<<
>>

§ 2. Особливості звернення стягнення на цінні папери, ювелірні вироби та дорогоцінне каміння

Цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, сріб­ла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, виявлені під час опису, на які накладено арешт, підлягають обов\'язко­вому вилученню і негайно передаються на зберігання устано­вам Національного банку України (далі — НБУ).

Арешт на цінні папери проводять за положеннями Порядку накладення арешту на цінні папери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1999 р.

№ 1744і.

Про накладення арешту на цінні папери державний викона­вець виносить окрему установу, або ж це вказується у поста­нові про відкриття виконавчого провадження. У разі накладен­ня арешту на іменні цінні папери у документарній формі копія постанови надсилається реєстратору або емітенту, що веде ре­єстр іменних цінних паперів, а у разі накладення арешту на цінні папери, випущені у бездокументарній формі, та (або) знерухомлені цінні папери — зберігачеві, а також іншим осо­бам, які беруть участь у виконанні (сторонам виконавчого провадження).

Арешт цінних паперів полягає також у накладенні заборони на розпорядження цінними паперами, яке залежить від форми, в якій їх випущено.

Документарні цінні папери має бути обов\'язково вилучено та передано на зберігання до установ НБУ. Заборона щодо розпорядження цінними паперами полягає у блокуванні кош­тів реєстроутримувачем на особовому рахунку власника невід­кладно після отримання відповідної постанови державного ви­конавця. Блокування — у припиненні реєстрації переходу пра­ва власності на іменні цінні папери, обтяжені зобов\'язаннями. Такі цінні папери підлягають опису, складають акт, зазначаю­чи їх вид, найменування випуску, категорію та цінність.

Бездокументарпі цінні папери обмежують в обігу шляхом здійснення зберігачем відповідної облікової операції невідклад­но після отримання копії постанови державного виконавця.

У цьому разі частину або усю кількість цінних паперів на рахун­ку власника обмежують в обігу шляхом виконання відповідно­го облікового запису.

Порядок і умови зберігання та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти, цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів плати­нової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, визна­чено відповідним положенням, яке затверджено постановою Правління НБУ від 4 жовтня 1999 р. № 4892.

1 ОВУ. — 1999. — № 38. — Ст. 1912. , ■ •

2 ОВУ. _ 1999. — № 44. — Ст. 2194.

по

Глава 7.

облпв°ст\' звернення стягнення на окремі види майна

111

Відповідальне зберігання здійснюють територіальні управ­ління НБУ на підставі письмової угоди, укладеної з районним, міським (міст обласного значення), районним у місті відділом ДВС, що розташований у межах цього регіону. Доставку цих речей проводить ДВС особисто або за допомогою служби ін­касації НБУ на підставі укладеного договору.

Готівкові грошові кошти в іноземній валюті, на які накла­дено арешт, передаються на зберігання за наявності укладеної з відповідним органом ДВС угоди на підставі листа державно­го виконавця та акта приймання-передавання готівкових кош­тів в іноземній валюті, який складається у довільній формі і додається до угоди про зберігання.

Акт складають у п\'яти примірниках за підписами держав­ного виконавця та уповноваженої особи територіального уп­равління НБУ. Перший примірник акта передають державному виконавцеві, другий та третій примірники залишаються у те­риторіальному управлінні, четвертий та п\'ятий — додаються до угоди. Кошти в готівковій іноземній валюті, які прийнято на зберігання, разом із другим примірником акта приймання-передавання складають у бандероль.

Цінні папери приймають на відповідальне зберігання у ви­гляді бандеролей разом з описом їх вмісту уповноважені осо­би територіального управління НБУ на підставі укладених із відповідними органами ДВС угод та актів приймання-переда­вання цінних паперів.

Реалізує цінні папери уповноважена державним виконавцем особа, яка є торговцем цінними паперами, у порядку, визначе­ному чинним законодавством України, і на підставі угоди з виконавцем. Іменні ощадні сертифікати комерційних банків не можуть бути предметом угод купівлі та продажу. їх держав­ний виконавець пред\'являє комерційному банку, який здійснив випуск ощадних сертифікатів.

Ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, плати­ни та металів платинової групи, дорогоцінного каміння і пер­лів, а також лом і окремі частини таких виробів (цінності), на які накладено арешт, передають на зберігання територіальним управлінням НБУ після проведення їх попередньої оцінки ко­місією в складі державного виконавця та відповідного спеціа­ліста (експерта).

Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння зважують згідно з вимогами Інструкції про порядок одержання, використання,

обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного ка­міння, затвердженої наказом Мінфіну від 6 квітня 1998 р. ^о 84і. Цінності, які державний виконавець передає на збе­рігання, упаковують у дерев\'яний або картонний ящик (залеж­но від характеру цінностей), який обшивають тканиною і опе­чатують сургучними печатками. Монети з дорогоцінних мета­лів дозволено упаковувати у два мішки (один вкладений в ін­ший), які має бути прошито, опломбовано або опечатано. На посилці має бути зазначено адресу відправника, отримувача, вагу брутто, оціночну вартість, із позначкою "на зберігання".

Реалізацію цінностей здійснює державний виконавець шля­хом їх продажу через торговельні організації (комісійну торгів­лю) або відповідні структури Міністерства фінансів України або Державну скарбницю НБУ.

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 2. Особливості звернення стягнення на цінні папери, ювелірні вироби та дорогоцінне каміння:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -