<<
>>

1. Сутність фінансів підприємств, їх функції та основи організації.

Усе суспільне виробництво в залежності від характеру праці, що витрачається в ньому, поділяється на дві крупні сфери: матеріальне виробництво і нематеріальне виробництво. Особливістю першої сфери є те, що тут виробляються товари; специфіка другої полягає у наданні різного роду послуг (побутових, комунальних, соціальних тощо).

Основу організаційної структури матеріального виробництва створюють підприємства, об\'єднання, асоціації; у невиробничій сфері функціонують установи організації та інші структури.

Фінанси підприємств і галузей народного господарства є важливою складовою системи фінансових відносин. Вони характеризуються рисами, які притаманні фінансам у цілому, і в той же час володіють рядом специфічних ознак, що випливають з особливостей форм власності й господарювання.

Специфіка фінансів підприємств і галузей народного господарства пов\'язана з характером розподільчих відносин, об\'єктом розподілу виступає виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). На основі її розподілу формуються фонди відшкодування коштів, що споживаються. Специфіка таких відносин виникає при формуванні загального фонду оборотних коштів, ресурсів для фінансування капітальних вкладень: з банками (при отриманні та сплаті позики); з галузевими об\'єднаннями (отримання коштів з резервних фондів та їх, сплата); з іншими підприємствами (сплата кредиторської заборгованості тощо).

Фінанси підприємств (об\'єднань) і галузей народного господарства являють собою систему економічних відносин, які пов\'язані з формуванням і розподілом грошових доходів і накопичень, створенням і використанням фондів грошових коштів, що забезпечують поточну господарську діяльність, виробничий і соціальний розвиток.

Провідне місце в цій системі займають фінанси підприємств і об\'єднань галузей матеріальної сфери. Фінанси підприємств і галузей народного господарства виконують дві функції: розподільчу; контрольну.

Господарська й фінансова незалежність підприємств гарантується законодавством України. В Законах України "Про підприємство", "Про підприємство в Україні", "Про господарські товариства" держава гарантує всім підприємцям незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності однакові права і створює однакові можливості для доступу до матеріально -технічних, фінансових, трудових та інших ресурсів.

2. Грошові надходження підприємств, їх склад, економічна характеристика і

класифікація

Найважливішою стороною діяльності підприємств є забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва, своєчасного виконання фінансових зобов\'язань перед державою, банками й іншими суб\'єктами господарювання, формування доходів і прибутку.

Грошові надходження підприємств тепер включають:

Доходи від основної (операційної) діяльності

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

Доходи від іншої операційної діяльності (реалізація оборотних активів, іноземної валюти; від операційної оренди, операційних курсових різниць; одержані пені, штрафи, неустойки; від списання кредиторської заборгованості; одержані гранти, субсидії, інші доходи).

Доходи від фінансових операцій: від спільної діяльності, інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства, одержані дивіденди, одержані відсотки за облігаціями, інші доходи.

Доходи від іншої звичайної діяльності: реалізації фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів; ліквідації необоротних активів; неопераційних курсових різниць; безоплатно отриманих оборотних активів; уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій.

Доходи від надзвичайних подій: відшкодування збитків від надзвичайних подій; інші надзвичайні доходи.

Отже, грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів. Відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення, формуючи доходи і грошові фонди, вони створюють економічні умови для нового циклу виробництва й реалізації продукції, удосконалення та розширення власного господарства, збільшення власного капіталу.

3. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), її розподіл.

Виручка від реалізації продукції - сума коштів, які надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію. Вона є основним джерелом грошових доходів і фінансових ресурсів підприємств. Виручка від реалізації продукції є фінансовою категорією, яка виражає грошові відносини між постачальниками і споживачами товару. За рахунок грошових надходжень від реалізації продукції перед усім відшкодовується вартість матеріальних витрат на виробництво. Таким чином, утворюються економічні умови для нового виробничого циклу. Залишок виручки (після сплати акцизного збору, ПДВ, амортизаційних відрахувань, відшкодування матеріальних витрат) становить валовий дохід. Валовий дохід за мінусом витрат на оплату праці становить чистий дохід. Потім з чистого доходу відраховуються на соціальні заходи та сплачуються податки та інші платежі до бюджету – це є загальний прибуток, із якого сплачується податок на прибуток і у підприємства залишається чистий прибуток.

Для підприємства-виробника реалізація продукції є свідченням, що вона за споживчими властивостями, якістю та асортиментом відповідає і потребам покупців, суспільному попиту.

Розмір виручки від реалізації продукції залежить від:

1) кількості, асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації;

2) рівня реалізаційних цін.

Обсяг (кількість) реалізованої продукції прямо впливає на величину виручки, а сама кількість реалізованої продукції залежить від обсягу виробництва товарної продукції і зміни величини перехідних залишків нереалізованої продукції на початок і кінець року. Асортимент реалізованої продукції справляє двоякий вплив на величину виручки. Зростання в загальному обсязі реалізованої продукції питомої ваги асортименту з більш високою ціною збільшує величину виручки, і навпаки.

Прямий вплив на розмір виручки справляє й рівень відпускних цін. У свою чергу, на рівень цін впливають якість і споживчі властивості, строки реалізації продукції, попит і пропонування на ринку.

На окремі види продукції, робіт і послуг держава встановлює фіксовані чи регульовані ціни. Тоді виручка від реалізації продукції залежить від рівня прейскурантних цін.

<< | >>
Источник: Неизвестный. Фінанси. Лекції. 2013. 2013

Еще по теме 1. Сутність фінансів підприємств, їх функції та основи організації.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -