<<
>>

10.7.2. Особливості отримання банками кредитів від нерезидентів

Позикові операції з нерезидентами в Україні регулюються нормативно-правовими актами НБУ та можуть здійснюватись банками лише за наявності письмового дозволу Національного банку України на здійснення операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
При цьому уповноважений банк має право залучити кредит від нерезидента за умови реєстрації договору в Національному банку України.

Комерційний банк зобов\'язаний звернутися до Національного банку України для реєстрації договору про одержання кредиту на строк понад один рік після укладення цього договору, але до фактичного отримання коштів за кредитом. Операції щодо отримання і погашення кредиту здійснюються банком на підставі реєстрації договору Національним банком України.

Реєстрація договору (змін до договору) уповноваженого банку, здійснюється територіальним управлінням, в якому цьому банку відкрито кореспондентський рахунок. Для реєстрації договору до територіального управління подається повідомлення про договір за встановленою формою. Це повідомлення подається банком в електронному вигляді засобами відповідного програмного забезпечення з використанням засобів захисту інформації Національного банку України і має містити електронний цифровий підпис керівника банку або іншої уповноваженої на це особи банку. Примірник повідомлення на паперовому носії, що містить підпис керівника банку, залишається в уповноваженому банку. Реєстрація договору здійснюється у строк, що не перевищує п\'яти робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження.

Територіальне управління має право звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про реєстрацію договору. Крім цього, може вимагатись від банку внесення змін до повідомлення, яке оформлено не належним чином (подана недостовірна (суперечлива) інформація, не заповнені відповідні реквізити, колонки (рядки), зокрема немає електронного підпису керівника банку, дати заповнення документа або колонки (рядки) заповнені неправильно, неточно, не в повному обсязі).

Територіальне управління перевіряє правильність оформлення повідомлення і робить на повідомленні відмітку, яка свідчить про реєстрацію договору та в якій зазначаються присвоєний йому номер реєстрації і дата.

Відмітка про реєстрацію має бути засвідчена підписом керівника територіального управління або уповноваженої ним особи та відбитком печатки. Повідомлення з відміткою про реєстрацію на паперовому носії залишається в територіальному управлінні для обліку та контролю, в електронному вигляді - надсилається уповноваженому банку.

Управління має право відмовити в реєстрації договору, якщо:

у повідомленні виявлено недостовірну (суперечливу) інформацію;

розмір річних виплат за користування кредитом перевищує розмір річних виплат за максимальною процентною ставкою;

умови договору не відповідають іншим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами НБУ.

Уповноважений банк у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати внесення змін до зареєстрованого договору, зобов\'язаний подати територіальному управлінню повідомлення про зміни до договору, що стосуються зміни кредитора, суми кредиту, валюти кредиту, строку погашення, змін, пов\'язаних зі зміною процентної ставки, комісій, неустойки та інших встановлених договором платежів, у тому числі тих, які є санкціями за неналежне виконання умов договору та впливають на розмір річних виплат за користування кредитом або зміни назви уповноваженого банку.

Територіальне управління анулює реєстрацію договору в разі:

звернення уповноваженого банку про анулювання реєстрації договору;

ліквідації уповноваженого банку;

неподання уповноваженим банком протягом двох кварталів відповідної звітності;

виявлення в документах, які були подані уповноваженим банком і на підставі яких було здійснено реєстрацію договору, недостовірної інформації.

Реєстрація договору дійсна на весь час користування кредитом (визначений договором), якщо протягом 180 календарних днів від дати реєстрації уповноважений банк одержав кредит або його частку. Якщо з поважних причин неможливо розпочати одержання кредиту в цей строк, то банк до закінчення строку дії реєстрації договору надсилає повідомлення за встановленою формою до територіального управління для продовження строку дії реєстрації договору.

Уповноважений банк зобов\'язаний за всіма зареєстрованими договорами подавати відповідну звітність про операції згідно з правилами статистичної звітності, встановленими НБУ.

Залучення уповноваженими банками короткострокових кредитів здійснюється на схожих умовах.

Національний банк України здійснює реєстрацію договору шляхом занесення повідомлення банку про одержання короткострокового кредиту до відповідного реєстру та надання підтвердження. НБУ веде реєстр повідомлень в електронній формі за допомогою засобів програмного забезпечення щодо короткострокових залучень уповноваженими банками кредитів на міжнародному ринку.

Повідомлення в електронній формі подається банком до Національного банку України не пізніше від робочого дня, наступного за днем отримання коштів за кредитом та має містити такі відомості:

дата повідомлення;

дата здійснення операції з одержання кредиту;

код уповноваженого банку;

ідентифікаційний код уповноваженого банку за ЄДРПОУ;

назва нерезидента-кредитора;

країна нерезидента-кредитора;

тип операції - овердрафт; овернайт; кредит, оформлений у вигляді відкриття відновлювальної кредитної лінії; кредитна лінія; інше;

валюта кредиту;

загальний обсяг кредиту (кредитної лінії);

ліміт заборгованості за відновлювальною кредитною лінією;

процентна ставка за основною сумою боргу;

строк погашення кредиту (кінцева дата);

строк, на який отримується кредит (календарні дні);

назва, номер і дата документа, на підставі якого здійснюється одержання кредиту.

У разі одержання кредиту кількома траншами у різних валютах або за відновлювальною кредитною лінією повідомлення надається окремо за кожним траншем або операцією з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії. У цьому разі в повідомленні додатково зазначаються:

порядковий номер траншу/операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії;

обсяг траншу/операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії;

номер і дата реєстрації повідомлення із значенням порядкового номера траншу.

Отримання уповноваженим банком підтвердження Національного банку України із зазначенням номера та дати реєстрації свідчить про занесення повідомлення до реєстру повідомлень і здійснення реєстрації договору у встановленому порядку.

У разі, якщо загальний строк кредиту перевищить один рік у результаті пролонгації або прострочення цього кредиту, уповноважений банк зобов\'язаний не пізніше від робочого дня, наступного за днем настання таких змін, звернутися до Національного банку України для перереєстрації договору про короткостроковий кредит у договір про кредит, що одержується на строк понад один рік.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 10.7.2. Особливості отримання банками кредитів від нерезидентів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -