<<

Список використаної літератури:

Шаповал В.М. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. – 1998. – № 5. – С.25-30.

1. История буржуазного конституционализма ХVІІ-ХVІІІ вв.– Москва, 1983.

– 342с.

2. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. – К.: Український центр правничих студій, 2001. – 302с.

3. Степанов И.М. Права человека в концепции конституционализма. – М.:Институт государства и права, 1997. – 263с.

4. Хенкен Луис. Елементи конституционализма // Конституционное право Восточно-Европейское обозрение, 1999. № 3. – С.75-78.

5. Государственное право буржуазных и развивающихся стран: Учебник. – Москва, 1989. – 451с.

6. Степанов М.И. Грани российского конституционализма (ХХ век) // Конституционный строй России. – Москва, 1992. – С.42-51.

7. Егоров С.А. Конституционализм в США: политико-правовие аспекты. – Москва, 1993. – 347с.

8. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – Київ: “Генеза”, “Довіра”, 1996. – 942с.

9. Аннерс Э. История европейского права (пер. со швед.)/ Ин-т Европы – М.: Наука, 1966. – 395с.

10. Георгіца А.З. Поняття та сутність конституції в сучасній конституційній доктрині // Науковий вісник Чернівецького державного університету. 2000. Випуск 100. Правознавство. – Чернівці, 2000. – С. 57-61.

11. Гай. Институции. – М.:Юристь, 1997. – 368с.

12. Дністрянський С. Нові проекти українських конституцій // Воля. Відень. 1920. Т.6.Ч.5.

13. Енгибарян Р.В., Тадевосян Э.В. Конституционне право: Учебник.- М.:Юристь, 2000.- 492с.

14. Конституционне право зарубежных стран. Учебник для вузов / Под общ. Ред. член-корр. РАН М.В.Баглая, доктора юридических наук, проф.Ю.И.Лейбо и доктора юридических наук, проф. Л.М. Энтин. – М.: Изательство НОРМА, 2000. – 832с.

15. Мелащенко В.Ф. Основни конституційного права України Курс лекцій; для студентів юридичних вузів і факультетів. – К.:Вентурі, 1995.

– 240с.

16. Сравнительное конституционное право. – М.:Манускрипт, 1996. – 726с.

17. Тодыка Ю. М. Конституция Украины: проблемы теории и практики. –Харьков “Факт”, 2000.- 608с.

18. Базилевич С.Е.Предмет, система і джерела державного права буржуазних країн. Лекція для студентів юридичного факультету університету. – Львів, 1964. – 58с.

19. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень: Навч. посіб. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2001. – 220с.

20. Стецюк П. Конституція – форма правового закріплення зміни владних відносин в державі (до постановки проблеми). В зб.: Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції. Львів, 13-14 лютого 2001 р. – Львів.: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С.81-85.

21. Дністрянський С. Загальна наука права і політики. Т.1. Прага, 1923. – 393с.

22. Руссо Жан-Жак. Про суспільну угоду, або принципи політичного права. – К.: “Post – Royal”, 2001. – 348с.

23. Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. – М.: Издательство Норма. 1998. – 272с.

24. Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма): Пер.с венг. – М.: Юристь, 2001. – 292с.

25. Шаповал В. Основний закон держави: соціальне призначення і нормативно-регулююча роль нової Конституції України // Віче, № 6. – С….

26. Декларація прав людини і громадянина. Прийнята Національними Зборами Франції 26 серпня 1789 року . В зб.: – Конституции и законодательные акты буржуазных государств (ХVІІ-ХІХ вв.). Сборник документов. – М.: Гос. издательство юридической литературы, 1957. – С.250 – 252.

27. Василенко М.П. Конституція Пилипа Орлика. – В бр.М.Петрів Конституція України 1710 р.: Орлик і Василенко. – К.: Українська Видавнича Спілка, 1997. – 35с.

28. Пріцак О. Конституція Пилипа Орлика. – В кн.: Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика.1710 рік.. – К.: Веселка, 1994. –с.5-7.

29. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції.

– К.: Т-во “Знання” України, 1993. – 192с.

30. Олкон Е. Політико-правові особливості британського конституціоналізму. В зб.: Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Жовтень, 2000 / За ред. С.В.Ківалова, М.П.Орзіха. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник” – Одеса: Юридична література, 2001. – С.99-103.

31. Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб.пособие. – М.: Дело, 2000. – 344 с.

32. Шаповал В. Конституция Великобритании. Вводная статья. – В зб. – Конституции государств Европейского Союза / Под общ.ред. Окунькова Л.А. – М.: Инфа – М – Норма, 1997. – С.145 – 156.

33. Конституции и законодательные акты буржуазных государств (ХVІІ-ХІХ вв.). Сборник документов. М.: Гос. издательство юридической литературы, 1957. – 579с.

34. Федоров К.Г. История государства и права зарубежних стран / Изд. 2 – е, перераб. и допол. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1977. – 456с.

35. Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України. – 2002. – № 6. – С.8 – 16.

36. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх / Пер.з англ.О.М.Мокровольського. – К.: Веселка, 1993. – 192с.

37. Соединенные Штаты Америки Конституция и законодательные акты: Пер.с англ./Сост.В.И.Лафитский; Под ред.и со вступ.ст.О.А.Жидкова. – М.: Прогресс, Универс, 1993. – 768с.

38. Декрет від 21 вересня 1792 року про затвердження конституції народом і про охорону особи і власності громадян. – В зб.: – Конституции и законодательные акты буржуазных государств (ХVІІ – ХІХ вв.). Сборник документов. М.:Гос. издательство юридической литературы, 1957. – С.282.

39. Декрет від 21-22 вересня 1792 року про скасування королівської влади у Франції. – В зб.: – Конституции и законодательные акты буржуазных государств (ХVІІ-ХІХ вв.). Сборник документов. М.: Гос. издательство юридической литературы, 1957. – С.283.

40. Sagan S. Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001.

– 258s.

41. Konstytucja 3 maja. Opracowal Jerzy Lojek. – Lublin, Wydawnictwo lubelskie. – 1984. – 84s.

42. Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku pod red.J.Bocja. – Wroclaw, 1998. – 360 s.

43. Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752с.

44. Мироненко О.М. Конституція Польщі 1791. – В кн. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.:Ю.С.Шемшученко (голова редкол) та ін. – К.: “Укра.енцикл”, Т.2, К – М. – 2001. – С. – 208 – 209.

45. Дейвіс, Норман. Європа: Історія / Пер. з англ.П.Таращук, О.Коваленко. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 1463с.

46. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. – Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536с.

47. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АрТек, Вища шк., 1997. – 264с.

48. Конституции государства Європейского Союза. Под общей редакцией и со вступительной стетьей директора института законодаттельства и сравнительного правоведения при Правительстве Росийской Федерации Л.А.Окунькова. – М.: Инфа – М – М.: Норма, 1997. – 816с.

49. Конституція Української Народної Республіки (статут про державний устрій , прав і вольности УНР). – В кн.: Історія української конституції / Упоряд. А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко. – К.: Право, 1997. – С.105 – 112.

50. Конституция Чехословацкой Республики. – В кн.: Конституции буржуазных стран. Т.ІІ. Средние и малые Европейские страны Москва – Ленинград: Государственное социально – економическое издательство, 1936. – С.4 – 39.

51. Конституции буржуазных стран. Т.І. – М.: 1935. – 546с.

52. Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С.Головатий. – К.: Укр.Правн.Фундація. Вид – во “Право”, 1996. – 544 с.

53. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917 – 1920: Навч.посібник. – К.: Либідь, 1997. – 208с;

54. Костів К. Конституційні акти відновленої української держави 1917 – 1919 років і їхня політично – державна якість.

– Торонто, Канада, 1964. – 168с;

55. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: навчальний посібник. – К.: Атіка, 2001. – 320с.

56. Литвин М., Науменко К. історія ЗУНР. – Львів: Інститут українознавства НАНУ; Видавнича фірма “ОЛІР”, 1995. – 368с.

57. Макарчук С.А. Українська Республіка галичан. Нарис про ЗУНР. – Львів, Світ. – 1997. – 192с.

58. Музиченко П. Історія держави і права України. Навчальний посібник: У 2 ч. – Ч.ІІ. – Одеса: “Астропринт”, 1998. – 272с.

59. Речицкий В.В. Конституционализм. Украинский опыт /Харьковская правозасщитная группа. – Харьков: Фолио, 1998. – 160с.

60. Речицкий В. Политическая активность. Конституционные аспекты. К.: “Сфера”, 1999. – 496с.

61. Стерчо П. Картапо – Українська Держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 – 1939 роках. Репринтне видання. – Львів: “За вільну Україну”, 1994. – 286с.

62. Стецюк П. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. – Львів, 1999. – 232с.

63. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Західноукраїнська Народна Республіка. 1918 – 1923. (До 75 – річчя утворення і діяльності). – Коломия: Світ, 1993. – 118с.

64. Хейман С. Кістяківський. Боротьба за національні та конституційні права в останні роки царату / Пер.з анл. – К.: Основні цінності, 2000. – 304с.

65. Яковлів А. основи Конституції УНР. – Париж, 1935. – 63с.

66. Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі конституції України. – Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272с.

67. Конституція незалежної України: У 3 кн. / Під заг.ред.С.Головатого; Упорд.С.Головатий, Л.Юзьков. – К.: Право. Укр.Правнич.Фундація, 1995. Кн.І:Документи, коментарі, статті. – 398с (К.: Право. УПФ. 1997. Кн.ІІ, частина 1: Документи. Статті. – 278с; К.: Право.УПФ. 1997. Кн.ІІ, частина 2: Документи. – 312с; К.: Право.УПФ. 1997. Кн.ІІ, частина 3: Документи. – 312с; К.: Право.УПФ. 1998. Кн.ІІІ, частина 1: Документи. Стенограми. – 352с; К.: Право.УПФ. 1998. Кн.ІІІ, частина 2: Документи. Стенограми. – 328с.

68. Драгоманівський збірник. “Вільна спілка” та сучасний український конституціоналізм / За ред.Т.Г.Андрусяка. – Львів: Світ, 1996. – 256с.

69. Українська Головна Визвольна Рада. Матеріали наукової конференції, присвяченої 50 – річчю створення. Київ: УРП, 1994. – 83с.

70. “Самостійна Україна” Миколи Міхновського та її роль у формуванні державницької ідеології. Матеріали науково – практичної конференції до 100-річчя її видання. – Львів, 2000. – 140с.

71. Вивід прав України. Документи і матеріали до історії української політичної думки. / Упорд. і вступ.стаття Б.Кравців. Друге видання. Нью – Йорк.1964. – 247с.

72. Антибольшевицький Бльок Народів. Збірка документів і статей 19.. – 1955 рр. Перший том. Видання Організації Українский Націоналістів (б.м.), 19..... (1956 – 1966 рр. Другий том. Видання Організації Українский Націоналістів (б.м.), 1979. – 463с; 1967 – 1970 рр. Третій том. Видання Організації Українский Націоналістів (б.м.), 1981. – 518с).

73. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали / Упоряд. Тарас Гунчак і Роман Сольчаник.Том І. – (б.м.), Сучасність. – 1983. – 510с (Том ІІ; – (б.м.), Сучасність. – 1983. – 426с).

74. Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. К.: Дніпро, 2001. (Т.І – ІХ).

75. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Том 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. – К.: Наукова думка, 1996. – 587с.

76. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Том 2. 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К.: Наукова думка, 1997. – 422с.

77. Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ-початку ХХ ст. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 574с.

78. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців. 1848 – 1914. – Львів: Накл.автора, 1926. – Ч.1. – 432 с.

79. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців. 1848 – 1914. – Львів: Накл.автора; 1927. – Ч.2. – С.434 – 736.

80. Оршан Я. Розвиток української політичної думки за сто літ. – Лондон, 1938. – 55с.

81. Охримович Ю. Розвиток української національно – політичної думки (від початку ХІХ ст. до М.Драгоманова). – Львів; 1922. – (Новітня бібліотека; Ч.43).

82. Потульницький В.А. історія української політології (Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці). – К.:Либідь.1992. – 232с.

83. Голованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.:МАУП, 2000. – 216с.

84. Конституційне право України /За ред. доктора юридичних наук, професора В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. – 733с.

85. Конституційне право України / За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – 376с.

86. Конституція незалежної України: Навчальний посібник Кол.авторів.; За ред. В.Ф.Погорілка, Ю.С.Шемчушенка, В.О.Євдокимова. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000. – 428с.

87. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – К.:Атіка, 2000. – 362с.

88. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право України: опорні конспекти: Навч.посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Юмана, 1996. – 272с.

89. Основи конституційного права України: Підручник / За ред. В.В.Копейчикова – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 208с.

90. Мироненко О.М. Історія Конституції України. – К.: Ін Юре, 1997. – 60с.

91. Енциклопедія українознавства. Перевидання в Україні (Репринтне відтворення видання 1955 – 1984 років). В десяти томах, Т.1 – 10, – Львів: НТШ, 1994 – 2001. – 4015с.

92. Довідник з історії України (А – Я): Посібник для серед. загальноосв.навч.закл./ За заг.ред.І.Підкови, Р.Шуста. – 2 – ге вид., дооп.і доповн.. – К.: Генеза, 2001. – 1136с.

93. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – Том 1: А – Г. – К.: “Укр.енцикл.”, 1998. – 672с.; Том 2: Д – Й. – К.: “Укр.енцикл.”, 1999. – 744с.; Том 3: К – М. – К.: “Укр.енцикл.”, 2001. – 792с.; Том 4: Н – П, – К.:“Укр.енцикл.”, 2002. – 720с.

94. Історія української конституції / Упоряд. А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко. – К.: Право, 1997. – 464с.

95. Стецюк П. Періодизація розвитку та еволюція змісту конституційно-правових доктрин в Україні (до постановки проблеми) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Випуск 36. – С.178 – 185.

96. Франко І. Ukraine irredenta. – В зб.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. Том V. Книга друга (Кінець ХІХ-початок ХХ ст.). – К.: Дніпро, 2001. – С. 268 – 281.

97. Микитась В. Давньо-українські студенти і професори. – К.: Абрис, 1994. – 288с.

98. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVІ – початок ХVІІ ст.). Відп. ред. Горський В.С.; АН УРСР. Ін – т філософії. – К.:Наук.думка, 1990 – 384с.

99. Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ – ХVІІІ ст. – К.: Основи,1998. – 578с.

100. Острозькі просвітники ХVІ – ХХ ст. – Острог, 2000. – 480с.

101. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нарис з історії культури до початку ХVІІІ століття. – Львів, 2001. – 247с.

102. Яковенко Н. Паралейний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ – ХVІІ ст. – К.: Критика, 2002. – 416с.

103. Головатий С. Конституція України 1996 р. в системі європейського конституціоналізму // Право України, 1997. – № 8. – С.3 – 6.

104. Статут Вялікага княства літоускага. 1588. Тэксты. Даведник. Каментарыі / Беларус.Сав.Энцыкл.; Рэдкал.:І.П.Шамякін (гал. рэд.) і інш. Мн.: БелСЭ, 1989. – 573с.

105. Аркас М.М. Історія України – Руси / Переднє слово П.М.Гвоздецькоого. – 3 – тє факс.вид. – К.: Вища школа., 1993. – 414с.

106. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа /Сост. И ист.биог.очекр Ф.П.Шевченко, В.А.Смолия; Примеч. В.М.Рычки, А.И.Гуржия. – 2 – у изд. – К.: Лыбидь, 1991. – 400с

107. Дорошенко Д.І. Нарис історії України / Передмова І.О.Денисюка. – Львів: Світ, 1991. – 573с.

108. Липинський В. Україна на переломі. 1657 – 1659. Замітки до історії українського державного будівництва в ХVІІ – ім століттю (Репринтне видання). – К.: “Дніпро”, 1997. – 320с.

109. Крип’якевич І.П. Історія України / Відп.редактори Ф.П.Шевченко, Б.З.Якимовим. – Львів:Світ, 1990. – 520 с.

110. Полонська-Василенко Н. Історія України. Том ІІ (від половини ХVІІ сторіччя до 1923 року). Український Вільний Університет. Серія: “Підручники”, Ч.5. – Мюнхен, Укр.видавництво. 1976. – 597с.

111. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея ХVІІ-ХVІІІ століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. – К.: “Альтернатива”, 1997. – 368с.

112. Богдан Хмельницький – видатна постать України. Доповідь Президента України Леоніда Кучми на урочистих зборах з нагоди 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького. 20 грудня 1995 року // Урядовий кур’єр, 1995. - 23 грудня.

113. Універсали гетьмана Богдана Хмельницького. 1648 – 1657. – К.: “Альтернатива”, 1998. – 382с.

114. 1649, серпня 7(17). Табір під Зборовим. Вимоги Війська Запорізького, передані Яну Казимиру. В кн.: Універсали Богдана Хмельницького. 1648 – 1657. – К.: “Альтернатива”, 1998. – С.54 – 55.

115. 1654, лютого 17 (27). – Прохання Богдана Хмельницького до Олексія Михайловича про підтвердження прав і привілеїв українського народу. – В кн.: Універсали Богдана Хмельницького. 1648 – 1657. – К.:“Альтернатива”, 1998. – С. 64 – 67.

116. Мироненко О. Еволюція вітчизняного конституціоналізму “від Богдана до Івана” (1648 – 1687) // Вісник Академії правових наук України, 1999. – № 3. – С.45 – 54.

117. Гадяцький трактат. – В кн.: Історія української Конституції/ Упоряд. А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко. – К.: Право, 1997. – С.24 – 30.

118. 1687, липня 25. Коломак. – Коломацькі статті. – В кн.: Універсали Івана Мазепи. – Київ – Львів, НТШ. – 2002. – С.47 – 62

119. Мироненко О. Вітчизняний конституціоналізм від І.Мазепи до К.Розумовського (1687 – 1764) // Вісник академії правових наук України. 2000. – №1. – С.82 – 99.

120. Гетьман Іван Мазепа. Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями… Промова до урядників військових і цивільних козацької України напередодні розриву з Москвою 1708 р. – В кн.: Вивід прав України. Документи і матеріали до історії української політичної думки. Впорядкування, вступна стаття і довідки Богдана Кравцева. Друге видання. New York: Prolog, inc. 1964. – С.80 – 85.

121. 1708, жовтня 29 – 30. Гірки. – З союзного договору між Україно і Швецією. – В кн.:Універсали Івана Мазепи – Київ – Львів, НТШ. – 2002. – С.66.

122. Конституція української гетьманської держави /Староукраїнською, латинською, українською та англійською мовами. – Львів – Київ: Право, 1997. – 158с

123. Медведчук В. Конституція Пилипа Орлика як перше відбиття української національної ідеї на конституційному рівні // Вісник Академії правових наук України, 1997. – № 3. – С.3 – 15.

124. Шаповал В. Від Руської правди до Декларації про державний суверенітет України: історичні форми правового регулювання державно – владних відносин // Віче. – 2000. – №7. – С.15 – 25.

125. Липинський В. Хліборобська Україна. – Кн.ІУ, Відень, 1922

126. Оглоблин О.Бендерська Конституція 1710 року. – В кн.:Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Редактор Любомир Винар, упорядники Ігор Гирич, Алла Атаманенко. – 2 – е доповнене видання. Нью – Йорк – Київ – Львів – Париж – Торонто, 2001. – С.361-371

127. Мазепа”. Збірник. Том І. – “Праці Українського Наукового Інституту”, том ХLVI, Варшава, 1938. – 178с.

128. Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик. – Львів, 1932.

129. Гетьман Пилип Орлик. Вивід прав України. – В кн.: – В кн.: Вивід прав України. Документи і матеріали до історії української політичної думки. Впорядкування, вступна стаття і довідки Богдана Кравцева. Друге видання. New York: Prolog, inc. 1964. – С.86 – 95.

130. Кресін О.В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини ХVІІІ століття: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2001. – 468с.

131. Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик (1672 – 1742). Його життя і доля. – К.: 1991 – 67 с.

132. Кресін О.В. Орлик Пилип Степанович. – В кн.: Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – 4 том, Н – П – К.: Укр.енцикл., 2002. – С.325 – 326.

133. Цьольнер Еріх. Історія Австрії / Пер. з нім. Роман Дубасевич, Христина Назаркевич, Анатолій Онишко, Наталія Іваничук. – Львів: Літопис, 2001. – 712с.

134. Кульчицький В.С. Австрійська Конституція 1849 року і краєва Конституція для Галичини 1850 року // Вісник Львівського державного університету ім.Ів.Франка. Серія юридична. 1965. – С.104 – 109.

135. Головна Руська Рада. В кн.: Довідник з історії України (А – Я) / За заг. Ред.І.Підкови, Р.Шуста. – 2 – ге вид., дооп. і доповн. – К.: Генеза, 2001 – С.166 – 167.

136. Сухий О. Галичина: між Сходом і Заходом. Нарис історії ХІХ – поч.ХХ ст. – Львів: Львівський державний університет ім.І.Франка: Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, 1997. – 204с.

137. Die osterreichishen Verfassungsgesetze. Herasgegeben von E.Bernatzik. Leipzig. 1906. – 231s.

138. Про книги, які видаються малоросійським наріччям. С. – Петербург, 18 липня 1863 (Валуєвський циркуляр). – В зб.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. Том V. Книга перша ( ХІХ ст.). – К.: Дніпро, 2001. – С.314 – 315.

139. Емський Указ. – В зб.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. Том V. Книга перша ( ХІХ ст.). – К.: Дніптро, 2001. – С.424 – 427.

140. Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу). – К.: Либідь, 1991. – 40с.

141. Кирило-Мефодієвське товариство. Т.2. – К.: Наукова думка, 1990. – 696с.

142. Вольный Союзь – Вільна Спілка. Опыть украинской политыко – социальной програмы. Сводь и обьяснения М.Драгоманова. – Женева: Типография “Громады”, 1884. – 109с

143. Стецюк Н. Місцеве самоврядування в конституційно – правових доктринах в Україні другої пол. ХІХ – поч. ХХ століть // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник / Гол.ред. В.Л.Регульський. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2002. – № 1. – С. 249 – 255

144. Стецюк Н. Місцеве самоврядування та органи державної виконавчої влади на місцях в конституційних проектах українських вчених другої половини ХІХ – початку ХХ століть // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник Юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства. Випуск 4. Тернопіль, 2002. – С.187 – 192

145. Струве П. Памяти Михаила Петровича Драгоманова // Освобождение. 1905. – № 72.

146. Андрусяк Т. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини). – Львів: Світ, 1998. – 192с.

147. Комзюк Л. Домінанти вітчизняної політико-правової думки // Віче. – 1997. – №12. – С.121 – 130.

148. Круглашов А. Михайло Драгоманов: державницький виклик ХХ століттю // Віче, 2000. – № 3. – С.106 – 119

149. Скакун О.Ф. М.П.Драгоманов как политический мыслитель: Монография. – Х.: Основа, 1993. – С.144с.

150. Стецюк Н.Права людини в конституційних проектах українських вчених, громадських діячів, політичних партій та рухів першої чверті ХХ століття // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник/ Гол.ред. В.Л.Регульський. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. – № 2. С.58 – 64.

151. Стецюк П. Конституційно – правові погляди М.Драгоманова та їхній вплив на формування українського конституціоналізму першої чверті ХХ – го століття. – В кн.: Драгоманівський збірник. “Вільна Спілка” та сучасний український конституціоналізм / За ред.Т.Г.Андрусяка. – Львів: Світ, 1996. – С.121 – 126.

152. Мироненко О. Народження української юридичної науки і перші вітчизняні доктрини судової конституційної юстиції (друга половина ХІХ століття) // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 3. – С.57 – 77

153. Графский В.Г. Тырновская Конституция 1879 г.: участие русских юристов в подготовке первой болгарской конституции // Государство и право. – 1999. – №11. – С.63 – 67

154. Мироненко О. Іван Петрункевич як фундатор ідеї новітньої моделі судової конституційної юстиції (до питання про пріоритети відновлення історичної справедливості у юридичній науці і практиці)// Вісник Академії правових наук України. – № 4 (23). – С.79 – 96; №1 (24). – С.72 – 85

155. Народ. – Рік І. – Ч.20. – 1890, 15 жовтня. – С.302.

156. Народ. – Рік ІІ. – Ч.9. – 1891. – С.157.

157. Бегей І.І. Юліан Бачинський: з життєпису, політичної та наукової діяльності. – Львів: Світ, 1998. – 52с

158. Бегей І.І. Політичні інститути суспільства в теоретичній спадщині Юліана Бачинського. – Львів: Світ, 1999. – 67с.

159. Бачинський Юліан. Україна irredenta. – 3 вид. – Берлін, 1924. – 23с.

160. “Основний закон “Самостійної України” Спілки народу Українського” (проект утворений групою членів Української Народної Партії). – В кн.Історія української конституції /Упор. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В., – Київ: “Право”,1997.–С.75-84

161. Міхновський М. Самостійна Україна. – В кн. – Українська суспільно – політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали.Том І. /Упор. Т.Гунчак і Р.Сольчаник, – Сучасність, 1983. – С. 62 – 77.

162. Міхновський М.І. Самостійна Україна. – К.: Діакор, 2002. – 80с

163. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України, 1990, N 31, ст.429.

164. Рабінович П.М. Національна держава. – В кн.: Мала енциклопедія етнодержавознавства. – Київ, “Генеза – Довіра”, 1996. – С.539 – 540.

165. Декалог Миколи Міхновського // Політика і культура, 2000, №2. – .С.45

166. Стецюк П. Микола Міхновський про сутність майбутньої української держави: конституційно – правові аспекти. – В зб.: “Самостійна Україна” Миколи Міхновського та її роль у формуванні державницької ідеології. Матеріали науково – практичної конференції до 100 – річчя її видання. ; березня 2000 р. – Львів, 2000. – С.62 – 71.

167. Грушевський М. “Українство і питання дня в Росії”. Л – НВ, ХХХ (1905) – С. 1 – 10.

168. Основной закон Российской империи. Проект русской конституции, выработанный групой членов “Союза Освобожденыя”. – Paris, 1905.

169. Конституционное госудасвто: Сборник статей. – СПб., 1905. – 385с.

170. Дзидзоев Р.М. Первый конституционный документ России // Государство и правою. – 1997. – № 6. – С.110 – 114

171. Кравец И.А. Конституционализм и российская государсвенность в начале ХХ века. Учебное пособие. – М.:ИВЦ “Маркетинг”; Новосибирск: ООО “Издательство ЮКЭА”, 2000. – 368с.

172. Тома М.Приймак. Конституційний проєкт М.Грушевського з 1905 року // Український історик, 1985, № 1 – 4.

173. Кистякивский Б.А. Государсттво и личность // Социальные науки и право. 1906.

174. Кистякивский Б.А. В защиту права // Вехи. Сборник статей о русской интеегенции / Ред.Гершензон М.О. – Москва, 1909.

175. Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія. – К.: Пошуково – видавниче агенство “Книга пам’яті України”, 1997. – 416с.

176. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К.: Укр.письменник, 1993. – 413с.

177. Гунчак Т. Україна : перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993. – 228с.

178. Трофимович В.В. Конституційний процес в Україні за доби Центральної Ради // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія “Право”. Випуск 2. Частина 1. Острог, 2001. – С. 229 – 234.

179. Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. – К., 1998. – 254с.

180. Декларація Генерального Секретаріату. 27 червня 1917 року. – В кн.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріли. У двох томах. Том 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. – К.: Наукова думка, 1996. – С.157 – 160.

181. Основи тимчасового управління на Україні. – В кн.: Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі конституції України. – К.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – С.63 – 64.

182. Третій Універсал Української Центральної Ради. 7 листопада 1917 р. – В кн.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріли. У двох томах. Том 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. – К.: Наукова думка, 1996. – С.398 – 401

183. Четвертий Універсал Української Центральної Ради. – В кн.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріли. У двох томах. Том 2. 4 березня – 9 грудня 1917 р. – К.: Наукова думка, 1996. – С.102 – 104.

184. Закон Центральної Ради Про національно – персональну автономію. 9 січня 1918 р. В кн.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріли. У двох томах. Том 2. 4 березня – 9 грудня 1917 р. – К.: Наукова думка, 1996. – С.99 – 101.

185. Гунчак Т.Українська Народна Республіка і національні меншини // Слово і час. – 1990. – №10. – с.35-40.

186. Дорошенко Д.І. Історія України. 1917 – 1923. В 2 – х т.: Документально – наукове видання / Упоряд.: К.Ю.Галушко. – Том І. “Доба Центральної Ради”. – К.: “Темпора”, 2002. – 320с.

187. Гольдельман Соломон І. Жидівська національна автономія в Україні 1917 – 1920. – Мюнхен – Париж – Єрусалим: “Дніпрова хвиля”, 1967. – 138с

188. Мироненко О. Від “праведного автономінізму” до виникнення ідеї конституційного суду (межа ХІХ – ХХ століть) // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 4. – С.68-82

189. Рум’янцев В. Конституція УНР 1918 р. – спроба розподілу влади // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 1. – С.83-88.

190. Рогожин А.Конституція Української Народної Республіки 1918 року (“круглий стіл”, присвячений її 80 – річчю) // Вісник Академії правових наук України. – 1998. №2 (13) – С.99 – 104.

191. Яковлів А. Основи Конституції УНР // Розбудова держави. – 1992. – № 5. – С.21-26.

192. Універсал Гетьмана Павла Скоропадського. – В кн.: Українська суспільно – політична думка в 20 столітті /Упоряд. Тарас Гунчак і Роман Сольчаник. – Б.м.: “Сучасність”, 1983. – С.384 – 385.

193. Закони про Тимчасовий державний устрій України. – В кн.: Українська суспільно – політична думка в 20 столітті /Упоряд. Тарас Гунчак і Роман Сольчаник. – Б.м.: “Сучасність”, 1983. – С.386 – 389.

194. Дорошенко Д.І. Історія України. 1917 – 1923. В 2 – х т.: Документально – наукове видання / Упоряд.: К.Ю.Галушко. – Том ІІ. “Українська Гетьманська Держава”. – К.: “Темпора”, 2002. – 352с.

195. Останній Гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського (1873 – 1945). – К.: Академпрес, 1993. – 397с.

196. Українське слово. 1918. 22 жовтня.

197. Народна Рада. 1918. 25 жовтня;

198. Лозинський Михайло. Галичина в 1918-1920 рр. – Відень: Український соціологічний інститут, 1922. – 349с.

199. Устрій Галицької Держави. // Правова держава. В.7. К., 1996.

200. Діло. – 1918. – 15 листопада.

201. Тищик Борис. Конституційне законодавство Західно – Української Народної Республіки // Науковий Збірник Українського Вільного Університету. Т.17. Мюнхен – Львів, 1995. – С.303 – 308.

202. Павлишин Олег. Українська Національна Рада ЗУНР – ЗО УНР 1918 – 19 (УНРада). – В кн.:Довідник з історії України (А – Я): Посібник для серед. загальноосв.навч.закл./ За заг.ред.І.Підкови, Р.Шуста. – 2 – ге вид., дооп.і доповн. – К.: Генеза, 2001. – С. 928 – 930.

203. Мироненко О. Проблеми творення і оборони фактичних і юридичних конституцій за доби революційного конституціоналізму (1917 – 1920) // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 2. – С.82 – 93.

204. Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920 рр. Теоретико – методологічний аспект. Монографія. – К.: Ін – т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2002. – 260с.

205. Деклярація Директорії Української Народної Республіки. – В кн.: Українська суспільно – політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали. Том І / Упоряд. Т.Гунчак і Р.Сольчаник. – б.м.: “Сучасність”, 1983. – С.408 – 412.

206. Передвступний Договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м.Фастові між Українською Народною Республікою й Західно – Українською Народною республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю. В кн.: Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. – Київ.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – С. 108 – 109.

207. Універсал Директорії Української Народної Республіки. – В кн.: Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі конституції України. – Київ.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – С.107.

208. Універсал трудового конгресу. – В кн.: Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі конституції України. – Київ.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – С.110 – 111.

209. Стахів М. Тимчасова Конституція УНР від 26 – го грудня 1918 р. // Наукові записки Українського Вільного Університету. Мюнхен, 1961. – Ч.4 – 5. – С.125 – 137.

210. Ухвала Всенародних зборів угорських українців. – В.кн.: Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі конституції України. – Київ.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – С.106.

211. Бисага Ю.М. Буковинське народне віче. – В кн.: Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп.ред.) та ін. – К.: “Укр.енцикл.”, 1998. – Т.1: А – Г. С.282.

212. Основний державний закон Української Народної Республіки. Проект. – В кн.: Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі конституції України. – Київ.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – С.126 – 148.

213. Ейхельман О. Проєкт Конституції (основних державних законів) Української Народної Республіки. – Київ; Тернів: Видавництво С.У.Д., 1921. – 96с.

214. Устрій Української Держави. Проекти Конституцій Української Народної Республіки. Львів, 1920. – 32с.

215. Стецюк П. Конституційний проект Теодота Галіпа “Основні права і обов’язки українських громадян” // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. Випуск 35. С.166 – 170.

216. Лозинський Михайло. За державну незалежність Галичини. Чому українська Галичина не може прийти під Польщу. Відень, 1921. – 34с.

217. Чехович В.А. Державний Центр Української Народної Республіки. – В кн.: Юридична енциклопедія. Том 2: Д – Й. – К.: “Укр.енцикл.”, 1999. – С.153 – 154.

218. Шульгин Олександр. Без території. Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. – Автент.відтворення вид.1934 р. / Відп. ред. Г.Й.Удовенко; Упорядники: В.Г.Стрельський, І.Д.Шевченко. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 352с.

219. Декларація Уряду У.Н.Р. “У в’язку з процесом С.В.У.”. 26 травня 1930 року. – В кн.:Шульгин Олександр. Без території. Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. – Автент.відтворення вид.1934 р. / Відп. ред. Г.Й.Удовенко; Упорядники: В.Г.Стрельський, І.Д.Шевченко. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.123 – 127.

220. Конституция Украинской Социалистической Советской Республики, утвержденная Всеукраинским сьездом Советов в заседании 10 – го матра 1919 года и принятая в окончательной редакции Всеукраинским Центральным Комитетом в заседание 14 – го матра 1919 года // СобраниеУзаконений и Распоряжений Рабоче – Крестьянского Правительтсва Украины. – 2 – е изд. – 1919, 1 – 30 июня. – № 19. – С.274 – 280.

221. Збірник законів УСРР. 1929.-№ 14.- Арт. 100.

222. Конституція (Основний Закон) Української соціялістичної радянської республіки. – Харків, 1933.

223. Проект Конституції національно-культурної автономії (самоврядування) Українців на Далекому Сході. ЦДАВОВУ: Ф.3696. – Оп.2. – Спр.381. – Арк.219 зв. – 223.

224. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ, 1937.

225. Ленін В. “Як соціалісти революціонери підводять підсумки революції і як революція підвела підсумки соціалістам – революціонерам” – Повне зібрання творів. Т.17. – с.38-42

226. Лассаль Ф. Сущность конституции. – Что дальше? – СПб.:Молот, 1905. – 61с.

227. Лєпешнин О. И. Курс советского государственного права.Т.1. – М.:Гос.издат.юрд.лит., 1961. – 550с.

228. Юридична наука і освіта на Україні / Ю.С.Шемшученко, І.Б.Усенко, Б.М.Бабій та ін.; відп.ред. Ю.С.Шемшученко; АН України, Ін – т держави і права ім.В.М.Корецького. – К.:Наук.думка, 1992. – 304с.

229. Полонська-Василенко Н.Д. Українська Академія Наук. Нарис історії. – К.: Наукова думка, 1993. – 414с.

230. Шемшученко Ю. Академічна юридична наука: історія і сучасність // Право України, 1998, № 11.- С.5.

231. Лозинський М. Уваги про українську державність. – Відень, 1927. – 86с.

232. Декларація до українського народу на Волині, Холмщині, Підляшші і Поліссі. – В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. К.:Дніпро, 2001 – Т.V. – С.40-46

233. Резолюції першого повоєнного з’їзду Української Радикальної Партії. . – В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. К.:Дніпро, 2001. – Т.V. – С.45-55

234. Матеріали першого повоєнного З’їзду Української Народної Трудової Партії. . – В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. – У дев’яти томах. К.:Дніпро, 2001. – Т.V. – С.84-85

235. Українське Національно – Демократичне Об’єднання до українського громадянства. – В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. – У дев’яти томах. К.:Дніпро, 2001 – Т.V. С.106-108

236. Програма Українського Національно – Демократичного Об’єднання прийнята на Другому З’їзді дня 19 листопада 1926 р. . – В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. – У дев’яти томах. К.:Дніпро, 2001 – Т.V. С.161-165

237. Мишанич О.В. Життя і творчість Авґустина Волошина. – Ужгород: ВАТ “Видавництво “Закарпаття”, 2002. – 48с.

238. Болдижар М. Закарпаття між двома світовими війнами. Матеріали до історії суспільно – політичних відносин . Частина друга. Ужгород, 1996. – 93с.

239. Нова свобода. Річник І (ХХХІХ), Ч.18.(Ужгород). – 1938, 5 липня

240. Штефан Августин. Августин Волошин – Президент Карпатської України. Спомини. Торонто, 1977. – 104с.

241. Конституційний закон з дня 22–го листопада 1938 р. чис. 328 Зб. З. і розп. про автономію Підкарпатської Руси. – В кн Стерчо П. Картапо – Українська Держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 – 1939 роках. Репринтне видання. Львів: “За вільну Україну”, 1994. – С.235 – 242.

242. Маніфест. Український народе Підкарпаття. – В кн Стерчо П. Карпато – Українська Держава . В кн Стерчо П. Картапо – Українська Держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 – 1939 роках. Репринтне видання. Львів: “За вільну Україну”, 1994. – С.231 – 234.

243. Оголошення Міністерства внутрішніх справ у ХVст. дня 12 січня 1939 р. про розписання виборів до першого сойму Карпатської України. В кн Стерчо П. Карпато-Українська Держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 – 1939 роках. Репринтне видання. Львів: “За вільну Україну”, 1994. – – С.122

244. Оголошення Правительства Карпатської України з дня 16. Січня 1939 р. про іменування предсідника краєєвої виборчої комісії. В кн Стерчо П. Карпато – Українська Держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 – 1939 роках. Репринтне видання. Львів: “За вільну Україну”, 1994. – С. 123.

245. Росоха Степан. Сойм Карпатської України. – Вінніпег, 1949. – 98с.

246. Волошин А.І. Вибрані твори / Упорядкування, вступна стаття та примітки О.В.Мишинача. Ужгород: ВАТ “Видавництво “Закарпаття”, 2002. – 528с.

247. Українське правознавство в Україні, країнах Європи та Америки. Матеріали до бібліографії ХІХ – ХХ століть / Укл. і авт. передмови М.Петрів. – Львів, 2001. – 254с.

248. Стецюк П. Про витоки сучасного українського конституціоналізму (проблематика Основного Закону Української держави в працях вчених – правників УВУ раннього празького періоду) // Науковий Збірник УВУ. Т.17. Мюнхен – Львів, 1995. – С.298 – 306

249. Устрій Організації Українських Націоналістів. – В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. Т.VII. – С.310

250. Постанови ІІ (Краківського) Великого Збору ОУН. – В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. К.: Дніпро, 2001 Т.VІІІ. – С.9 – 24.

251. Кук Василь Державотворча діяльність ОУН. Акт відновлення Української Держави 30 червня 1941 р. – Київ – Львів, 2001. – 30с.

252. 1941 р., червня 30. – Акт відновлення Української держави, проголошений у Львові. – В зб.: Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів. – Львів – Київ: Літературна агенція “Піраміда”, 2001. – С.123

253. Стецько Ярослав. 30 червня 1941. Проголошення відновлення державности України. Торонто, 1967. – 463с.

254. Матеріали ІІІ Надвичайного Великого Збору Організації Українських Націоналістів (С.Бандери). – В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. К.:Дніпро, 2001 Т.VІІІ. – С.56 – 71

255. Городиський Зенон. Українська Національна Рада: Історичний нарис. – К.: Вид.дім “КМ Academia”, 1993. – 144с.

256. Матеріали Великого Збору Української Головної Визвольної Ради. В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. Т.VІІІ. – С.92 – 98

257. Прокоп М. Генеза, устрій і плятформа УГВР // Сучасність, 1978. – Ч.7 – 8 (липень – серпень)

258. Маркусь В. Українська Головна Визвольна Рада. – В кн.: Енциклопедія українознавства. Т.9. Перевидання в Україні. Львів, 2000. – С.3348 – 3349.

259. Андрусяк Т. Українська Головна Визвольна Рада (УГВР) – В кн.: Довідник з історії України (А – Я): Посібник для серед. загальноосв.навч.закл./ За заг.ред.І.Підкови, Р.Шуста. – 2 – ге вид., дооп.і доповн.. – К.: Генеза, 2001. – С.928 – 930.

260. Універсал Української Головної Визвольної Ради. – В кн.: – Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. К.:Дніпро, 2001 Т.VІІІ. – С.91-92

261. Прокоп Мирослав. На передодні незалежної України. Спостереження і висновки. Нью – Йорк – Париж – Сидней – Торонто – Львів, 1993. – 643с.

262. Деклярація Української Національної Ради. Львів, 22 квітня 1944. – В кн.: Городиський Зенон. Українська Національна Рада: Історичний нарис. – К.: Вид.дім “КМ Academia”, 1993. – С.93 – 94.

263. Плятфома Всеукраїнської Національної Ради. Серпень 1944. – В кн.: Городиський Зенон. Українська Національна Рада: Історичний нарис. – .: Вид.дім “КМ Academia”, 1993. – С.102 – 103.

264. Прокоп Мирослав. УГВР як виразник народної влади в умовах окупації. – В зб.: Українська Головна Визвольна Рада. Матеріали наукової конференції, присвяченої 50 – річчю створення. К.: УРП, 1994. – С.19 – 25.

265. Документи і матеріали до сучасної ситуації в Українській Національній Раді. Збірник 1969/ Редактор Михайло Добрянський. – Мюнхен, 1969. – 110с.

266. Тимчасовий Закон про реорганізацію Державного Центру УНР в екзилі. – В кн.: Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі. Статі і матеріали/ Зредагували Любомир Р.Винар і Наталія Пазуняк. – Філядельфія – Київ – Вашіґтон, 1993 – С 311 – 324.

267. Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі. Статі і матеріали/ Зредагували Любомир Р.Винар і Наталія Пазуняк. – Філядельфія – Київ – Вашіґтон, 1993. – 494с.

268. Правничий вісник. Кн.3. – Нью – Йорк: Товариство українських правників в ЗСА, 1971. – 285с

269. Окіншевич Лев. Вступ до науки про право і державу. Мюнхен: Український Вільний Університет, 1987. – 223с.

270. Шемшученко Ю. Інститутові держави і права ім.В.М.Корецького НАН України – 50 // Право України, 1999, № 5. – С.8 – 13.

271. Тацій В., Тодика Ю. Проблеми розвитку науки конституційного права // Право України, 1994, № 10. – С. – 3 – 10.

272. Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учебное пособие. – Харьков: “Фолио”: “Райдер”, – 1998. – 292с.

273. Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України. Наукові досягнення за 50років (1949 – 1999) / Відповідальний редактор Ю.С.Шемшученко. – К.:Ін Юре, 1999. – 347с.

274. Пам’яті професора П.О.Недбайла // Правознавство. Вісник Львівського ордена Леніна державного університету ім. Івана Франка. Серія юридична. Випуск 14. Львів, 1975. – С.96 – 98.

275. Стецюк П. До 100-річчя від дня народження Степана Базилевича (1898 – 1987) // Право України, 1999. – №2. – С.106 – 107.

276. Відкритий лист до Організації Об’єднаних Націй відділу прав людини і всього культурного світу від в’язнів – табірників СРСР. – В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. К.:Дніпро, 2001 Том УІІІ. – С.153 – 157.

277. Першому Секретареві ЦК КПУ Шелестові Петрові Юхимовичу. Політичний в’язень Кандиба Іван Олексійович, Мордовська АРСР, п/в Явас, п/я 385/11. – В кн.: В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. К.:Дніпро, 2001 Том УІІІ. – С.158 – 165

278. Україна: друга половина ХХ століття: Нарис історії / П.П.Панченко, М.Р.Плющ, Л.А.Шевченко та ін. – К.: Либідь, 1997. – 352с.

279. Генеральному Секретареві ЦК КПРС Л.І.Брєжнєву, Голові Ради Міністрів СРСР А.Н.Косигінові, Голові Президії Верховної Ради СРСР М.В.Підгорному. Лист. В кн.: В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. – К.: Дніпро, 2001. – Том УІІІ. – С.226 – 229.

280. Голові Ради Національностей Верховної Ради СРСР від поета – перекладача Караванського Святослава Йосиповича, засудженого без суду і слідства на 8 років та 7 місяців за оскарження дискримінаційної практики прийому до вузів УРСР. – В кн.: В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. К.: Дніпро, 2001 . – Том УІІІ. – С.215 – 222.

281. Коваль Антін. Шановні товариші депутати Рад Української РСР. – В кн.: В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. К.: Дніпро, 2001. – Том УІІІ. – С.237 – 241.

282. Звернення українських політичних в’язнів до Генерального секретаря ООН. – В кн.: В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. К.:Дніптро, 2001. – Том УІІІ. – С.264 – 266.

283. Декларація Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсінських Угод. – В кн.: В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. К.: Дніпро, 2001. – Том УІІІ. – С.267 – 270.

284. Україна літа 1977 – го країнам – учасницям Београдської Наради літа 1977 – го. Звернення Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсінських Угод. – В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. У дев’яти томах. К.:Дніпро, 2001. – Том УІІІ. – С.288 – 295.

285. Позиції українських політичних в’язнів. Олексій Тихий і о.Василь Романюк. – В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. Том УІІІ. – С.302 – 308.

286. Литвин Юрій. Правозахисний рух на Україні, його засади та перспективи. – В кн.: Тисяча років української суспільно – політичної думки. Том УІІІ. – С.

287. Касьянов Георгій. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 80 років. – К.:Либідь, 1995. – 224с.

288. Конституция развитого социализма. В помощь изучающим Конституцию СССР. М.Полииздат, 1978. – 252с.

289. Конституция СССР – основа развития социалистической демократии / Акад. обществ.наук при ЦК КПСС, каф. сов.гос. стр. – ва и права; Ред.кол.: Д.А.Керимов и др. – М.:Мысль, 1980. – 270с.

290. Конституция СССР. Конституции Союзних Советских Социалистических Республик. – М.: 1985. – С.99 – 144

291. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради Української РСР дев’ятого скликання 20 квітня 1978 р. – К.: Політвидав України, 1979. – 44 с

292. Грамота про складення повноважень і припинення діяльности Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі – В кн.: Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі. Статі і матеріали/ Зредагували Любомир Р.Винар і Наталія Пазуняк. – Філядельфія – Київ – Вашіґтон, 1993 – С.204 – 205.

293. Заява Державного Центру Української Народної Республіки. Київ, 22 серпня 1992 року. – В кн.: Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі. Статті і матеріали/ Зредагували Любомир Р.Винар і Наталія Пазуняк. – Філядельфія – Київ – Вашінґтон, 1993 . – С.206.

<< |
Источник: Стецюк Наталія Василівна. «КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ТА ПРАВОВІЙ ДУМЦІ (середина ХІХ ст. – кінець 80-х років ХХ ст.)». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів -2003. 2003

Скачать оригинал источника

Еще по теме Список використаної літератури::

 1. Список використаної літератури
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 4. Зміст
 5. Глава 13. Місцеві фінанси
 6. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
 7. Розділ VІ Міжнародні фінанси
 8. Загальна характеристика роботи
 9. 8. список ВИКОРИСТАНОЇ літературИ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 11. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 12. Використана література.
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ TA РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 15. ЗМІСТ
 16. Список використаної літератури:
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -