<<
>>

§ 5. Особливості звернення стягнення на заставлене майно

Одним із способів забезпечення виконання зобов\'язань є за­става, що полягає у можливості кредитора отримати задово­лення з вартості речей, які є предметом застави, переважно перед іншими кредиторами.

Ця особливість заставних право­відносин зумовлює особливості щодо звернення стягнення на заставлене майно за вимогами заставодержателя, а також ін­ших кредиторів боржника.

Слід розрізняти: заставу за загальним правилом (ст. 1 Зако­ну України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р.), а також спе­ціальний вид застави — заставу нерухомості, або іпотеку (ст. 1 Закону України "Про іпотеку\'" від 5 червня 2003 р., ст. 5 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати"). 1аку класифікацію зумовлено не тільки предметом заставних правовідносин — рухома чи нерухома це річ, існують особли­вості й щодо проведення виконавчих дій при застосуванні за­бави чи іпотеки.

Відомості про заставу рухомого майна державний викона­нь може отримати у держателя Державного реєстру обтя-

- 4-1965

нь Рухомого майна, порядок ведення якого визначено Зако-

1999. — 42-43 . — Ст. 378
1992. — 47.— Ст. 642.
2003. — 38,— -Ст. 313.

114

Глава

вості звернення стягнення на окремі види майна

115

ном України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстре цію обтяжень"1 від 18 листопада 2003 р.

Відповідно до поста. нови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна" від 5 липня 2004 р. № 830"2, держателем цього реєстру є Мінюст, а адміністратором — державне підприємство "Інформаційний центр" Мінюсту. Проте слід мати на увазі, що внесення запи­сів про заставу рухомого майна не є обов\'язком заставодавця або заставодержателя, тому додатково таку інформацію про наявність застави, якщо такого запису в Державному реєстрі немає, можна отримати в боржника; інформацію про наявність податкової застави також — в органах державної податкової служби. Інформацію про заборону відчуження нерухомого майна може надати нотаріальний орган за місцеперебуванням цього майна (п. 5.3.4 Інструкції про проведення виконавчих дій), а також Державний реєстр прав на нерухоме майно, дер­жателем якого відповідно до ст. З Закону України "Про дер­жавну реєстрацію речових прав нерухоме майно та їх обме­жень" від 1 липня 2004 р. є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів3. Однак до формування та­кого реєстру прав у складі державного земельного кадастру реєстрації об\'єктів нерухомості проводять комунальні підпри­ємства бюро технічної інвентаризації.

На заставлене майно в порядку примусового виконання звертаються стягнення за виконавчими документами для задо­волення вимог стягувача-заставодержателя. За постановою дер­жавного виконавця про стягнення виконавчіого збору, винесе­ної у виконавчому провадженні про звернення стягнення на заставлене майно, стягнення звертають на вільне від застави майно боржника.

Якщо коштів, одержаних від реалізації заставленого майна, недостатньо для задоволення вимог стягувача-заставодержате­ля за виконавчим документам, на підставі якого звернуто стяг­нення на заставлене майно, виконавчий документ повертають стягувачеві-заставодержателю в порядку, визначеному п. 6 ч. 1 ст. 40 Закону.

1 ОВУ.

— 2003. — № 52. — Ст. 2734.

2 ОВУ. — 2004. — № 27. — Ст. 1770.

3 Голос України. — 2004. — 3 серпня.

тт а іяяоволення вимог стягувачів, які не є заставодержате-стягнення на заставлене майно боржника може бути звер-

шикнення права застави після винесення судом рішення

* про стягнення з боржника коштів;

кщо вартість предмета застави перевищує розмір заборго-

* ваності боржника заставодержателю.

Про звернення стягнення на заставлене майно для задово-еНня вимог стягувачів, які не є заставодержателями, держав­ний виконавець повідомляє заставодержателя не пізніше на­ступного дня після накладення арешту на майно або тоді, ко­ли йому стало відомо, що арештоване майно боржника пере­буває у заставі, та роз\'яснює заставодержателю право на звер­нення до суду з позовом про звільнення заставленого майна з-під арешту.

Встановлено законодавством і спеціальний порядок реаліза­ції майна, яке є предметом застави. Його регулює Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалі­зації заставленого майна, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. № 1448.

Із коштів, одержаних від реалізації заставленого майна, здійснюють утримання, передбачені ст. 43 Закону, після чого їх використовують для задоволення вимог заставодержателя. Якщо заставодержатель не є стягувачем у виконавчому провад­женні, кошти йому виплачують у разі належного підтверджен­ня права на заставлене майно. Після повного задоволення ви­мог заставодержателя залишок коштів використовують для за­доволення вимог інших стягувачів у порядку черговості, вста­новленої законом.

Має певні особливості звернення стягнення на предмет

іпотеки за виконавчим написом нотаріуса або за рішенням су-

У- Звернення стягнення на предмет іпотеки і його реалізацію

ДЛя задоволення вимог іпотекодержателя здійснюють відповід-

но До умов іпотечного договору.

На майно, щодо якого встановлено іпотеку чи накладено за-°Рону на відчуження, не може бути звернено стягнення для Доволення вимог стягувачів, які не є іпотекодержателями згід-

13 .

коном України "Про іпотечне кредитування, операції з

^°лідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", вик \'За3\' звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі навчого напису нотаріуса на нотаріально посвідчених

116

Глава 7

еііня і стягнення на доходи фізичної особи

117

примірниках іпотечного договору та договору про іпотечну кредит чи на нотаріально посвідчених копіях цих документу або за рішенням суду орган ДВС здійснює реалізацію предме. та іпотеки в порядку, встановленому іпотечним договором Відчуження предмета іпотеки здійснюють органи ДВС (ст. 62і Закону).

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 5. Особливості звернення стягнення на заставлене майно:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -