<<
>>

Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС

Оперативна частина ПЛАС розроблюється для керівництва діями персоналу підприємства, добровільних і спеціалізованих підрозділів з метою запобігання аварійним ситуаціям і аваріям на відповідних стадіях їхнього розвитку або локалізації їх з метою зведення до мінімуму наслідків аварії для людей, матеріальних цінностей і довкілля, запобігання її розповсюдженню на інші виробництва (цехи, відділення, виробничі дільниці) підприємства й за його межі, рятування і виведення людей із зони ураження і потенційно небезпечних зон.

При розробці оперативної частини потрібно:

- забезпечити узгодженість дій персоналу підприємства й спецпідроз-

ділів;

- запровадити перелік посадових осіб, відповідальних за виконання конкретних дій;

- запровадити порядок здійснення зв\'язку зі спецпідрозділами, органами державного нагляду й органами місцевого самоврядування;

- викласти дії персоналу підприємства й спецпідрозділів щодо локалізації і ліквідації аварій на відповідних стадіях їхнього розвитку. В тих випадках, коли у спецпідрозділах є свої плани дій, може бути замість опису дано посилання на ці плани;

- надати розпізнавальні ознаки рівнів аварії і їх значення, за якими керівництво роботами щодо локалізації і ліквідації аварії переходить на рівні «Б» і «В».

Оперативна частина ПЛАС для аварій на рівні «А» повинна містити:

- блок-схему виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці);

- план виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці);

- блок-карти об\'єктів (цехів, відділення, виробничих дільниць), які входять до складу виробництва;

- опис дій персоналу;

- список і схему оповіщення посадових осіб, які мають бути терміново сповіщені про аварійну ситуацію (аварію);

- список робітників, що залучаються до локалізації аварії, осіб, що дублюють їхні дії за відсутності перших з будь-яких причин, із зазначенням місць їх постійної роботи, проживання й телефонів;

- перелік інструментів, матеріалів, засобів індивідуального захисту, які мають бути використані при локалізації аварії, із зазначенням місць їх зберігання (аварійних шаф);

- обов\'язки відповідального керівника робіт, виконавців і інших посадових осіб щодо локалізації аварії;

- інструкцію щодо аварійної зупинки виробництва.

У блок-схемі виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) визначаються його складові частини без деталізації їх, визначаються прямі та зворотні міжцехові потоки, їх характеристики й параметри, відповідна, в т. ч. і гранична для виробництва відсічна арматура, які мають безпосереднє значення для локалізації (ліквідації) аварії.

На плані виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) має бути вказано місце розташування:

- основного технологічного обладнання і комунікацій;

- відсічної запірної арматури, яка має безпосереднє відношення до локалізації (ліквідації) аварії;

- засобів протиаварійного захисту, зв\'язку і оповіщення;

- евакуаційних виходів і маршрутів евакуації;

- шляхів під\'їзду, ділянок для встановлення і маневрування спецтехніки;

- сховищ і місць укриття.

На плані можуть бути додатково нанесені місця найбільш імовірного виникнення аварійних ситуацій, розміри й межі потенційно небезпечних зон та інші характеристики потенційно можливих аварій, зазначатися кількісні показники, які характеризують потенційну небезпеку блоків, показники тяжкості наслідків можливих аварій, основні дестабілізуючі фактори і критичні значення параметрів процесу.

Блок-карту належить складати для кожного об\'єкта, який входить до складу виробництва, що розглядається. Блок-карта повинна містити:

- принципову технологічну схему об\'єкта;

- план розташування устаткування об\'єкта;

- стислу характеристику небезпеки технологічних блоків, що входять до складу об\'єкта.

Порядок дій виконавців має передбачати:

- виявлення й оцінку аварії або загрози її виникнення за розпізнавальними ознаками;

- оповіщення персоналу виробництва й диспетчера підприємства (об\'єкта) про аварію або загрозу її виникнення;

- включення протиаварійних систем;

- відключення пошкодженої дільниці, повну або часткову зупинку виробництва;

154

- виведення з небезпечної зони персоналу, із зазначенням порядку забезпечення його засобами індивідуального захисту;

- інші заходи, що запобігають розвитку аварії, з урахуванням специфіки виробництва.

В інструкції щодо аварійної зупинки виробництва (підприємства), яка є складовою оперативної частини ПЛАС, для кожної аварії повинні бути визначені послідовність уведення в дію систем протиаварійного захисту, відключення апаратів і механізмів, відключення електроенергії та інших енергоносіїв, режим роботи вентиляції і систем очищення повітря, порядок використання засобів рятування людей і ліквідації аварії. При цьому має бути врахований вплив виконуваних переключень і відключень на роботу систем проти- аварійного захисту, життєзабезпечення та інших систем, які є суттєвими під час ліквідації аварії.

Оперативна частина ПЛАС для аварій на рівні «Б» включає в себе додатково такі документи:

- блок-схему підприємства;

- план підприємства.

На плані підприємства потрібно визначити:

- місця розташування виробництв;

- місця скупчення небезпечних продуктів із зазначенням найменування й маси продукту;

- прямі та зворотні міжвиробничі потоки, їхні характеристики й параметри;

- міжвиробнича відсічна арматура, її тип і основні технічні характеристики;

- засоби протиаварійного захисту;

- засоби зв\'язку й оповіщення;

- евакуаційні виходи і маршрути евакуації;

- сховища й місця укриття;

- шляхи під\'їзду, місця встановлення й маневрування спецтехніки;

- місця найбільш імовірного виникнення аварійних ситуацій (аварій);

- зони можливого ураження обслуговуючого персоналу підприємства з урахуванням розповсюдження вибухових і ударних хвиль, напрямку руху вибухонебезпечних і токсичних хмар.

Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівні «В»

Оперативна частина розроблюється для керівництва діями відповідних служб і підрозділів із метою запобігання розвитку аварії і розповсюдженню її на інші підприємства (об\'єкти), рятуванню та виведенню людей із зони ураження й потенційно небезпечних зон. При розробці оперативної частини слід визначити всіх учасників протиаварійних дій. Крім того, потрібно реально визначити їхні функції, ресурси, обов\'язки й ступінь участі.

До складу учасників протиаварійних дій повинні входити:

- органи Держнаглядохоронпраці й Держпожнагляду;

- спеціальні формування: районна (об\'єктова) пожежна частина, воєнізована газорятувальна служба та інші;

- міліція, медична (у т. ч. лікарні), транспортна служби та служба соціального забезпечення;

- органи з керівництва аварією та/або територіальні органи ДСНС;

- комунальні служби району (міста);

- керівництво підприємства;

- органи масової інформації і зв\'язку;

- органи охорони здоров\'я і навколишнього середовища.

При розробці оперативної частини потрібно:

- передбачити процедуру залучення населення до робіт щодо локалізації і ліквідації аварії;

- передбачити узгоджені дії виробничого персоналу, усіх залучених підрозділів і служб, а також населення;

- забезпечити спільні дії персоналу розташованих поруч підприємств (об\'єктів) і органів місцевого самоврядування сусідніх районів.

Оперативна частина повинна містити:

- титульний лист;

- ситуаційний план із додатками;

- обов\'язки відповідального керівника, виконавців і інших посадових осіб щодо локалізації аварії.

На ситуаційному плані позначаються промислова площадка підприємства (об\'єкта) на місцевості, а також житлові райони, населені пункти, інші підприємства й організації, що розташовані поруч із ним і на які може поширюватися дія уражальних чинників аварії. Розмір території, яка охоплюється ситуаційним планом, визначається масштабом зон ураження (зараження).

На ситуаційний план наносяться:

- зони можливого ураження за різними сценаріями розвитку аварій;

- чисельність людей у цих зонах і час досягнення їх уражальними чинниками аварії з урахуванням швидкості й напряму вітру, погодних умов, рельєфу місцевості;

- можливі шляхи евакуації населення і безпечні зони, сховища, укриття;

- місця розташування засобів протиаварійного захисту, джерел аварійного енерго- і водопостачання, а також наявність і місцезнаходження запасів засобів пожежегасіння: води, піноутворювача, вогненосного порошку, засобів захисту органів дихання;

- місця розташування аварійно-рятувальних підрозділів, пожежних частин і т.

і., можливі місця їх розгортання і маневрування;

- місця скупчення небезпечних продуктів поза територією підприємства із зазначенням найменування й маси продукту.

До ситуаційного плану додаються:

- план підприємства (об\'єкта);

- схема зв\'язку, порядок оповіщення і взаємодії органів керівництва комісії з надзвичайних ситуацій з організаціями й формуваннями ДСНС, що залучаються при цьому, як у даному, так і в сусідніх регіонах (у разі потреби);

- відомості щодо наявності частин ДСНС, радіаційного й хімічного захисту, пожежних і газорятувальних частин, медичних служб, їх чисельності, оснащеності, часу розгортання;

- відомості щодо невоєнізованих формувань підприємства (об\'єкта);

- відомості щодо наявності засобів гасіння пожежі й нейтралізації викидів на підприємстві (об\'єкті) і в спецслужбах;

- заходи щодо евакуації і рятування людей із зазначенням переліку, місця розташування і порядку залучення захисних споруд, медичних служб і засобів, технічних і транспортних засобів, засобів індивідуального захисту людей, із зазначенням кількості необхідних технічних і інших засобів;

- склад штабу і порядок оповіщення його членів;

- порядок оповіщення робітників підприємства (об\'єкта) і населення, що мешкає поблизу підприємства (об\'єкта), про аварію;

- порядок постійної інформації щодо ходу розвитку аварії, ходу робіт із її локалізації (ліквідації), щодо належної поведінки й заходів безпеки на даний момент;

- порядок організації розвідки пожежі;

- порядок організації розвідки й спостереження осередку хімічного ураження, зони можливого зараження шкідливими речовинами;

- організація медичного забезпечення, життєзабезпечення евакуйованих у місцях їх збору;

- порядок проведення заходів щодо зниження запасу шкідливих речовин і безаварійної зупинки виробництва;

- порядок взаємодій між спецпідрозділами і залученими організаціями.

14.4

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -