<<
>>

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 18 грудня 1995 р. N 1022 Київ Про затвердження Типового положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типове положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 р.

N 142 "Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства обласної, Севастопольської міської державної адміністрації" (ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 164).

Прем\'єр-міністр України

Є. МАРЧУК
Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 35

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1995 р. N 1022

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

1. Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації (далі - управління) є місцевим органом державної виконавчої влади, що утворюється головою обласної державної адміністрації і підпорядковується голові цієї адміністрації.

Управління здійснює керівництво дорученими сферами житлово-комунального господарства області, несе відповідальність за їх розвиток, координує діяльність підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Конституційним договором між Верховною Радою України та Президентом України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Держжитлокомунгоспу з питань ведення житлово-комунального господарства, рішеннями голови обласної державної адміністрації та відповідного представницького органу, прийнятими в межах його компетенції, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

реалізація державної політики комплексного розвитку житлово-комунального господарства у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, міського електротранспорту, експлуатації і ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання робіт для населення, соціально-побутових та виробничих споживачів незалежно від форм власності;

участь у розробленні проектів програм економічного і соціального розвитку області, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості, в тому числі з питань житлової політики, якості питної води, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства області з метою найповнішого задоволення потреб населення і народного господарства в усіх видах житлових і комунальних послуг;

2) розробляє систему заходів для забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства області в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

3) розглядає пропозиції щодо вдосконалення структури управління житлово-комунальним господарством області, розташування, спеціалізації та розвитку підприємств, організацій і об\'єктів житлово-комунального господарства незалежно від форм власності, перевіряє хід виконання рішень органів державної виконавчої влади з цих питань;

4) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду комунального господарства незалежно від форм власності;

5) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними і регіональними програмами;

6) готує пропозиції щодо поглиблення економічної реформи і подає їх на розгляд обласної державної адміністрації;

7) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх зміни;

8) регулює за допомогою економічних важелів роботу підприємств житлово-комунального господарства, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

9) бере участь у складанні балансів фінансових і трудових ресурсів житлово-комунального господарства, розробленні проекту бюджету області;

10) сприяє розвиткові підприємництва й конкуренції, демонополізації виробництва;

11) розробляє пропозиції до проектів місцевих програм приватизації майна підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;

12) розробляє пропозиції щодо розміщення виробництва продукції для потреб житлово-комунального господарства області;

13) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів державної виконавчої влади сприяє розвиткові зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій житлово-комунального господарства;

14) готує пропозиції щодо здійснення житлової реформи, проводить організаційну і методичну роботу, пов\'язану із приватизацією житлового фонду, реєстрацією та інвентаризацією житлового фонду, інженерних мереж житлово-комунального господарства області;

15) сприяє прискоренню передачі підприємствами житла та комунальних об\'єктів, що перебувають у повному господарському віданні державних підприємств;

16) готує пропозиції щодо передачі або продажу суб\'єктам комунальної власності підприємств та інших об\'єктів житлово-комунального господарства, які мають важливе значення для надання житлово-комунальних послуг населенню;

17) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових і реконструкції діючих об\'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій міст та інших населених пунктів;

18) реалізує разом з відповідними органами Мінекобезпеки та іншими місцевими органами державної виконавчої влади і самоврядування державну політику в сфері охорони природи і раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки, а також з питань забезпечення належного санітарного стану населених пунктів, якості питної води, технічного і санітарного стану систем водовідведення та очищення стічних вод, запобігання підтопленню міст та селищ міського типу, усунення його наслідків;

19) проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики з питань праці і заробітної плати, соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

20) сприяє формуванню та розвитку комунальної служби у сільській місцевості;

21) сприяє розвитку галузевої науки, проведенню науково-технічних і нормативних досліджень з метою підвищення рівня технології виробництва та якості продукції, робіт, послуг, зниження їх ресурсо- та енергоємності, забезпечення екологічної безпеки;

22) здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення;

23) готує пропозиції щодо удосконалення системи соціального захисту населення, порядку надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

24) вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, координує роботу, спрямовану на дотримання екологічних вимог у галузі;

25) організує разом з місцевими органами Держстандарту роботу з питань забезпечення єдності вимірювань, стандартизації і сертифікації продукції, робіт, послуг житлово-комунального господарства, нагляд за впровадженням і дотриманням вимог стандартів, метрологічних норм і правил;

26) надає методичну допомогу в організації правової роботи і юридичного загального навчання на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

27) проводить підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб житлово-комунального господарства;

28) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики в сфері житлово-комунального господарства;

29) готує пропозиції щодо вдосконалення управління майном підприємств і організацій житлово-комунального господарства, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.

5.

Управління має право:

· здійснювати контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами нормативних актів з питань утримання та ремонту житлового фонду, експлуатації комунальних об\'єктів, благоустрою територій;

· вносити відповідним місцевим органам державної виконавчої влади пропозиції про припинення будівництва, реконструкції, розширення об\'єктів виробничого та іншого призначення незалежно від форм власності у разі порушення вимог законодавства, стандартів і технічних умов щодо комунального забезпечення;

· залучати спеціалістів інших підрозділів обласної державної адміністрації підприємств, установ та організацій, об\'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

· отримувати в установленому порядку від інших підрозділів обласної державної адміністрації, представницьких органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

· скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами обласної державної адміністрації, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, об\'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації.

Начальник має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної державної адміністрації.

8. Начальник управління:

· здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів, готує пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств житлово-комунального господарства, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

· затверджує структуру і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

· видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання;

· затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов\'язки працівників управління;

· розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

· призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

9. Накази начальника управління у разі порушення прав громадян, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління за посадою, а також інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів обласної державної адміністрації.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

11. Для розгляду науково-технічних і економічних рекомендацій та пропозицій щодо поліпшення діяльності житлово-комунального господарства області та вирішення інших питань в управлінні можуть створюватися науково-технічні та економічні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

12. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління затверджує голова обласної державної адміністрації.

13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 18 грудня 1995 р. N 1022 Київ Про затвердження Типового положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації:

 1. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 18 грудня 1995 р. N 1022 Київ Про затвердження Типового положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
 2. Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про місцеві податки і збори
 3. Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин
 4. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 26 лютого 1993 р. N 146 Київ Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб
 5. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Н А К А З N 60/5; 304 від 03.07.2002
 6. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 3 серпня 2011 р. № 845 Київ Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників
 7. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Від 7 березня 2007 р. № 408 Київ Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов\'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України
 8. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 22 вересня 1999 р. N 1744 Київ Про затвердження Порядку накладення арешту на цінні папери
 9. 3.15. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.01.2013 р.за позовом ОСОБА_3 до відділу Державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції, відділу Державної виконавчої служби Шепетівського міськрайонного управління юстиції, третя особа - ОСОБА_4, про визнання недійсними прилюдних торгів, протоколу проведення прилюдних торгів, відомостей прилюдних торгів та свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів за касаційн
 10. Зміни до Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
 11. Впровадження реального територіального самоврядування на місцевому рівні: реальна його автономія від державної адміністрації
 12. Яцуба В.Г.. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Проблемні питання та можливі шляхи їх ВИРІШЕННЯ. Під загальною редакцією В.Г. Яцуби, Міністра Кабінету Міністрів України, кандидата наук з державного управління. Київ - 2003, 2003
 13. Міністр Кабінету Міністрів України В. Г. ЯЦУБА: Удосконалення адміністративно- територіального устрою -необдуманих кроків бути не може
 14. Обстеження фінансово-матеріальної бази адміністративно-територіальних одиниць усіх рівнів, стану фінансового забезпечення надання місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування адміністративних і громадських послуг населенню
 15. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють реформування місцевих судів в Україні
 16. 2.2. Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо реформування місцевих судів в Україні
 17. 1.3 Адміністративно-правовии статус публічної адміністрації, яка здійснює забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 18. 2.1 Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 19. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які впливають на захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -