<<
>>

13.2. Організаційно-правові передумови здійсненнявалютних операцій

В Україні головною необхідною умовою для проведення операцій з іноземною валютою є отримання відповідної ліцензії Національного банку України.

Ліцензування валютних операцій комерційних банків - це

форма реалізації політики валютних обмежень, яка передбачає надання центральним банком дозволу комерційним банкам на здійснення певних видів банківських операцій з валютними цінностями, передбачених чинним законодавством країни.

Ліцензування валютних операцій комерційних банків має виконувати такі завдання:

організація попереднього контролю за діяльністю комерційних банків, що здійснюють валютні операції;

захист державою в особі центрального банку майнових інтересів кредиторів і вкладників комерційних банків;

відбір для здійснення валютних операцій лише тих комерційних банків, які володіють належним обсягом капіталу, мають кваліфіковані кадри та високу ділову репутацію;

провадження поточного всебічного контролю за діяльністю ліцензованих банків.

В Україні комерційний банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання банківської ліцензії.

Однак для здійснення валютних операцій самої лише банківської ліцензії недостатньо. Для цього комерційні банки повинні мати, крім власне банківської ліцензії, ще й письмовий дозвіл. Лише за наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку України комерційні банки мають право здійснювати операції з валютними цінностями.

Національний банк України видає індивідуальні й генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій. Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим фінансовим установам України, а також національному оператору поштового зв\'язку. Письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями є генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій. Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» вона може видаватися за умови дотримання банком відповідних спеціальних вимог:

відповідність рівня капіталу банку вимогам Національного банку України;

наявність фахівців відповідної кваліфікації;

письмове підтвердження банку-нерезидента, який має рейтинг не нижчий, ніж «інвестиційний клас» (крім країн СНД), про згоду на відкриття в ньому кореспондентського рахунка;

під\'єднання до електронної міжнародної системи платежів в іноземній валюті (SWIFT та ін.);

строк роботи банку не менший, ніж два роки (для операцій з банківськими металами).

Згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями може видаватися Національним банком України щодо одного чи кількох напрямків діяльності, зокрема таких:

неторговельні операції з валютними цінностями;

ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті й здійснення операцій за ними;

залучення і розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

операції з банківськими металами на валютному ринку України;

операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

Банк для отримання письмового дозволу подає до територіального

управління НБУ за його місцезнаходженням (Департаменту реєстрації та ліцензування банків) такі документи:

клопотання банку про видачу письмового дозволу за підписом голови правління банку;

висновок незалежного аудитора про підтвердження відповідності рівня регулятивного капіталу банку встановленим вимогам Національного банку України у складі позитивного висновку про діяльність банку за звітний рік або окремий висновок, що підтверджує відповідність рівня регулятивного капіталу банку встановленим вимогам Національного банку України на дату прийняття уповноваженим органом банку рішення про отримання письмового дозволу;

план (бізнес-план), складений відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовим актом Національного банку України щодо реєстрації банків.

План (бізнес-план) і додатки до нього засвідчуються підписами голови правління та головного бухгалтера банку;

відомості про забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп\'ютерною технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного банку України, потрібним для здійснення операцій;

інформацію про керівників підрозділів та окремих спеціалістів;

копію рішення Комісії Національного банку України або Комісії при територіальному управлінні НБУ про погодження кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку;

опис і дані про управлінську та організаційну структуру підрозділів банку, які здійснюватимуть операції, їхню підпорядкованість, порядок прийняття рішень;

відповідні внутрішні положення банку, що регулюють виконання ним операцій, право на здійснення яких надає йому письмовий дозвіл.

При отриманні від банку пакета документів і відповідної інформації територіальне управління НБУ розглядає їх та перевіряє наявність усіх документів. У разі відсутності хоча б одного з документів територіальне управління протягом трьох днів з часу отримання документів повинно повернути банку пакет документів із супровідним листом з обґрунтуванням причин його повернення. Протягом 10 робочих днів з дня отримання повного пакета документів територіальне управління розглядає його щодо дотримання банком встановлених умов, перевіряє достовірність інформації, викладеної у поданих документах, і (у разі потреби) проводить співбесіду з відповідними особами.

За результатами розгляду пакета документів територіальне управління готує висновок про дотримання банком вимог законодавства, готовність банку до здійснення операцій, зазначених у плані (бізнес- плані), а також обґрунтовані пропозиції щодо можливості видачі банку письмового дозволу. В разі позитивного рішення після розгляду пакета документів банку на отримання письмового дозволу, але не пізніше від двотижневого строку з дня його отримання територіальне управління разом зі своїм висновком і клопотанням банку надсилає пакет документів поштою Департаменту реєстрації та ліцензування банків Національного банку України.

У разі негативного рішення територіальне управління надсилає банку письмову відмову із зазначенням причин і повертає пакет документів.

Департамент реєстрації та ліцензування банків Національного банку України розглядає отримані документи банку і висновок територіального управління щодо їхньої відповідності вимогам чинних законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України. У разі потреби подані документи розглядаються іншими структурними підрозділами Національного банку України, які в межах своєї компетенції подають Департаменту реєстрації та ліцензування банків свої висновки і пропозиції про можливість видачі банку письмового дозволу.

Департамент реєстрації та ліцензування банків Національного банку України готує висновок про можливість видачі банку письмового дозволу і подає проект відповідного рішення на розгляд Комісії Національного банк України, яка приймає рішення про видачу письмового дозволу чи про відмову в його наданні протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів.

У разі прийняття рішення про видачу письмового дозволу Департамент реєстрації та ліцензування банків надсилає територіальному управлінню НБУ за місцезнаходженням банку відповідним чином оформлений письмовий дозвіл із супровідним листом для видачі представнику банку. Письмовий дозвіл видається голові правління банку або уповноваженому представнику банку на підставі належним чином оформленої довіреності й за наявності копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за видачу письмового дозволу.

Національний банк України може відмовити банку у видачі письмового дозволу, якщо за результатами розгляду поданого пакета документів встановлено, що надано недостовірну чи неповну інформацію або якщо банк не виконав вимог чинних нормативно- правових документів. Про відмову у видачі письмового дозволу Національний банк України повідомляє в банк у письмовій формі із зазначенням причин відмови протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів.

Письмовий дозвіл оформляється на спеціальному бланку, підписується заступником Голови Національного банку України, який за розподілом функціональних обов\'язків здійснює загальне керівництво Департаментом реєстрації та ліцензування банків, і засвідчується відбитком гербової печатки.

Письмовий дозвіл набирає чинності з дня прийняття Комісією Національного банку України відповідного рішення.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення цієї операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції:

а) вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей, за винятком:

вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами-резидентами іноземної валюти на суму, що визначається Національним банком України;

вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами-резидентами та нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;

платежів в іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов\'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей і за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя;

платежів в іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;

вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності;

платежів в іноземній валюті за межі України у вигляді плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що справляється Європейською організацією з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів, укладеної в м. Брюсселі 12 лютого 1981 р., та інших міжнародних договорів;

б) ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти України, за винятком сум у валюті України, що були вивезені, переказані, переслані на законних підставах за кордон;

в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни та суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі;

г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави;

д) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України, за винятком:

відкриття фізичними особами-резидентами рахунків в іноземній валюті на час їхнього перебування за кордоном;

відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками;

відкриття рахунків в іноземній валюті дипломатичними, консульськими, торговельними та іншими офіційними представництвами України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філіями та представництвами підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;

е) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами-резидентами як дарунок або у спадщину.

Чинні нормативно-правові акти передбачають, що одержання індивідуальної ліцензії однією зі сторін валютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має відношення до цієї операції, якщо інше не передбачено умовами індивідуальної ліцензії.

Порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів, необхідних для одержання ліцензій, а також підстави для відмови у видачі ліцензій визначаються Національним банком України у відповідних нормативних документах.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 13.2. Організаційно-правові передумови здійсненнявалютних операцій:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -