<<
>>

17.5. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків

Сприяння розвитку ділової активності, мобілізація капіталу на відкритих ринках і його подальше інвестування з перспективною капіталізацією потребують наявності відповідної сервісної інфраструктури, тому послуги фінансових посередників об\'єктивно зумовлені практикою.
В сучасних умовах комерційні банки як фінансові посередники надають широкий спектр посередницьких послуг. Інституційним характером надання цих послуг, який вирізняє їх серед інших, є трансформація колективних знань у конкретні підприємницькі дії від свого імені чи від імені клієнтів-довірителів, і при цьому досягається обопільне поєднання інтересів (довірителів та власних). Посередницькі послуги - це послуги, у наданні яких бере участь третя сторона, що виступає посередником між замовником і виконавцем. До таких послуг слід зарахувати: посередництво в отриманні клієнтом кредиту, посередництво в операціях з цінними паперами, валютою, майном.

Найпоширенішими серед посередницьких послуг комерційних банків є посередництво в отриманні клієнтом кредиту. Банк виступає посередником у таких випадках: коли не в змозі сам задовольнити заявку цього ж клієнта про одержання кредиту в зв\'язку з тим, що сума кредиту перевищує ліміт кредитування; коли існує розбіжність між запропонованими клієнтом умовами кредиту та кредитною політикою банку. Посередницька послуга у цьому разі полягає в тому, що банк на прохання клієнта отримує кредит в іншому банку і надає його клієнту за значно вищу плату, ніж отримав сам. Маржа банку при цьому визначається як різниця між сплаченими відсотками за кредитні ресурси іншому банку й отриманими від клієнта за надану йому позику.

Посередницькі операції з цінними паперами банки здійснюють за рахунок і за дорученням клієнта. При первинному розміщенні цінних паперів комерційні банки можуть за дорученням, від імені і за рахунок емітента виконувати обов\'язки щодо організації передплати на цінні папери або їхньої реалізації іншим способом.

При цьому можливі два варіанти: перший - коли банк бере на себе ризик розміщення цінних паперів; другий - коли не бере, тобто не бере на себе зобов\'язань щодо викупу нерозміщеної частини емісії.

При здійсненні операцій з цінними паперами комерційні банки можуть займатися й брокерською діяльністю. Брокерські операції здійснюються на підставі договору комісії і договору доручення. Брокерські операції за договором комісії проводяться за рахунок клієнта, але від свого імені. Це називається комісійною угодою. Вона може бути простою комісією, або комісією за участю банку. При простій комісії укладаються два види договорів: 1) комісійний договір між банком (комісіонером) і клієнтом (комітентом); 2) договір між комісіонером і третьою стороною угоди. Перед укладенням комісійної угоди на купівлю комітент перераховує на свій поточний рахунок відповідні кошти. При комісії за участю банку останній продає цінні папери зі свого портфеля або купує у свого клієнта цінні папери за рахунок власних ресурсів з їхнім подальшим продажем. Брокерські послуги на підставі договору - доручення передбачають доручення клієнта банку купити чи продати цінні папери від свого імені і за рахунок клієнта. Послуги незалежних реєстраторів охоплюють цілий комплекс: наприклад, поіменний облік акціонерів, ведення реєстру держателів цінних паперів, заміна сертифікатів при зміні власника цінних паперів, інформування акціонерів про діяльність акціонерного товариства.

Посередництво комерційних банків у валютних операціях передбачає, зокрема, купівлю-продаж іноземної валюти або платіжних документів у ній, конверсію однієї іноземної валюти в іншу, конверсію протягом визначеного строку національної валюти іноземну, і навпаки; переказування за дорученням громадян іноземної валюти за кордон та виплату отриманих на їхнє ім\'я з-за кордону переказів; інкасування іноземної валюти та платіжних документів.

Консультаційно-інформаційні операції передбачають надання банками своїм клієнтам консультацій з фінансово-економічних питань, банківської справи і організації бізнесу, а також різної інформації, необхідної для забезпечення нормальної господарської діяльності клієнта.

У найбільш загальному змісті консультаційні (консалтингові) послуги банку можна визначити як вид інтелектуальної діяльності, пов\'язаний з аналізом, дослідженням і видачею інформації та рекомендацій з широкого кола питань як у галузі банківської діяльності, так і поза нею. Особливість консультаційних послуг полягає в тому, що кожну з них клієнт може, а у багатьох випадках повинен одержати заздалегідь.

Інакше кажучи, простежується значний часовий розрив між моментами придбання більшості пропонованих послуг і одержанням покупцем очікуваного ефекту. Прикладом консультаційних послуг, які надані у даний час, а будуть використані в майбутньому, можуть служити розроблені консультантами багатоваріантні стратегії розвитку в різних ситуаціях, прогнози, юридичні консультації перед початком масштабних перетворень підприємства.

До консультаційних послуг належать:

консультування клієнтів з питань здійснення операцій з валютою і цінними паперами, а також застосування законодавчих актів, що регулюють господарську діяльність;

підготовка господарських договорів та зовнішньоекономічних контрактів;

консультації з питань фінансового планування і контролю, організації й ведення бухгалтерського обліку;

консультації з питань ведення бізнесу - збільшення капіталу, реорганізації, злиття, придбання інших компаній;

• надання інформації про поточну ринкову кон\'юнктуру та прогнозні оцінки щодо їхніх змін.

Всю сукупність консультаційних послуг, які банки можуть надавати клієнтам, можна розділити на два блоки: послуги загального характеру й спеціальні послуги. Загальні консультаційні послуги не передбачають які- небудь дії з грошими і є видом супутніх послуг усім банківським операціям. До таких послуг можна зарахувати, наприклад, консультації: про порядок відкриття й ведення розрахункових, поточних та інших рахунків; про правила ведення депозитних, касових операцій і найбільш доцільних варіантів їхнього застосування; про операції з цінними паперами; про оформлення банківських розрахунково-платіжних документів.

Консультаційні послуги спеціального характеру, як правило, є самостійним предметом відносин (договорів) між банками й клієнтами.

Консультаційні послуги можуть надаватись усно або письмово, а плата за їхнє надання у деяких випадках входить у плату за основний вид операції, який супроводжується консультуванням.

Наданням консультаційних послуг можуть займатися як менеджери підрозділів банків, так і працівники спеціально створених підрозділів.

В окремих випадках консультантами можуть бути сторонні спеціалісти, які залучаються банками для надання консультацій своїм клієнтам.

Розвитку консультаційних послуг комерційних банків сприяє ряд факторів: по-перше, банки володіють великими базами даних і висококваліфікованих фахівців; по-друге, специфіка діяльності банків така, що їм простіше виявити потреби ринку й клієнтів, а також оцінити реальний стан ринку; по-третє, банкам легше і зручніше обслуговувати угоди злиттів та поглинань компаній.

Банки завдяки своїм місцю і ролі в економіці, наявності сучасних засобів телекомунікацій та електронно-обчислювальної техніки завжди мають значну кількість різноманітної інформації, тобто документованих або публічно оголошених відомостей про події та явища, що відбуваються у суспільстві й економіці. Це дає змогу комерційним банкам займатися інформаційною діяльністю, зокрема одержувати інформацію, її використовувати, поширювати а також зберігати. Інформаційні послуги банків - це діяльність, пов\'язана з доведенням інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їхніх інформаційних потреб.

До найпоширеніших видів інформаційних послуг, що надають комерційні банки, можна зарахувати:

інформування про чинне законодавство зарубіжних країн у галузі банківської справи, фінансів, валютного регулювання, оподаткування та ін.;

надання копій грошово-розрахункових документів;

допомога у розшуку перерахованих сум;

надання інформації про прийняття Національним банком України та іншими органами рішень, які впливають на господарську діяльність клієнта;

доведення інформації про курси іноземних валют, котирування цінних паперів та їхню дохідність й ін.;

сприяння в підборі партнерів (покупців або постачальників), засновників, учасників обмінних операцій та ін.

Забезпечити ефективне надання як посередницьких, так і консультаційно-інформаційних послуг під силу тим банкам, які мають розвинену інфраструктуру зв\'язку та висококваліфікований персонал.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 17.5. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -