<<
>>

Учасники банку

- це засновники банку, акціонери банку, який є відкритим акціонерним товариством, і пайовики кооперативного банку. Учасниками банку можуть бути юридичні й фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів.
Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об\'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

Національний банк України у тижневий строк з дати подання вказаних документів для державної реєстрації банку відкриває тимчасовий рахунок для накопичення підписних внесків засновників та інших учасників банку. Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути меншим, ніж 10 млн. євро. Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися винятково шляхом грошових внесків учасників.

Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - юридичні особи, фізичні особи-іноземці - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях. Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, внесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком на дату підписання установчого договору про створення банку.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу банку бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, банківські метали, а також кошти, одержані у кредит та під заставу. Кошти для формування статутного капіталу новостворюваного банку в розмірі, передбаченому чинним законодавством України й установчими документами, акумулюються учасниками банку на накопичувальному рахунку, що відкривається в територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням банку в місячний строк з дати отримання від банку повного пакета документів готує висновок про такі основні фактори:

> загальну оцінку фінансового стану, платоспроможність учасників банку і ділову репутацію учасників банку, які матимуть істотну участь у банку, наявність власних коштів для внесення до статутного капіталу банку й підтвердження внесення на накопичувальний рахунок банку коштів до статутного капіталу кожним учасником;

наявність приміщення, придатного для розміщення банку та будівництва касового вузла;

ділову репутацію голови, його заступників і членів спостережної ради банку;

професійну придатність голови, його заступників та членів правління (ради директорів) банку і головного бухгалтера та його заступників;

відповідність установчих документів банку вимогам чинного законодавства України.

Національний банк приймає рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в державній реєстрації банку не пізніше, ніж за три місяці з часу подання повного пакета документів.

Рішення про державну реєстрацію банку приймає Правління Національного банку України. Протягом трьох робочих днів після прийняття Національним банком відповідного рішення банку видається свідоцтво про державну реєстрацію банку.

Після реєстрації банку в територіальному управлінні Національного банку за його місцезнаходженням відкривається кореспондентський рахунок, на який не пізніше, ніж наступного дня після його відкриття з накопичувального рахунка перераховуються зібрані кошти, що утворюють статутний капітал банку.

Національний банк може відмовити в державній реєстрації банку в

разі:

порушення порядку створення банку;

невідповідності установчих документів, потрібних для реєстрації банку, чинному законодавству України;

подання неповного пакета документів або невідповідності поданого пакета вимогам чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правовим актам Національного банку України;

незадовільного фінансового стану принаймні одного із засновників, які мають істотну участь у банку;

відсутності бездоганної ділової репутації принаймні одного із власників істотної участі в банку України;

професійної непридатності чи відсутності бездоганної ділової репутації голови, членів правління (ради директорів), головного бухгалтера банку.

У разі відмови в реєстрації банку кошти з накопичувального рахунка повертаються учасникам банку за їхнього заявою протягом трьох робочих днів. Рішення про відмову в державній реєстрації банку може бути оскаржено в судовому порядку.

Створення і реєстрація банків з іноземним капіталом мають певну специфіку. Так, для отримання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом або для набуття банком статусу банку з іноземним капіталом до Національного банку України необхідно подати такі документи:

клопотання про надання попереднього дозволу за підписом уповноваженої особи або клопотання правління банку (ради директорів) для діючого банку;

інформацію про склад засновників, їхню ділову репутацію та наявність необхідних коштів для заснування банку;

дозвіл іноземного контролюючого органу на участь у створенні банку в Україні або письмове запевнення іноземного засновника про відсутність у законодавстві країни його походження вимог щодо отримання такого дозволу;

інформацію про андерайтера та його ділову репутацію, угоду з андерайтером, якщо банком прийнято рішення про продаж акцій банку на міжнародних ринках шляхом андерайтингу.

Попередній дозвіл на створення банку з іноземним капіталом або для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом є дійсним протягом трьох місяців з дня його видачі.

Після отримання попереднього дозволу на створення банку нерезиденти (учасники банку з іноземним капіталом) здійснюють грошові внески (оплату акцій) для формування або збільшення статутного капіталу повністю. При будь- якому набутті банком статусу банку з іноземним капіталом за умови, що іноземний інвестор набуває істотної участі, для державної реєстрації банку з іноземним капіталом іноземний інвестор або за його дорученням банк-емітент акцій, андерайтер чи будь-яка інша юридична або фізична особа, яка має доручення від іноземного інвестора, додатково подає такі документи:

1) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію рішення уповноваженого органу управління іноземного інвестора про участь у банку в Україні;

письмову згоду на участь іноземного інвестора у банку в Україні, видану державним або іншим уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, якщо законодавством такої країни вимагається одержання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземного інвестора про відсутність вимог щодо попередньої згоди на здійснення інвестиції за кордон;

нотаріально засвідчений за місцем видачі витяг з торгового (банківського) реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора;

нотаріально засвідчену за місцем видачі копію висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного календарного року. Якщо визначений висновок надається іноземною аудиторською організацією, яка не входить до переліку іноземних аудиторських організацій, визнаних Національним банком України, то такий висновок має бути підтвердженим українською аудиторською організацією.

У разі, якщо іноземний інвестор є фізичною особою, він подає:

письмову згоду на участь іноземного інвестора у банку в Україні, видану державним або іншим уповноваженим контролюючим органом країни, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземного інвестора про відсутність вимог законодавства країни його перебування щодо попередньої згоди на здійснення інвестиції за кордон.

Письмова згода має бути легалізована в консульській установі України, якщо інше не передбачено чинним міжнародним договором, згода на обов\'язковість якого надана Верховною Радою України;

анкету, яка має містити, зокрема, інформацію про відсутність судимості.

Національний банк України відмовляє у наданні попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом або для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом у разі:

відсутності принаймні одного із зазначених вище документів або неналежного оформлення будь-якого з них;

відсутності в осіб, які мають намір придбати акції (паї, частки) банку, бездоганної ділової репутації;

> незадовільного фінансового стану та відсутності власних коштів у розмірі, достатньому для здійснення заявленого внеску.

Сама процедура реєстрація банку з іноземним капіталом здійснюється аналогічно, не пізніше, ніж за три місяці з часу подання повного пакета документів.

З метою оптимізації процесу обслуговування клієнтів банки можуть створювати відокремлені структурні підрозділи - філії та представництва. Реєстрація філій і представництв банків здійснюється шляхом внесення відповідної інформації до Державного реєстру банків.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Учасники банку:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -