<<
>>

17.6. Операції банків з дорогоцінними металами

Правові основи здійснення банками України операцій з дорогоцінними металами закладені в ряді нормативних актів, таких як Закон України «Про банки і банківську діяльність», «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», Положення Національного банку України «Про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами».

До банківських дорогоцінних металів належать золото, срібло, платина, метали платинової групи, які доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках та порошках і мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

При здійсненні операцій з банківськими металами банки прагнуть найбільш повно задовольнити потреби клієнтів у таких операціях, а також отримати прибуток.

Впровадження та проведення таких операцій дає змогу банку також не просто стати учасником процесу формування ринку дорогоцінних металів, а й зайняти належне місце в системі обігу банківських металів у країні.

До основних операцій банків з дорогоцінними металами належать:

відкриття і ведення рахунків у банківських металах. Банк може відкривати клієнтам поточні та депозитні рахунки у банківських металах. Такі рахунки відкриваються як юридичним, так і фізичним особам, які є резидентами. На поточний рахунок зараховуються банківські метали: внесені з фізичною поставкою за наявності документів, що підтверджують правомірність володіння цим банківським металом; куплені за дорученням власника рахунка; перераховані з власного поточного рахунка у банку або з власного депозитного рахунка у банку відповідно до депозитного договору; перераховані як кредит у банківських металах відповідно до кредитного договору; за операцією конвертації одного банківського металу в інший; нараховані як проценти за залишком коштів на власному поточному рахунку.

З поточного рахунка за розпорядженням власника рахунка банк може проводити такі операції: видача банківських металів; перерахування на

W W ^ ^ W W

власний поточний рахунок у банку або на власний депозитний рахунок у банку відповідно до депозитного договору; продаж банківських металів за дорученням власника рахунка; перерахування з метою здійснення операції конвертації одного банківського металу в інший.

Проценти за залишком банківських металів, що обліковуються на поточних рахунках клієнтів, сплачуються як у банківських металах, так і в гривнях за офіційним курсом банківських металів, встановленим Національним банком України на дату виплати, передбачену в договорі на розрахунково-касове обслуговування, укладеному банком з клієнтом.

Банки також мають право випускати золоті сертифікати, переважно іменні, які свідчать про депонування золота у банку.

Різновидом золотих сертифікатів є ощадна книжка, яка видається власнику депонованого золота, що дає змогу проводити багаторазові операції з ним;

операції з купівлі-продажу банківських металів. Такі операції можуть здійснюватися на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних ринках, і банки їх здійснюють за посередництвом Національного банку України. Банки здійснюють операції з купівлі- продажу банківських металів від свого імені за дорученням та за рахунок коштів клієнтів у межах нормативу ризику загальної відкритої валютної позиції банку й лімітів довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку в усіх банківських металах.

Операції з купівлі-продажу банківських металів банки можуть здійснювати на умовах «спот», «своп», «опціон» та «форвард».

Операції «спот» - це операції, що здійснюються в межах двох робочих днів після укладення угоди між контрагентами про купівлю- продаж дорогоцінних металів на умовах зарахування металу і валюти з рахунків на рахунки.

Операції типу «своп» - одночасна купівля та продаж дорогоцінних металів. Розрізняють такі види: фінансовий своп - купівля (продаж) однієї і тієї ж самої кількості металів на умовах свопу зі зворотним продажем (купівлею) на умовах форварду; своп за якістю металу - одночасна купівля (продаж) металу однієї якості проти продажу (купівлі) золота іншої якості; своп за місцезнаходженням металу.

Операції типу «опціон» передбачають право продати чи купити певну кількість золота за домовленою ціною у певний строк чи протягом обумовленого строку. За продаж права (опціону) продавець отримує від покупця премію.

Угоди типу «форвард» передбачають продаж (купівлю) металів на строк, який переважає два робочі дні після укладення угоди.

Комерційні банки на міжбанківському валютному ринку України можуть продавати банківські метали з фізичною поставкою або без неї іншим банкам, промисловим споживачам та фізичним особам, а без фізичної поставки - юридичним особам-резидентам (крім інших банків та промислових споживачів).

Продаж банківських металів резиденту-юридичній та фізичній особі, крім операцій з купівлі банківських металів фізичною особою в касі банку, здійснюється за умови подання нею до банку заяви про купівлю певної кількості банківських металів.

Промисловий споживач подає до банку також копію ліцензії, виданої відповідним органом ліцензування, яка має бути засвідчена підписом керівника або заступника керівника і відбитком печатки промислового споживача. Ця копія подається до обслуговуючого банку одноразово, зберігається у справі клієнта й протягом строку дії ліцензії є підставою для подальших операцій з банківськими металами, що проводяться через банк.

Між банками операції з купівлі-продажу банківських металів за гривні проводяться за вільним договірним курсом купівлі та продажу без обмеження розміру маржі між курсами купівлі й продажу і комісійної винагороди.

Під час проведення операцій з купівлі-продажу банківських металів комісійна винагорода від клієнтів отримується у гривнях;

- операції з надання позик у дорогоцінних металах. Такі операції можуть здійснюватися як шляхом постачання дорогоцінних металів у фізичній формі, так і шляхом зарахування на знеособлені рахунки в обмін на зобов\'язання зворотної поставки відповідного металу в термін, зазначений у договорі. Погашення кредитів у дорогоцінних металах може здійснюватися у формі фізичної поставки, шляхом перерахування дорогоцінних металів з металевих рахунків позичальника чи придбання банком за грошові кошти позичальника металу в іншого учасника міжбанківського ринку для погашення раніше одержаного кредиту.

Банки можуть кредитувати позичальника і під заставу дорогоцінних металів. Кредитування під заставу виробів з дорогоцінних металів здійснюється максимально на строк до 3 місяців. Сума кредиту, що надається позичальнику, визначається залежно від оцінної вартості закладених цінностей з дорогоцінних металів, встановленої процентної ставки, строку дії кредитного договору.

Кредити під заставу цінностей із дорогоцінних металів надаються готівкою в національній валюті. Сума кредиту та процентів підлягає поверненню одноразово в кінці терміну, обумовленого в кредитному договорі. Позичальник має право достроково погасити кредит. Надання кредиту здійснюється на підставі кредитного договору, що укладається між банком та позичальником, а також одночасно укладеного договору закладу цінностей з дорогоцінних металів. Заставодавцем може бути лише сам позичальник.

Кредитування під заставу цінностей з дорогоцінних металів забезпечує повне повернення основної суми боргу та сплату нарахованих відсотків і є без ризиковим, тому зазначені кредити належать до класу "стандартні".

Для отримання кредиту позичальник відповідно до договору застави передає банку на зберігання цінності з дорогоцінних металів, про що останній виписує позичальнику заставний білет (акт оцінювання заставленого майна).

Протягом строку дії договору застави предмет застави змінюватися позичальником не може.

Повернення позичальнику прийнятих від нього в заставу цінностей здійснюється банком тільки після виконання позичальником усіх умов кредитного договору.

Не дозволяється здійснювати пролонгацію кредитів, наданих під заставу цінностей з дорогоцінних металів. У разі, якщо позичальник не може повернути у встановлений строк кредит банку, але має бажання надалі викупити надані банку в заставу цінності з дорогоцінних металів, то він може за умови сплати процентів за користування кредитом не пізніше від останньої дати погашення кредиту, зазначеної в кредитному договорі, перезакласти ті ж самі цінності з дорогоцінних металів, оформити новий кредитний договір і за рахунок нового кредиту погасити попередній кредит;

операції з відповідального зберігання банківських металів у Національному банку України, в інших уповноважених банках, у власному сховищі;

перевезення банківських металів;

обмін зливків банківських металів на зливки цього самого металу меншої (більшої) маси (загальна маса банківського металу залишається незмінною);

конвертація одного банківського металу в інший.

В Україні на ринку банківських послуг комерційні банки активно розширюють свою діяльність. Операції з дорогоцінними металами, відповідно, набувають дедалі більшої популярності як у практиці вітчизняних банків, так і серед клієнтів.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 17.6. Операції банків з дорогоцінними металами:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -