<<
>>

4. Раыгування альтернативних інвестиційних проектів.Врахування додаткових факторів в інвестиційному аналізі

Ціпі створення підприємства власниками є не стільки обмежувальним фактором, скільки фактором розвитку. Обмеженість фінансових ресурсів - головна причина обрання одного інвестиційного проекту замість кількох.
Лімітування фінансових коштів для інвестицій є фіксована межа річного обсягу капітальних вкладень, які може дозволити собі фірма виходячи із свого фінансового стану. За наявності фінансових обмежень на інвестиції підприємство повинно приймати рішення про інвестиційні проекти, у такій комбінації, що забезпечить найбільший ефект.

Наприклад, у підприємства є наступні пропозиції (табл. 9.4) для інвестування коштів, виставлені у спадному порядку за коефіцієнтом рентабельності (РІ):

Таблиця 9.4

Характеристики інвестиційних проектів\r\nІнвестиційні пропозиції 3 7 4 2 6 1 1\r\nІндекс рентабельності 1,22 Іг2 1,9 1,13 1.08 1,04\r\n1 І іервіснї затрати, тис. грн. 8000 2000 3500 2500 4000 1 2000\r\nЗважаючи па свій фінансовий стан підприємство планує вкласти в інвестиції 20000 грн. Тоді підприємство вибере з запропонованих проектів ті, які обіцяють найбільшу рентабельність, а сума стартових капіталів дорівнює 20000 три (8000<-2000+3500+2500+4000). В наведеному прикладі - це пропозиції 3, 7,4,2 і 6.

Підприємство це буде приймати пропозицію 1, хоча первісні затрати значно поступаються іншим проектам, а йото індекс рентабельності хоча і перевищує одиницю, але поступається за розміром іншим проектам

Аналізуючи ряд альтернативних інвестиційних проектів в

залежності від обраного методу його економічної оцінки, можна отримати неоднозначні результати, які, можуть суперечити один одному. Разом з тим між розглянутими показниками ефективності інвестицій (NPV, РІ, IRR) існує певний взаємозв\'язок.

Так, якщо NPV>0, то одночасно IRR>CC і РІ>І; при NPV=0, одночасно IRR>CC і РІ=1.

Для підтвердження висновків про те. яким критерієм краше скористатися в спірних ситуаціях, розглянемо приклад.

Приклад 9.10

Підприємство розглядає чотири варіанти інвестиційних проектів, які потребують однакових капіталовкладень (24000 гри.).

Необхідно провести оцінку кожного проекту

і обрати оптимальний за умови, шо фінансування проектів здійснюється за рахунок банківської позики зі сплатою 18 % річних. Аналіз проектів проведено в таблиці 9.5.\r\n1 Іротнозовані грошові потоки, грн.\r\nРік Проект 1 Проекі 2 Проект 3 Проект 4\r\n0-й -24000 -24000 24000 -24000\r\n1-й 0 2000 6000 6000\r\n2-й 2000 6000 9000 18000\r\n3-й 5000 10000 10000 10000\r\n4-й 24000 12000 12000 5000\r\n5-й 25000 18000 15000 4000\r\nІ Іоказннки \r\nNPV 3790 2150 6381 4424\r\nРІ 1,158 1,09 1,266 1.184\r\nIRR 22,2 % 20,85 % 26,32 % 25,86 %\r\nРР 3,71 року 3,5 року 2,09 року 2,0 роки\r\n

За результатами, шо наведені в таблиці, можна зробити наступні висновки:

найкраший показник NPV = 6381 грн. натежить третьому проекту Тобто прийняття даного проекту обіцяє найбільший приріст капіталу,

в третьому інвестиційному проекті найбільше значення із всіх розглянутих, маг показник РІ = 1,266, тобто приведена сума членів ірошового потоку на 22,6 % перевищує суму стартового капіталу:

найбільшу величину показника 1RR - 26,32% теж має третій інвестиційний проект. Однак враховуючи, шо банк надав позику під 18 % річних, ця перевага не має суттєвого значення;

найменший строк окупності РР = 2 роки у четвертого проекту, але враховуючи, шо різниця в строках окупності в порівнянні з четвертим проектом не значна, цей критерій не буде визначальним.

Таким чином, проаналізувавши наведені інвестиційні проекти за вказаними показниками, потрібно віддати перевагу третьому проекту.

Прн оцінці інвестицій переважно повинна віддаватися перевага показнику NPV через те, що вона мас три основні переваги. Перша - всі розрахунки ведуться, виходячи з грошових потоків, а не з чистих доходів. Грошові потоки (чисті доходи + амортизація) враховують амортизаційні відрахування як джерело коштів. Це важливо тому, що амортизаційні відрахування не є витратами "готівки" того року, в якому нараховується знос.

Друга - методика NPV враховує зміну вартості грошей з часом.

Чим більше впливає час на вартість грошей, тим вищою є дисконтна ставка. Тобто, зміна вартості грошей з часом для проекту віддзеркалюється в дисконтній ставці, яку дуже ретельно має обирати фінансист. Загалом дисконтна ставка має тенденцію до зростання, якщо можливість додаткового залучення фінансування обмежена і очікується підвищення процентів за позикові кошти.

Третя - ухвалюючи проекти лише з позитивним значенням NPV, підприємство буде нарощувати свій капітал за рахунок цих проектів. Прирісг капіталу фірми - це, фактично, підвищення ціни її акцій, і, відповідно, добробуту власників. З огляду на те, що завданням сучасних фінансів є постійне збільшення добробуту власників, методику NPV слід вважати основним засобом оцінки доцільності інвестицій.

Однак ця методика має і певні недоліки. Вона передбачає, що менеджери можуть детально спрогнозувати грошові потоки на наступні роки. На практиці, чим більший період часу, тим складніше оцінити майбутні грошові потоки. На них впливають обсяги продажу продукції, ціна робочої сили, матеріалів, накладні втрати, проценти за позику, смаки споживачів, урядова політика, демографічні зміни тощо. Неправильна оцінка майбутніх грошових потоків може спричинити схвалення проекту, який слід було б відхилити, або навпаки. До того ж метод NPV, як правило, передбачає, шо дисконтна ставка є незмінною впродовж усього періоду реалізації проекту. В той же час дисконтна ставка, як і процентна, часто змінюється. Можливість реінвестувати майбутні грошові надходження, майбутні процентні ставки, вартість залучення нового капіталу - все це може вплинути на дисконт. Можна запропонувати інші варіанти вирішення цієї проблеми - прогнозувати річні процентні ставки, потім за цими ставками дисконтувати грошовий дохід за кожен рік, але таке завдання майже нереальне. В той же час переваги цього методу переважають його недоліки.

<< | >>
Источник: Петрук О.М.. Банківська справа. Навч. посібник. /за ред. Ф. Ф. Бутинця. К.: Кондор,2007. - 461 с.. 2007

Еще по теме 4. Раыгування альтернативних інвестиційних проектів.Врахування додаткових факторів в інвестиційному аналізі:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -