<<
>>

18.6. Нагляд та контроль за фінансовою стійкістю банків

Система нагляду НБУ за банківською діяльністю реалізується через діяльність централізованого апарату та регіональних управлінь НБУ, на які покладено функції ліцензування, економічного аналізу, розробки нормативів регулювання, інспектування, нагляду за проблемними банками, координації інформації щодо банківського нагляду.

До системи банківського нагляду належить нагляд, що здійснюється НБУ, внутрішній банківський аудит, що проводиться відповідною службою банку, і зовнішній аудит, який здійснюється незалежними аудиторськими компаніями.

Зовнішній аудит спрямований на перевірку того, чи дотримується банк чинного законодавства, раціональність використання коштів, достовірність та цілісність інформації. Внутрішній аудит дає змогу вдосконалити систему внутрішнього банківського контролю, а також створює можливості мінімізації витрат, що позитивно позначається на прибутковості комерційного банку.

Головними завданнями системи нагляду НБУ є:

пруденційне регулювання діяльності банків;

адекватне реагування на порушення, допущені в діяльності банків, їхнє усунення та виправлення фінансового стану комерційних банків для забезпечення довіри до банківських установ;

проведення скоординованої зваженої та послідовної політики банківського нагляду;

своєчасне реагування на зміни банківської системи; захист інтересів вкладників і кредиторів;

прогнозування і своєчасне реагування на зміни у банківському секторі.

НБУ як орган регулювання банківської діяльності, спираючись на законодавчу базу і використовуючи світовий банківський досвід, зокрема рекомендації Базельського комітету, визначає: 1) порядок реєстрації банків у книзі Реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово- кредитних установ; 2) порядок надання банкам ліцензій на здійснення банківської діяльності; 3) правила, що регламентують діяльність банків у вигляді інструкцій, положень тощо; 4) принципи та стандарти бухгалтерського обліку банків; 5) правила організації фінансової і статистичної звітності банків; 6) економічні нормативи, що регулюють діяльність банків, а також форми впливу на них; 7) режим фінансового оздоровлення для банків, що належать до проблемних; 8) порядок страхування банківських ризиків і порядок гарантування депозитів; 9) механізм реорганізації та ліквідації банків.

Ефективність банківського нагляду Національного банку України базується на його адекватній правовій інфраструктурі, до якої входять такі три рівні:

• чинне законодавство - Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.

надає Національному банку України широкі офіційні права у сфері здійснення нагляду за діяльністю комерційних банків. А саме: а) другий розділ закону вказує на права Національного банку України при вирішенні питань та умов створення банків, умов і порядку ліцензування банків, реорганізації чи ліквідації банківських установ; б) у четвертому розділі закону, який безпосередньо присвячений регулюванню банківської діяльності й нагляду, перелічено форми регулювання й нагляду, який здійснюється Національним банком України, заходи впливу, які можуть бути використані Національним банком України при порушенні банківськими установами норм законодавства. Другим важливим законом, що становить основу правової інфраструктури банківського нагляду, є Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р., який доповнює деякі аспекти банківського нагляду, викладені у законі «Про банки і банківську діяльність». Зокрема, закон надає НБУ повноваження: встановлювати банкам норми обов\'язкового резервування (ст. 26); запроваджувати економічні нормативи, які мають забезпечувати контроль за ризиками, властивими банківській діяльності (ст. 58); роз\'яснює сферу та мету банківського нагляду (ст. 55) і багато інших понять, що дає змогу зробити висновок про поступове поліпшення законодавчої бази України щодо питань банківського нагляду;

регулятивні правила - визначення службою банківського нагляду відповідно до її повноваження регулятивних вимог та обмежень для банків, які затверджуються постановами Правління Національного банку України. Як приклад можна навести такі нормативні акти: Положення «Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їхніх філій, представництв, відділень», затверджене постановою Правління НБУ 31.08.2001 р. № 375; Положення «Про порядок формування обов\'язкових резервів для банків України», затверджене постановою Правління НБУ 27.06.2001 р. № 244; Положення «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на здійснення окремих операцій», затверджене постановою Правління НБУ 17.07.2001 р.

№ 275;

роз\'яснення політики - викладені окремими нормативними актами методики або регулятивні правила, які використовуються службою банківського нагляду для деталізації своїх дій при виконанні службових повноважень, у формі листів, роз\'яснень, телеграм, інструкцій. До роз\'яснювальних документів нагляду належать: «Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні», схвалена постановою Правління НБУ 28.11.2001 р. № 489; Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» та ін.

Чітка й конкретна правова інфраструктура є необхідною умовою здорової і розвинутої банківської системи, оскільки дає змогу всім комерційним банкам «знати правила гри» і намагатися повністю їх дотримуватися.

Система банківського нагляду скоординована вертикально і функціонує як єдиний механізм у складі центрального апарату та регіональних управлінь НБУ й побудована за такою структурою: 1) генеральний департамент банківського нагляду; 2) комісія НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків; 3) комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при регіональному управлінні НБУ; 4) відділи банківського нагляду регіонального управління НБУ.

Генеральний департамент банківського нагляду є самостійним структурним підрозділом центрального-апарату Національного банку України. До його складу входять чотири управління: стратегії, планування та координації; економічного аналізу та звітності; методології; застосування заходів впливу. Генеральному департаменту функціонально підпорядковані департаменти: інспектування та моніторингу банків; реєстрації та ліцензування; реорганізації та ліквідації банків. Генеральний департамент здійснює функціональне, організаційне й методичне керівництво останніми.

Управління стратегії, планування та координації: бере участь у розробленні законодавчих актів щодо здійснення банківського нагляду й інших питань, які належать до компетенції цього управління; регулює міжнародну діяльність банків; подає пропозиції іншим структурним підрозділам НБУ про вдосконалення нормативних актів; визначає стратегію, пріоритетні завдання здійснення ефективного банківського нагляду; розробляє комплексні програми досягнення поставлених цілей банківського нагляду: визначає напрямки діяльності банківського нагляду; забезпечує співробітництво з органами банківського нагляду інших країн, з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, іншими міжнародними фінансовими організаціями з питань банківського нагляду та багато інших функцій, визначених положеннями НБУ.

Управління економічного аналізу та звітності: провадить регулювання й аналіз діяльності банківської системи; забезпечує функціонування автоматизованих інформаційних систем «Досьє банків» та «Реєстр позичальників»; визначає методику складання статистичної звітності; здійснює систематизацію усіх форм звітності та комплексний аналіз фінансового стану кожного банку і системи комерційних банків загалом й подає ґрунтовні пропозиції щодо підвищення фінансової стабільності системи комерційних банків та вдосконалення форм і методів банківського нагляду; розробляє прогнози фінансового стану банківської системи й аналітичні звіти з метою упередження виникнення кризових ситуацій; визначає перелік відомостей, що підлягають опублікуванню банками, виходячи з чинного законодавства, інші функції.

Управління методології: розробляє та вдосконалює нормативні документи, які регулюють банківську діяльність.

Управління здійснює: вживає заходи впливу щодо комерційних банків за порушення чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ.

Наступним важливим органом, що входить до структури нагляду, є Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, що є спеціальним органом, який створено для проведення скоординованої політики щодо реєстрації, ліцензування банків; надання рекомендацій щодо діяльності банків; встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства й санкцій за порушення валютного законодавства, що сприятиме успішному функціонуванню українських банків, надійному захисту інтересів їхніх вкладників і кредиторів та своєчасному реагуванню на зміни, які відбуваються у банківській системі України.

На основі аналізу Положення НБУ «Про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства» та Закону України «Про банки і банківську діяльність» можна виділити такі етапи банківського нагляду в Україні: реєстрація та ліцензування банку; здійснення безвиїзного моніторингу банку; здійснення комплексного чи тематичного виїзного інспектування банку; визначення рейтингової оцінки комерційних банків; застосування заходів впливу до банків, що порушили чинне банківське законодавство.

Фактично нагляд починається з появою банку, оскільки створення нової банківської установи чи її філії починається з реєстрації. Реєстрація банку - це момент відповідного запису в Реєстрі банків, їхніх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ. Він означає створення, відповідно до чинного законодавства, специфічної юридичної особи - банківської установи згідно з Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їхніх філій, представництв, відділень, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 р. Національний банк України встановлює вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу банку лише на час створення і реєстрації банків для забезпечення стабільної діяльності банку та виконання ним банківських операцій.

Після реєстрації банку з метою підвищення надійності й стабільності банківської системи України, забезпечення захисту інтересів кредиторів, вкладників банків, а також згідно із законами України про банки і банківську діяльність, «Про Національний банк України» та Положенням Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 р., Національний банк України визначає порядок видачі банкам та банківським корпораціям банківських ліцензій, письмових дозволів і ліцензій на виконання окремих операцій.

Ліцензування передбачає видачу комерційним банкам дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій. Банк має право здійснювати банківську діяльність лише після отримання банківської ліцензії. При наданні банкам ліцензій на здійснення банківських операцій Національний банк України встановлює умови отримання ліцензії, при невиконанні яких Національний банк України має право відмовити у наданні ліцензії.

Загалом нагляд за банками НБУ та його установи традиційно

здійснюють двома методами: 1) безвиїзний (дистанційний, заочний) нагляд; 2) виїзне інспектування банків.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 18.6. Нагляд та контроль за фінансовою стійкістю банків:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -