<<
>>

2. Методика аудиту та основні її структурні елементи

Методологія аудиту у прикладному сенсі (як специфічного виду діяльності) – це система (комплекс, взаємозалежна сукупність) принципів і підходів дослідження, на які опирається аудитор з метою отримання аудиторських доказів в процесі здійснення аудиторських процедур.

Принципи аудиту (від латин. Principium – початок, основа) – це основні положення, на основі яких здійснюється аудит. Принципи аудиту визначені МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту».

Як звісно, аудиторські процедури є втіленням застосування відповідних методів (способів) та методичних прийомів, певна послідовність реалізації яких формує методику аудиту фінансової звітності, тобто методики виконання завдань з надання впевненості.

Методика аудиту – це послідовна реалізація комплексу методів (способів) та методичних прийомів в аудиторських процедурах з метою отримання доказів як основи формулювання неупередженої думки про достовірність та об’єктивність відображення інформації у фінансовій звітності.

Методичні підходи до розробки методик аудиту формуються в залежності від ступеня розвитку аудиту як явища, як специфічного інституту ринкової економіки. Якщо прийняти до уваги зарубіжну аудиторську практику в історичному аспекті, то можна дійти до висновку, що аудиторські процедури пройшли три стадії еволюції і відповідно кожної із яких формувалися методологічні концепції аудиту: підтверджуючого, системно-орієнтованого та ризик-орієнтованого аудиту. Кожна із концепцій розвитку аудиту дійсно відображає зміну правил (стандартів) аудиту, підходів до розробки методик.

Сутність підтверджуючого підходу до аудиту полягає у перевірці бухгалтерської документації, яка підтверджує господарські операції як джерело формування інформації у фінансовій звітності. З позиції даної концепції методика аудиту проявляє себе як процес співставлення з метою отримання підтверджень відповідності облікової інформації економічній діяльності підприємства-клієнта.

За умови недоцільності проведення аудиту суцільним підходом виникає об’єктивна передумова визначення основних зон ризику за допомогою вибіркового методу (підходу), зосереджуючись на таких об’єктах як:

- системі управління підприємства-клієнта і діагностиці її якості, системі управління бізнес-процесами;

- підсистемах обліку і внутрішнього контролю: оцінки стану і ефективності функціонування;

- системі управління ризиками, тощо.

Таким чином, формується концепція аудиту – системно-орієнтована і ризик-орієнтована. В межах цієї концепції методичний підхід до розробки методик аудиту можна тлумачити як «контролінговий підхід». Доповнює його «консалтинговий підхід», коли велику значущість набуває застосування непрямих методів дослідження.

В основу побудови методик аудиту можуть бути покладені такі принципи:

- цілеспрямованість - орієнтація методики на підготовку інформації для ухвалення управлінських рішень конкретними користувачами;

- системність - уявлення в методиці об\'єктів аудиту як системи;

- комплексність -можливість реалізації методик за всіма об\'єктами аудиту і на всіх рівнях управління;

- уніфікація - формування типових елементів опису методики, що використовуються при здійсненні аудиту;

- стандартизація - встановлення комплексу норм, вимог до методик;

- мінімізація проектних рішень - виключення дублювання елементів опису методики на основі їх типізації для різних об\'єктів аудиту, на різних рівнях дублювання.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 2. Методика аудиту та основні її структурні елементи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -