<<

ДОДАТКИ

Указ Президії Верховної Ради Української PCP

від 12березня 1981 p.

"Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української PCP"*

Президія Верховної Ради Української PCP постановляє:

1.

Відповідно до статті 108 Конституції Української PCP затвердити Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української PCP.

*Стаття 2 не наводиться як така, mo не містить норм, які підлягають вкліочепнюдо Зводу законів УРСР.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президії Верховної Ради Української PCP

від 12 березня 1981 p.

Положення

про порядок вирішеиия питань адміиістративио^гериторіальиого устрою Української PCP

Адміністративно-територіальними одиницями Української PCPc: область, район, місто, район у місті, селище міського типу, сільрада, село і селище.

I Іасслспі пункти, які о на території Української PCIi, поділяються па міські і сільські.

До міських населених пунктів належать міста республіканського, обласного, районного підпорядкування і селища міського типу, до сільських — села і селища незалежно відїх адміністративної підпорядкованості.

I. Утворення і ліквідація областей, районів, районів у містах і сільрад, встановлення і зміна їх меж

1. Утворення і ліквідація областей проводяться Верховною Радою Української PCP, а в період між її сесіями — Президією Верховної Ради Української PCP з наступним поданням па затвердження Верховної Ради Української PCP на черговій сесії. Районний поділ областей при їх утворенні встановлюється Президією Верховної Ради Української PCP.

2. Встановлснняізмінамсж,встановлснпя і перенесепняадміністративних центрів областей проводяться Президією Верховної Ради Української PCP за поданням виконавчих комітетів відповідних обласних Рад народних депутатів.

3. Утворення і ліквідація районів, районів у містах, встановлення і перенесення адміністративних центрів районів проводяться Президією Верховної Ради Української PCP за поданням виконавчих комітетів відповідних обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів.

Зміна меж районів проводиться виконавчим комітетом обласної Ради народних депутатів за поданням виконавчих комітетів відповідних районних, міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів.

Встановлення і зміна меж районів у місті проводяться міською Радою народних депутатів за гіодаппям виконавчих комітетів відповідних районних у місті Рад народнихдепутатів.

4. Утворення і ліквідація сільрад, встановлення і перенесення їх адміністративних центрів, встановлення і зміна меж сільрад проводяться виконавчим комітетом обласної Ради народних депутатів за поданням виконавчих комітетів відповідних районних, міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів.

II. Віднесення населених пунктів до категорії міст і селищ міського типу, встановлення, зміна меж і підпорядкованості населених пунктів

5. Віднесення населених пунктів до категорії міст республіканського, обласного, районного підпорядкування, встановлення і зміна їх меж, а також зміна їх підпорядкованості проводяться Президією Верховної Ради Української PCP за поданням виконавчих комітетів відповідних обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів.

6. До категорії міст республіканського підпорядкування може бути віднесено міста, які c найбільшими економічними, культурними і адміністративними центрами, з кількістю населення, як правило, понад 1 мільйон чоловік, якіцо для дальшого економічного і соціального розвитку цих міст доцільно встановити безпосереднє керівництво ними з боку республіканських органів.

7. До категорії містобласного підпорядкування можебути віднесеноміста, які є економічними і культурними центрами, мають розвинуту промисловість, комунальне господарство, значний державний житловий фонд, з кількістю населення попад 50 тисяч чоловік, якщо для дальшого економічного і соціального розвитку цих міст доцільно встановити безпосереднє керівництво ними з боку обласних організацій.

B окремих випадках до категорії міст обласного підпорядкування може бути віднесено міста з кількістю населення менш .як 50 тисяч чоловік, якщо вони мають важливе промислове, соціально-культурне та історичне значення, близьку перспективу дальшого економічного і соціального розвитку, зростання к і л ь кост і і \\ асел e 1111 я.

8. До категорії міст районного підпорядкування можебути віднесеносели- ща, які мають промислові підприємства, комунальне господарство, державний житловий фонд, мережу соціально-культурних закладів і підприємств побуту, з кількістю населення попад 10 тисяч чоловік, з яких не менш як дві третини становлять робітники, службовці та члени їх сімей.

9. Віднесення населених пунктів до категорії селищ міського типу, встановлення і зміна їх меж, *a також зміна їх підпорядкованості проводяться виконавчим комітетом обласної Ради народних депутатів за поданням виконавчих комітетів відповідних районних, міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів.

10. До категорії селищ міського типу може бути віднесено населені пункти, розташовані при промислових підприємствах, будовах, залізничних вузлах, гідротехнічних спорудах, підприємствах по виробництву і переробці сільськогосподарської продукції, а також населені пункти, па території яких розта-

шовані вищі та середні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні установи, санаторії та інші стаціонарні лікувальні та оздоровчі заклади, які мають державний житловий фонд, з кількістю населення понад 2 тисячі чоловік, з яких не менш як дві третини становлять робітники, службовці та члени їх сімей.

B окремих випадках до категорії селищ міського типу може бути віднесено населені пункти з кількістю населення менш як 2 тисячі чоловік, але більш як 500 чоловік, якщо вони мають близьку перспективу економічного і соціального розвитку, зростання кількості населення.-

11. Об’єднання сільських населених пунктів, а також зміна їх підпорядкованості проводяться виконавчим комітетом обласної Ради народних депутатів за поданням виконавчих комітетів відповідних районних, міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів.

III. Найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, підприємств, установ, організацій та інших об’єктів, а також присвоєння їм імен державних і громадських діячів

12.

Найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів — областей, районів, міст, районів у містах, селищ міського типу, сіл і селищ проводиться Президією Верховної Ради Української PCP за поданням виконавчих комітетів відповідних обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, з врахуванням загальнодержавних інтересів, а також географічних, історичних, національних, побутових та інших місцевих умов, думки місцевого населення, завдань комуністичного виховання громадян.

Подання про найменування або перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів вноситься виконавчим комітетом обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів лише при наявності рішень, прийнятих на сесіях відповідних ниж- честоящих Рад народних депутатів.

При найменуванні і перейменуванні адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів не допускається присвоєння районам, містам, районам у містах таких найменувань, які є в республіці, а селищам міського типу, селам і селищам — які є в області.

Перейменування населених пунктів, в яких розташовані поштово-телеграфні установи або залізничні станції, проводиться з попереднім повідомленням відповідно Міністерства зв’язку CPCP або Міністерства шляхів CPCP.

13. Найменування і перейменування сільрад проводиться виконавчим комітетом обласної Ради народних депутатів за поданням виконавчих комітетів відповідних районних, міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів.

14. Найменування і перейменування державних підприємств, залізничних станцій, морських портів, аеропортів, установ, організацій та інших об’єктів союзного підпорядкування, а також фізико-географічних об’єктів проводиться в порядку, встановлюваному Радою Міністрів CPCP.

15. Найменування і перейменування державних підприємств, установ, організацій та інших об’єктів республіканського і місцевого підпорядкування проводиться в порядку, встановлюваному Радою Міністрів Української PCP.

16. Найменування і перейменування колгоспів та інших кооперативних організацій і присвоєння їм імен проводиться за клопотанням загальних зборів членів цих організацій виконавчим комітетом обласної Ради народних депутатів.

17. Найменування і перейменування проспектів, вулиць, провулків, площ, скверів, парків, мостів та інших споруд, які є на території, підпорядкованій міським, селищним, сільським Радам, і присвоєння їм імен державних і громадських діячів проводиться виконавчими комітетами відповідних Рад народних депутатів.

18. Присвоєння імен підприємствам, залізничним станціям, установам, організаціям та іншим об’єктам союзного, республіканського і місцевого підпорядкування проводиться Радою Міністрів Української PCP з попереднім повідомленням щодо об’єктів союзного підпорядкування відповідних міністерств, державних комітетів і відомств CPCP.

19. Присвоєння імен адміністративно-територіальним одиницям і населеним пунктам, підприємствам, установам, організаціям та іншим об’єктам може проводитись тільки посмертно і лише у виняткових випадках з метою увічнення пам’яті особливо видатних державних, громадсько-політичних діячів, захисників Батьківщини, героїв праці, діячів науки і культури за клопотанням державних органів і громадських організацій, трудових колективів і громадян.

IV. Облік і реєстрація адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів

20. Населені пункти, які мають закріплену за ними територію і населення, що постійно проживає в них, підлягають обліку і реєстрації.

21. Облік існуючих і реєстрація новоутворених адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів у межах кожної області проводяться виконавчим комітетом відповідної обласної Ради народних депутатів.

22. Невеликі поселення, що мають тимчасове значення і несталий склад населення або є об’єктами службового призначення в системі якої-небудь галузі господарства (будівлі залізничних служб, будинки лісників, шляхових майстрів, бакенщиків, польові стани, невеликі метеостанції і т.

n.), та одиночні двори не є самостійними населеними пунктами і лічаться за тими населеними пунктами, з якими вони зв’язані в адміністративному або територіальному відношенні.

23. Населені пункти, з яких виїхали або переселилися жителі, підлягають виключенню з облікових даних. 3 облікових даних виключаються також населені пункти, які включені в межі міот, селищ міського типу або об’єднані з іншими населеними пунктами.

24. Рішення виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів з питань адміністративно-те-

риторіального устрою, зазначених у статтях 3,4,9,11,13 і 21 цього Положення, набирають чинності через десять днів після опублікування повідомлень про них у „Відомостях Верховної Ради Української РСР”.

ф

V. Перелік документів і матеріалів, які подаються в Президію Верховної Ради Української PCP для розгляду питань адміністративно-територіального устрою

25. Для розгляду питань адміністративно-територіального устрою виконавчий комітет обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів подає в Президію Верховної Ради Української PCP такі документи і матеріали:

1) При утворенні районів, встановленні і перенесенні їх адміністративних центрів, зміні меж областей, віднесенні населених пунктів до категорії міст, утворенні районів у містах, передачі міст районного підпорядкування з одного району в інший:

а) подання з обгрунтуванням доцільності пропозицій, що вносяться;

б) економічну характеристику, що містить відомості про загальну кількість населення, в тому числі робітників, службовців, колгоспників, перелік основних промислових підприємств, будівельних, транспортних та інших організацій з зазначенням їх виробничих показників, кількості працюючих на кожному з них; відомості про комунальне господарство, житловий фонд з зазначенням його належності, соціально-культурні заклади, підприємства торгівлі і побуту, про річний бюджет; відомості про наявні і передбачувані у зв’язку з пропозиціями, що вносяться, структуру і штати виконавчого комітету Ради, його відділів і управлінь, джерела покриття додаткових видатків на утримання працівників органів державного управління, наявність приміщень для них; розмір території населеного пункту з зазначенням основних землекористувачів; найменування найближчої залізничної станції і відстань від населеного пункту; пропозиції щодо найменування району, міста, району в місті;

в) схематичну карту з пропонованими змінами.

2) При встановленні і зміні меж міст:

а) подання з обґрунтуванням доцільності пропозицій, що вносяться;

б) довідку про територію міста, кількість населення в існуючих і нових межах, площі земель, що передаються, і призначення цих земель в межах міста, а також економічну характеристику населеного пункту, що включається в межі міста або виключається з них;

в) схематичну карту з пропонованими змінами.

3) При найменуванні і перейменуванні адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів:

а) подання з обґрунтуванням пропонованого найменування або перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів;

б) економічну характеристику населеного пункту;

в) схематичну карту місцевості з зазначенням новоутвореного населеного пункту.

Витяг із Конституції України

Розділ IX ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

(Положенню частини першої статті 133 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 13.07.2001 p. № И-рп/2001.)

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.

(Положенню частини третьої статті 133 дано офіційне тлумачення згідно з рішеннями Конституційного Суду України від 25.12.2003 p. №21-рп/2003 та від 13.10.2005 p. № 9-pn/2005.)

Додаток 3

Витяг із Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні"

Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі владні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту;

2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом.

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:

26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом.

Постанова Президії Верховної Ради Української PCP

"Про практику застосування законодавства про порядок найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів республіки"

(Відомості ВерховноїРади (BBP)f 1980, №33, cm. 619)

Відповідно до постанови Президії Верховної Ради Союзу PCP від 17 вересня 1979 року „Про практику застосування законодавства про порядок найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів” та з метою дальшого впорядкування в республіці практики найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів Президія Верховної Ради Української PCP постановляє:

1. Виконавчим комітетам обласних Рад народних депутатів при розгляді питань найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів забезпечити суворе додержання законодавства Союзу PCP і Української PCP, глибоко і всебічно вивчати кожну пропозицію про найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, не допускати в цій справі поспішності і суб’єктивізму. При цьому виходити з того, що перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів повинно проводитись лише у виняткових випадках, з урахуванням загальнодержавних інтересів, а також географічних, історичних, національних, побутових та інших місцевих умов, думки місцевого населення, завдань комуністичного виховання громадян.

2. Встановити, що порушення клопотань з питань найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів може проводитись виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів лише при наявності рішень, прийнятих на сесіях відповідних нижчестоящих Рад народних депутатів.

3. Утворити при Президії Верховної Ради Української PCP комісію по найменуванню адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів з покладенням на неї попереднього розгляду кожної пропозиції про найменування або перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту і підготовки відповідних висновків.

582

Адміністративно-територіальний устрій України станом на01.01.2009р.

583

Додаток 6

Чисельність населення станом на 1 грудня 2008 p. та середня за січень-листопад 2008 p.

1. Наявне населення (осіб)

Ha 1 грудня 2008 p. Середня чисельність за січень-листопад 2008 p.
все

населення

міське сільське все

населення

міське сільське
Україна 46 162 805 31 592 542 14 570 263 46 267 735 31 630 650 14 637 085
Автономна Республіка Крим 1 967 818 1 237 991 729 827 1 969 445 1 239 236 730 209
області:
Вінницька 1 661 124 812 623 848 501 1 666 670 812 742 853 928
Волинська 1 036 256 532 660 503 596 1 036 346 531 461 504 885
Дніпропетровська 3 376 019 2 817 542 558 477 3 387 208 2 826 881 560 327
Донецька 4 503 807 4 074 912 428 895 4 521 362 4 089 640 431 722
Житомирська 1 295 341 744 568 550 773 1 300 395 745 972 554 423
Закарпатська 1 243 432 461 924 781 508 1 243 019 461 683 781 336
Запорізька 1 822 159 1 397 498 424 661 1 827 524 1 400 404 427 120
Івано-Франківська 1381313 594 722 786 591 1 381 958 593 988 787 970
Київська 1 728 443 1 049 470 678 973 1 732 856 1 049 115 683 741
Кіровоградська 1 028 041 632 095 395 946 1 033 890 634 903 398 987
Луганська 2 333 890 2 021 238 312 652 2 344 618 2 029 798 314 820
Львівська 2 553 718 1 547 548 1 006 170 2 556 749 1 547 769 1 008 980
Миколаївська 1 196 390 809 088 387 302 1 199 975 810 803 389 172
Одеська 2 392 280 1 591 950 800 330 2 393 504 1 590 834 802 670
Полтавська 1 512 441 916 107 596 334 1 518 672 918 327 600 345
Рівненська 1 151 149 548 582 602 567 . 1 151 570 548 177 603 393
Сумська 1 185 166 792 799 392 367 1 190 993 794 952 396 041
Тернопільська 1 093 847 474 067 619 780 1 096 233 474 179 622 054
Харківська 2 783 321 2 221 801 561 520 2 789 620 2 224 626 564 994
Херсонська 1 099 900 672 394 427 506 1 103 701 674 324 429 377
Хмельницька 1 342 142 723 322 618 820 1 346 222 722 552 623 670
Черкаська 1 305 437 727 193 578 244 1 310 464 728 582 581 882
Чернівецька 904 091 376 961 527 130 904 309 376 012 528 297
Чернігівська 1 122 669 693 984 428 685 1 129 284 695 566 433 718
м.Київ 2 762 652 tI 762 652 - 2 751 443 2 751 443 -
м. Севастополь (міськрада) 379 959 356 851 23 108 379 705 356 681 23 024

-M

584

2. Постійне населення (осіб)

Ha 1 грудня 2008 p. Середня чисельність за січень-листопад 2008p.
все

населення

міське сільське все

населення

міське сільське
Україна_______________ 45 982 450 31 336 926 14 645 524 46 087 380 31 375 034 14 712 346
Автономна Республіка Крим 1 959 063 1 223 185 735 878 1 960 690 1 224 430 736 260
області:____________
Вінницька 1 654 039 803 617 850 422 1 659 585 803 736 855 849
Волинська 1 033 528 526 624 506 904 1 033 618 525 425 508 193
Дніпропетровська 3 372 710 2 811 549 561 161 3 383 899 2 820 888 563 011
Донецька 4 490 922 4 059 001 431 921 4 508 477 4 073 729 434 748
Житомирська 1 296 110 742 428 553 682 1 301 164 743 832 557 332
Закарпатська 1 240 599 456 778 783 821 1 240 186 456 537 783 649
Запорізька_____________ 1 821 370 1 393 455 427 915 1 826 735 1 396 361 430 374
Івано-Франківська 1 378 587 588 445 790 142 1 379 232 587 711 791 521
Київська 1 722 664 1 038 420 684 244 1 727 077 1 038 065 689 012
Кіровоградська 1 021 626 626 016 395 610 1 027 475 628 824 398 651
Луганська 2 329 293 2015319 313 974 2 340 021 2 023 879 316 142
Львівська 2 535 348 1 524 591 1 010 757 2 538 379 1 524 812 1 013 567
Миколаївська 1 195 675 806 152 389 523 1 199 260 807 867 391 393
Одеська 2 381 220 1 573 689 807 531 2 382 444 1 572 573 809 871
Полтавська 1 504 603 904 326 600 277 1510 834 906 546 604 288
Рівненська 1 150 089 543 287 606 802 1 150 510 542 882 607 628
Сумська 1 182 974 788 344 394 630 1 188 801 790 497 398 304
Тернопільська 1 090 596 469 382 621 214 1 092 982 469 494 623 488
Харківська 2 767 685 2 202 087 565 598 2 773 984 2 204 912 569 072
Херсонська 1 098 468 669 111 429 357 1 102 269 671 041 431 228
Хмельницька 1 338 979 717 679 621 300 1 343 059 716 909 626 150
Черкаська 1 301 808 721 539 580 269 1 306 835 722 928 583 907
Чернівецька 901 026 371 985 529 041 901 244 371 036 530 208
Чернігівська 1 114 127 683 750 430 377 1 120 742 685 332 435 410
м.Київ 2 721 345 2 721 345 - 2 710 136 2 710 136 -
м. Севастополь (міськрада)_____________________ 377 996 354 822 23 174 377 742 354 652 23 090

585

586

Динаміка чисельності населення по регіонах України у 1990,2001 та 2008 pp.

Автономна Республіка Крим, область, місто Станом на 01.01.1990р. (тис. осіб) Станом на 01.01.2001 p. (тис. осіб) Динаміка відносно 1990p. (+) (-) (тис. осіб) Станом на 01.09.2008 р. (тис. осіб) Динаміки відносно

2000p. (+) (-)

(тис. осіб)

усе

насе

лення

міське сіль

ське

усе

насе

лення

міське сіль

ське

усе

насе

лення

міське сіль

ське

усе

насе- міське лення

сіль

ське

усе

насе- міське лення

сііъ-

ське

Україна 51838,5 34869,2 16969,3 49429,8 33338,6 16091,2 - 2408,7 - 1530,6 -878,1 46200,9 31569,8 14631,1 -32289,0 -1768,8 -1460,1
Автономна Республіка Крим 2102,4 1359,5 742,9 2100,7 1315,9 784,8 -1,7 -43,6 +41,9 l968,5 1238,1 730,3 -132,2 -77,8 -54,5
Вінницька 1925,6 866,5 1059,1 1799,1 877,0 922,1 -126,5 +10,5 -137 1664,8 811,2 853,6 -134,3\' -65,8 -68,5
Волинська 1063,4 529,3 534,1 1054,2 549,5 504,7 -9,2 +20,2 -29,4 1037,2 532,0 505,2 -17,0 -17,5 +0,5
Дніпропетровська 3899,4 3256,5 642,9 3678,0 3074,0 604,0 -221,4 -182,5 -38,9 3380,9 2820,5 560,3 -297,1 -253,5 -43,7
Донецька 5339,2 4825,3 513,9 4893,6 4410,1 483,5 -445,6 -415,2 -30,4 4512,4 4080,9 431,5 -381,2 329,2 -52,0
Житомирська 1537,5 826,0 711,5 1420,5 804,0 616,5 -117,0 -22,0 -95,0 1299,1 745,3 553,8 -121,4 -58,7 -62,7
Закарпатська 1258,1 522,4 735,7 1282,0 499,1 782,9 +23,9 -23,3 +47,2 1243,0 461,3 781,6 -39,0 -37,8 -1,3
Запорізька 2091,6 1590,6 501,0 1983,9 1519,1 464,8 -107,7 -71,5 -36,2 1824,6 1398,1 426,5 -159,3 -121,0 -38,3
Івано-Франківська 1431,4 607,6 823,8 1453,7 631,5 822,2 +22,3 +23,9 -1,6 1381,8 593,4 788,4 -71,9 -38,1 -33,8
Київська 1947,6 1058,8 888,8 1810,5 1065,7 744,8 -137,1 +6,9 -144 1732,0 1049,5 682,5 -78,5 -16,5 -62,3
Кіровоградська 1240,5 749,3 491,2 1152,9 706,9 446,0 -87,6 -42,4 -45,2 1032,1 633,8 398,3 -120,8 -73,1 -47,7
Луганська 2866,9 2480,3 386,6 2607,4 2251,6 355,8 -259,5 -228,7 -30,8 2340,0 2025,2 314,8 -267,4 -226,4 -41,0

Додатки

587

Автономна

Р^/\'ИІІП ТМі^Л Ktl) / Il

Станом на 01.01.1990 р. (тис. осіб) Станом на 01.01.2001 p. (тис. осіб) Динаміка відносно 1990p. (+)(-) (тис. осіб) Станом на 01.09.2008 р. (тис. осіб) Динаміки відносно

2000p. (+) (-)

(тис. осіб)

it>L7iyUJllKtl iVpUMy

область, місто

усе

насе

лення

міське сіль

ське

усе

насе-

лення

міське сіль

ське

усе

насе

лення

міське сіль

ське

усе

Aace-

лення

міське сіль

ське

усе

насе

лення

міське сіль

ське

Львівська 2754,l 1646,5 1107,6 2703,3 1644,0 1059,3 -50,8 -2,5 -48,3 2553,3 1544,5 1008,8 -150,0 -99,5 -50,5
Миколаївська l336,2 883,0 453,2 l286,8 849,1 437,7 -49,4 -33,9 -15,5 1198,7 809,9 388,8 -88,1 -39,2 -48,9
Одеська 2638,2 1746,1 892,1 249l,7 1640,5 851,2 -146,5 -105,6 -40,9 2390,5 1587,7 802,8 -101,2 -52,8 -48,4
Полтавська 1757,0 996,1 760,9 1660,2 982,3 677,9 -96,8 -13,8 -83,0 1516,7 916,7 600,0 -143,6 \' -65,6 -77,9
Рівненська 1173,3 540,8 632,5 1184,4 563,0 621,4 +11,1 +22,2 -11,1 1151,6 546,8 604,7 -32,8 -16,2 -16,7
Сумська 1431,4 894,4 537,0 1318,8 859,9 458,9 -112,6 -34,5 -78,1 1188,9 793,4 395,5 -129,9 -66,5 -63,4
Тернопільська 1171,5 487,5 684,0 1151,1 509,4 641,7 -20,4 +21,9 -42,3 1095,4 473,5 621,9 -55,7 35,9 -19,8
Харківська 3196,6 2518,9 677,7 2940,7 2326,1 614,6 -255,9 -192,8 -63,1 2779,1 2214,4 564,7 -161,6 -111,7 -49,9
Херсонська 1248,8 767,6 481,2 1213,0 745,4 467,6 -35,8 -22,2 -13,6 1102,5 673,0 429,4 -110,5 -72,4 -38,2
Хмельницька 1522,6 733,9 788,7 1447,2 772,3 674,9 -75,4 +38,4 -113,8 1345,4 722,5 622,9 -101,8 -49,8 -52,0
Черкаська 1531,6 818,1 713,5 1435,2 788,8 646,4 -96,4 -29,3 -67,1 1309,4 728,3 581,1 -125,8 -60,5 -65,3
Чернівецька 938,5 396,7 541,8 929,2 397,7 531,5 -9,3 + 1 -10,3 903,6 375,3 528,3 -25,6 -22,4 -3,2
Чернігівська 1412,6 763,6 649,0 1267,6 751,6 516,0 -145,0 -12,0 -133,0 1127,3 695,1 432,2 -140,3 -56,5 -83,8
м. Київ 2624,4 2624,4 - 2637,1 2637,1 - + 12,7 +12,7 - 2743,2 2743,1 - + 106,0 + 106,0 -
м. Севастополь 398,1 379,5 18,6 388,4 365,6 22,8 -9,7 - 13,9 + 4,2 379,4 356,4 23,1 -9,0 -9,2 +0,3

588

Динаміка загальної чисельності посадових осіб в органах місцевого самоврядування за період 1995-2007 pp.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Всього посадових осіб місцевого самоврядування, в т. ч.: 64 054 53 152 53 194 59 416 65 605 67 468 67 660 77 442 85 432 89 588 91 925 95 641 98 948
обласні ради, Київська та Севастопольська міські рЪди, їх виконавчі комітети 276 662 761 737 757 787 898 965 1 239 1 503 1 687
міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети 31808 28 537 28 185 30 826 35 859 36 859 36 079 37 036 39 820 42 052 43 043 44 611 47 038
районні ради 1 250 3 377 3715 3 671 3819 4 042 4 281 4 446 4 688 5 099 5 329
сільські й селищні ради та їх виконавчі комітети 32 246 24 615 23 483 24 551 25 270 26 201 27 005 35 577 40 433 42 125 42 955 44 428 44 894

Додатки

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України (справа про об\'єднання територіальних громад)

м. Київ

18 червня 2002 року Справа № 1-16/2002

№ 12-pn/2002

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного Суду України:

Селівона Миколи Федосовича — головуючий,

Вознюка Володимира Денисовича,

Іващенка Володимира Івановича,

Козюбрц Миколи Івановича,

Корнієнка Миколи Івановича,

Костицького Михайла Васильовича,

Малинникової Людмили Федорівни — суддя-доповідач,

Мироненка Олександра Миколайовича,

Німченка Василя Івановича,

Савенка Миколи Дмитровича,

Тимченка Івана Артемовича,

Тихого Володимира Павловича,

Чубар Людмили Пантеліївни,

Шаповала Володимира Миколайовича,

за участю представників суб’єкта права на конституційне подання Дайнеки Леоніда Івановича — народного депутата України (на час звернення до Конституційного Суду України), Скаржинського Володимира Даниловича — Ірпінського міського голови, а також залучених до участі у розгляді цієї справи Селіванова Анатолія Олександровича — Постійного представника Верховної Ради України в Конституційному Суді України, Носова Владислава Васильовича — Постійного представника Президента України в Конституційному Суді України, Горбунової Лідії Миколаївни — заступника Державного секретаря Міністерства юстиції України, Новікової Тамари Вадимівни — завідувача сектору опрацювання та супроводження законодавчих актів Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України.

Приводом для розгляду справи відповідно до статті 39 Закону України “Про Конституційний Суд України” стало конституційне подання народних депутатів України.

Підставою для розгляду справи згідно з частиною першою статті 93 Закону України “Про Конституційний Суд України” є практична необхідність в офіційній інтерпретації зазначених положень статті 140 Конституції України.

Заслухавши суддю-доновідача Малинникову Л. Ф., пояснення Дайнеки Л. I., Скаржинського В. Д., Селіванова A. O., Носова В. B., Горбунової Л. M., Новікової T. В. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України установив:

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 45 народних депутатів України — порушує питання про необхідність офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України, відповідно до яких місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селиіца та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Народні депутати України звертають увагу на те, що “конституційне положення про право жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду кількох сіл, селища, міста по-різному тлумачиться у практиці законотворення”. Зокрема, суб’єкт права на конституційне подання вважає, що в положеннях статей 1, 6 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” йдеться про можливість тільки територіальних громад сусідніх сіл добровільно об’єднуватися в одну територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати сільського голову.

До того ж народні депутати України відзначають, що не кожне село, селище, місто на практиці є нині самостійною адміністративно-територіальною одиницею, а його жителі — самостійною територіальною громадою. Так, близько тисячі населених пунктів приєднані до міст республіканського та обласного значення і разом з ними становлять єдині територіальні громади, хочазберігають за собою права територіальних громад сіл, селищ, міст. Таке становище, на думку суб’єкта права на конституційне подання, не дає змоги вирішити питання оптимізації територіальних громад, про яку йдеться в Указі Президента України “Прозаходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 22 липня 1998 року N 810/98. Це стосується також проблеми особливостей здійснення місцевого самоврядування у містах з районним поділом.

Як зазначається у конституційному поданні, положення частини першої статті 140 Конституції України не торкаються можливості чи заборони об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст між собою або їх роз’єднання, що згідно зі статтею 146 Конституції України має бути врегульовано законом.

2. Президент України вважає, що відповідно до статті 146 Конституції України визначатися законом можуть лише ті питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування, які не врегульовані статтями 140, 141, 142, 143, 144, 145 Основного Закону України. У зв’язку з цим робиться висновок, що законом не може бути визначено інших суб’єктів місцевого самоврядування та інших одиниць адміністративно-територіального устрою, крім передбачених Конституцією України.

Голова Верховної Ради України зазначив, що за змістом частини першої статті 140 Конституції України “відсутня конкретна вказівка на те, які саме адміністративно-територіальні одиниці можуть об’єднуватись у територіальну громаду”, а також висловив думку про “можливість добровільного об’єднання у територіальні громади жителів адміністративно-територіальних одиниць різного рівня — села, селища та міста”.

Що ж до питання про те, чи стосується частина перша статті 140 Конституції України права об’єднання або роз’єднання територіальних громад не лише сіл,

а й селищ і міст, то, як вважає Голова Верховної Ради України, у зазначеній статті Конституції України йдеться про існування такої можливості, оскільки відповідно до статті 146 Конституції України інші питання організації місцевого самоврядування, у тому числі порядок об’єднання чи роз’єднання, функціонування територіальної громади, створеної подібним чином, визначаються законом.

У поясненнях Міністерства юстиції України зазначається, що з положень частини першої статті 140 Конституції України, які конкретизовані, зокрема, у статтях 1, 6 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, випливає можливість добровільного об’єднання в єдину територіальну громаду тільки територіальних громад сіл.

3. Вирішуючи питання, порушені у конституційному поданні, Конституційний Суд України виходить з того, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (стаття 7 Конституції України).

У розділі XI “Місцеве самоврядування” Конституції України, зокрема, визначено засади організації і діяльності місцевого самоврядування як конституційно-правового інституту. Відповідно до положень частини першої статті 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

У статті 2 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року конкретизовано конституційне визначення місцевого самоврядування як гарантованого державою права та реальної здатності територіальної громади самостійно, тобто через різноманітні форми безпосередньої демократії, або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Територіальна громада визначається у частині першій статті 140 Конституції України як жителі села, селища та міста чи добровільне об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл.

Ha розвиток положень частини першої статті 140 Конституції України щодо добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл статтею 6 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановлено порядок добровільного об’єднання територіальних громад сусідніх сіл в одну сільську громаду із створенням єдиних органів місцевого самоврядування та обранням єдиного сільського голови. Добровільне об’єднання територіальних громад у сільську громаду і вихід з її складу відбувається за рішенням місцевих референдумів.

Таким чином, положення частини першої статті 140 Конституції України визначили місцеве самоврядування як право територіальної громади — первинного суб’єкта місцевого самоврядування, основного носія його функцій і повноважень — вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України та дали визначення територіальної громади як жителів села, селища, міста чи добровільного об’єднання жителів кількох сіл у сільську громаду, а не встановили порядку об’єднання або роз’єднання самих територіальних громад.

4. Установивши в статтях 140, 141, 142, 143, 144, 145 Конституції України основні засади функціонування місцевого самоврядування, його органів, матеріальну і фінансову основу тощо, Конституція України решту питань організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та

відповідальності його органів віднесла до визначення законом (стаття 146 Конституції України). Тим самим на конституційному рівні передбачено створення правових умов для подальшого законодавчого врегулювання суспільних відносин у сфері місцевого самоврядування.

Конституційний Суд України виходить з того, що вирішення порушених у конституційному поданні питань щодо об’єднання або роз’єднання територіальних громад, які положеннями Конституції України не визначені, має здійснюватися у законодавчому порядку.

За Конституцією України* єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу як безпосередньо, так і, зокрема, через органи місцевого самоврядування (частинадруга статті 5). Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (стаття 69 Конституції України).

Питання об’єднання або роз’єднання територіальних громад, виходячи з визначеного положеннями частини першої статті 140 Конституції України поняття “територіальна громада”, має вирішуватися з урахуванням відповідного волевиявлення членів цих територіальних громад, яке здійснюється згідно з законом.

Зважаючи на викладене, Конституційний Суд України дійшов висновку, що питання організації місцевого самоврядування, які не врегульовані Конституцією України, у тому числі умови та порядок об’єднання або роз’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, мають визначатися законом (стаття 146 Конституції України).

Ha підставі наведеного та керуючись статтями 147,150 Конституції України, статтями 63, 67, 69 Закону України “Про Конституційний Суд України”, Конституційний Суд України вирішив:

1. Положення частини першої статті 140 Конституції України в аспекті порушених у конституційному поданні питань необхідно розуміти так, що ці положення дають визначення:

- місцевого самоврядування як права територіальної громади вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України;

- територіальної громади як жителів села, селища, міста чи добровільного об’єднання жителів кількох сіл у сільську громаду.

Зазначені положення не встановлюють порядку об’єднання або роз’єднання самих територіальних громад.

Питання організації місцевого самоврядування, які не врегульовані Конституцією України, у тому числі умови та порядок об’єднання або роз’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, мають визначатися законом (стаття 146 Конституції України).

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у “ Віснику Конституційного Суду України” та в інших офіційних виданнях України.

Конституційний Суд України

(Рішення від 2002^06.18, “У справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України (справа про об’єднання територіальних громад)

593

Співвідношення кількості

адміністративно-територіальних одиниць відносно кількості рад та чисельності населення у 1990, 2000, 2008 pp.

ВІДОМОСТІ

про адміністративно-територіальний устрій України станом-на червень 1935 p.

Автономна республіка - 1 Області - 7 Округи - 7

Області та округи Кількість адміністративних одиниць, безпосередньо підлеглих округам та областям Кількість адміністративних одиниць, підлеглих міським та районним радам або райвиконкомам
Київська область 4 91 95 9 38 2 569
у тому числі: Коростенський округ 1 8 9 6 244
Новоград-

Волинський округ__

1 5 6 4 Д92
Чернігівська область 1 55 56 7 21 1093
Вінницька область 6 74 80 6 56 2 246
у тому числі: Кам’янець- 1 8 9 8 261
Подільський округ Могилів-Подільський 1 5 6 1 167
округ

Проскурівський

1 8 9 * 3 272
округ

Шепетівський округ

1 9 10 1 8 280
Харківська область 4 83 87 19 28 1850
Дніпропетровська область 5 58 63 8 38 1 099
Одеська область 4 70 74 1 28 1 178
Донецька область 13 38 51 7 113 788
у тому числі: Старобільський округ _ 18 18 _ 7 252
Молдавська APCP 1 13 14 2 2 227
Українська PCP 38 482 520 59 324 11050

ВІДОМОСТІ

про адміністративно-територіальний устрій України в 1950,1960, 1970,1980,1990,2000,2008 pp.

595

Роки Автономна

республіка

Райони Міста
Області Округи сіїьські райони у місті всього республ іканського, обласного підпорядкування (значення) Селища

міського

типу

Сільські

ради

1950 - 25 13 749 68 261 75 478 16 357
1960 - 25 - 604 74 345 86 823 8 603
1970 - 25 - 476 90 387 112 865 8 592
1980 - 25 - 479 120 412 138 902 8 522
1990 - 25 - 479 120 436 145 927 8 996
2000 1 24 - 490 122 447 170 894 1 060
2008 1 24 - 490 118 459 177 885 10 278

Додаток 13

ВІДОМОСТІ

про кількість селищних, сільських рад у 1990,2000 та 2008 pp.

Автономна Республіка Крим, область, місто Кількість селищ та сільрад
1990p. Станом на

01.01.2001р.

Динаміка

I (+)> 0)

\' Станом на

01.10.2008р.

Динаміка

(+), О)

Автономна Республіка Крим 273 280 + 7 291 + 11
Вінницька 643 691 + 48 689 -2
Волинська 363 401 + 38 401 і -
Дніпропетровська 302 329 + 27 328 - 1
Донецька 305 335 + 30 334 - 1
Житомирська 583 621 + 38 619___ -2
Закарпатська 292 320 + 28 326 + 6
Запорізька 259 286 + 27 286 ___ - I
I вано-Франкі вська 383 500 + 113 501 + 1
Київська 593 634 + 41 635 + 1
Кіровоградська 371 402 + 31 402 -
Луганська 227 293 + 16 295 + 2
Львівська 519 666 + 147 666___ -
Миколаївська 263 304 + 41 304 -
Одеська 420 473 I + 53 471 -2
Полтавська 428 488 1 + 60 488 -
Рівненська 326 354 + 28 354 I -
Сумська 375 404 + 29 404 -
Тернопільська 465 599 + 134 597 -2
Харківська 395 442 + 47 I 441 1 -2
Херсонська 276 289 + 12

__ _ _ _i

289 I -
Хмельницька 506 591 + 85 592 + 1
Черкаська 491 540 + 49 540 -
Чернівецька 221 260 + 39 260 1 і -
Чернігівська 531 ‘ 553 + 22 553 [ -
м. Київ 1 1 - - -
м. Севастополь 4 5 + 1 5 -
Разом: 9 869 11061 + 1 192 11 061 -

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

Зведена інформація

про адміністративно-територіальний устрій України (в період з 1961 по 2008 pp.) .

610

ВІДОМОСТІ

про місто Севастополь, міста обласного (республіканського) значення, на території яких є населені пункти та органи місцевого самоврядування (станом на 1 січня 2009 p.)

611

612

613

1. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія і сучасність. - 2-ге вид., виир. і дон. - K., 2002. - 270 c.

2. Адміністративно-територіальний устрій України. Проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення. - K., 2003. - 322 c.

3. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування. - K., 2007. - 368 c.

4. Бюджет7іа реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання // Матер. Міжнар. наук.-иракт. конф. - K.: НДФІ, 2001. - 339 c.

5. Дністрянський M. C. Україна в політико-географічному вимірі. - JI.,2000.-310c.

6. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х кп. - Л.: Світ, 1994.

472 c.

7. Інноваційні механізми місцевогота регіонального розвитку. - K.: Атіка-ІІ, 2003. - 521 c.

8. Колосов В. A., Мироненко II. С. Геополитика и политическая география: Учеб, для студ. вузов. 2-е изд., испр. и доп. M.: Аспект Пресс, 2005. - 479 с.

9. Кравченко В. I. Місцеві фінанси України. - K.: Знания, 1999. -

442 с.

10. Мироненко II. С. Страноведение: теория и методы: Уч. пособие для вузов. - M.: Аспект Пресс, 2001. - 268 с.

11. Місцеве самоврядування: 10 років здобутку. - K.: Україна, 2002. - 367 c.

12. Муніципальний рух України: досвід та перспективи розвитку. - K.: Логос, 2000. - 262 c.

13. Муніципальний рух: новий етап розвитку. - K.: Логос, 2002. -

557 c.

14. Ha шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів / За ред. C. Максименка. - K.: Логос, 2000. - 224 c.

15. НиколаенкоД.В. Пространственно-временная динамика процессов социокультурного освоения территорий: Дис.... д-ра геогр. наук. - Саикт-Петерб. гос. ун-т , 1999. - 350 с.

16. Ilepeeam місцевого самоврядування. - K.: Логос, 2001. - 214 с.

17. Президент України та державна регіональна і муніципальна політика. - K.: Логос, 2003. - 230 с.

18. Проблеми трансформації територіальної організації вла-ди: 36. матер. тадокум.; Наук. ред. M. Пухтинський. - K.: Атіка, 2005. - 852 c.

19. Регитальна політика в країнах Європи: уроки для України / За ред. C. Максименка. - K.: Логос, 2000. - 171 c.

20. Ресурси розвитку. Адміністративна реформа в Україні. - K.: Логос, 2002. - 308 c.

21. Реформа для людини. Збірник матеріалів нро шляхи реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні. - K., 2005. - 238 c.

22. Самостійність місцевих влад та розподіл повноважень між ними: організація місцевого самоврядування відповідно до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування. - K.: Логос, 2002. - 263 c.

23. Соціальпо-екопомічиий розвиток адміністративного району в умовах перехідної економіки. - T.: Укрмедкнига, 2001. - 438 c.

24. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За заг. рсд. А. Зайця. - K.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2002. - 928 c.

25. Українсько-європейський журнал міжнародного та порівняльного права. Організація регіональної та місцевої влади: досвід держав- членів Європейського Союзу та вибір України. - K.: Tacis, 2001. - 237 c.

26. Формуватш самодостатніх територіальних громад як основа підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування // Матер. наук.-практ. конф., 8жовт. 2002 p. - Вінниця: Консоль, 2002. - 132 c.

27. Christaller W. Central Places in Southern Germany. - New York: Englewood Cliffs, 1966. - 230 p.

28. Malik L Perspektiwi rozwitku transkordonnogo spiwrobitnictwa regioniw Ukrainy. Maszynopis, materialz konferencji w Lwowskim Regio- nalnym Instytucie Zarz^dzania Panstwowego Narodowej Akademii Zar- z^dzania przy Prezydencie Ukrainy, maj 2005.

29. Mikula N. A. Transkordonne spiwrobitnictwo w umowach integra- cijnych procesiw Ukrainy / Nacionalna Akademia Nauk Ukrainy. Institut Regionalnich Doslidzen, Lviv, 2005.

<< |
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -