<<
>>

Звіт про використання води

Звіт про використання води за формою № 2тп-(водгосп.) (річна), складається на бланку відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року № 78.

Звітним періодом є календарний рік. Водокористувачі не пізніше 01 лютого наступного за звітним року подають Звіти до Держводагентства через спеціалізовані підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, які є виконавцями робіт зі складання державного водного кадастру, за місцем здійснення водокористування.

Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості води (не менше ніж 1 раз на квартал). За відсутності засобів вимірювальної техніки Звіт складається за технологічними даними. Обсяги, періодичність та методи інструментально-лабораторних вимірювань якості зворотних (стічних) вод визначаються водокористувачами та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства.

Особа, що підписала Звіт, забезпечує правильність складання Звіту, достовірність наведених у ньому даних і своєчасне його подання.

В адресній частині Звіту вказуються: код водокористувача, код згідно з ЄДРПОУ, код основного виду економічної діяльності (за КВЕД ДК 009:2010) та код приналежності до платника єдиного податку четвертої групи. Також у відповідних рядках вказуються кількість заповнених рядків таблиць 1 і 2 Звіту, кількість заповнених бланків та номер бланка.

Таблиця 1 Звіту призначена для обліку об\'ємів води, забраної із природних джерел, одержаної від інших водокористувачів, використаної водокористувачем і переданої іншим водокористувачам для використання та (або) скиду, а також втраченої при транспортуванні. У відповідних графах зазначається:

Б) назва джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду;

В) код типу джерела водопостачання;

Г) код поверхневого водного об\'єкта, з якого здійснюється забір води;

Д) код категорії якості забраної або одержаної води;

Е) відстань від гирла водотоку до місця водозабору із нього, а при заборі підземних вод - відстань від гирла до створу річки, найближчого до місця розташування підземного водозабору;

1) об\'єм забраної або одержаної від іншого водокористувача води (у тому числі зворотної (стічної));

2-13) об\'єм забраної або одержаної води за місяцями;

14, 15) ліміти використання води та об\'єми фактично використаної води;

16-19, 21) об\'єм використаної води на відповідні потреби водокористувачем, що звітує, а також переданої для використання на відповідні потреби водокористувачами, які самостійно не звітують;

16) об\'єм води, використаної для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб водокористувача, що звітує, а також для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення;

17) води, використаної для власних виробничих (технологічних) потреб, включаючи об\'єм води, забраної безпосередньо із водного об\'єкта, що надходить на підживлення систем оборотного водопостачання;

18) об\'єм води, використаної на зрошення земель.

19) об\'єм води, використаної для питних та санітарно-гігієнічних потреб водокористувачами, які самостійно не звітують про використання води, а також об\'єм води, використаної водокористувачами для поливу (благоустрою) власних територій.

21) об\'єм води, використаної на потреби, не враховані у гр. 16-19;

22) код категорії якості переданої води;

23) об\'єм води, переданої іншим водокористувачам (які самостійно звітують) без використання, об\'єми транзитних вод та зворотних (стічних) вод, що одержуються від інших водокористувачів з метою очистки.

25) об\'єм води, переданої іншим водокористувачам після використання, при цьому у графі 24 зазначається код категорії якості переданої води;

26) об\'єм води, втраченої внаслідок фільтрації, випаровування, протікання, аварій тощо в системах водопостачання водокористувача.

Загальна вимога до заповнення таблиці 1 Звіту - об\'єм забраної або одержаної води (графа 1) повинен дорівнювати сумі об\'ємів фактично використаної води (графа 15), переданої води без використання (графа 23) та втрат води (графа 26).

Таблиця 2 Звіту призначена для обліку об\'ємів зворотних (стічних) та інших вод, що скидаються безпосередньо у водні об\'єкти та підземні горизонти, передаються іншим водокористувачам або надходять на поля зрошення, рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби, а також для обліку кількості забруднюючих речовин. У відповідних графах зазначається:

Б) назва приймача зворотних (стічних) та інших вод;

В) тип приймача зворотних (стічних) та інших вод;

Г) код поверхневого водного об\'єкта, в який скидається вода (у басейні якого розташовані інші приймачі зворотних (стічних) вод);

Д) код категорії якості скинутих у водні об\'єкти або відведених в інші приймачі зворотних (стічних) вод;

1) відстань від гирла водотоку до місця скиду в нього зворотних (стічних) вод, а при скиді зворотних (стічних) вод у підземні горизонти, на поля зрошення, рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби - відстань від гирла до створу річки, найближчого до місця розташування такого приймача;

2) фактичний об\'єм водовідведення у водні об\'єкти та інші приймачі, які не віднесені до водних об\'єктів;

3) об\'єм зворотних (стічних) вод, які скинуті в природні водні об\'єкти без очистки і якість яких не відповідає встановленим ГДС;

4) об\'єм зворотних (стічних), які скинуті в природні водні об\'єкти після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим ГДС;

5) об\'єм нормативно-чистих зворотних (стічних) вод, які скидаються у природні водні об\'єкти без очистки;

6-8) об\'єми нормативно-очищених на відповідних очисних спорудах зворотних (стічних) вод;

9-20) код забруднюючої речовини;

Загальна вимога до заповнення таблиці 2 Звіту - фактичний об\'єм водо- відведення у водні об\'єкти та інші приймачі, які не віднесені до водних об\'єктів (графа 2), повинен дорівнювати сумі об\'ємів забруднених (графи 3 та 4), нормативно-чистих (без очистки) (графа 5) та нормативно-очищених на відповідних очисних спорудах (графи 6-8) зворотних (стічних) вод.

Таблиця 3 Звіту призначена для обліку додаткових показників використання води, не передбачених таблицями 1 і 2 Звіту.

У відповідних рядках зазначається:

1) об\'єм води, що використовується у системах оборотного водопостачання, за винятком об\'єму води, що подається в систему для її підживлення.

2) об\'єм води у системах повторного водопостачання - сумарний об\'єм повторно використаної води протягом року на декількох виробничих майданчиках (у цехах, установках тощо) одного водокористувача;

3) об\'єм води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій та гідроа- кумулюючих електростанцій для вироблення електроенергії;

4, 5) річний ліміт забору води з водних об\'єктів (у тому числі підземної води), встановлений водокористувачу у дозволі на спеціальне водокористування;

6) кількість календарних днів роботи водокористувача, а для меліоративних систем - кількість календарних днів роботи їх водозабірних (скидних) споруд;

7) середня кількість годин роботи водокористувача за добу;

8) фактична на кінець року потужність очисних споруд водокористувача, що скидає зворотні (стічні) води після очистки у водні об\'єкти;

9) фактична на кінець року потужність очисних споруд, на яких зворотні (стічні) води очищуються до категорії нормативно-очищених;

10) фактична на кінець року потужність очисних споруд, після яких зворотні (стічні) води відводяться на поля зрошення, рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби, а також передаються після кінцевої стадії очистки для використання іншому водокористувачу;

11) об\'єм води, забраної із водного об\'єкта, що врахована засобами вимірювальної техніки первинних водокористувачів;

12) об\'єм зворотної (стічної) води, що врахована засобами вимірювальної техніки на спорудах кінцевої очистки.

Розділ VII Порядку ведення державного обліку водокористування

містить в собі особливості обліку окремих видів водокористування:

- при складанні Звітів гідроелектростанціями (гідровузлами);

- водокористувачів, що забезпечують заповнення і підживлення теплових мереж;

- підприємствами та організаціями, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони каналами і водогонами міжбасейнового та внутріш- ньобасейнового перерозподілу водних ресурсів;

- міжрайонними та районними управліннями водного господарства;

- водокористувачі, які отримують воду для потреб зрошувального землеробства від організацій, що належать до сфери управління Держводагент- ства;

- у випадку забору води безпосередньо із водного об\'єкта і передачі її без використання для підживлення (підвищення водності) водних об\'єктів (транзит води);

- при заборі підземної води;

- водокористувачами, що використовують на власні потреби пластову попутно забрану при видобуванні корисних копалин воду і закачують її після використання назад для підтримання пластового тиску;

- водокористувачами, які використовують воду для рибогосподарських потреб (риборозведення).

7.4

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Звіт про використання води:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -