<<
>>

Перелік питань (РОЗПИСОВІ ПИТАННЯ)

Частина №1

1. Охарактеризуйте закон грошового обігу.

2. Грошова маса та її структура. Грошова база.

3. Сукупний грошовий оборот і його структура.

4. Економічна суть та структура грошового ринку.

5. Охарактеризуйте інституційну модель грошового ринку.

6. Попит на гроші та чинники, які його формують. Мотиви попиту на гроші.

7. Пропозиція грошей і чинники впливу на неї.

8. Грошові системи, типи грошових систем. Елементи грошової системи.

9. Платіжні системи та принципи їх організації.

10. Економічна сутність і режими валютного курсу.

11. Розрахунок валютного курсу. Котирування валюти.

12. Поняття валюти та валютних цінностей. Критерії класифікації валют.

13. Поняття і завдання валютного регулювання та контролю.

14. Методи валютного регулювання.

15. Сутність та види інфляції. Вимірювання інфляції.

16. Причини та наслідки інфляції.

17. Класифікація інфляції за джерелами її виникнення.

18. Форми і методи стабілізації грошового обігу.

19.Державне регулювання інфляції.

20. Інфляційний процес в Україні.

21.Грошові реформи та їх види.

22. Грошові реформи та причини їх проведення.

23. Похідні фінансові інструменти.

24. Властивості фінансових інструментів та види цінних паперів.

25. Еволюція форм грошей.

26. Еволюція грошей та їх функції.

27. Концепції походження грошей та форми їх вартості.

Частина №2

1. Проаналізуйте рівняння обміну І.Фішера.

2. Порівняйте рівняння обміну І.Фішера з «кембриджським рівнянням».

3. Назвіть основних представників кількісної теорії грошей.

4. Охарактеризуйте основні постулати кількісної теорії грошей.

5. Охарактеризуйте кейнсіанський передавальний механізм монетарної політики.

6. Поясніть монетаристський передавальний механізм грошово-кредитної політики.

7. В чому полягає сутність кредиту?

8.Назвіть головні риси раннього періоду металістичної теорії грошей.

9. Охарактеризуйте основні недоліки металістичної теорії грошей.

10. Охарактеризуйте основні положення металістичної теорії грошей.

11. У чому полягає внесок Г.Кнаппа в розвиток номіналістичної теорії грошей?

12. За якими ознаками можна класифікувати банківські кредити?

13. Охарактеризуйте види банківських кредитів за терміном використання?

14. Назвіть головні принципи організації кредитних відносин?

15. Дайте характеристику суб’єктам кредитних відносин?

16. Охарактеризуйте головні типи кредитних відносин?

17. Назвіть і дайте характеристику головних функцій кредиту?

18. Поясніть механізм реалізації перерозподільчої функції кредиту?

19. У чому полягає суть депозитного процента і які чинники впливають на його рівень?

20. Що таке позиковий процент і які чинники його формують?

21. Дайте характеристику змінам норми процента залежно від фази промислового циклу?

22. Що таке дисконтний процент, яка його особливість?

23. У яких формах можуть надавати кредит?

24. Охарактеризуйте комерційний кредит?

25. Розкрийте особливості використання векселя в разі комерційного кредитування.

26. Дайте визначення банківського кредиту.

27. Назвіть головні риси раннього періоду металістичної теорії.

28. На які групи поділяють банківські кредити за ступенем ризику?

29. Дайте характеристику овердрафту?

30. Розкрийте сутність та економічну природу споживчого кредиту.

31. За якими ознаками можна класифікувати споживчі кредити?

32. Оцініть перспективи споживчого кредитування в Україні?

33. Які критерії використовують для визначення кредито-спроможності позичальника у разі споживчого кредитування?

34. У чому полягає суть активних операцій комерційних банків?

35. Охарактеризуйте головні етапи кредитного процесу.

36. Що таке банківські інвестиції?

37. Які цілі проведення банківських операцій з цінними паперами?

38. Дайте визначення комісійно-посередницьким послугам банків.

39. Назвіть головні види комісійно-посередницьким послугам банків.

40. Охарактеризуйте головні етапи формування банківської системи України.

41. Розкрийте суть лізингу.

42. Перелічіть суб’єктів лізингової угоди.

43. У чому полягає суть натуралістичної теорії кредиту?

44. Назвіть засновників натуралістичної теорії кредиту?

45. Розкрийте суть капіталотворчої теорії кредиту?

46. Кого вважають засновником капіталотворчої теорії кредиту?

47. Який внесок у розвиток капіталотворчої теорії кредиту зробив англійський економіст Г.Маклеод?

48. У чому полягає внесок німецького банкіра А.Гана у розвиток капіталотворчої теорії кредиту?

49. Що додав Дж. М. Кейнс у розвиток капіталотворчої теорії кредиту?

50. Дайте визначення процента.

51. Які функції виконує процент?

52. Наведіть класифікацію процентних ставок за різними критеріями?

53. Дайте загальну характеристику іпотечного кредиту.

54. Назвіть суб’єктів іпотечного кредиту.

55. Що слугувало передумовами виникнення фінансового посередництва?

57. Що таке фінансові посередники? Як можна визначити суть фінансового посередництва?

58. Які фінансові послуги можуть надавати фінансові посередники?

59. Охарактеризуйте переваги фінансового посередництва для грошово-кредитної системи держави.

60. Які функції виконують фінансові посередники? Розкрийте та обґрунтуйте найважливіші з них?

61. Як відбувається державне регулювання фінансових інститутів та які головні завдання покладено на державних регуляторів фінансового ринку?

62. За якими критеріями і як саме можна класифікувати фінансових посередників?

63. Як поділяють фінансових посередників за характером участі у формуванні пропозицій грошей? Охарактеризуйте головні групи цих фінансових інститутів.

64. Як розмежовують фінансових посередників за функціональною спрямованістю?

65. За якими критеріями проводять спеціалізацію небанківських фінансово-кредитних інститутів?

66. Проаналізуйте спільні та відмінні риси в діяльності банків і небанківських фінансових установ.

67.

Розкрийте історію появи центральних банків.

68. Яка з установ групи Світового банку створена для стимулювання прямих іноземних інвестицій у країни, що розвиваються, страхуючи їх від комерційних ризиків?

69. Назвіть головні та специфічні функції банку міжнародних розрахунків.

70. Коли і з якою метою створено Північний інвестиційний банк?

71. На яких принципах ґрунтується діяльність Чорноморського банку торгівлі та розвитку?

72. На розвиток яких проектів в Україні спрямовують кошти міжнародні фінансові організації?

73. Розкрийте зміст емісійної функції центрального банку.

74. У чому полягає суть функції центрального банку як банку банків?

75. Охарактеризуйте функцію центрального банку як банку держави та уряду.

76. Чим пояснюють необхідність забезпечення незалежності центрального банку від виконавчої влади?

77. Охарактеризуйте зміст функції центрального банку як органу банківського регулювання та нагляду.

78. Коли ухвалено закон України «Про національний банк України? Охарактеризуйте його основні положення.

79. Назвіть головні функції органів управління НБУ.

80. Охарактеризуйте пасивні операції центрального банку.

81. Назвіть перший законодавчий акт, на підставі якого почалось формування банківської системи в Україні після здобуття незалежності. Охарактеризуйте його.

82. Що таке комерційний банк?

83. За якими ознаками можна класифікувати комерційні банки?

84. Охарактеризуйте пасивні операції комерційних банків.

85. Що належить до залучених коштів комерційних банків?

86. Дайте характеристику активних операцій центрального банку.

87. Коли створено національний банк України?

88. Чи впливає форма власності капіталу банку на його завдання і функції?

89. Які органи керують Національним банком України?

90. Охарактеризуйте порядок формування, функцій та повноваження Ради Національного банку.

91. Як відбувається кредитування комерційних банків центральним банком?

92. Охарактеризуйте управлінську структуру банку.

93. Що належить до компетенції загальних зборів акціонерів?

94. Які функції покладені на спостережну раду банку?

95. Охарактеризуйте види банків залежно від спеціалізації.

96. Охарактеризуйте головні джерела позикових ресурсів банку.

97. Перелічіть головні цілі створення МВФ.

98. Охарактеризуйте головні шляхи створення центральних банків.

99. Яке головне завдання центрального банку?

100. Які функції виконує центральний банк?

102. Коли і з якою метою створена Міжнародна асоціація розвитку?

103. Які функції покладені на МВФ?

104. Які структурні підрозділи є в складі МВФ?

105. Перечисліть та охарактеризуйте механізми кредитування, які застосовує МВФ у своїй діяльності.

106. Які установи є в складі Світового банку?

107. Як формують капітал Міжнародного банку реконструкції та розвитку?

108. Які типи позик надає Міжнародний банк реконструкції та розвитку країнам-позичальникам? На яких умовах?

109. На що спрямовані операції Банку міжнародних розрахунків?

110. На яких умовах Європейський банк реконструкції та розвитку надає позики?

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме Перелік питань (РОЗПИСОВІ ПИТАННЯ):

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -