<<
>>

§ 2. Зміст та гарантії принципів виконавчого провадження

На підставі теоретичних положень, аналізу чинного законодав­ства та практики його застосування можна виокремити такі принципи виконавчого провадження:

- принцип гуманізму; , ■ ч;

- принцип законності; , ,, .

- принцип неупередженості виконання; " ;і ,

- принцип предметної та територіальної юрисдикції; \'

- принцип недоторканості житла;

- принцип диспозитивності та публічності;

- принцип повноти та оперативності (своєчасності) виконання;

- принцип контролю.

Принцип гуманізму полягає у тому, що заборонено у будь-якій формі посягати на права і свободи фізичних осіб, які беруть участь у виконавчому провадженні. Зважаючи на рівність усіх учасників виконавчого провадження, ця норма поширюється і на юридичних осіб.

Зазвичай, об\'єктом виконання є майно стягувача, яке пере­буває у боржника, або певні грошові суми відшкодування (стягнення, як правило, має майново-грошовий характер). І ли­ше в окремих випадках предметом виконання є дії боржника.

До порушників норм виконавчого провадження може бути застосовано штрафні санкції, притягнення до відповідальності, вчинення дій, спрямованих на виконання, без участі боржника з покладенням на останнього двократного розміру виконавчих витрат та ін.

2 — 4-1965

18

Глава 2.

Принципи виконавчого провадження

19

Проявом принципу гуманізму є встановлення законодавст­вом про виконавче провадження часу виконання.

Зокрема, від­повідно до ст. 31 Закону виконавчі дії, як правило, проводять­ся у робочі дні у період між 6-ю та 22-ю годинами. Проведен­ня виконавчих дій у неробочі, святкові дні, а також у нічний час, як правило, не допускається. Тільки за певних умов такі дії можуть проводитися у неробочі дні чи у нічний час у по­рядку, встановленому законом (виноситься постанова держав­ного виконавця, яку обов\'язково має бути затверджено началь­ником відділу ДВС).

Гарантіями принципу можна визначити можливість оскар­ження дій державного виконавця, можливість притягнення дер­жавного виконавця та інших учасників виконавчого провад­ження до відповідальності (наприклад, ст. 11 Закону України "Про ДВС").

Принцип законності означає, що державний виконавець та усі учасники виконавчого провадження повинні суворо дотри­муватися і виконувати вимоги законодавства про виконавче провадження. Цей принцип має два аспекти: щодо державного виконавця та низки інших учасників виконавчого провадження (прокурора, органу державної влади, органу місцевого само­врядування та інших осіб, які залучаються до проведення ви­конавчих дій), а також для уповноважених суб\'єктів виконав­чого провадження (сторін та інших).

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов\'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і у спосіб, визначений Конституцією та законами України. Аналогічну норму перед­бачає ст. 1 Закону. Відповідно до ст. 7 вказаного Закону дер­жавний виконавець використовує надані йому права у точній відповідності із законом і не повинен допускати у своїй діяль­ності порушення прав та законних інтересів громадян та юри­дичних осіб.

Щодо інших осіб, то відповідно до ч. 1 ст. 68 Конституції України громадяни зобов\'язані неухильно додержуватися Кон­ституції України, не посягати на права і свободи, честь і гід­ність інших людей, а відповідно до ч. 4 ст. 29 Закону особи, які беруть участь у виконанні, зобов\'язані сумлінно викорис­товувати всі надані їм права.

Гарантіями принципу законності є: контроль за правильніс­тю, повнотою і своєчасністю виконання рішень державним ви­конавцем (ст.

78 Закону), закріпленням та гарантуванням пра­ва на оскарження будь-яких рішень, дій чи бездіяльності дер­жавного виконавця (ст. 85 Закону). Гарантією також є встанов­лення відповідальності за невиконання чи неналежне виконан­ня своїх обов\'язків учасниками виконавчого провадження, а також за зловживання матеріально-правовими та процесуаль­ними правами. Ці гарантії мають охоронний характер. Встанов­лено законодавством і позитивні (регулятивні) гарантії — ви­значена законом процедура здійснення виконавчих дій, окрес­лення правового статусу учасників виконавчого провадження тощо.

Принцип неупередзісеності виконання пов\'язаний із загаль­но-правовим принципом рівності. Відповідно до ст. 24 Кон­ституції України громадяни рівні перед законом, мають рівні права і свободи, і не може бути встановлено будь-яких непра­вомірних привілеїв. У ст. 5 Закону вказано, що державний ви­конавець зобов\'язаний вжити заходів щодо примусового вико­нання рішення неупереджено. Неупередженість виконання за­безпечується наданням можливості сторонам виконавчого про­вадження та їх представникам знайомитися із матеріалами виконавчого провадження, заявляти у встановленому порядку відводи державному виконавцеві та іншим учасникам виконав­чого провадження, які повинні не мати ні матеріально-право­вої, ні процесуальної заінтересованості у виконанні.

За ст. 17 Закону як державні виконавці не можуть брати участь у виконавчому провадженні та підлягають відводу осо­би, які є близькими родичами сторін, їх представників або ін­ших осіб, що беруть участь у виконавчому провадженні або заінтересовані у результатах виконання, або є інші обставини, що викликають сумнів у їх неупередженості.

Принцип предметної та територіальної юрисдикції від­повідно до ст. 20 Закону вказує на те, що виконавчі дії прова­дяться державним виконавцем за місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна, місцезнаход­женням постійно діючого органу юридичної особи або її май­на. Виконання рішення, яким зобов\'язано боржника вчинити певну дію або утриматися від її вчинення, проводиться за міс­цем здійснення таких дій.

20

Глава 2.

Принципи виконавчого провадження

21

Чинним законодавством встановлено територіальну компе­тенцію районних (міських) відділів ДВС, чіткий порядок пере­дачі справ від одного відділу до іншого, підстави та порядок здійснення виконавчих дій на території іншого відділу ДВС (причому розрізняються випадки вчинення дій у межах області та в межах України) (п.

3.2.3 Інструкції про проведення вико­навчих дій).

За ознакою предметної юрисдикції ст. 20і Закону розмежо­вано підвідомчість виконавчих проваджень органам ДВС по вертикалі структури залежно від предмету виконання та сторін виконавчого провадження.

Принцип недоторканості житла закріплено у ст. 30 Кон­ституції України, яка визначає, що кожному вона (недоторкан­ність житла) гарантується і не допускається проникнення до житла або іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за мотивованим рішенням суду.

Це конституційне положення не досить чітко було відобра­жено у законодавстві про виконавче провадження. Однак нині його закріплено у ст. 5 Закону, за яким державний виконавець зобов\'язаний звернутися до суду з поданням про постановлен-ня вмотивованого рішення про примусове проникнення до жит­ла чи іншого володіння боржника-фізичної особи або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, що належать боржникові від інших осіб.

Законом не встановлено чіткого порядку вирішення цього питання судом. Тільки ЦПК 2004 р. визначено, що для прове­дення виконавчих дій, пов\'язаних із примусовим проникнен­ням до житла чи іншого володіння особи, державний викона­вець подає до суду заяву, погоджену із начальником відділу ДВС. Ці питання суд вирішує негайно за участю державного виконавця, без виклику чи повідомлення сторін чи інших заін­тересованих осіб (ст. 376).

Принципи диспожтивності та публічності у виконавчо­му провадженні, як і цивільному процесуальному та господар­ському процесуальному праві, є тісно взаємопов\'язаними — вони взаємодоповнюють один одного. Принцип диспозитивно-сті полягає у розпорядженні сторонами виконавчого прова­дження своїми матеріальними та процесуальними правами. Підґрунтям є диспозитивний характер прав, які захищаються на підставі рішення.

Підставою для відкриття виконавчого провадження є заява стягувача або його представника. Сторони мають право уклас­ти мирову угоду, яку затверджує суд. Стягувач має право по­дати заяву про відмову від стягнення і повернення виконавчо­го документа.

Боржник має право добровільно виконати рі­шення у строк, визначений державним виконавцем, без засто­сування до нього несприятливих наслідків (ст. 11і Закону).

Принцип повноти та оперативності (своєчасності) ви­конання закріплено у ст. 1 Закону України "Про ДВС" та ст. 5 Закону, відповідно до яких державний виконавець пови­нен вжити заходів щодо своєчасного та повного виконання рі­шення.

Ст. 25 Закону встановлює положення про те, що державний виконавець забезпечує своєчасність примусового виконання рі­шень судових і несудових органів у часових межах шляхом найбільш повного і раціонального використання процесуаль­них засобів для досягнення швидкого і правильного здійснен­ня виконання. Державний виконавець зобов\'язаний провести виконавчі дії з виконання рішення протягом шести місяців із дня винесення постанови про відкриття виконавчого провад­ження, а з виконання рішення немайнового характеру — у двомісячний строк.

Принцип контролю за виконавчим провадженням тісно пов\'язаний із принципом законності. Зумовлено його також постюрисдикційним характером діяльності державного вико­навця, який повинен виконати те, що вже присудив уповнова­жений державний чи недержавний орган (особа).

Оскільки державний виконавець є суб\'єктом владних відно­син, то можуть мати місце такі випадки, коли він порушує нор­ми чинного законодавства, а, отже, і права, свободи та законні інтереси сторін та інших учасників виконавчого провадження. Тому у цьому разі може бути застосовано зовнішні способи забезпечення захисту права.

Закон передбачає дві форми: оскарження особами, які бе­руть участь у виконавчому провадженні, рішень, дій чи бездіяль­ності державного виконавця (ст. 7); перевірка та контроль ви­конавчого провадження (ст.ст. 8, 8^). Однак ці визначення не у повному обсязі розкривають сутність зовнішнього забезпечен­ня законності виконавчого провадження.

22

Глава 3.

Підстави виконання. Виконавчі документи

23

Слід визнати, що такими способами (формами) зовнішньо­го забезпечення захисту прав учасників виконавчого провад­ження, а отже і законності виконавчого провадження, є: адмі­ністративний контроль; судовий контроль; діяльність органу, який видав виконавчий документ; діяльність органів прокура­тури.

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 2. Зміст та гарантії принципів виконавчого провадження:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -