<<
>>

§ 3.9. Звернення стягнення на майно боржника при порушенні справи про банкрутство.

У контексті застосування статті 6 ЄКПЛ і основоположних свобод Європейським судом з прав людини належне виконання судового рішення є складовою права на справедливий судовий розгляд.

Досліджуючи процедури виконання судових рішень не можна не врахувати їх складності і багатогранності. Процес захисту права після ухвалення рішення і набрання ним законної сили триває у формі виконавчого провадження, що становить завершальну стадію судового провадження, про що прямо вказано в ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження».

Встановлені Законом України «Про виконавче провадження» правила виконання судових рішень, властиві всьому виконавчому провадженню. В той же час слід зазначити, що загальний порядок виконання судових рішень змінюється, коли боржником є суб’єкти господарювання, відносно яких застосовані як судові процедури банкрутства (розпорядження майном, санація, ліквідація, мирова угода), так і процедура санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство (досудова санація).

Багаторічна практика застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» висвітлила низку проблемних питань, щодо виконання судових рішень вищезазначеними боржниками, неузгодженість окремих норм Закону про банкрутство з нормами Закону про виконавче провадження.

Нова редакція Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яка набрала чинності з 19.01.2013 р. та внесені окремі зміни в Закон про виконавче провадження не вирішили коло існуючих проблем правозастосовної практики при виконанні судових рішень боржниками, відносно яких застосовані досудова санація та судові процедури банкрутства.

З метою запобігання різного підходу і різного правозастосування у судовій практиці законодавець частиною 2 статті 2 Закону про банкрутство встановив, що «цей Закон має пріоритет перед іншими законодавчими актами України у регулюванні відносин, пов’язаних з банкрутством суб’єктів підприємницької діяльності за винятком випадків, передбачених цим Законом».

Слід зазначити, що при введенні до боржника тієї чи іншої судової процедури в справі про банкрутство або введенням до боржника досудової санації, настають різні наслідки для дій державного виконавця, щодо примусового виконання судових рішень таким боржником.

Розглянемо вказані ситуації більш детально.

Санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство регулюється статтею 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в який прописані всі процедури, які передують затвердженню судом плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до вимог частини 8 статті 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», господарський суд при затвердженні плану санації до порушення провадження у справ про банкрутство вводить мораторій на задоволення вимог кредиторів. Мораторій поширюється на вимоги кредиторів, що виникли до затвердження плану санації. Строк дії процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство не може перевищувати 12 місяців з дня затвердження відповідного плану санації.

Згідно до пункту 16 частини 1 статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» правовим наслідком затвердження господарським судом плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство є обов’язкове зупинення виконавчого провадження.

Також, виконавче провадження на підставі пункту 8 частини 1 статті 37, обов’язково зупиняється і при порушенні справи про банкрутство, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, запровадженого господарським судом, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розгляду стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника) та виконання рішень у немайнових спорах.

Необхідно звернути увагу на той факт, що ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство згідно з частиною 16 статті 16 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» надсилається в обов’язковому порядку органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням (місцепроживанням) боржника та місцевому загальному суду.

Ця норма є новацією в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і є дуже важливою з огляду на необхідність зупинення виконавчих проваджень і фактичного його переведення в справу про банкрутство. В той же час слід зазначити, що Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не встановлено норми про надсилання ухвали про затвердження господарським судом плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство. Такі обставини вимагають від боржника або кредиторів здійснення дій по оформленню та надсиланню вказаної ухвали суду до виконавчої служби за місцезнаходженням (місцепроживанням) боржника. Тому необхідно статтю 6 Закону про банкрутство доповнити нормою про надсилання ухвали про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство до виконавчої служби за місцезнаходженням (місцепроживанням) боржника аналогічно нормам, встановленим частиною 16 статті 16 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Виконавче провадження зупиняється при наявності підстав шляхом винесення державним виконавцем вмотивованої постанови, яка затверджується начальником відділу або його заступником. При цьому виконавче провадження зупиняється до закінчення строку дії обставин, на підставі яких зупинялось виконавче провадження, тобто виконавче провадження при досудовій санації зупиняється на 12 місяців (строк дії досудової санації), а при порушенні справи про банкрутство - на час процедури розпорядження майном та санації (при її застосуванні).

Зупиняючи виконавче провадження при порушенні справи про банкрутство, державний виконавець повинен з’ясувати на які вимоги в справі про банкрутство не поширюється мораторій. Відповідно до частини 5 статті 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів на виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян; на виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов’язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.

Стягнення грошових коштів за вимогами кредиторів за зобов’язаннями, на які не поширюється дія мораторію, проводиться з розрахунку боржника в установі банку. Контроль за такими стягненнями здійснює арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).

Звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника.

Нажаль, Закон України «Про виконавче провадження» не містить вказаних норм і це негативно може вплинути на примусове виконання судових рішень суб’єктів господарювання, відносно яких застосовані процедури банкрутства.

Частиною 4 статті 39 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що протягом строку, на який виконавче провадження зупинено, виконавчі дії не проводяться. Накладений державним виконавцем арешт на майно боржника, у тому числі на кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, не знімається.

Таке положення викликає труднощі в процедурах розпорядження майном та санації, так як підприємства – боржники при арештованих рахунках не можуть працювати і відновляти свою платоспроможність. Тому керівник боржника вимушений звертатися до суду для вирішення питання щодо зняття арештів з рахунків.

Особливо це відчувається в процедурі санації. Так, наприклад, планом санації може бути передбачений продаж цілісного майнового комплексу (стаття 33 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом») чи його частина (стаття 35 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»), а здійснити це практично неможливо через арешти на майно, тому що Реєстраційна служба не видає боржнику ні свідоцтво про право власності, ні витяг з державного реєстру прав власності, а в МРЕВ неможливо зняти транспорт боржника з державної реєстрації. Така ситуація характерна практично в кожній справ про банкрутство боржника.

Тому, або керівником підприємств – боржників, або арбітражним керуючим у процедурах чи розпорядження майном, чи санації приходиться звертатися з клопотанням у суди про зняття арешту. Але, якщо врахувати той факт, що державний виконавець може накласти арешт на майно, розрахункові рахунки, цінні папери, валютні цінності й інші активи по кожному виконавчому провадженню, то виникає необхідність звертатись із клопотанням про зняття арешту в кожний суд, який виніс рішення про стягнення коштів з боржника на користь кредиторів у тому числі і заборгованості по заробітній платі, а це десятки навіть сотні судів загальної юрисдикції. Тому це, по – перше, затягне на невизначений час процедури банкрутства, по – друге, деякі судді, як правило загальної юрисдикції, взагалі відмовляють у розгляді подібних клопотань, посилаючись на те, що «арешт накладає ДВС за рішенням судів, ДВС наклала арешти, нехай вона їх і знімає», - а це замкнуте коло.

Незважаючи на те, що частиною 15 статті 16 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що арешт майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження належним йому майно можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство, для запобігання подібної ситуації автор пропонує в статтю 39 Закону про виконавче провадження у зв’язку з порушенням справи про банкрутство внести доповнення, що всі раніше накладені арешти на майно, розрахункові рахунки, цінні папери, валютні цінності й інші активи знімаються, а всі наступні арешти або їхні зняття, інші дії ДВС по забезпеченню вимог кредиторів, здійснюються винятково по процесуальних документах господарського суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство.

Наявність таких норм у Законі України «Про виконавче провадження» дозволить: по - перше, вирішити всі, вищевказані проблеми, по – друге, господарському суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, здійснити контроль за відчуженням майна в стадіях розпорядження майном і санації.

Як вказано вище, при застосуванні до боржника санації до порушення провадження у справі про банкрутство, а також при порушення справи про банкрутство і застосуванні до боржника процедур розпорядження майном і санації, державним виконавцем всі виконавчі провадження зупиняються, за винятком випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум, виконання рішень у немайнових спорах та, якщо, відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», на вимогу стягувача не поширюється дія мораторію.

Зовсім інший порядок дій здійснює державний виконавець при визнанні господарським судом боржника банкрутом і відкриття відносно нього ліквідаційної процедури відповідно до вимог статей 37-38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно з пунктом 7 частини 1 статті 49 Закону України «Про виконавче провадження», у разі визнання боржника банкрутом виконавче провадження підлягає закінченню, про що виноситься відповідна постанова державним виконавцем, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови, у триденний строк, надсилається сторонам і може бути оскаржена у десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.

Частиною 3 статті 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з метою виявлення кредиторів за зобов’язаннями боржника визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет.

Після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття відносно нього ліквідаційної процедури державний виконавець, на підставі частини 4 статті 49 Закону України «Про виконавче провадження», не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про ці обставини, виносить Постанову про закінчення виконавчого провадження.

При цьому, виконавчий документ надсилається до господарського суду, який прийняв постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Системний аналіз статтей 37 та 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та статті 49 Закону «Про виконавче провадження», з точки зору їх застосування, викликають низку питань, вирішення яких лежить у законодавчій площині.

Так, в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не містяться норми про надсилання Постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття відносно нього ліквідаційної процедури до державної виконавчої служби за місцезнаходженням (місцепроживанням) боржника, як це передбачено, наприклад, при винесенні ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство (стаття 16 Закону про банкрутство). З цього приводу, для закінчення виконавчих проваджень відносно боржника, визнаного банкрутом, ліквідатору необхідно надіслати до виконавчої служби копію Постанови суду, оформлену відповідно до статті 18 Закону України «Про виконавче провадження». А це потребує відповідного звернення до господарського суду, отримання оформленого виконавчого документу і передачі його до виконавчої служби.

Дуже добре, що виконавчі документи передаються в справу про банкрутство, так як тільки суд, який розглядає справи про банкрутство, може здійснити контроль і дати оцінку діям ліквідатора по задоволенню вимог всіх кредиторів, в тому числі конкурсних, поточних або тих, що свої вимоги до боржника не заявили, або заявили після встановленого Законом «Про виконавче провадження» строку.

В той же час необхідно було би копії вказаних постанов надсилати ліквідатору (ліквідаційній комісії) та в суд, який прийняв рішення, по яким виконавчі провадження були відкриті. Це по – перше, дасть змогу ліквідатору врахувати всі вимоги кредиторів по закінченим виконавчим провадженням, а по – друге, надасть змогу здійснення судового контролю за усіма виконавчими провадженнями.

Все вищевказане, тягне за собою законодавчі зміни, як в Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», щодо надсилання господарським судом Постанови про визнання боржника банкрутом до виконавчої служби, так і в Закон України «Про виконавче провадження», щодо надсилання копій постанов про закінчення виконавчого провадження ліквідатору (ліквідаційній комісії) та в суд, за рішенням якого відкрито це виконавче провадження.

Визнання боржника банкрутом і відкриття відносно нього ліквідаційної процедури тягне за собою не тільки закінчення виконавчих проваджень, а й наслідки стосовно відкриття нових виконавчих проваджень за рішеннями судів. Так, згідно пункту 6 частини 1 статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження у разі офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. При цьому, відповідно до частини 5 статті 26 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець у постанові про відмову у відкритті виконавчого провадження зазначає найменування господарського суду , у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника, номер справи про банкрутство, а також роз’яснює стягувачу його право звернутися до цього суду з відповідною заявою для задоволення своїх вимог під час ліквідаційної процедури спільно з іншими кредиторами.

Наслідками закінчення виконавчого провадження і направлення виконавчого документу до господарського суду, який розглядає справу про банкрутство, арешт, накладений на майно боржника, знімається, скасовуються інші, вжиті державним виконавцем, заходи примусового виконання рішення, а також проводяться інші дії, необхідні у зв’язку з завершенням виконавчого провадження (стаття 50 Закону «Про виконавче провадження»).

Необхідно звернути увагу на суттєве доповнення статті 50 Закону України «Про виконавче провадження», яке набрало чинності з 19.01.2013 р., як і нова редакція Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Зміст цього доповнення полягає в тому, що у разі закінчення виконавчого провадження внаслідок офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, виконавчі документи можуть бути повторно пред’явлені до виконання у визначені Законом строки, якщо у зв’язку із припиненням провадження у справі про банкрутство вимоги, підтверджені такими документами, не були задоволені повністю або частково, та не вважаються погашеними (списаними, прощеними) відповідно до Закону про банкрутство.

Це особливо важливо при припиненні справи про банкрутство у разі укладання мирової угоди між боржником та кредиторами, а також у зв’язку з можливістю, на підставі частини 2 статті 37 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», введення процедури санації й після визнання боржника банкрутом.

Як вбачається зі всього вищевикладеного, виконання судових рішень боржниками, відносно яких застосована процедура санації до порушення провадження у справі про банкрутство та судові процедури банкрутства (розпорядження майном, санація, ліквідація) викликає багато питань і неузгодженостей, що в свою чергу потребує, перш за все, змін до законодавства. Неможна не погодитися з Головою Вищого господарського суду України Татьковим В.І., який в своєму інтерв’ю газеті «Закон і Бізнес» від 01-07.06.2013 р. №22 (1112) висловив наступну думку:

«Існує також потреба в усуненні конкуренції між виконавчим провадженням і процедурою банкрутства. Особливістю провадження у справах про банкрутство є те, що воно має замінити виконавче провадження, задоволення вимог кредиторів має відбуватися в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Отже, щоб уникнути паралельного існування двох проваджень щодо одних і тих же відносин, слід законодавчо закріпити обов\'язкове закінчення виконавчого провадження з моменту порушення провадження у справі про банкрутство, а не його зупинення, як передбачено чинним законодавством.

На нашу думку, повинен бути введений єдиний порядок виконання всіх виконавчих документів щодо боржника під контролем господарського суду, який розглядає справу про банкрутство».

І на останнє. Враховуючи те, що виконавчі провадження можуть бути відкриті в декількох виконавчих службах (наприклад, не тільки за місцезнаходженням боржника, але і за місцезнаходженням майна боржника) необхідно, щоб при розміщенні ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство боржника на офіційному сайті Вищого господарського суду України, вона автоматично, через мережу Internet, попадала до офіційних реєстрів виконавчих проваджень і була підставою для закінчення виконавчого провадження боржника відносно якого порушено провадження у справі про банкрутство.

Така новація дозволить уникнути прогалин у законодавстві, щодо відправлення процесуальних документів на паперових носіях.

Підсумовуючи все вищевикладене, можна дійти до висновків, що для уникнення різного підходу при виконанні судових рішень боржниками, до яких застосована санація до порушення справи про банкрутство та судові процедури банкрутства (розпорядження майно, санація, ліквідація), необхідно внести зміни як в Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», так і в Закон України «Про виконавче провадження». Насамперед, такі зміни до Законів повинні торкнутися норм, які регулюють підстави для зупинення чи закінчення виконавчого провадження. На нашу думку, зупиняти виконавче провадження потрібно тільки у разі застосування до боржника санації до порушення справи про банкрутство. У випадку порушення провадження у справі про банкрутство і застосування в подальшому судових процедур банкрутства, виконавче провадження підлягає закінченню з передачею виконавчого документу до господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, з надсиланням копії Постанови про закінчення виконавчого провадження до арбітражного керуючого та суду, який надав виконавчий документ. При цьому все майно боржника звільняється з під арешту, скасовується інші, вжиті державним виконавцем, заходи примусового виконання рішень та проводяться інші дії, необхідні у зв’язку із завершенням виконавчого провадження.

Удосконалити автоматизований обмін і виконання процесуальних документів господарського суду, який порушив справі про банкрутство боржника та Державної виконавчої служби, у якої відкриті виконавчі провадження відносно такого боржника за допомогою мережі Internet.

При внесенні таких змін до Закону України «Про виконавче провадження»без будь – яких проблем буде працювати норма, яка встановлена абзацом 4 частини 15 статті 16 Закону про банкрутство, якою передбачено, що з моменту порушення провадження у справі про банкрутство арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном, можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство.

Звернення стягнення на майно боржника є найважливішим заходом примусового виконання рішень у виконавчих провадження про майнове стягнення. Його регламентовано положеннями як глави 4 закону України «Про виконавче провадження» так й низкою підзаконних нормативно правових актів, як наприклад Порядком реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Мін’юсту України №42/5 від 15.07.1999 з наступними змінами та доповненнями. Здебільшого ефективність виконавчого провадження характеризується можливістю своєчасного та оперативного здійсненням арешту, вилучення та примусової реалізації майна боржника.

Водночас, безумовним ускладненням процедури примусового виконання рішень є порушення відносно боржника провадження у справі про банкрутство.

Так, за загальним правилом, після порушення провадження у справі про банкрутство виконавчі провадження відносно боржника підлягають обов’язковому зупиненню на підставі п. 7 ч.1 ст. 37 закону України «Про виконавче провадження». Водночас, положеннями ст. 19 закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено категорію вимог до боржника, на які вимоги мораторію не поширюються. До них відносяться – вимоги поточних кредиторів, вимоги щодо виплати заробітної плати та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, вимоги щодо на виплати авторської винагороди, аліментів, а також вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов’язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення. Якщо державним виконавцем відкрито виконавче провадження саме за вищевказаними категоріями вимог, то виконавче провадження не зупиняється, заходи примусового виконання рішень вживаються в загальному порядку.

Однак, у відповідності до абз.4 ч.5 ст. 19 закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника. При цьому, законом не регламентовано саму процедуру розгляду справи господарським судом. Зокрема не вирішено питання з яким документом повинен звертатися до суду державний виконавець, яким повинен бути перелік учасників такого провадження, чи може бути здійснено розгляд справи за відсутності осіб, що викликані в судове засідання, які обставини підлягають з’ясуванню, які рішення та в якій саме формі постановляються судом за результатами розгляду справи.

Фактично, на даний момент господарському суду надано функції щодо контролю за законністю виконавчого провадження не тільки під час виконання рішень у господарських справах, що передбачено положеннями ст. 1212 ГПК, а й під час виконання рішень постановлених судами інших юрисдикцій, оскільки останнім при вирішенні справи про надання дозволу на звернення стягнення на майно боржника враховується не тільки ті обставини, що можуть безпосередньо вплинути на процедуру банкрутства, а й взагалі законність проведення державним виконавцем виконавчих дій.

Водночас, враховуючи що абз. 2 п. 11 Прикінцевих та перехідних положень закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що положення цього Закону, що регулюють продаж майна в провадженні у справі про банкрутство, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, вважаємо за необхідне направлення відповідних заяв (подань) до відповідних господарських судів для отримання дозволів для звернення стягнення на майно боржника.

<< | >>
Источник: В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін.. Виконавче провадження : посібник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. ; за ред.. В.В. Комарова. – Х.,2014. – 717 с.. 2014

Еще по теме § 3.9. Звернення стягнення на майно боржника при порушенні справи про банкрутство.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -