<<
>>

§ 1. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи

Економіка будь-якої країни функціонує як багатовимірна система, що складається з великої кількості різних взаємопов’язаних та взаємозалежних компонентів, які розвиваються відповідно до спільних для всієї системи законів.

Система — це сукупність взаємопов’язаних і розміщених у належному порядку елементів певного цілісного утворення.

Кожній системі притаманні такі властивості: цілісність, упорядкованість, стійкість, саморух та загальна мета.

В економічній літературі існують різні підходи до визначення економічної системи, а саме:

 • як механізм функціонування і координації господарських процесів;
 • як форми організації грошового обігу;
 • як сукупності відносин між людьми, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання економічних благ;
 • як сукупність організаційно-інституційних форм, в яких відбуваються господарські процеси;
 • як сукупності людей, об’єднаних спільними економічними інтересами;
 • як історично визначеного способу виробництва;
 • як особливим чином упорядкованої системи зв’язків між виробниками та споживачами матеріальних і нематеріальних благ;
 • як сукупності всіх економічних процесів, що функціонують у суспільстві на основі притаманних йому відносин власності та організаційно-правових норм, тощо.

З нашого погляду, найзагальнішим є таке визначення економічної системи.

Економічна система — це сукупність виробничих відносин, їх організаційних форм та інституцій, у межах яких відбувається господарська діяльність людей через механізми її координації і регулювання..

Відомий американський економіст П. Самуельсон визначає будь-яку економічну систему, незалежно від її соціально-економічної форми, як таку, що має відповідати на три запитання: Що? Як? Для кого?

 • Що виробляти і в яких обсягах?
 • Як виробляти (хто і за допомогою яких ресурсів та технологій)?
 • Для кого виробляти (хто буде власником і споживачем виробленої продукції)?

Важливою характеристикою економічної системи є визначення її структурних

елементів. Економічна система складається з трьох основних ланок: продуктивних сил, економічних відносин і механізму господарювання.

 1. Структура продуктивних сил.

Продуктивні сили — це сукупність засобів виробництва, працівників з їхніми фізичними і розумовими здібностями, науки, технологій, інформації, методів організації та управління виробництвом, що забезпечують створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб людей.

Продуктивні сили становлять матеріально-речовий зміст економічної системи, є найважливішим показником і критерієм досягнутого нею рівня науково-технічного прогресу і продуктивності суспільної праці.

 1. Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи.

Економічні відносини — це відносини між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та нематеріальних благ.

Система економічних відносин складається з: техніко-економічних, організаційно- економічних, соціально-економічних відносин

 1. Господарський механізм.

Господарський механізм є структурним елементом економічної системи, що складається із сукупності форм і методів регулювання економічних процесів та суспільних дій господарюючих суб’єктів на основі використання економічних законів, економічних важелів, правових норм та інституційних утворень.

Найважливіша функція господарського механізму — забезпечення динамічної рівноваги в суспільному виробництві й, насамперед, між виробництвом та споживанням, попитом і пропозицією.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 1. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи:

 1. Сутність та основи маркетингу
 2. § 1. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи
 3. Тема 1.2. Загальні основи економічного розвитку
 4. Тема 1.1. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
 5. ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ
 6. Глава 5. Фінанси домашніх господарств Яке визначення соціально-економічної категорії «домашнє господарство» трактує система національних рахунків ООН та вітчизняне законодавство?
 7. Сутність та структура ліквідності банківської системи
 8. Сутність правового режиму виконавчого провадження та гарантії дотримання прав людини
 9. 2.1. Ірадицп та звичаї: поняття, сутність і значення
 10. 3.1 Поняття та особливості системи непідприємницьких юридичних осіб
 11. Поняття та структура адміністративно-правового механізму впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування
 12. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 13. 2.2. Характеристика системи суб’єктів, уповноважених здійснювати податковий контроль
 14. 3.1. Фактори, які впливають на ефективність контролю як функції державного управління
 15. 2.1. Ірадицп та звичаї: поняття, сутність і значення
 16. Особливості адміністративно-правового механізму забезпечення місцевої (територіальної) політики у сфері економіки
 17. Характеристика основних проявів конфіденційності та їх місця у фінансово-правових відносинах
 18. Предметна зумовленість та методологічне підґрунтя науки фінансового права
 19. 1.1 Контролюючі та підконтрольні суб'єкти – основні елементи системи фінансового контролю
 20. Економіко-правова характеристика капітального будівництва
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -