>>

ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ I ПРАВА БЕЛАРУСІ (1917-1945 гг.)

Уступ................................................................................................................ 7

Гл а в a 1

Расійская рэвалющ>ш 1917 г. і нацыянальна-дзяржаўнае самавызначэнне Беларусі

§ I.

Устанаўленне савецкай у.іа і.ы на Беларусі.............................................. 9

§ 2. Утварэнне Заходняй вобласці................................................................. 12

§ 3. Беларускі з\'езд (кангрэс)......................................................................... 15

§ 4. Акупацьш Германіяй Беларусі. Абвяшчэнне Беларускай

Ilapo i.iiaii Рэспублікі..................................................................................... 21

§ 5. Нацьшнальная палітыкаАблвыканкомзаха.......................................... 23

§ 6. Абвяшчэнне Сацьшлістьганай Савецкай РэспублікІ Беларусі 31

§ 7. Першы УсебеларускІ з\'езд Саветаў. Прыняцце Канстытуцыі 34

Г л а в a 2

Лпчэўска-Беларуская Савецкая Рэспубліка

§ 1. Утварэнне Літоўска-Беларускай РэспублікІ....................................... 42

§ 2. Дзейнасць урада Літоўска-Беларускай РэспублікІ.............................. 47

§ 3. Ліквідацьш Літоўска-Беларускай РэспублікІ....................................... 56

Г л а в a 3

Нацыянальна-адраджэнскі рух у новых умовах

§ 1. Прапольская арыентацьм..................................................................... 63

§ 2. Арыентацьш на краіны Антанты.......................................................... 71

Аднаўленне Беларускай Савецкай Рэспублікі

§ 1. Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнасці ССРБ...................................... 78

§ 2. Рэўкомы................................................................................................... 85

§ 3. Прэлімінарны (папярэдні) Рьпсскі дагавор.............................................

89

§ 4. Другі Усебеларускі з\'езд Саветаў. Дапаўненні да Кансты-

тудыі............................................................................................................... 91

Г л а в a 5

Рьокскі мірны дагавор

§ 1. Удзельнікі мірньж перагавораў............................................................... 99

§ 2. Статус ССРБ як удзельніды мірньж перагавораў.................................... 101

Г л а в a 6

Ваенна-палітьтная сітуацьш на Беларусі ў 1921 —1922 гг. Дзяржаўнае будаўніцтва

§ 1. Супярэчнасці пераходнага перьшду................................................. 106

§ 2. Узброеньш антысавецкія фарміраванні.............................................. 108

§ 3. Стварэнне часовьж надзвьгаайньж органаў...................................... 110

§ 4. Карньш меры...................................................................................... 112

§ 5. Стабілізацьш становішча................................................................... 114

Г л а в a 7

Беларуская палітычная эміграцьш ў новьк умовах

§ 1. Спробы кансалідацьгі сіл................................................................... 118

§ 2. Роспускурада БНР.............................................................................. 120

Г л а в a 8

ССРБ — адна з заснавальніц Саюза CCP

§ 1. Прававьш формы ўзаемаадносін ССРБ і РСФСР да

ўтварэння CCCP.............................................................................................. 124

§ 2. Барацьба дзвюх плыняў: аўтанамізацьш нацьшнальньж

рэспублік ці раўнапраўе?............................................................................... 130

§ 3. Абвяшчэнне СССР................................................................................. 133

§ 4. Увядзенне ўдзеянне першай саюзнай Канстытуцьй.............................. 137

§ 5. Падзел паўнамоцтваў Саюза і саюзньк рэспублік................................. 140

Г л а в a 9

Дзяржаўнае будаўніцтва ва ўмовах шматукладнасці эканомікі і лібералізацыі палітьтнага рэжьму (1921-1929)

§ 1.

Агульны стан эканомікІ і ку.іыуры........................................................ 144

§ 2. Удасканаленне адміністрацыйна-тэрытарьшльнага дзялен-

ня. Узбуйненне БССР................................................................................... 146

§ 3. Канстытуцьш Беларускай CCP 1927 r........................................... 158

§ 4. Судовьш і пазасудовьш карньш ўстановы.......................................... 162

§ 5. Станаўленне права............................................................................. 167

Г л а в а 10

Дзяржаўнае будаўніцтва ва ўмовах карэнньк палітьтньк і сацьшльна-эканамічньк змен (193 0 — 193 8)

§ 1. Агульны стан эканомікі БССР............................................................... 174

§ 2. Вышэйшьш і мясцовьш органы дзяржаўнай улады............................. 177

§ 3. Новьш радыкальньш пераўтварэнні адміністрацыйна-тэры-

тарыяльнай будовы...................................................................................... 183

§ 4. Развідцё федэратыўньк адносін. Узмацненне цэнтралісц-

кага пачатку.................................................................................................. 188

§ 5. Канстьггуцьш CCCP 1936 г. і Канстытуцьш Беларускай

CCP 1937 г.................................................................................................... 189

§ 6. Суды і пазасудовьш рэпрэсіўньш ўстановы. Пракуратура.................. 193

§ 7. Змены ў праве........................................................................................ 196

Глава 11

Беларуская CCP пад час другой сусветнай вайны (1939-1945)

§ 1. Заходняя Беларусь у саставе Польскай дзяржавы................................. 201

§ 2. Пачатак другой сусветнай вайны. Уз\'яднанне Заходняй

Беларусі з Беларускай CCP........................................................................... 208

§ 3. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941 — 1945 гг......................... 215

§ 4. Другі Усебеларускі кангрэс............................................................... 220

§ 5. Партызанскі рух................................................................................. 224

§ 6. Вызваленне Беларусі.......................................................................... 227

§ 7. Права.................................................................................................. 231

§ 8. БССР — адна з заснавалвніц Арганізацвіі Аб\'яднанвіх

ІІЛНМИ......................................................................................................... 234

Бібліяграфія................................................................................................... 236

| >>
Источник: В. А. Круталевіч, I. А. Юхо. ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ I ПРАВА БЕЛАРУСІ (1917-1945 гг.). MIHCK «БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА». 2000

Еще по теме ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ I ПРАВА БЕЛАРУСІ (1917-1945 гг.):

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -