<<
>>

10.5.4. Контроль за цільовим використанням споживчого кредиту тайого своєчасним погашенням

Протягом всього терміну кредитування (до повного погашення кредиту) працівники банку здійснюють супровід кредиту, тобто нагляд та контроль за виконанням позичальником умов кредитного договору і договору про іпотечний кредит:

перевірки цільового використання кредиту;

перевірки наявності та вартості майна, переданого в заставу за кредитом банку;

оцінювання фінансового стану позичальника, гаранта, поручителя;

контроль за своєчасністю погашення кредиту та сплатою процентів;

оцінювання якості кредитної заборгованості (щомісячно);

контроль за продовженням строків дії договорів страхування.

При наданні споживчих кредитів (у тому числі шляхом відкриття

кредитних ліній) для фізичних осіб цільовий характер використання може бути передбачений у кредитному договорі за згодою сторін.

Перевірка цільового використання кредиту передбачається, якщо сума наданого кредиту перевищує 100 000,00 грн., або гривневий еквівалент цієї суми за курсуом НБУ на дату надання кредиту. Виняток становить надання кредиту для придбання нових автотранспортних засобів, за якими в обов\'язковому порядку проводиться перевірка цільового використання.

У процесі кредитування банк здійснює контроль за цільовим використанням позичальниками наданих кредитів шляхом перевірки документів, наданих для оформлення кредиту та інших документів, передбачених договором кредиту, а також у разі необхідності - шляхом перевірок на місці у позичальника наявності придбаного товару, а також за необхідності у відповідних установах, організаціях, фірмах, тощо (навчальні заклади, лікувальні установи, торговельні організації, фірми або організації з надання послуг і т. ін.) один раз - в міру надання грошей з позичкового рахунка або оплати за розрахунковими документами.

За кредитами, наданими на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об\'єктів, не рідше, ніж один раз на місяць проводяться перевірки цільового використання на місцях силами кредитних працівників, а за необхідності - із залученням фахівців інших служб банку.

Перевіряються первинні документи (рахунки на оплату, чеки, договори купівлі тощо), які підтверджують використання кредитних коштів на придбання будівельних матеріалів, оплату послуг, відповідність обсягу фактично виконаних робіт (наприклад, при будівництві або проведенні капітального ремонту нерухомості) обсягу, який зазначено у довідках про використання кредитних коштів, що надаються банку згідно з умовами договору кредиту.

За кредитами, наданими на купівлю нерухомості, перевіряється:

наявність договору купівлі-продажу або інших документів, що підтверджують право власності на об\'єкт;

відповідність адреси об\'єкта, вказаної у договорі купівлі-продажу (свідоцтві на придбання тощо), адресі, зазначеній у документі на право власності та у довідці (витягу) бюро технічної інвентаризації;

підтвердження факту оплати за майно.

За кредитами, наданими на купівлю автотранспорту, перевіряється наявність договору купівлі-продажу (дата його укладання, відповідність марки автомобіля) або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ін., при безготівковому перерахуванні - факт відправлення грошей за реквізитами, вказаними у розрахункових документах.

Контроль за кредитами на інші цілі, у тому числі на поточні потреби здійснюється при видачі кредиту шляхом перевірки документів, що підтверджують витрати на цільове використання кредиту - за їхньої наявності, а за необхідності - шляхом перевірки на місці і підтверджується довідкою працівника банку або пояснювальною запискою позичальника про придбання необхідних товарів (отримання послуг).

Кредитний працівник банку на стадії надання кредиту позичальнику в безготівковому порядку здійснює перевірку його цільового використання (відповідність платіжних документів, наданих позичальником для сплати, цілям, зазначеним у кредитному договорі) шляхом візування платіжних документів.

Цільове використання кредитних коштів, наданих позичальнику готівкою на придбання будь- якого майна, підтверджується шляхом отримання від нього документів, що свідчать про факт проплати за таке майно, протягом десяти робочих днів з дати надання йому кредиту.

За результатами перевірки цільового використання кредиту складається довідка в довільній формі, яка підписується працівником банку та позичальником. У довідці відображається наявність придбаного за рахунок кредиту майна (на підставі рахунків-фактури, гарантійних талонів (паспортів) на товари тривалого використання, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, правовстановлювальних документів на нерухомість та ін.) або зазнані витрати на виконання робіт (будівництво, облаштування, ремонт житла й ін.). До довідки додаються документи, що підтверджують цільове використання кредиту позичальником.

Довідка передається для ознайомлення керівництву банку, після чого додається до кредитної справи позичальника.

Перевірки наявності, стану та вартості майна, переданого в заставу (іпотеку) банку, здійснюються:

за короткостроковими кредитами, наданими в розмірі, що не перевищує еквівалент 2000 євро (клас позичальника А або Б, обслуговування боргу «добре»), при видачі кредиту;

за довгостроковими кредитами, наданими в розмірі, що не перевищує еквівалент 2000 євро, незалежно від виду забезпечення (клас позичальника А або Б, обслуговування боргу «добре»), раз на рік;

за кредитами, сума яких перевищує 2000 євро, залежно від виду забезпечення:

а) за кредитами, наданими під іпотеку нерухомості (клас позичальника А або Б, обслуговування боргу «добре»), раз на рік;

б) за кредитами, наданими під заставу автотранспорту (клас позичальника А або Б, обслуговування боргу «добре»), раз на півроку;

в) за кредитами, наданими під заставу майнових прав на грошові кошти за договорами банківського вкладу, при видачі кредиту і за п\'ятнадцять календарних днів до закінчення терміну дії депозитного договору (на момент перевірки філія банку повинна врегулювати з вкладником (заставодавцем) питання продовження строку дії даного договору або в іншому разі - здійснити необхідні заходи щодо погашення заборгованості позичальника за кредитним договором).

В інших випадках перевірки наявності, стану та вартості майна, переданого в заставу банку, здійснюються не рідше, ніж один раз на квартал.

За результатами перевірки складається довідка (акт), що підписується представником банку і заставодавцем, та надається керівництву для ознайомлення а в разі необхідності - вжиття відповідних заходів (долучається в кредитну справу позичальника).

Кредитний працівник протягом всього періоду кредитування контролює своєчасність погашення кредиту та сплати процентів, відстежує виникнення негативних сигналів щодо можливості погашення кредиту, зокрема:

порушення графіка погашення кредиту;

несвоєчасна сплата процентів;

погіршення фінансового стану позичальника, надання недостовірної інформації щодо його фінансового стану;

наявність негативної інформації щодо стану справ у фізичної особи, отриманої від служби банківської безпеки, від третіх осіб та ін.

Якщо з\'явилися ознаки погіршення фінансового стану, то кредитний працівник повинен:

проінформувати керівництво банку;

повідомити позичальникові у письмовій формі про виникнення на підставі укладеного з ним кредитного договору простроченої заборгованості за кредитом чи процентами та про необхідність термінового її погашення;

визначити необхідні заходи для забезпечення своєчасного погашення заборгованості за кредитом і процентами.

Якщо кредитним працівником, працівниками юридичної служби та служби безпеки банку виявлено порушення будь-яких умов, передбачених кредитним договором чи договором про іпотечний кредит, установою банку застосовуються санкції, передбачені в договорі.

Повернення кредитів здійснюється двома шляхами:

у безготівковій формі - з поточного (карткового, депозитного) рахунка позичальника, переказами через підприємства зв\'язку, установи банків, шляхом утримання коштів із заробітної плати, з поточного рахунка поручителя (гаранта), майнового поручителя, покупця заставленого майна чи судового виконавця та ін;

у готівковій формі - шляхом внесення позичальником або довіреною особою готівки у касу банку.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 10.5.4. Контроль за цільовим використанням споживчого кредиту тайого своєчасним погашенням:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -