<<
>>

Тема 2. Облік капіталу

Тема 2 присвячена одному з найважливіших елементів балансу банку. Студент повинен, насамперед, зрозуміти суть самого поняття «капітал». Визначень поняття капіталу є декілька. Зокрема, існує таке пояснення суті капіталу, як різниця між загальними сумами активів і зобов\'язань банку.
Ще під капіталом розуміють суму грошових коштів, внесених засновниками. Початковий розмір капіталу встановлюється і фіксується у статуті банку при його заснуванні. Від цього і походить його назва.

Без наявності оплаченого та зареєстрованого підписного капіталу банку у розмірі, що встановлений Законом України «Про банки і банківську діяльність», банк не може отримати банківської ліцензії, а відповідно не може здійснювати банківської діяльності. Розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку встановлений стат-тею 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в ре-дакції від 14.09.2006. Цією статтею мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку визначений в сумі не менше 10 мільйонів євро.

Після реєстрації банки при необхідності і можливості можуть збільшувати розмір статутного капіталу, дотримуючись відповідних нормативно-правових вимог. Так, за підсумками року на основі фінансової звітності банки зобов\'язані коригувати розмір статутного капіталу на індекс девальвації чи ревальвації гривні за рахунок та в межах валових доходів або валових витрат банку відповідно до методики, встановленої Національним банком України.

Законом України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що капітал банку охоплює основний капітал та додатковий капітал.

Основний капітал банку містить сплачений і зареєстрований статутний капітал і розкриті резерви, які утворені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних ак-тивів.

За умови затвердження Національним банком України додатковий капітал може охоплювати нерозкриті резерви, резерви переоцінки, гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти за відповідними критеріями, субординований борг.

При цьому сума таких коштів, віднесених до капіталу, не може перевищувати 50% розміру основного капіталу зі щорічним зменшенням на 20 процентів від його первинної вартості протягом 5 останніх років угоди.

Національний банк України має право визначати своєю постановою інші статті балансу банку для віднесення до додаткового капіталу, а також умови і порядок такого віднесення. Додатковий капітал не може бути більшим 100 процентів основного капіталу.

Формування та збільшення статутного капіталу може здійснюватися лише шляхом грошових внесків. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях. Статутний капітал банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування капіталу банку бюджетні кошти, якщо вони мають інше

цільове призначення.

Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня. Капітал банку не може бути меншим статутного капіталу.

Банки зобов\'язані формувати резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов\'язаннях. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 процентів від прибутку банку до досягнення ними 25 процентів розміру регулятивного капіталу банку.

У разі коли діяльність банку може створювати загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку, Національний банк України має право вимагати від банку збільшення розміру резервів щорічних відрахувань до них.

Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 25 процентів капіталу банку. Це обмеження не поширюється на:

приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення банківських функцій;

майно, яке перейшло до банку у власність на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави;

майно, набуте банком з метою запобігання збиткам, за умови, що таке майно має бути відчужено банком протягом одного року з моменту набуття права власності на нього.

Суть капіталу банку легше зрозуміти, коли ознайомитися із структурою 5 класу рахунків банку «Капітал банку» та їх кореспонденцією.

П\'ятий клас рахунків містить три розділи:

«Статутний капітал та інші фонди банку»,

«Результати переоцінки»,

«Приписний капітал філії іноземного банку».

До розділу 50 входять групи:

«Статутний капітал банку»,

«Емісійні різниці»,

«Загальні резерви та фонди банку»,

«Результати минулих років»,

«Результати звітного року, що очікують затвердження».

Кожна група розділу 50 містить три-чотири рахунки. Так група

500 містить рахунки:

«Зареєстрований статутний капітал банку»,

«Несплачений зареєстрований статутний капітал банку»,

«Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)»,

«Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капі-талу».

Розділ 51 містить лише одну групу 510 із такою ж назвою як і розділ «Результати переоцінки». До цієї групи входять п\'ять рахунків, на яких відображається результат переоцінки окремих об\'єктів: основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж, інвестицій в асоційовані компанії та результати переоцінки за операціями хеджування.

Розділ 52 «Приписний капітал іноземного банку» містить одну групу 520 та один рахунок 5200 із тією ж назвою.

Переважна частина рахунків цього класу є пасивними. Проте рахунки 5031 «Непокриті збитки минулих років» та 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження» є активними і суми, що відображені на них, в балансі приймаються з від\'ємним значенням.

Рахунки класу 5 кореспондують в основному між собою при розподілі прибутку, формуванні цільових резервів, капіталізації дивідендів. В інших випадках - при відображенні внесків акціонерів у статутний капітал - із рахунками 1,2, 3 класів, при здійсненні переоцінки активів - з рахункамиЗ і 4 класів, при визначенні фінансового результату кореспондують з рахунками 6 і 7 класів.

Рекомендовані нормативно-правові акти та література:

Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 року із змінами на 01.01.2008 р. // http://zakon.rada. gov.ua.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена Постановою Правління НБУ 17.06.2004 р. № 280 із змінами до Інструкції, затвердженими Постановою Правління НБУ 22.06.2007 p., № 229. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ 28.08.2001 р. № 368 із змінами на 17.12.2007 р. (постанова № 458).

Кіндрацька JI.M., Семеніченко Ю.К., Тюхляєва М.Ю. Облік у банках: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2006. - С. 35-48.

Лобозинська С.М. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2007. - С. 158-179.

Облік і аудит у банках: Підручник /A.M. Герасимович,

J1.M. Кіндрацька, Т.В. Кривов\'яз та ін.; За заг. ред. проф. A.M. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 96-101.

Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках: Підручник. -К.: КНЕУ, 2001.-С. 205-216.

Шевченко Р.І. Банківські операції: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003. -С. 22-25.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Тема 2. Облік капіталу:

 1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 2. Тема 2. Облік капіталу
 3. Тема 2. Облік капіталу
 4. Тема 10. Облік операцій з основними засобами
 5. ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БАНКАХ»
 6. ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ
 7. ТЕМА 3. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО СТРУКТУРА
 8. ТЕМА 5. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
 9. ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОРИНКУ
 10. ТЕМА 8. ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ (ТНК)
 11. ТЕМА 9. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
 12. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства
 13. ТЕМА 13. Управління позиковим капіталом
 14. ТЕМА 14. Оцінка вартості і структури капіталу
 15. ТЕМА 18. Особливості управління фінансами компанії у випадку зміни її організаційно-правової форми
 16. ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -