<<
>>

Представництва

- це відокремлені підрозділи банку, що не мають права здійснювати банківську діяльність, відкриваються і діють на підставі окремого положення від імені банку та ним фінансуються. Банк відкриває представництвам поточні рахунки відповідно до законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Для внесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття представництва банк подає до територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку такі документи:

клопотання банку про реєстрацію представництва із зазначенням його внутрішньобанківського реєстраційного коду;

копію протоколу (або витяг з протоколу) компетентного органу банку, засвідчений відбитком печатки банку, про відкриття представництва, що прийняте не раніше, ніж за три місяці до часу подання клопотання;

положення про представництво, затверджене компетентним органом банку та підписане головою правління (ради директорів);

копію довіреності керівнику представництва, засвідчену відбитком печатки банку, на здійснення представницьких функцій від імені банку.

Реєстрація представництва здійснюється протягом десяти робочих днів із дня отримання територіальним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням банку всіх потрібних документів.

Представництво вважається зареєстрованим після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Про здійснення запису щодо реєстрації представництва Департамент реєстрації та ліцензування банків повідомляє листом у територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням представництва.

З метою поліпшення обслуговування клієнтів комерційні банки в Україні можуть відкривати ще і такі структурні одиниці, як відділення. Відділення має право виконувати операції після погодження його відкриття територіальним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням відділення.

Відкриття та функціонування власних обмінних пунктів банку здійснюються згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.

Операції відділення залежно від його підпорядкованості відображаються на балансі банку або філії. Банк може відкривати відділення (як на балансі банку, так і на балансі філії) у разі виконання таких умов:

банк не має фінансових або правових проблем, у тому числі:

стан формування банком резервів відповідає вимогам чинних законодавчих актів України та нормативно-правових актів НБУ, статуту банку і відповідних внутрішньобанківських положень;

банк дотримується економічних нормативів та нормативу обов\'язкового резервування;

наявність прибутку за даними річного звіту про фінансові результати, а також беззбиткова діяльність банку не менше, ніж протягом шести місяців, що передують його зверненню до Національного банку України;

банк не є об\'єктом застосування заходів впливу щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій;

наявність у банку або філії, новостворюваного відділення технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування відділення, здійснення ним відповідних операцій та їхнього належного обліку (в тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості й характеристики якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації в розрізі відділень і доступ до цієї інформації Національного банку України, спеціальне банківське обладнання, комп\'ютерна техніка, комунікаційні засоби та ін.) відповідно до вимог законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку України, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників-фізичних осіб та надання звітності.

Банк зобов\'язаний встановити вимоги щодо кваліфікації керівника відділення (у разі його наявності), а також кваліфікації інших працівників з урахуванням переліку операцій, які проводитимуться відділенням, та вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України (у тому числі щодо кваліфікації касирів валютних кас, експертів з приймання та оцінювання банківських металів).

Погодження відкриття відділення здійснюється за рішенням Комісії Національного банку України при територіальному управлінні за місцезнаходженням відділення протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів.

Для погодження відкриття відділення банк подає до територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням відділення такі документи:

клопотання банку про погодження відкриття відділення із зазначенням його місцезнаходження, внутрішньобанківського реєстраційного коду відділення, письмового підтвердження банку щодо дотримання необхідних умов і відповідності кваліфікації керівника відділення (у разі його наявності), а також кваліфікації інших працівників відділення внутрішньобанківським вимогам та вимогам нормативно- правових актів Національного банку з урахуванням переліку операцій, які проводитимуться відділенням;

рішення компетентного органу банку про відкриття відділення (протокол або витяг з протоколу, засвідчений відбитком печатки банку);

затверджене компетентним органом банку положення про відділення із зазначенням його підпорядкованості (банку чи філії);

дозвіл компетентного органу банку на право проведення відділенням окремих операцій;

дозвіл на розміщення стаціонарної малої архітектурної форми.

Територіальне управління НБУ за місцезнаходженням відділення

протягом чотирьох робочих днів із дня отримання від комерційного банку повного пакета документів надсилає до територіального управління за місцезнаходженням банку запит щодо підтвердження інформації, викладеної в його клопотанні про відкриття відділення, та отримання висновку про відповідність банку встановленим умовам.

Одночасно територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням відділення перевіряє на місці:

відповідність технічного стану приміщень відділення і організації їхньої охорони (залежно від функцій і операцій, що мають виконувати відділення) вимогам законодавчих актів України та нормативно-правових актів НБУ;

наявність у відділення технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування відділення, проведення ним відповідних операцій та їхнього обліку (приміщення, програмне забезпечення, технічні можливості та ін.).

У разі дотримання комерційним банком визначених НБУ вимог щодо відкриття відділення та отримання позитивного висновку територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням комерційного банку Комісія Національного банку України при територіальному управлінні за місцезнаходженням відділення приймає рішення про погодження відкриття відділення та повідомляє про прийняте рішення у банк і в територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням банку.

Територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням комерційного банку або його відділення може відмовити в наданні позитивного висновку про відповідність банку вимогам щодо відкриття відділення та у прийнятті рішення про погодження відкриття відділення в разі недотримання вимог НБУ, подання неповного пакета документів або невідповідності документів встановленим вимогам.

В Україні можуть також відкриватися представництва іноземних банків. Для реєстрації представництва банку-нерезидента уповноважена особа подає до Національного банку України такі документи:

клопотання про реєстрацію представництва, засвідчене підписом уповноваженої особи та відбитком печатки банку; витяг із банківського (торговельного) реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію банку;

положення про представництво;

доручення іноземного банку керівникові представництва на право здійснення представницьких функцій.

Документи для реєстрації представництва розглядаються Департаментом реєстрації та ліцензування банків, Юридичним департаментом (у разі потреби - іншими департаментами) і подаються на розгляд Комісії Національного банку України.

Після прийняття відповідного рішення представництву видається свідоцтво про державну реєстрацію. Про реєстрацію представництва банку-нерезидента Національний банк України повідомляє також у територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням представництва.

Національний банк України може відмовити в реєстрації представництва іноземного банку в разі:

порушення порядку реєстрації;

невідповідності поданих документів чинному законодавству України;

недостовірності інформації або перевищення представництвом своїх повноважень (комерційна діяльність, виконання банківських операцій).

Потрібно наголосити, що представництво не може здійснювати банківські операції. Для забезпечення ж своєї діяльності представництво відкриває поточний рахунок в уповноваженому банку. Комерційний банк, в якому відкрито поточний рахунок представництва, під час проведення операцій з обслуговування рахунка дотримується вимог законодавства України.

Якщо у діючому банку відбулися зміни в установчих документах, то вони мають бути зареєстровані в НБУ. Процедура реєстрації змін і доповнень аналогічна до процедури реєстрації банку.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Представництва:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -