<<
>>

§ 1. Підстави виконання

Завданням ДВС є здійснення виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України (ст. 1 Закону України "Про ДВС"). Інші органи, установи, організації та посадові особи здійснюють виконавчі дії у випадках, передбачених за­коном, у тому числі відповідно до ст.

6 Закону, на вимогу чи

дорученням державного виконавця (ст. 2 Закону).

У випадках, передбачених законом, рішення судів та інших органів щодо стягнення коштів виконують податкові органи, установи банків, кредитно-фінансові установи. Рішення вказа­них органів відповідно до закону можуть виконувати також ін­ші органи, установи, організації, посадові особи та громадяни.

Виконання рішень про стягнення коштів із рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів або з бюджетних установ, здійснюють ор­гани Державного казначейства України в порядку, встановле­ному Кабінетом Міністрів України.

Зазначені органи, установи, організації та особи не є орга­нами примусового виконання, крім органів та посадових осіб, які виконують рішення про притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності (ст. 9 Закону).

Далі подаємо стислу характеристику рішень, ухвал та по­станов, що підлягають виконанню відповідно до ст. З Закону у порядку виконавчого провадження.

Рішення, ухвали і постанови судів у цивільних справах. Г У примусовому порядку виконуються, як правило, рішення, якими задоволено позовні вимоги про присудження до вико­нання певних дій, якщо боржник відмовився від їх добровіль­ного виконання^ Рішення про відмову у задоволенні позовів

про присудження, про визнання, про зміну і припинення пра­вовідносин не потребують примусового виконання, окрім ви­конання у частині стягнення судових витрат. Рішення про ви­знання є підставами їх реалізації іншими способами: добровіль­ним виконанням, реєстрацією компетентним органом держави встановлених судом правовідносин чи правового статусу гро­мадян.

Підлягають виконанню й ухвали суду, які мають озна­ки реалізованості і вимагають примусового виконання, зокре­ма, такі: про забезпечення позову (ст. 156 ЦПК, ст. 154 ЦПК 2004 р.), застосування запобіжних заходів (ст. 626 ЦПК), про стягнення штрафів (ст.ст. 44, 48, 95 ЦПК та ін.), про поворот виконання (ст.ст. 420-422 ЦПК, ст. 380 ЦПК 2004 р.), про уточнення, доповнення рішення, зміну порядку та способу ви­конання (ст.ст. 213—215 ЦПК, ст. 373 ЦПК 2004 р., ст. 33 За­кону), а також ухвали суду апеляційної та касаційної інстанції, суду з перегляду справи за винятковими обставинами, якими змінюються рішення (ст.ст. 305, 334 ЦПК).

^ Відповідно до ст. 179 ЦПК, ст. 175 ЦПК 2004 р. суд може затвердити (визнати) мирову угоду сторін. До такого затверд­ження (визнання) суд роз\'яснює сторонам наслідки відповід­них процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчи­нення цих дій у представників сторін. Про затвердження (ви­знання) мирової угоди сторін суд виносить ухвалу, якою одно­часно припиняє провадження у справі.

Вироки, ухвали та постанови судів у кримінальних справах у частині майнових стягнень.

/ Санкціями кримінального законодавства, серед усієї низки кримінальних покарань, встановлено і певні майнові стягнення (штраф (ст. 53 Кримінального кодексу України, далі — КК) та конфіскація майна (ст. 59 КК))^Штраф може бути призначено як основне або додаткове кримінальне покарання. У разі немож­ливості сплати штрафу суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у вигляді громадських робіт із розрахун­ку: десять годин громадських робіт за один встановлений за­конодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян або виправні роботи із розрахунку один місяць виправних ро­біт за чотири встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, однак на строк не більше двох років. Штраф може бути призначено під час виконання вироку у кримінальній справі, за якою призначено інший вид пока­рання. Наприклад, особам, які стали непрацездатними після

24

Глава 3.

Підстави виконання.

Виконавчі документи

25

постановлення вироку суду, виправні роботи суд може заміни­ти штрафом із розрахунку три встановлені законодавством не­оподатковувані мінімуми доходів громадян за один місяць ви­правних робіт (ч. З ст. 57 КК).

Згідно зі ст. 12 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі — КВК) ДВС виконує покарання у вигляді штрафу та конфіскації майна у випадку та у порядку, передбачених КВК та законами України. Підставою виконання покарання є вирок суду, який набрав законної сили, інші рішення суду, а також закон України про амністію та акт помилування (ст. 4 КВК).

її

г

Постанови судів у частині майнових стягнень у справах Хфо адміністративні правопорушення.

Кодексом про адміністративні правопорушення (далі — КпАП) передбачено повноваження суду щодо розгляду та ви­рішення справ, пов\'язаних із притягненням громадян та поса­дових осіб до адміністративної відповідальності^" Відмінність суду від інших органів, уповноважених на розгляд справ про адміністративні правопорушення, полягає у тому, що суд наді­лено ширшими повноваженнями щодо застосування санкцій майнового характеру.(\'Наприклад, окрім штрафу винятково за рішенням суду накладаються такі адміністративні стягнення, як оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об\'єктом адміністративного правопорушен­ня; конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об\'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного пра­вопорушення (ст.ст.

24, 28 і 29 КпАП). ?

До повноважень у цьому випадку належить і відшкодуван­ня збитків, заподіяних учиненим правопорушенням, про шо виноситься постанова (ст. 329 КпАП). ?

Рішення, ухвали, постанови господарських судів.

Господарський суд при відправленні правосуддя у госпо­дарських справах уповноважений виносити рішення, ухвали та постанови, які у силу загальних положень Конституції Украї­ни наділено усіма ознаками загальнообов\'язковості./.Зокрема, відповідно до ст. 115 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК) рішення, ухвали та постанови госпо­дарського суду, що набрали законної сили, є обов\'язковими на всій території України. У господарському процесі також пе­редбачено можливість застосування забезпечення позову та за-

стосування запобіжних заходів, затвердження мирової угоди між сторонами.у

Виконавчі написи нотаріусів.

Іноді відповідальність боржника за деякими борговими до­кументами є очевидною та безспірною, що випливає з їх зміс­ту, а щодо самих документів не виникає сумніву у їх достові­рності. У таких випадках закон передбачає можливість стяг­нення грошових сум чи майна шляхом учинення нотаріусом виконавчого напису.

\' Виконавчий напис — це нотаріальна дія, яка полягає у на­данні сили виконавчого документа борговому документу, ви­значеному законом, про стягнення з боржника на користь кредитора (стягувача) грошових сум або передачу чи повер­нення майна кредитору. /

Стягнення за виконавчим написом нотаріуса допускається з низки вимог, чітко передбачених актами законодавства у по­рядку, встановленому Законом України "Про нотаріат". Поста­новою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 визначено підстави для вчинення виконавчого напису, затверджено Перелік документів, за якими стягнення заборго­ваності провадиться у безспірному порядку на підставі вико­навчих написів нотаріусів1. Ним визначено як підстави для вчинення виконавчого напису наступні вимоги:

- про стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими правочинами;

- про стягнення з фізичних осіб податкової заборгованості;

- про стягнення заборгованості, що випливає з відносин, по­ в\'язаних із авторським правом;

- про стягнення заборгованості з батьків або осіб, що їх замі­ нюють, за утримання дітей у закладах освіти;

- про стягнення заборгованості з батьків або осіб, що їх замі­ нюють, за утримання дітей і підлітків у загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах соціальної реабі­ літації;

- про стягнення за диспашею;

- про стягнення заборгованості з військовослужбовців, звіль­ нених із військової служби, і військовозобов\'язаних після закінчення зборів;

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р.

№1172 // ОВУ. — 1999. — № 26. — Ст. 69.

26

Глава 3.

Підстави виконання. Виконавчі документи

27

- про повернення об\'єкталізингу;

- про стягнення заборгованості з орендної плати за користу­ вання державним та комунальним майном; ■■

- про стягнення за чеками. Рішення третейських судів.

Третейський суд є особливим юрисдикційним органом, оскільки може розглядати справу і вирішувати спір тільки у разі, якщо про це домовляються сторони, між якими виник спір. Правовий статус цього органу у законодавстві було сфор­мульовано недостатньо. Зокрема, умови, підстави та порядок третейського розгляду визначало Положення про третейський суд — додаток № 2 до ЦПК1. Відповідно до ст. 1 цього Поло­ження до третейського суду могло бути передано будь-який спір, який виник між громадянами, за винятком спорів, що ви­никають із трудових і сімейних відносин.

ГПК (ч. 2 ст. 12) визначено, що підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення тре­тейського суду (арбітражу), крім спорів про визнання недійс­ними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, змі­ні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов\'яза­них із задоволенням державних потреб.

Зважаючи на брак українського законодавства щодо третей­ського вирішення господарських спорів та використовуючи положення Постанови Верховної Ради України від "Про поря­док тимчасової дії на території України окремих актів законо­давства Союзу РСР" 2 від 12 вересня 1991 р. щодо цього за­стосовувалося Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об\'єднаннями, підприємствами, ор­ганізаціями і установами, затверджене постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від ЗО грудня 1975 р. № 1213.

На сьогодні, відповідно до Закону України "Про третейські суди"4 сторони, які передали спір на вирішення третейського суду, зобов\'язані добровільно виконати рішення третейського суду, без будь-яких зволікань чи застережень (ст. 50). Якщо

1 Додаток № 2 до ЦПК втратив чинність у зв\'язку з набранням чинності Законом України "\'Про третейські суди" (п. 2 прикінцевих положень).

2 ВВР. — 1991. — № 46. — Ст. 621.

3 ЛІГА: Еліт 7.5.1. — ІАЦ "Ліга", ЛІГАБізнесінформ, 2003.

4 Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // ОВУ. — 2004. — № 23. — Ст. 1540.

воно не виконане добровільно, то підлягає примусовому вико­нанню у порядку, встановленому законодавством про виконав­че провадження (ст. 57 цього Закону).

Законом України "Про міжнародний комерційний арбіт­раж"1 передбачено, що на його вирішення за угодою сторін можуть передаватися спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, які виникають при здійсненні зовнішньо-торгівельних та інших видів міжнародних економічних зв\'яз­ків (ст. 2). Рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду виконується сторонами добровільно у встановлені ним строки. Рішення про стягнення грошових сум виконується у встановленому порядку через установи банку, решта рі­шень — державним виконавцем. Якщо на банківському рахун­ку боржника немає грошей, а також у разі неможливості стяг­нення грошових сум з інших причин рішення може бути вико­нано державним виконавцем шляхом звернення стягнення на майно боржника.

Відповідно до Положення про Морську арбітражну комісію при Торгово-промисловій палаті України, сторони можуть пе­редати на її вирішення спори, пов\'язані із торговим мореплав­ством (ст. 2 цього Закону). Рішення Морської арбітражної ко­місії виконуються у такому ж самому порядку, що й рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду.

Рішення комісій із трудових спорів.

Комісія із трудових спорів — орган, уповноважений на ви­рішення трудових спорів у порядку, встановленому ст.ст. 221 і 224 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП), є первинним органом з розгляду трудових спорів, за винятком спорів, за­значених у ст.ст. 222, 232 КЗпП. Комісія з трудових спорів приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на за­сіданнях.

У рішенні має бути зазначено: повне найменування підпри­ємства, установи, організації, прізвище, ім\'я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або його представника, дата звернення до комісії та дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, власника або представників уповнова­женого ним органу, результати голосування і мотивоване рі­шення комісії.

1 Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р. // ВВР. — 1994. — № 25. — Ст. 198.

\' ґ

28

Глава 3.

Підстави виконання. Виконавчі документи

29

Копії-рішення комісії у триденний строк вручаються пра­цівникові, власникові або уповноваженому ним органу (ст. 227 КЗпП). -

Постанови, винесені органами (посадовими особами), уповноваженими законом розглядати справи про адмініст­ративні правопорушення у випадках, передбачених зако­ном.

КпАП регламентує підстави та порядок виконання постанов у частині майнових стягнень у вигляді штрафу, який може бу­ти накладено на громадян та посадових осіб за вчинення пра­вопорушень, у порядку та розмірах, визначених законом (ст.ст. 24, 27).

Рішення іноземних судів і арбітражів у передбачених за­коном випадках.

Закон України "Про визнання та виконання в Україні рі­шень іноземних судів"1 визначає (ст. 1), що під останніми слід розуміти рішення іноземних судів у цивільних, трудових, сі­мейних справах, вироки іноземних судів у кримінальних спра­вах у частині, що стосується конфіскації майна та відшкоду­вання шкоди потерпілим, а також рішення іноземних арбітра­жів та акти інших органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних, трудових, сімейних справ, що набрали законної сили і підлягають визнанню та виконан­ню на території України відповідно до міжнародних договорів України.

Рішення іноземного суду визнається та виконується в Укра­їні, якщо його визнання та виконання передбачено міжнарод­ними договорами України або за принципом взаємності за до­мовленістю асі Ьос з іноземною державою, рішення суду якої має виконуватися в Україні (ст. 2 згаданого вище Закону).

Питання про надання дозволу щодо примусового виконання рішення іноземного суду на клопотання стягувача розглядають

апеляційний суд Автономної Республіки Крим (далі ____ АР

Крим), апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя за місцем постійного чи тимчасового проживання або перебування (місцезнаходження) боржника (ст. 4 Закону України "Про ви­знання та виконання в Україні рішень іноземних судів").

1 Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів- Закон України від 29 листопада 2001 р. // ВВР. — 2002. — № 10. — Ст. 76.

Розглянувши подані документи та вислухавши пояснення сторін, суд постановляє ухвалу про надання дозволу на приму­сове виконання рішення іноземного суду або про відмову у за­доволенні клопотання з цього питання. Копію ухвали суд над­силає стягувачеві та боржникові у триденний строк із дня по-становлення ухвали (ст. 7 згаданого Закону).

Рішення Європейського Суду з прав людини з ураху­ванням особливостей, передбачених Законом України "Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини".

Відповідно до Європейської конвенції про захист прав та основних свобод (Рим, 11 листопада 1950 р.) передбачено обо­в\'язок держав-учасниць Конвенції забезпечувати дотримання прав та основних свобод, визначених цим міжнародним доку­ментом, а також поширення юрисдикції Європейського Суду з прав людини, створеного згідно з протоколом № 11 до Конвен­ції. Відповідно до ст. 46 Конвенції Високі Договірні Сторони зобов\'язуються виконувати остаточне рішення Суду у будь-якій справі, в якій вони є сторонами.

Україна визнала обов\'язковою юрисдикцію Європейського Суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлума­чення і застосування Конвенції (ст. 1 Закону України "Про ра­тифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод люди­ни 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції"1 від 17 липня 1997 р.).

Рішення державних органів, прийняті з питань володін­ня та користування культовими будівлями та майном.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації"2 від 23 квітня 1991 р. передбачено, що ці об\'єднання громадян мають право використовувати для сво­їх потреб будівлі та майно, що надаються їм на договірних за­садах державними, громадськими організаціями або громадя­нами. Культову будівлю може бути передано у користування двом і більше релігійним громадам за їх згодою. З кожною громадою укладається окремий договір, у якому передбачаєть­ся порядок і черговість користування вказаною будівлею. Спо­ри з питань, пов\'язаних із володінням та користуванням куль­товими будівлями та майном, вирішують місцеві державні ор-

ВВР. — 1997. — № 40. — Ст. 263. ВВР. _ 1991. — № 25. — Ст. 283.

зо

Глава 3.

Підстави виконання. Виконавчі документи

31

гани (обласні. Київська та Севастопольська міські, АР Крим), державний орган України у справах релігій. їх рішення, не оскаржені до суду, протягом місяця із дня прийняття, а у разі оскарження — після прийняття судом рішення про відмову у задоволенні скарги (ст. 24814 ЦПК), може бути виконано при­мусово органом виконання.

Рішення Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у передбачених законом випад­ках.

Рішення відповідних органів та посадових осіб Антимоно­польного комітету України про накладення адміністративних стягнень на посадових осіб та інших працівників суб\'єктів гос­подарювання, органів влади, органів місцевого самоврядуван­ня, органів адміністративно-господарського управління та кон­тролю виконуються в порядку, встановленому законом (ч. 9 ст. 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції"1 від 11 січня 2001 р.). Наприклад, рішення про вилучення това­рів із неправомірно використаним позначенням та копій виро­бів іншого суб\'єкта господарювання (підприємця) підлягає ви­конанню у порядку, встановленому для виконання судових рі­шень (ч. З ст. 30 Закону України "Про захист від недобросовіс­ної конкуренції"2 від 7 червня 1996 р.).

Від підстав виконання у цьому випадку слід відрізняти пов­новаження посадових осіб Антимонопольного комітету Украї­ни щодо забезпечення заяви та доказів у справах про пору­шення законодавства про економічну конкуренцію.

Зокрема, відповідно до ст. 44 Закону України "Про захист економічної конкуренції" вилучення чи накладання арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації проводить­ся у робочий час незалежно від їх місцезнаходження, в тому числі в службових приміщеннях та транспортних засобах, що належать суб\'єктові господарювання, на робочих місцях пра­цівників на підставі розпорядження державного уповноважено­го чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України; у місцях проживання та інших володіннях осіб — на підставі рішення суду.

1 ВВР. — 2001. —№ 12. — Ст. 64. .-■•■.

2 ВЗР. — 1996. — № 36. — Ст. 164.

Про вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації складають протокол, в якому зазначають дату його складання, прізвище та посаду особи, яка провела вилучення, наклала арешт, перелік вилучених чи тих, на які накладено арешт, предметів, документів, інших но­сіїв інформації чи майна. Протокол підписують два уповнова­жені працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень, які провели вилучення, наклали арешт. Протокол також підписують особи, які були присутні­ми при вилученні, накладенні арешту.

У разі відмови осіб від підписання протоколу в ньому ро­биться запис про це. Особа має право подати пояснення і за­уваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Копія протоколу про вилучення, накладення арешту нада­ється суб\'єкту господарювання, у якого було вилучено, ареш­товано документи, предмети, інші носії інформації, або вруча­ється представникові суб\'єкта господарювання.

Про повернення чи зняття арешту з майна, предметів, доку­ментів, інших носіїв інформації державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України приймає роз­порядження.

Постанови державного виконавця про стягнення вико­навчого збору, витрат на проведення виконавчих дій, на­кладення штрафу.

Державний виконавець у випадках, передбачених законом, покладає на боржника обов\'язок сплатити виконавчий збір (встановлену законом грошову суму, яка сплачується у разі невиконання рішення добровільно у строк, встановлений дер­жавним виконавцем), витрати на проведення виконавчих дій (оплата діяльності державного виконавця, послуг перекладача, експерта, спеціаліста, понятих та інших учасників виконавчого провадження, проведення розшуку та ін.), притягує учасників виконавчого провадження до відповідальності за невиконання чи неналежне виконання їх обов\'язків.

Визнана у встановленому порядку претензія.

Відповідно до ст. 222 Господарського кодексу України (да­лі — ГК) учасник господарських відносин, який вважає свої права та законні інтереси порушеними, може скористатися до-

32

Глава 3. П,„,.ТІ,В1І виконання. Виконавчі

документи

33

судовим (претензійним) способом врегулювання спору. При цьому у деяких спорах (перевезення, надання послуг зв\'язку на державне замовлення) справу не може бути передано на розгляд господарського суду тільки за умови додержання сто­ронами встановленого для такої категорії спорів порядку досу-дового їх врегулювання (ст. 5 ГПК). Законом встановлено ви­моги щодо форми та змісту претензії та відповіді на неї, ви­значено строк для розгляду та відповіді на претензію. За ре­зультатами розгляду претензії учасник господарських відносин може її відхилити або визнати. Претензія про визнання боргу є підставою виконання у тому разі, якщо вона відповідає вста­новленим законом вимогам щодо змісту та форми, а також ін­шим вимогам, які встановлено законодавством про виконавче провадження.

Рішення інших органів державної влади у випадках, як­що за законом їх виконання покладено на ДВС.

До них, зокрема, належать постанови про реабілітацію жертв політичних репресій. За ст. 5 Закону України "Про реа­білітацію жертв політичних репресій на Україні" такі особи мають право на грошову компенсацію, на повернення натурою вилучених будівель, іншого майна або їх вартості. Рішення про це приймають штатні комісії органів місцевого самовряду­вання. У разі невиконання цих рішень добровільно, вони вико­нуються примусово державним виконавцем.

Отже, звернувшись до чинного законодавства, ми розгляну­ли перелік актів, що підлягають виконанню у порядку вико­навчого провадження. Ст. З Закону такого вичерпного перелі­ку не дає і інші акти законодавства можуть визначати інші рі­шення, ухвали та постанови, які підлягають виконанню, в то­му числі у примусовому порядку.

Ці рішення об\'єднано поняттям підстави виконання — це є рішення уповноваженого державного чи громадського орга­ну (посадової особи) (юрисдикційний акт), яке підлягає вико­нанню органами ДВС у разі невиконання його добровільно. Отже, лише ці документи можуть стати підставою для від­криття виконавчого провадження.

Підстави виконання слід поділяти на дві групи. Перша гру­па охоплює такі рішення, які є тільки підставами виконання, тобто спонукальною причиною виконавчого провадження, але самі по собі не зумовлюють його відкриття: рішення, ухвали і

анови судів у цивільних справах вироки, ухвали і поста- П0СТ судів у кримінальних справах у частині майнових стяг- Н°В • постанови судів у частині майнових стягнень у справах "піГ\'адміністративні правопорушення; мирові угоди, затвер- жені судом; рішення, ухвали, постанови господарських судів; рішення комісій по трудових спорах тощо. Засобом порушен­ ня (відкриття) виконавчого провадження є виконавчі докумен- ти______ виконавчі листи, накази господарського суду, посвідчен­ ня комісії по трудових спорах та ін.

Друга група — це такі рішення, що є і підставами виконан­ня і виконавчими документами, тобто документи, які можуть без додаткових документів стати підставою вирішення питан­ня про відкриття виконавчого провадження.

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 1. Підстави виконання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -