<<
>>

Міжнародний кореспондентський рахунок

- це рахунок, на якому відображено розрахунки, здійснені банком однієї країни за дорученням і за рахунок іншої на основі кореспондентської угоди. Банки відкривають один одному рахунки, які поділяються на рахунки «Ностро» і «Лоро».

«Ностро» - це кореспондентський рахунок, відкритий на ім\'я банку в закордонному банку-кореспонденті.

«Лоро» - рахунок закордонного банку-кореспондента, відкритий у вітчизняному банку.

«Востро» - рахунок закордонного банку-кореспондента, відкритий у третій кредитній установі.

У багатьох країнах світу на кошти, що містяться на рахунках «Ностро», відсотки не нараховуються, у зв\'язку з чим банки намагаються тримати на рахунках мінімально допустимі залишки, розміщуючи тимчасово вільні кошти на світових ринках позичкових капіталів.

Оскільки власник рахунка зобов\'язаний знати щоденні залишки на своєму рахунку і його стан, то для нього складається виписка, яка відправляється через систему СВІФТ або телексом чи поштою. Надсилаються також повідомлення (авізо) за рахунком про проведення відповідних операцій, які містять всю інформацію, необхідну учасникам останніх.

Міжнародні кореспондентські відносини банків в Україні регламентуються Положенням про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях. Для відкриття кореспондентського рахунка в іноземній валюті чи гривні у вітчизняному банку іноземний банк (крім країн СНД і Балтії) подає такі документи:

заява про відкриття рахунка;

копія легалізованої ліцензії центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);

копія легалізованого статуту банку (якщо це передбачено законодавством країни) або іншого документа відповідно до законодавства країни реєстрації банку;

останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунка);

баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунка);

альбом зразків підписів;

перелік банків-кореспондентів.

Уповноважений банк України після отримання документів інформує банк, який відкриває кореспондентський рахунок, про прийняте рішення.

У разі прийняття позитивного рішення щодо відкриття рахунка банкові- кореспонденту уповноважений банк надсилає поштою або передає через представника банку підписану Угоду про встановлення кореспондентських (відносин надалі - Угода). В Угоді обов\'язково відображені такі питання:\r\n1. Предмет Угоди.\r\n2. Порядок ведення рахунка\r\n3. Обов\'язки сторін.\r\n4. Відповідальність сторін.\r\n5. Вирішення спорів.\r\n6. Чинність Угоди.\r\n7. Особливі умови.\r\n8. Підсумкові положення.\r\n9. Реквізити сторін.\r\n10. Тарифи.\r\n

В Угодах часто передбачається те, що банки беруть на себе зобов\'язання щодо розшукування перерахованих, але не отриманих платежів. Угода має бути укладена у двох примірниках, підписана двома сторонами і завірена печатками банків.

Крім вказаної Угоди, сторони також можуть укласти:

Угоду про обслуговування за акредитивною формою розрахунків;

Угоду про прискорення розшуку платежів;

Угоду про проведення міжбанківських операцій;

Угоду про неторговельні операції згідно з чинним законодавством України та ін.

На відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента в іноземній валюті зараховуються кошти, що надходять:

на користь нерезидентів;

на користь самого банку-нерезидента, у тому числі:

а) одержані банком нараховані відсотки, у тому числі за залишком коштів на кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;

б) зарахування з власного кореспондентського рахунка в іноземній валюті, відкритого в іншому уповноваженому банку України;

за міжбанківськими операціями:

а) з іншими банками-нерезидентами через їхні власні кореспондентські рахунки;

б) з уповноваженими банками України, які мають право на здійснення цих операцій згідно з відповідними пунктами ліцензії та письмового дозволу;

у результаті купівлі на міжбанківському валютному ринку України згідно з чинним законодавством нашої держави та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностями, встановленого Національним банком України;

за неторговельними платежами згідно з чинним законодавством України;

за іншими операціями, які не суперечать чинному законодавству України.

З кореспондентського рахунка здійснюються такі операції:

платежі за дорученням клієнтів банків-нерезидентів:

а) на користь резидентів;

б) на користь нерезидентів;

власні операції самого банку-нерезидента, у тому числі:

а) перерахування іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахунка, якщо це передбачено Угодою;

б) перерахування на власний кореспондентський рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку України;

міжбанківські операції:

а) з іншими банками-нерезидентами через їхні власні кореспондентські рахунки;

б) з уповноваженими банками України, які мають право на здійснення цих операцій згідно з відповідними пунктами ліцензії та письмового дозволу;

продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України згідно з чинним законодавством нашої держави та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностями, встановленого Національним банком України;

перерахування за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;

інші операції, які не суперечать чинному законодавству України.

На уповноважені банки України покладено функції контролю за

здійсненням операцій через кореспондентські рахунки банків в іноземній валюті та банків-нерезидентів у гривнях.

У разі отримання платіжних доручень від банку-нерезидента- власника кореспондентського рахунка для здійснення власних операцій уповноважений банк перевіряє:

правомірність здійснення цих операцій;

наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операції;

правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов\'язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції, назва країни й ін.

Уповноважені банки України відкривають кореспондентські рахунки у банках-нерезидентах в іноземній валюті у порядку, встановленому в країнах реєстрації цих банків.

У світовій банківській практиці організація роботи з ведення кореспондентських відносин з іноземними банками передбачає наявність переліку додаткових взаємних послуг, що надають переваги при здійсненні міжнародної комерційної діяльності. Зокрема, є поширеною багаторічна практика застосування овердрафту за кореспондентським рахунком.

Крім цього, інтенсивно ведеться робота щодо налагодження постійно діючих інформаційних потоків на основі кореспондентських відносин, практикується оптимізація механізму здійснення операцій на ринку Forex і євроринках на основі впровадження передових інформаційних технологій та програмних продуктів при організації мережі кореспондентських відносин.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Міжнародний кореспондентський рахунок:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -