<<
>>

§ 3. Особливості звернення стягнення на майно / боржника, яке знаходиться в інших осіб /

Державний виконавець має право за пропозицією боржника або стягувача звернути стягнення на майно боржника, що знахо­диться в інших осіб, а також на майно та кошти, належні борж­никові від інших осіб.

Зазначені особи зобов\'язані на запит дер­жавного виконавця надати у визначений ним строк відомості про належне боржникові майно, що знаходиться у них, та май­но чи кошти, які вони повинні передати боржникові.

Одержавши від названих осіб відомості про наявність май­на боржника, державний виконавець описує це майно в присут­ності понятих, вилучає і реалізує його. Якщо особа, в якої пе­ребуває майно боржника, перешкоджає його вилученню, таке майно державний виконавець вилучає у примусовому порядку, встановленому ст. 55 Закону. Готівкові кошти та майно, що належать боржникові від інших осіб, державний виконавець вилучає у цих осіб у присутності понятих на підставі ухвали суду. На належні боржникові від інших осіб кошти, що є на рахунках в установах банків та інших фінансових установах, Державний виконавець звертає стягнення на підставі ухвали суду.

Це питання, а також питання про звернення стягнення на грошові кошти, які є на рахунках самого боржника, вирішує суд за поданням державного виконавця, погодженим із началь-

ОВУ. — 1998. — № 18. — Ст. 657.

Глава 7,

йліівості звернення стягнення на окремі види майна

Ш

ником відділу ДВС, за участило державного виконавця без ви.

™ чТповУідомлення сторітн чи інших заінтересованих ос,б

зГухилі^в^виконання^я розпоряджень державного вико-навця на особу, в якої знаходиться майно боржника, може бу­ти накладено стягнення (ст. 5253 Закону).

8 4 Особливості звернення стягнення на майно юридичної особи чи фізиччної особи-підприємця ,-. у разі припинення їх діялльності

Порядок звернення стягненння на майно у разі реорганізації та ліквідації боржника-юри идичної особи.

У разТреорганізації (злиття, приєднання, роздшення, вид,-лення перетворення) боржнйика-юридичної особи стягнення за виконавчими документами звертається на кошти та інше май-нотТеГюридичної особи, на , яку відповідно до закону покладе-но відповідальність за зобов\'язаннями боржника-юридично,

ї ком сп

влення виконавчого документа до

бітражного керуючого арешлт із майна ^\\^^2

постановою державного вниконавця, затвердженою начальни

ком відповідного відділу ДЦВС. пікпіпаїіійної

Після направлення виконавчого документа до ™*ШИН комісії або арбітражного .керуючого виконавче провадженн має бути закінчено (ст. 65 3 Закону).

Особливості звернення стягнення на майно фізично, ос би-підприємця, визнаногоо банкрутом. ,„няння фі-

На підставі постанови а арбітражного суду про визнання «р зичної особи-підприємця банкрутом та ™™™™™™С™^, звернення стягнення на мавйно такої особи дер—„ вик вець виносить постанову і про відкриття виконавчого пр

"реалізації підлягає все , майно фізичної визнаної в установленому • порядку банкрутом, за вин го, що не належить до складу ліквідаційної маси згідно

ном України "Про відновлення платоспроможності боржни-К або визнання його банкрутом"1 від 14 травня 2002 р. (у ре-паки» Закону від ЗО червня 1999 р.).

Кошти, отримані від продажу майна громадянина-підприєм-визнаного банкрутом, а також наявні в нього кошти в го-ів\'ковій формі вносяться у розмірі, достатньому для сплати иконавчого збору, компенсації витрат на здійснення виконав­чих дій, на депозитний рахунок відповідного відділу ДВС та яо спеціального фонду виконавчого провадження у встановле­ному порядку. Грошову суму, що залишилася, перераховують на депозитний рахунок нотаріальної контори та використову­ють за рішенням арбітражного суду, який визнав фізичну осо-бу-підприємця банкрутом (п. 5.4 Інструкції про проведення виконавчих дій).

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 3. Особливості звернення стягнення на майно / боржника, яке знаходиться в інших осіб /:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -