<<
>>

4. Економічний зміст прибутку, його розподіл на підприємстві.

Прибуток – це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми.

Прибуток – це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб\'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин.

Прибуток є важливим показником ефективності виробничо-господарської діяльності, а також джерелом формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.

Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.

Отже, отриманий підприємством прибуток є об\'єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи. Перший етап – це розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу е держава й підприємство. У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення державних потреб і потреб підприємств. Це одне з принципових питань реалізації фінансової політики держави, від правильного вирішення якого залежить розвиток економіки в цілому.

Другий етап – це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат.

5. Фінанси підприємств (об\'єднань) матеріального виробництва.

У складі фінансів матеріального виробництва важлива роль належить фінансам промисловості. Галузі промисловості розрізняються за : фондомісткістю, матеріаломісткістю, трудомісткістю, енергомісткістю, що відбивається на структурі основних фондів і оборотних коштів.

Фінанси господарських суб\'єктів - складова фінансової системи держави. Проте це відносно самостійна і особлива сфера фінансових відносин, яка має свою специфіку і принципи функціонування. Специфіка фінансів підприємств і організацій полягає в тому, що вони безпосередньо обслуговують процес виробництва, де здійснюється створення і первинний перерозподіл валового внутрішнього продукту. Залежно від того, на яких принципах і правових засадах ґрунтується цей розподіл, функціонує фінансовий механізм держави в цілому.

Фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи і надходження, що знаходяться у розпорядженні суб\'єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зобов\'язань. Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок власних коштів і тих, що до них прирівнюються, мобілізації ресурсів на фінансовому ринку і надходжень коштів від фінансове - банківської системи в порядку перерозподілу.

Специфічні риси фінансів матеріального виробництва:

1.Наявність різних форм власності, галузеві особливості; дія природнокліматичних факторів, тобто багатогранність, різноманітність форм фінансових відносин.

2. Опосередкування процесів формування, постійного оновлення матеріального основного процесу виробництва виступають виробничі фонди постійного поповнення і збільшення виробничих фондів.

3. Фінансові ресурси, що формуються у матеріальному виробництві, використовуються для створення грошових фондів в інших підрозділах народного господарства.

4. Потенційно висока активність, широкі можливості впливу на всі сторони господарювання.

Класифікація відносин, що виникають в цій сфері:

1.

За об\'єктом розподілу: пов\'язані з розподілом виручки від реалізації продукції; пов\'язані з розподілом прибутку.

2. За суб\'єктом розподілу: усередині підприємства; між окремими підприємствами; між підприємствами та їх об\'єднаннями; між підприємствами і установами банків; між підприємством і бюджетом.

3. За призначенням фондів, що створюються: на поточну діяльність; на розвиток виробництва; на соціальну сферу; на матеріальне заощадження.

6. Фінанси підприємств і організації невиробничої сфери.

Невиробнича сфера містить комплекс галузей народного господарства, що зайняті соціально-культурним і матеріально-побутовим обслуговуванням населення. До них відносяться: житлово-комунальне господарство; транспорт і зв\'язок; мистецтво і культура; фізична культура і спорт; освіта тощо.

У невиробничій сфері також виникають різноманітні за характером фінансові відносини, які можна поділити на такі групи : а) між установою (організацією) і бюджетом; б) між галузевими органами управління і відомчими установами, а також усередині останніх; в) між суб\'єктами господарювання різних галузей; г) між установами і споживачами послуг та спонсорами.

Нематеріальне виробництво впливає на організацію фінансів. Особливості в тому, що:

1. Фінанси опосередковують процес надання послуг фізичним і юридичним особам. Різноманітність самих послуг приводить до того, що установи функціонують або на платній, або на безплатній основі.

2. Придбання фондів невиробничого призначення, їх оновлення, розширення і використання опосередковуються фінансовими відносинами, на основі яких здійснюється створення і використання грошових фондів цільового призначення.

3. Між виробництвом послуги та її споживанням відсутня стадія обміну. Оскільки послуга нематеріальна за своєю природою, вона не підлягає накопиченню і повинна відмежовувати за мірою створення;

4. Необхідність використання специфічного фінансового механізму, що спрямовується на стимулювання розумової праці, підвищення її результативності.

Кожна з галузей невиробничої сфери вносить значні особливості в організацію галузевих фінансів. Наприклад, охороні здоров\'я і освіті притаманна визначна централізована регламентація у використанні фондів грошових коштів; для фізичної культури і спорту, культури і мистецтва характерна участь у фінансовому забезпеченні ресурсів профспілкових і громадських організацій

<< | >>
Источник: Неизвестный. Фінанси. Лекції. 2013. 2013

Еще по теме 4. Економічний зміст прибутку, його розподіл на підприємстві.:

 1. Глава 9 ВИРОБНИЦТВО І ФІРМА. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 2. 11. Класичні теорії виробництва і прибутків. Утворення середньої норми прибутку. Економічний прибуток. Земельна рента.
 3. 23. Економічний цикл, його види, фази та чинники. Причини циклічного розвитку економіки.
 4. 3.1. ФІНАНСИ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 5. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 6. Глава 15. Страхування і страховий ринок
 7. СТАТУТ Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Металург-4”
 8. ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У НЕРУХОМІСТЬ
 9. 4.4 Специфіка правового статусу унітарних приватних підприємств в системі підприємницьких юридичних осіб приватного права
 10. Поняття, види та значення державних підприємств у національній системі господарювання
 11. Система та повноваження суб’єктів адміністративно-правового регулювання діяльності державних підприємств
 12. 3.1. Пріоритети запозичення зарубіжного досвіду адміністративно- правового регулювання діяльності державних підприємств
 13. 1.2. Співвідношення цілей покарання і завдань органів та установ виконання покарань, теорія і практика, можливості і дійсність виконання покарань.
 14. 4.1. Принципи реалізації нормативної моделі адміністративної відповідальності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -