<<
>>

Валютна позиція

- це співвідношення вимог (балансових і позабалансових) банку в кожній іноземній валюті. За їхньої рівності позиція вважається закритою, у разі нерівності - відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов\'язань за проданою валютою перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за купленою валютою перевищує обсяг зобов\'язань.

Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13) визначається як співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

Нормативне значення (Н13) має бути не більше, ніж 35 %.

При цьому встановлюється обмеження ризику окремо для довгої відкритої валютної позиції та короткої відкритої валютної позиції банку: загальна довга відкрита валютна позиція (Н13-1) має бути не більше, ніж 30%; загальна коротка відкрита валютна позиція (Н13-2) має бути не більше, ніж 5%.

Контроль за дотриманням банками економічних нормативів та вимог щодо регулятивного капіталу банків здійснюється відповідними територіальними управліннями та підрозділами центрального апарату банківського нагляду Національного банку України. Щоденний, щомісячний та щоквартальний контроль вказаних нормативів дозволяє наглядовим органам НБУ відстежувати стан та тенденції змін фінансової стабільності комерційних банків та вживати заходів ще до загострення кризових явищ в банку. В разі порушення комерційними банками економічних нормативів НБУ може застосовувати певні заходи, які відображено у табл. 18.6.

Таблиця 18.6

Заходи впливу Національного банку України за порушення банками

економічних нормативів\r\nПорушення нормативів Заходи впливу за порушення\r\n Одноразове * Повторне ** Систематичне***\r\n непримусові примусові \r\n1. Капіталу банку (Н1) - Програма капіталізації Рекомендоване обмеження на розподіл капіталу Відкликання ліцензії на всі або окремі види банківських операцій\r\n2.

Мінімального розміру статутного капіталу (Н 2) - - - Відкликання ліцензії

на всі види банківських операцій\r\n3. Платоспро-можності (Н 3) Лист із зобов\'язаннями - штраф Установлення режиму фінансового оздоровлення\r\n4. Достатності капіталу банку (Н4) Лист із зобов\'язаннями - штраф Установлення режиму фінансового оздоровлення\r\n5. Ліквідності (Н5, Н6, Н7) Письмове попередження - штраф Підвищення норми обов\'язкових резервів\r\n6. Максимального розміру ризику на одного позича-льника (Н 8) - штраф штраф Установлення режиму фінансового оздоровлення\r\n7. Максимального розміру великих кредитних ризиків (Н 9) - Підвищення вимог до пла-тоспроможності банку Підвищення вимог до пла-тоспроможності банку Установлення режиму фінансового оздоровлення\r\n8. Максимального розміру кредитів, гарантій та

поручительств, наданих одному інсайдеру (Н10) - штраф штраф Усунення керівництва або передання справ на розгляд правоохоронних органів\r\n9. Максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н 11) - штраф штраф Усунення керівництва або передання справ на розгляд правоохоронних органів\r\n10. Максимального розміру міжбанківських позик (Н 12) Лист із зобов\'язаннями - Письмове попередження Відкликання ліцензій на здійснення операцій на міжбанківському ринку\r\n

Продовження таблиці 18.6

\r\n11. Максимального розміру отриманих міжбанківських позик (Н 13) Лист із зобов\'язаннями - Письмове попередження Відкликання ліцензій на здійснення операцій на міжбанківському ринку\r\n12. Інвестування (Н14) Письмове попередження - штраф Відкликання ліцензій на здійснення таких операцій:

вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб; 1) випуск цінних паперів (облігацій,

ощадних сертифікатів тощо);

купівля, продаж і зберігання платіжних

документів, цінних паперів, а також операції з ними

купівля, продаж, і

зберігання державних цінних паперів, а також операції з ними\r\n13. Відкритої валютної позиції (Н15, Н16, Н17, Н18) - штраф Підвищення

норми обов\'язкових резервів або зменшення нормативного значення відкритої валютної позиції Відкликання ліцензії

на проведення банківських операцій з валютою\r\n

* До одноразового порушення належить невиконання протягом одного місяця встановлених економічних нормативів (за нормативами, які розраховуються за кожним випадком порушення).

** До повторного порушення належить невиконання протягом двох місяців установлених економічних нормативів (за нормативами, які розраховуються як середньоарифметична величина) та протягом двох і більше разів (за нормативами, які розраховуються за кожним випадком порушення).

*** До систематичного порушення належить невиконання протягом трьох місяців установлених економічних нормативів (за нормативами, які розраховуються як середньоарифметична величина) та протягом місяця (за нормативами, які розраховуються за кожним випадком порушення).

При цьому повторним та систематичним порушенням економічних нормативів вважається таке, яке відбувається або кожного місяця (дня) поспіль або через певний проміжок часу.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Валютна позиція:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -