<<
>>

Права та структурний склад Державної інспекції ядерного регулювання України

Держатомрегулювання України має право:

1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства для розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв\'язку і комунікацій, мережами спеціального зв\'язку та іншими технічними засобами;

5) володіти спеціальними транспортними засобами для здійснення заходів реагування на надзвичайні ситуації.

Державний нагляд за дотриманням законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання здійснюють державні інспектори Держатомрегулювання України, які мають право відвідувати безперешкодно в будь-який час підприємства, установи та організації всіх форм власності для проведення у межах своїх повноважень відповідних перевірок, а також мають інші права, передбачені законом.

Держатомрегулювання України здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку міжрегіональні (повноваження яких поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи. У процесі виконання покладених на неї завдань Держатомрегулювання України взаємодіє з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, об\'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

Накази Держатомрегулювання України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Держатомрегулювання України очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем\'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Основні повноваження і обов’язки Голови:

1) очолює Держатомрегулювання України, здійснює керівництво її діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи Держатомрегулювання України та шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи, звіти про їх виконання;

3) подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

4) представляє Держатомрегулювання України у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

5) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

6) утворює, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи як структурні підрозділи апарату Держа- томрегулювання України;

7) призначає на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняє з посад керівників територіальних органів Держатомрегулювання України, призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держатомрегулювання України;

8) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння керівникам територіальних органів Держатомрегулювання України та їх заступникам відповідних рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Держатом- регулювання України;

10) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Держатомрегулювання України, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) скликає та проводить наради з питань, що належать до її компетенції;

12) організовує роботу колегії Держатомрегулювання України і головує на її засіданнях.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держа- томрегулювання України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держатомрегулюванні України утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), першого заступника та заступника Голови за посадою.

У разі потреби до складу колегії Держатомрегулювання України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання України, а також у встановленому порядку інші особи. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Держатомрегулювання України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держатомрегулюванні України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Держатомрегулювання України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Права та структурний склад Державної інспекції ядерного регулювання України:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -