<<
>>

3. Неторговельні операції в іноземній валюті

Основою неторгівельних операцій комерційних банків є відкриття пунктів обміну валюти.

Проведення операцій у пункті обміну валюти розпочинається лише після його реєстрації в територіальному управлінні НБУ та реєстрації РРО у податковому органі згідно з наказом по банку.

Банки (фінансові установи) для реєстрації пунктів обміну валюти подають до територіального управління:

а) заяву про відкриття пункту обміну валюти:

б) інформацію банку про: стаж роботи касирів га дані про їх освіту ві;шовідно до кваліфікаційних вимог; наявність потрібних технічних засобів і довідників для визначення справжності банкнот іноземних держав та дорожніх чеків: наявність РРО; іабезпечення сейфом для зберігання валюти і бланків суворого обліку ;

в) копію документа, який дає право на розміщення пункту обміну валюти в певному місці (власність, оренда):

г) копію висновку територіального управління про погодження агентської угоди, укладеної банком з агентом, якщо пункт обміну валюти банку працюватиме на підставі аі ентської угоди;

ґ) інформацію про відповідність приміщення пункту обміну валюти вимогам норма ітівно-правових актів 11БУ щодо технічного стану та організації охорони.

Територіальне управління НБУ протягом 14 робочих днів з дати надходження поданих банком документів розглядає їх та приймає рішення про реєстрацію або відмову пункту обміну валюти .

Територіальне управління НБУ реєструє пункт обміну валюти в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти та після цього видає банку на бланку відповідну довідку.

У разі систематичного (три і більше разів) порушення пунктом обміну валюти порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України протягом календарного року довідка підлягає відкликанню.

Впродовж трьох останніх років спостерігалася тенденція до зменшення кількості пунктів обміну валюти і банків, які їх мали (див.

табл.
12.2) .

Таблиця 12.2

Узагальнені дані про середньорічну кількість банків, які мали пункти

обміну іноземної валюти (ПОВ)\r\nРік Загальна кількість банків, які мали ПОВ Кількість банків, які мали лише ПОВ. що

працювали на підставі агентських угод Кількість банків, які мали лише власні ПОВ Кількість банків, які мали власні ПОВ і ПОВ. що працювали на підставі агентських угод\r\n2000 140 5 59 76\r\n2001 133 9 58 66\r\n2002 124 7 54 63\r\n

Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі банку, у пунктах обміну валюти, в т.ч. агентів, встановлюються банком щоденно до початку робочого дня згідно з наказом по банку. Цей наказ маг бути завірений печаткою банку. У ньому зазначаються дата, час, з якого діють встановлені курси, значення курсів купівлі та продажу валют, місцезнаходження та реєстраційний номер пункту обміну валюти банку та пункту обміну валюти агента у відповідному територіальному управлінні НБУ.

У банку та в пунктах обміну валюти, які розташовані за різними адресами, в один робочий день, дозволяється встановлення різних значень курсів валют. Також протягом робочого дня банк може змінювати значення курсів купівлі та продажу валют:

у касі з обов\'язковим оформленням кожного зміненого значення курсів відповідним наказом, у якому обов\'язково зазначається час зміни курсів;

у пунктах обміну валюти, що працююль понад 8 годин (у 2-3 зміни), лише за умови зміни касирів після закінчення робочого часу на підставі наказу.

Комісійні тарифи під час здійснення операцій з валютними цінностями встановлюються згідно з наказом по банку. Сума комісійної винагороди під час здійснення таких операцій визначається за офіційним курсом гривні до іноземних валют.

Каси банків та їх пункти обміну можуть здійснювати всі або деякі ваіютно-обмінні операції серед яких:

купівля у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню;

зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту:

купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну\' валюту, а також купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

У касах банків у доступному для огляду клієнтами місці розмішується інформація для клієнтів, в т.ч.: копія наказу по банку про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют; перелік операцій, які здійснює ця каса; повідомлення різними мовами щодо можливості здійснення фізичними особами-нерезидентами зворотного обміну невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту за умови пред\'явлення ними довідки за формою № 377; витяг з наказу про встановлення тарифів комісій за операціями, які здійснює ця каса, засвідчений належним чином.

Для пунктів обміну валюти додатково в доступному для огляду клієнтами місці розмішується інформація шодо назви банку, який відкрив цей пункт, а також назва агента якшо пункт працює на підставі агентської угоди, та режим роботи пункту обміну валюти; телефон керівника, що відповідає за роботу пункту обміну валюти.

Встановлення режиму роботи пункту обміну валюти є прерогативою банку, але у прикордонних зонах, аеропортах, на залізничних, морських та річкових вокзалах пункти обміну валюти мають функціонувати не менше 21 години на добу.

У пункті обміну валюти в наявності мають бути такі документи:

копія довідки про реєстрацію пункту обміну валюти; витяг з наказу банку про його відкриття;

торговий патент;

журнал використання РРО в пу нкті обміну валюти.

Касир пункту обміну валюти повинен мати на робочому місці документ, шо засвідчує його особу, штамп пункту обміну валюти.

Касир під час здійснення валютно-обмінннх операцій мас перевіряти справжність та наявність ознак платіжності пред\'явлених банкнот і дорожніх чеків.

Для цього робочі місця касирів обладнаються відповідними приладами та нормативно-правовими актами і довідниками.

ГІри роботі пункту обміну валют банкам забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюта, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції.

З метою організації безперебійної роботи пунктів обміну валюти банк самостійно встановлює для них розмір авансу в готівковій іноземній валюті й гривнях до початку робочого дня. включаючи вихідні і святкові дні, та забезпечує пункти обміну валюти коштами відповідно до раніше встановлених обсягів.

Протягом робочого дня пункти обміну валюти здійснюють операції за рахунок коштів отриманого від банку авансу, а також за рахунок купленої валюти та отриманих гривень. Пункти обміну валюти мають право тримати у своїй касі розмінні купюри в обсязі до 200 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом. визначеним згідно з офіційним курсом гривні до долара США ла цієї іноземної валюти, встановлений НБУ.

Банк має встановлювати максимальну суму залишків іноземної валюти та гривень у касах пунктів обміну валюти банку у неробочий час в обсязі, що має забезпечити роботу цих пунктів протягом робочого дня. Залишки валютних цінностей, що перевищують установлену максимальну суму, підлягають інкасації, яку проводять банки.

Не допускається відмова касира пункту обміну валюти в здійсненні будь-якої операції, зазначеної в переліку операцій, які проводить цей пункт обміну валюти, за наявності відповідних коштів для цього.

Під час здійснення валютно-обмінних операцій використовуються бланки, наведені на рис. 12.3.

Довідка за формою №377 видасться фізичній особі-нерезиденту як підтвердження проведення операції з купівлі в неї готівкової іноземної валюти та порожніх чеків за готівкові гривні. Ця довідка дійсна протягом 6 місяців з дати її видачі і надає право здійснення зворотного обміну невикористаних гривень на іноземну валюту.

Квитанція за формою №377-А видається:

- пунггом обміну валюти банку фізичним особам-резидентам як підтвердження здійснення валютно-обмінних операцій;

МО

пунктом обміну валюти агента фізичним особам-резидентам як підтвердження здійснення валютно-обмінних операцій;

пунктом обміну валюти фізичним особам-нерезидентам як підтвердження здійснення зворотного обмін}\' невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту.

Рис.

12.3. Кіанки для здійснення вапютно-обмінних операцій

Довідка за формою №06 видається лише за усною заявою фізичної особи-резидента під час продажу цій особі готівкової іноземної валюти 2 або 3 груп Класифікатора іноземних валют.

Квитанція за формою №377-і видається касою банку як підтвердження проведення операції з прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, а за формою №377-1 видасться касою банку як підтвердження проведення операції з прийняття на інкасо іменних чеків.

Оформлення і видача довідок та квитанцій без здійснення валютно- обмінних операцій або їх невидача під час здійснення зазначених вище операцій забороняються.

Виправлення в заповненому тексті зазначених вище довідок та квитанцій не допускаються. Довідка або квитанція вважається недійсною, якщо реквізити каси або пункту обміну валюти, дані про здійснені операції, найменування банку або агента, що видав довідку чи квитанцію, не читаються або можливе подвійне читання відомостей на відбитку штампа пункту обміну валюти або каси банку.

Плата за оформлення і видачу довідки або квитанції під час здійснення вапютно-обмінної операції не стягується.

Здійснення операцій з купівлі га продажу готівкової іноземної валюти і дорожніх чеків. Касири кас банків (фінансових установ) та касири пунктів обміну валюти зобов\'язані з\'ясовувати резидентність осіб, які мають намір здійснити валютно-обмінну операцію, і попереджати про те, що нерезиденти мають змогу провести зворотний обмін невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред\'явлення ними довідки за формою №377.

Операції з купівлі у фізичних осіб чи продажу\' фізичним особам- резидентам готівкової іноземної валюти або зворотного обміну фізичним особам-нсрезилентам невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту на суму, що перевищує еквівалент 10000 евро за офіційним курсом гривні до іноземних валют, можуть здійснюватися лише через касу банку.

Такі операції здійснюються касами банку з оформленням прибуткових, видаткових касових ордерів із зазначенням в них часу здійснення операції, а для пунктів обміну валюти з оформленням квитанцій про здійснення купівлі іноземної валюти за формою 377-А або №377.

Здійснені операції відображаються касою банку, пунктом обміну валюти в реєстрі купленої іноземної валюти.

Операції з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні фізичним особам-резидентам здійснюють каси банку з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів із зазначенням в них часу здійснення операції, а пункти обміну валюти з оформленням квшанції про здійснення продажу іноземної валюти за формою №377-А.

У пункті обміну валюти фізичній особі-нерезиденту видається квитанція про продаж їй іноземної валюти за формою №377-А, а в касі банку - прибутковий і видатковий касові ордери. Ця операція здійснюється за курсом продажу іноземної валюти за гривні, установленим банком.

Під час здійснення операцій з видачі фізичним особам-нерезидентам грнвень в банкоматі на території України за платіжними картками міжнародних платіжних систем зворотний обмін невикористаних гривень здійснюють лише каси того банку, якому належить банкомат, на підставі чека банкомата.

Операції з купівлі готівкової іноземної валюти у фізичної особи- нерезилента та зворотний її обмін здійснюються після пред\'явлення цією особою касирам каси банку або пункту обміну валюти документа який засвідчує особу та її громадянство.

Операції з конвертації готівкової іноземної валюти здійснюються банками та їх пунктами обміну валюти лише з тими валютами, що належать до і групи Класифікатора іноземних валют.

Під час здійснення операцій з конвертації готівкової іноземної валюти використовується крос-курс, визначений згідно з офіційним курсом гривні ло відповідних іноземних валют, шо встановлений НБУ на день проведення операції. Розраховується крос-курс таким чином: на певну дату офіційний курс гривні становить: гривня/долар США - X грн. за долар США; гривня/свро - Y грн. за евро. Крос-курс долара США до евро становитиме X/Y євро за долар США. Якшо клієнт бажає в цей день обміняти N доларів США на євро, то з урахуванням крос-курсу він має отримати N х (X:Y) євро.

За цією самою схемою визначається крос-курс і для інших валют у р<^і здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою.

Такі операції здійснюються для фізичних осіб у касі банку з оформленням прибуткового та видаткового касових ордерів, а у пункті обміну валюти банку з видачею квитанції за формою №377-А.

Операції з конвертації однієї готівкової іноземної валюти в іншу здійснюються для фізичної особи-нерезидента лише в касі банку після пред\'явлення касиру документа, який засвідчує шо особу, та за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти.

У касах банків приймаються на інкасо від фізичних та юридичних осіб-рсзидентів і представництв юридичних осіб-нерезидентів:

а) банкноти іноземних держав, які мають значні пошкодження або є сумнів у їх платіжності;

б) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної центратьним банком - емітентом відповідної валюти.

Операції з приймання на інкасо банкнот іноземних держав виконуються згідно з Положенням про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України.

Проведення цих операцій також потребує оформлення квитанції №377-і та реєстру приймання на інкасо банкнот іноземних держав.

Порушення банком норм проведення валютно-обмінних операцій тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Для банків це може означати відкликання ліцензії на проведення певного виду операцій.

<< | >>
Источник: Петрук О.М.. Банківська справа. Навч. посібник. /за ред. Ф. Ф. Бутинця. К.: Кондор,2007. - 461 с.. 2007

Еще по теме 3. Неторговельні операції в іноземній валюті:

 1. Письмовий дозвіл
 2. валютні операції
 3. Ліцензування валютних операцій комерційних банків
 4. РОЗДІЛ 15НЕТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
 5. Пункт обміну іноземної валюти
 6. 15.3. Міжнародні перекази коштів фізичних осіб
 7. Міжнародний кореспондентський рахунок
 8. 2. Відкриття та ведення валют них рахунків
 9. 3. Неторговельні операції в іноземній валюті
 10. Використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу
 11. 13.1. Поняття та класифікація валютних операцій банків
 12. Поточними неторговельними операціями в іноземній валюті
 13. 13.2. Організаційно-правові передумови здійсненнявалютних операцій
 14. РОЗДІЛ 15НЕТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
 15. Пункт обміну іноземної валюти
 16. 15.2. Операції банків з дорожніми чеками
 17. 15.3. Міжнародні перекази коштів фізичних осіб
 18. Міжнародний кореспондентський рахунок
 19. Здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку
 20. 3.2. Особливості функціонування та перспективи реформування валютних обмежень
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -