обьединенных Наций по вопросам торговли и развития : Женева, 23 марта -16 июня 1964 г. Нью-Йорк. : [б. и.], 1964. - 8 т. Т. 1: Заключительный акт и доклад. - 1964. - 450 с.

63. Доротич С.І. Правові механізми адаптації митної системи України до вимог СОТ / С.І.Доротич // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2009. - № 1. - Ст. 63-67.

64. Древ’янко А.С. Система джерел права як особливе правове явище /А.С. Древ’янко // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 42. - Ст. 215-221.

65. Дубініна А.А. Митна справа : підруч. / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна, О.І. Зельніченко - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 320 с.

66. Дукова Н.М. Правотворчість фіскальної (митної) служби: історичні аспекти та сучасний стан / Н. М. Дукова // Митна справа. - 2015. - № 2.

- Ст. 29-34.

67. Жиленкова К.Є. Перспективи для України від вступу в СОТ. - [Електронний ресурс] - режим доступу:

http: //nauka.kushnir.mk.ua/?p=2664

68. Житарєв Є.В. Перспективи використання модельних нормативних актів у правовій сфері України / Є.В. Житарєв // Адвокат. - 2013. - № 4. - Ст. 37-41.

69. Жорин Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем) : навч. посіб. / Ф.Л. Жорин - К. : КНЕУ, 2001.

- 248 с.

70. Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс : підруч. / за ред. О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. - 2-ге вид., доповн. і перероб. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 668 с.

71. Задорожній О.В., Буткевич В.Г., Мицик В.В. Конспект лекцій з основ теорії міжнародного права. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http: //iir-mp. narod.ru/books/ipl/konspekt. pdf

72. Іванченко О.М. Процес імплементації в національне законодавство модельних норм права: теорія та практика / О.М. Іванченко //Актуальні проблеми політики. - 2014. - Вип. 52. - Ст. 64-74.

73. Ігонін В.К. Ідеологічні (доктринальні) джерела митного права України / В.К. Ігонін // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2010. - № 1. - Ст. 40-46.

74. Кашлач О. Нормы «мягкого» права: понятие и признаки / О. Кашлач // Международное право и международные отношения. - 2006. - № 2. - Ст. 26-32.

75. Кашлев Ю.Б. Хельсинкский процесс 1975-2005: свет и тени глазами участника / Ю.Б. Кашлев - М. : Известия, 2005. - 498 с.

76. Київець О.В. Сучасне міжнародне право: проблеми ефективності системи через призму джерел міжнародного права / О.В. Київець // Право і Безпека. - 2010. - № 2. - Ст. 15-19.

77. Київець О.В. Історичні передумови формування сучасної системи джерел міжнародного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2013. - № 3. - С. 111-122.

78. Ківалов С. В. Митна політика України : підруч. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. - О. : Юрид. л-ра, 2001. - 256 с.

79. Ківалов С.В. Всесвітня митна організація: історія та сучасність //

Митна спрва. - 2009. - № 6. - Ст. 3-9.

80. Класифікація факторів для потреб економічного аналізу. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.analizplus.com

81. Колодкин Р.А. Международные рекомендательные нормы: (на примере резолюций-рекомендації и Генеральной Ассамблеи ООН) : дисс. Кандидата юрид. Наук / Колодкин Р.А., М., 1986. - 219 с.

82. Комзюк В.Т. Сутність та значення митного співробітництва у діяльності митних органів / В.Т. Комзюк // Адміністративне право і процес. - 2013. - № 3. - Ст. 101-108.

83. Костюченко Я.М. Правове регулювання співробітництва України і

Європейського Союзу. : дис. кандидата юрид. Наук : 12.00.11 / Костюченко Я.М. - Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К., 2010. - [Електронний ресурс] - режим доступу: irbis-

nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe

84. Копиленко О. Правове моделювання як ефективний засіб нормативно- правової уніфікації у правотворчості / О. Копиленко // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького Університету управління та права : Право. Економіка. Управління. - 2005. - Вип. 23. - Ст. 24-31.

85. Крестовська Н.М. Теорія держави і права : Елементарний курс. 2-ге вид. / Н.М. Крестовська, Л.Г. Матвеева - X. : ТОВ «Одіссей», 2008. - 432 с.

86. Кунєва Ю. Міжнародні нормативно-правові акти як передумови та основи розвитку митної справи в Україні / Ю. Кунєва // Вісник Академії митної служби України. - Сер.: Право. - 2013. - № 2. - Ст. 164-170.

87. Кунєва З.Ю. Міжнародні нормативно-правові акти як передумови та основи розвитку митної справи в Україні / З.Ю. Кунєва // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2013. - № 2. - Ст. 164170.

88. Колодкин Р.А. Международные рекомендательные нормы: (на примере резолюций-рекомендації и Генеральной Ассамблеи ООН) : дисс. Кандидата юрид. Наук / Колодкин Р.А., М., 1986. - 219 с.

89. Лисик В.М. Становлення та розвиток механізму імплементації норм міжнародного гуманітарного права / В.М. Лисик // Альманах міжнародного права. - 2010. - Вип. 2. - ст. 274-283.

90. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть : учеб / И.И. Лукашук. - М. : БЕК, 1997. - 390 с.

91. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учеб - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: БЕК, 2001. - 432 с.

92. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть : учеб, 3-е изд., перераб. и доп. / И.И. Лукашук - М. : 2005. - 415 с. - [Електронний ресурс].- режим доступу: http://www.alleng.ru/d/jur/jur198.htm

93. Марченко М.Н. Источники права / М.Н. Марченко. - М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2008. - 760 с.

94. Медведєв Ю.Л. Імплементація норм міжнародного права в право України: зміст та способи реалізації / Ю.Л. Медведєв // Публічне право.

- 2014. - № 1. - Ст. 129-135.

95. Международное право : учеб., под ред. А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. - М. : Омега-Л,, 2006. - 832 с.

96. Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права / Л.Х. Мингазов; науч. ред.: Баскин Ю.Я. - Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. - 207 c.

97. Мицик В.В. Еволюція міжнародно-правового регулювання міжнародних митних відносин / В.В. Мицик // Вісник Київського університету. - Сер. Суспільно-політичні науки. - 1991. - № 4. - С. 6267.

98. Мицик В.В. Міжнародне право. Основи теорії: підручник // / Мицик В.В., Буткевич В.Г,, Мицик В.В., Задорожній О.В.; ред. В.Г. Буткевич. - К. : Либідь, 2002. - 608 с.

99. Міжнародне право: підручник / Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко. - К. : Знання, 2012. - 631 с. - (Вища освіта XXI століття). - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://pidruchniki.com/component/option.com

!downloads

100. Міжнародне публічне право: підручник_____ / В.М. Репецький,

В.М. Лисик, М.М. Микієвич та ін. ; за ред. В. М. Репецького. - 2-ге вид.

- К. : Знання, 2012. - 437 с.

101. Международное торговое право : некоторые вопросы теории и практики [Текст] : [сб. ст. / под ред. В. И. Лисовского]. - М. : Междунар. отнош., 1979. - 272 с.

102. Международное право : учеб. : для специальности «Юриспруденция» / Ашавский Б.М., Бирюков М.М., Бордунов В.Д. и др.]; под ред. А. А. Ковалева, С. В. Черниченко; Дипломат. акад. МИД Рос. Федерации. - М. : Омега-Л, 2006. - 831 с.

103. Мельник Т. Тарифне регулювання у контексті членства України у

СОТ / Т. Мельник // Вісник Київського національного торговельно- економічного університету . - 2009. - № 2. - Ст. 5-12.

104. Мережко О. Теорія джерел міжнародного права - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://www.iustinian.com.ua/article.php7id

105. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учеб. для юрид. вузов и фак-ов. - М. : Издат. гр НОРМА, 1999. - 552 с.

106. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании / Т.Н. Нешатаева. - М. : Дело, 1998 - 272 с.

107. Огаренко Т.О. Соціальні фактори регулювання правової системи: проблемне поле дослідження // Держава та регіони. Сер. Право. - 2013. -№ 2 (40). - Ст. 28-32.

108. Павленко О.О. Професійна підготовка митників у європейських країнах: структура, рівні та зміст - [Електронний ресурс] - режим доступу: pravoznavec.com.ua>period/article2233

109. Павлов С.С. Правова традиція у формуванні та розвитку правової реальності в сучасній юридичній науці // Актуальні проблеми держави і права. - 2005. - Вип. 25. - Ст. 104-109.

110. Павлова Л.В. Специфика правотворчества в области прав человека // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2002. - № 4. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://elib.org. ua/internationallaw/ua_show_archives.php?archive=12541240 15&id=1095934864&start_from=&subaction=showfull&ucat=1

111. Палагусинець О.В. Розвиток парламентаризму у практиці міжнародних організацій : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.11 / Палагусинець О.В. - К., 2010. - 215 с.

112. Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології : монографія / Н.М. Пархоменко. - К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2008. - 336 с.

113. Перепьолкін С. Історія міжнародного митного права: з 1891 р.

дотепер. - [Електронний ресурс] - режим доступу:_ http://eppd13.cz/wp- content/uploads/2015/2015-2-2/06.pd

114. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс : підруч.: у 2 т. / за ред. В.Ф. Погорілка. - К., 2006. - Т. 1. - 544 с.

115. Приймаченко Д.В. Митні формальності: правова природа та зміст

поняття: міжнародно-правовий аспект / Д.В. Приймаченко,

В.В. Прокопенко // Адміністративне право і процес. — [Електронний ресурс] - режим доступу: http://applaw.knu.ua/

116. Прокопенко В.В. Місце міжнародного митного права у системі міжнародного права / В.В. Прокопенко // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 57. - Ст. 375-380.

117. Пчелинцев С.В. «Сиракузские принципы толкования ограничений и отступлений от положений Международного пакта о гражданских и политических правах» и другие международные документы, не имеющие официального статуса: проблемы применения / С.В. Пчелинцев // Юрист-международник. - 2006. - № 1. - Ст. 34-39.

118. Репецький В. М. Міжнародне публічне право / В.М. Репецький. - К. : Знання, 2012. - 437 с.

119. Родионова О.М. Развитие научных представлений об источниках права: На примере источников гражданского права // Правоведение. - 2005. - № 3. - Ст. 130-143.

120. Саваськов П.В. Нормы международного мягкого права // Международное право / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. - М., 1998. - Ст. 22 - 23.

121. Савин К.Н., Нижегородов Е.В. Экономические процессы в мировом хозяйстве: введение в экономический анализ. - Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. - 300 с. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http: //textb. net/80/index

122. Сандровский К.К. Международное таможенное право /

К.К. Сандровский // Митна справа. - 1999. - № 1. - Ст. 78-80.

123. Сандровський К.К. Митне право в Україні. - К. : Вентури, 2000. - 208 с. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://www.twirpx.com/file/1228467/

124. Сергійчик В.О. Інформатизація митних органів України: до питання щодо правового регулювання порядку електронного декларування / В.О. Сергійчик // Митна справа. - 2013. - № 4. - Ст. 76-84.

125. Середа Т.М. Загальнотеоретична характеристика механізму імплементації норм права Європейського Союзу в Україні / Т.М. Середа // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ . - 2013. - № 2. - Ст. 405-411.

126. Скакун О.Ф. Теорія права і держав: підруч. О.Ф. Скакун - К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. - 520 с.

127. Скрипник О.М. Історія міжнародних організацій. : Навч посіб / О.М. Скрипник. - Умань : ПП Жовтий О.О., 2011 - 226 c.

128. Словник міжнародного права. - [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://subject.com.ua/pravo/dict/631 .html

129. Смирнова К. Концепція «м’якого» права (soft law) в міжнародному праві та праві Європейського Союзу / К. Смирнова // Український часопис міжнародного права. - 2012. - № 3. - Ст. 74-78.

130. Сорокіна C.B. Особливості застосування правил Інкотермс 2010 у митній справі / С.В. Сорокіна // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. - 2012. - Вип. 1. - Ст. 539-547.

131. Стрельцова О.В. Джерела права Європейського Союзу (теоретичні аспекти) : авторефер. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. Наук : спец. 120001: Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень / О.В. Стрельцова. - К. 2008. - 20 с.

132. Терещенко С.С. Генеральна угода з тарифів і торгівлі в контексті визначення митної / С.С. Терещенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2009. - № 6. - Ст. 21-30.

133. Толстых Л.В. Международное право: практика применения. Консультативные заключения Международного Суда ООН /Л.В. Толстых - М., 2004. - 167 с.

134. Тополь Ю.О. Джерело та форма права: поняття, зміст, проблема співвідношення, Ю.О. Тополь // Університетські наукові записки. -

2012. - № 1. - Ст. 145-151.

135. Халафян Р.М. Концепция международного «мягкого права» в

международно-правовой доктрине / Р.М. Халафян // Евразийский юридический журнал. - 2012. - № 2 (45). - [Електронний ресурс] - режим доступу:

http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com content&view=article&id= 2859:-l-r-&catid=109:2010-06-17-09-48-32

136. Хомюк Н.С. Система джерел права: деякі теоретичні аспекти / Н.С. Хомюк // Вісник Львівського університету. Сер.: Юридична. -

2013. - Вип. 58. - Ст. 27-33.

137. Хомюк Н.С. Співвідношення поняття система джерел права з суміжними поняттями / Н.С. Хомюн // Порівняльно-аналітичне право. -

2014. - № 4. - Ст. 36-38.

138. Цюкало О.С. Питання імплементації міжнародно-правових норм у правову систему України / О.С. // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 1. - Ст. 139-159.

139. Ченцов В.В. Митне право України : навч. підруч., - К., 2007. - 283 с.

140. Чорна О.В. До питання про міжнародні стандарти у митній сфері -

[Електронний ресурс] - режим доступу:

http://dspace.nulau.edu.Ua/bitstream/123456789/7300/1/CHorna_1006.pdf

141. Шалінська І.В. Акти «м’якого права»: поняття та значення у міжнародному правопорядку. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39605/17-Shalinska .pdf?sequence=1

142. Шалінська І.В. Суб’єкти м’якого права / І.В. Шалінська // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». - 2013. - Т. 26 (65). - № 2-1 (Ч. 1). - Ст. 170-176.

143. Шалінська І.В. Форми існування актів «м’якого права» у системі джерел права України / І.В. Шалінська // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2013. - Т.1. - Вип. 4. - Ст. 30-32.

144. Шафранський А. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні в світлі вимог ГАТТ/СОТ// Міжнародна економіка. - № 1. - 2012. - Ст. 217-225.

145. Шеремет О.С., Жиденко Я.А. Тенденції та перспективи розвитку «м’якого права». - [Електронний ресурс] - режим доступу: http: //www. pravoznavec. com. ua/period/article/1135 5/%D8

146. Шпакович О.М. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і прак- тика : [монографія] / О.М. Шпакович. - К. : Видав-поліграф центр «Київський університет», 2011. - 415 с.

147. Шульга М.Г. Міжнародні договори в системі джерел Міжнародні договори в системі джерел митного права / М.Г. Шульга // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - Вип. 4. - 2002. - От. 73-79.

148. Gunther Handl National Uses of Transboundary Air Resources: The

International Entitlement Issue Reconsidered - 1986. - [Електронний ресурс] - режим доступу:

http://www.law.tulane.edu/uploadedFiles/Faculty and Admin/CVs/ghandl 2 012cv.pdf.

149. Peler H. Sand International Environ men Law after Rio // European Journal of International Law. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://www.eiil.org/pdfs/4/1/1209.pdf

150. Ulrich Fastenrath Relative Normalivity in International Law // European Journal of International Law - [Електронний ресурс] - режим доступу: http: //www.ej il. org/pdfs/4/1/1205. pdf

151. Establishment of the United Nations Conference on Trade and

Development as an organ of 19 the General Assembly, - [Електронний ресурс] - режим доступу:

http: //www.biotrade. org/ResourcesPublications/biotradebrief-lippiaalba.pdf

152. Soft law and the principle of fair and equitable decision making in international contract arbitration. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/dimatteo7.pdf

153. Hillgenberg Hartmut. A Fresh Look at Soft Law // European Journal of International Law - [Електронний ресурс] - режим доступу: http: //www.ej il.org

154. Alexandre Kiss, Dinah Shelton Guide to International Environmental Law - [Електронний ресурс] - режим доступу: http: //faculty.ksu.edu. sa/Almutaz/Documents/Enviro_courses/ENV S564/Gui de%20to%20International%20Environmental%20Law_byAlexandre%20Kis s%20and%20Dinah%20Shelton.pdf

155. D’Amato, Anthony. Collected Papers-Vol. 2: International Law Studies,

Martlnus Nijhoff Publishers, 2001. [Електронний ресурс] - режим доступу: http://anthonydamato.law.northwestern.edu/Adobefiles/Onu-

reviewf.pdf

156. Council of Europe, Treaty Making - Expression of Consent by States to Be Bound by a Treaty, Netherlands: Kluwer Law International, 2001. - 350.

157. Ramlogan Rajendra The Environment and International Law; Rethinking the Traditional Approach // Vermont Journal of Environmental Law. Vol. 3. 2001-2002. [Електронний ресурс] - режим доступу: http://vjel.vermontlaw.edu/files/2013/06/The-Environment-and-International- Law.pdf

158. International Law. Second Edition. Edited by Antonio Cassese. Oxford

University Press. 2005. - P. 196. [Електронний ресурс] - режим доступу: http: //www. goodreads. com/book/show/93862. International_Law

159. Text Book of International Law. Fifth Edition. Edited by Martin Dixon, Oxford University Press. 2005. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://www. goodreads.com/book/show/ 1439889.T extbook_on_International_ Law

160. Andrew T. Guzman, «The Design of International Agreements», European Journal of International Law, 2005, - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://works.bepress.com/andrew_guzman77/

161. Oxford Dictionary of Law, Sixth Edition. Edited by Elizabeth A. Martin,

Jonathan Law. Oxford University Press. 2006. - P. 502. - [Електронний ресурс] - режим доступу:

http: //rutracker. org/forum/viewtopic. php?t=552149

162. Candelaria M. Sedfrey. The Legal Characterization of the Asia-Pacific the Economic Cooperation (APEC) and the Individual Action Plans in International Law. 2008. - P. 432. - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://ateneolawjoumal.eom/main/authorartides/8

163. Resolution adopted by the General Assembly 2626 (XXV). International

Development Strategy for the Second United Nations Development Decade 24 October 1970// UN Documents Gathering a body of global agreements - [Електронний ресурс] - режим доступу: http://www.un-

documents.net/a25r2626.htm.

<< |
Источник: РУССКИХ Тетяна Вікторівна. КОНЦЕПЦІЯ НОРМ М’ЯКОГО ПРАВА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -