<<
>>

Основні рекомендовані повноваження органів публічної влади на різних рівнях адміністративно-територіального поділу

Рівень громад

До основних повноважень органів місцевого самоврядування на рівні громад належать:

• Прийняття ухвал у питаннях утворення і вступу в різного роду спілки та виходу з них;

• Прийняття ухвал у питаннях визначення принципів вступу, виходу, збуту часток та акцій;

• Прийняття рішень у питаннях утворення, ліквідації та реорганізації підприємств, інституцій та інших організаційних одиниць, забезпечення їх майном;

• Прийняття ухвал у питаннях встановлення максимального розміру позик та доручень, які надаються в бюджетному році;

• Прийняття ухвал у питанні формування завдань у сфері делегованих та доручених завдань;

• Право на утворення організаційних одиниць та комунальних підприємств для виконання власних завдань;

• Утворення нових освітніх осередків (дитячих садків, початкових та середніх шкіл);

• Самостійне утворення мережі осередків шкіл, дитячих садків, бібліотек, будинків культури, мережі медичних закладів та пунктів;

• Ухвалення статуту громади;

• Ухвалення рішення про напрями діяльності правління (війта);

• Призначення та звільнення секретаря громади і скарбника;

• Прийняття бюджету громади та звіту про його виконання;

• Ухвалення економічних програм;

• Ухвалення напрямів просторового освоєння ґміни та місцевих планів економічного розвитку;

• Забезпечення умов функціонування представницьких органів ради громади, виконавчих органів ради, органів самоорганізації мешканців та ін.;

• Прийняття рішень, адміністрування місцевих податків та зборів;

• Публічна освіта: загальна, дошкільна, позашкільна;

• Охорона здоров’я і базова медична опіка - перша допомога та профілактична медично-санітарна допомога, швидка допомога, стоматологічна допомога;

• амбулаторна та ветеринарна допомога;

• культура та інституції культури, створення і реалізація культурних та мистецьких програм, підтримка масової культури;

• реалізація завдань родинної політики, опіки над проблемними дітьми та молоддю;

• фізична культура, спорт, туризм, реалізація молодіжних програм, загальнодоступних спортивних змагань, підтримка туристичних програм;

• суспільна та соціальна допомога, територіальні центри й осередки соціального обслуговування мешканців, у т.

ч.
забезпечення соціальним житлом та опікунськими закладами;

• складання планів освоєння території громади та генеральних планів;

• реалізація діяльності, пов’язаної з забудовою міст, архітектурою; ведення кадастру;

• шляхове будівництво, ремонти й утримання доріг місцевого значення, вулиць, площ, мостів;

• організація дорожнього руху;

• організація місцевого транспорту;

• управління та організація діяльності житлового господарства, експлуатаційних служб; житлове будівництво;

• організація надання комунальних послуг - подання води й тепла, відведення нечистот, утилізація відходів, забезпечення газом, електричною енергією;

• утримання зелених територій, рекреаційних і спортивних зон;

• утримання кладовищ;

• підтримання чистоти й порядку; санітарне обладнання; сміттєзвалища; очищення стоків;

• програми відпочинку та рекреації;

• єдиний офіс;

• охорона природного середовища та природи, контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони природного середовища, екологічні програми;

• сфера земельного устрою, питання призначення землі, ведення земельно-кадастрової документації;

• утримання громадських об’єктів, облаштування місць загального користування та об’єктів адміністрації;

• управління нерухомістю;

• організація роботи й адміністрування ринків і торговельних залів;

• нагляд та ведення лісового господарства;

• водне господарство громади;

• протипожежна та протипаводкова охорона;

• пожежна охорона та рятувальні служби;

• забезпечення публічного порядку та убезпечення громадян;

• управління комунальним майном громади;

• організація та утримання дорадчих служб сільського господарства;

• співпраця з неурядовими організаціями;

• соціальна допомога, у т. ч. опікунські осередки та заклади;

• охорона пам’яток та опіка над пам’ятками (у визначеному періоді);

• ведення родинної політики, зокрема надання вагітним жінкам соціальної, медичної та правової допомоги;

• представлення громади за кордоном;

• співпраця з місцевимй та регіональними спільнотами інших країн;

• опрацювання та ухвалення власних стратегій розвитку;

• опрацювання та ухвалення місцевих планів просторового освоєння;

• визначення сфери діяльності допоміжних одиниць, принципів передачі їм частин майна для використання та принципів передачі бюджетних засобів на реалізацію завдань цими одиницями;

• прийняття рішень у питаннях податків та оплат у відповідності з положеннями окремих законів;

• визначення місцевих податків та їх розмірів у рамках ухвал, надання пільг щодо цих податків;

• прийняття ухвал і проведення місцевих референдумів;

• проведення громадських слухань з важливих для спільноти питань;

• прийняття рішень у питаннях об\'єднання в товариства та інші форми добровільних зв\'язків;

• право на членство у відповідних міжнародних товариствах та інших добровільних об’єднаннях органів самоврядування;

• нагляд за комунальними структурними одиницями та підприємствами;

• опрацювання планів благоустрою територій громади, генеральних планів територіального розвитку міст та сіл, окремих територіальних планів, планів “червоних ліній”, проектів забудови територій та проектів земельного поділу;

• опрацювання та затвердження програм соціально-економічного розвитку;

• ухвалення місцевого бюджету;

• прийняття ухвал з майнових питань громади, які виходять за межі звичайного управліцня і стосуються імітування облігацій та визначення принципів їх поширення, набуття та викупу;

• прийняття ухвал з майнових питань громади, які виходять за межі звичайного управління і стосуються принципів набування прав, продажу та заборгованості земельних нерухомостей, здавання їх в оренду або в найм;

• прийняття ухвал з питань відтермінування довгочасних позик та короткочасних кредитів у бюджетному році;

• прийняття ухвал у питаннях зобов\'язань у сфері залучення інвестицій та ремонтів;

• прийняття ухвал у питаннях утворення і вступу в різного роду спілки та виходу з них;

• прийняття ухвал у питаннях визначення принципів вступу, виходу та збуту часток та акцій;

• прийняття рішень у питаннях утворення, ліквідації та реорганізації підприємств, інституцій та інших організаційних одиниць, забезпечення їх майном;

• прийняття ухвал у питаннях встановлення максимального розміру позик та доручень, які надаються в бюджетному році;

• прийняття ухвал у питанні формування завдань у сфері делегованих та доручених завдань;

• право на утворення організаційних одиниць та комунальних підприємств для виконання власних завдань громади;

• утворення нових освітніх осередків (дитячих садків, початкових та середніх шкіл);

• самостійне утворення мережі осередків шкіл, дитячих садків, бібліотек, будинків культури, мережі медичних закладів та пунктів;

• ведення реєстру виборців;

• інші питання місцевого значення, які поза компетенцією органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування інших рівнів адміністративно-територіального устрою.

До базових повноважень та завдань старости належать:

• моніторинг та оцінка базових індикаторів виконання завдань зі сфери соціально-економічного розвитку громад на відповідній території;

• співпраця і допомога мешканцям громад у підготовці документів, передача їх в адміністративні органи та органи соціального захисту;

• нагляд та моніторинг реалізації завдань зі сфери будівництва, забудови території, охорони навколишнього середовища в аспекті їх відповідності законодавству;

• нагляд за дотриманням загального порядку, запобігання та

попередження порушення законодавства, звернення і подання прохань до компетентних органів з метою прийняття рішень;

• підготовка пропозицій, які стосуються проекту бюджету видатків, які реалізуються на території даної місцевості;

• координація виконання бюджетних програм та завдань і діяльності бюджетних інституцій, які є розпорядниками фінансових засобів з бюджету;

• підготовка пропозицій до генерального плану території;

• підготовка пропозицій до плану освоєння територій громади;

• управління комунальним майном, яке перебуває натериторії громади у відповідності з рішеннями ради громади;

• організація громадських робіт;

• виконання арбітражних функцій з питань, які стосуються спорів та загальних питань;

• прийняття рішень у межах, визначених законодавством, регламентом, радою громади та власними повноваженнями.

До базових повноважень ради староств належать:

• надання консультацій у питаннях, пов’язаних з господарюванням на землі перед їх розглядом на сесії ради громади;

• надання консультацій з питань бюджету перед їх розглядом на сесії ради громади;

• надання консультацій з питань, які стосуються соціально- економічного розвитку громад перед їх розглядом на сесії ради громади.

Ha території громади розмішуються вілліли (філії, представництва^ таких органів виконавчої влади:

- Міністерства внутрішніх справ (дільничної міліції);

- казначейства;

- санітарно-епідеміологічного контролю;

- соціального захисту;

- реєстрації прав власності;

- реєстрації актів цивільного стану;

- цивільної оборони мешканців.

Громада може виконувати завдання за дорученням органів самоврядування іншої громади на основі угоди з одночасним перерахуванням фінансових засобів.

Рівень району

До базових повноважень органів місцевого самоврядування району належать:

• освіта - забезпечення методично-педагогічного нагляду, організація шкіл та інтернатів широкого профілю;

• охорона здоров’я: стаціонарна медична допомога, спеціалізована стоматологічна допомога;

• спорт: спортивні школи для дітей та молоді;

• соціальпадопомога: групи соціальної допомоги, будинки соціальної допомоги для осіб похилого віку;

• культура: забезпечення методичної та консультаційної допомоги, навчання;

• управління об’єктами спільної власності громад, переданих району;

• дорадчі служби сільського господарства для надання методичної та спеціальної допомоги.

До повноважень райлержалміпістрапій належать:

• державні програми соціальпогозахисту мешканців;

• ведення земельного кадастру;

• ведення кадаструміськоїзабудови;

• боротьбазбезробіттям і активізація місцевого ринку праці;

• захист прав споживачів;

• ведення справ неповнолітніх;

• навчання з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.

До наглядових повноважень райлержалміністраній належать:

• нагляд у сфері копституційиості та відповідності законодавству актів місцевого самоврядування громад і районів;

• інспекція та нагляд за школами;

• інспекція у сфері водного господарства та риболовства;

• інспекція лісового господарства;

• нагляд за охороною природи та навколишнім середовищем;

• урбаністично-будівельний нагляд та інспекція;

• сільськогосподарська інспекція;

• контроль ведення реєстру виборців;

• інспекція використання природнихзасобів;

• інспекція доріг місцевого значення.

• координація діяльності та співпраця з територіальними відділами і філіями центральних органів виконавчої влади, які не належать до структури райдержадміністрацій, особливо з:

- Міністерством внутрішніх сгірав;

- Міністерством з питань надзвичайних ситуацій;

- Міністерством оборони;

• співпраця з іншими органами публічної влади:

- судом;

- прокуратурою;,

- Службою безпеки України.

Рівень регіону

До базових комиетенпій органів самоврядування регіону відносяться:

• соціально-економічний розвиток - планування та інвестиційний розвиток території регіону, реалізація програм кооперації між регіонами та навчань, пов’язаних з розвитком та просторовою діяльністю;

• територіальне планування регіону, опрацювання стратегії економічного розвитку;

• освіта - професійно-технічна освіта, школи-інтернати спеціального профілю;

• охорона здоров’я - спеціалізована медична допомога;

• культура - філармонії, театри, музеї, охорона пам’яток та культурної спадщини;

• спорт - спеціалізовані спортивні школи для дітей та молоді, спорт високих досягнень;

• передача пропозицій, які стосуються змін цільового призначення земель (окрім земель у 20-кілометровій зоні від забудови місцевості - центрів регіону та міст з населенням понад 200 000 мешканців);

• будівництво, ремонт та утримання доріг регіонального значення;

• меліорація регіонального масштабу;

• утилізація небезпечних відходів.

Владні повноваження облдержадміністрацій:

• реалізація державної регіональної політики;

• надання дозволів на зміну цільового призначення земель (окрім земель у 20-кілометровій зоні від забудови місцевості - центрів регіонів та міст з населенням понад 200 000 мешканців);

• затвердження змін меж місцевостей;

• створення умов для економічного розвитку, B т. ч. й ринку праці;

• забезпечення охорони навколишнього середовища, національні парки, заповідники;

• протипаводкове забезпечення регіонального рівня;

• ведення земельного кадастру регіону;

• навчання з цивільної оборони та надзвичайних ситуацій;

• нічліжки для неповнолітніх;

• мобілізаційні програми;

• справи національних меншин; міграції; релігії.

Наглядові повноваження облдержадміністрацій:

• нагляд у сфері конституційності та відповідності законодавству актів самоврядування місцевого рівня;

• інспекція та медичний нагляд над лікарнями і закладами охорони здоров’я;

• інспекція охорони навколишнього середовища;

• інспекція доріг регіонального значення.

Координаційні повноваження облдержадміністрацій:

• координація діяльності та співпраця з територіальними відділами і філіями центральних органів виконавчої влади, які не належать до структури облдержадміністрацій, особливо:

- Міністерства внутрішніх справ;

- Міністерства з питань надзвичайних ситуацій;

- Міністерства оборони;

• співпраця з іншими органами публічної влади:

- судом;

- прокуратурою;,

- Службою безпеки України.

Група експертів:

Міхая ГУЦЬ - віце-президент міста Гдині, співробітник Східноєвропейською демократичною центру ;

Богдан KABAJIKO - директорД стратегії та регіонального розвитку Маршалківського правління у місті Любліні;

Александер НЕЛІЦКІ - колишній радник міністра Внутрішніх справ та адміністрації (1998-2001 pp.), директор Асоціаціїміст і громад Польщі;

Хуберт ІЗДЕБСКІ - колишній експерт з правових питань у КанцеляріїРади Міністрів, відповідальний за підготовку Плану національною розвитку Польщі на 2007-2013 pp.;

Йозеф ПЛОСКОНКА - колишній радник президента Вищої контрольної палати, Келецький воєвода (1994-1998 pp.), експерт Робочої групи з розроблення реформи публічної адміністрації в Інституті публічних справ (1994-1998 pp.), віце-міністр внутрішніх справ та адміністрації - відповідальний за впровадження реформи публічної адміністрації (1998-2001 pp.), секретар Міжнародної групи з питань впровадження реформи публічної адміністрації (1998-2000 pp.), співголова Спільної комісії уряду та самоврядування (2000-2001pp.);

Януш ЗАЛЄСКІ - професор, доктор технічних наук, Вроц- лавський воєвода і голова Конвенту воєвод (1992-1998 pp.), радник віце-прем’єра Лешека Бальцеровича (1999-2000pp.), радник прем’єр-міністра Єжи Бузка, експертусферірегіональноїполітики (2000-2001 pp.), голова Ради Національного фонду здоров’я (2004- 2006 pp.), президент Вроцлавської агенції регіонального розвитку, науковий працівник Вроцлавської політехніки.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Основні рекомендовані повноваження органів публічної влади на різних рівнях адміністративно-територіального поділу:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -