<<
>>

8. список ВИКОРИСТАНОЇ літературИ

8.1. Обов’язкова література

1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542–ІІІ (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 2001. - № 37-38.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV (із змінами та доповненнями) // ВВРУ.

– 2003. - №№ 18, 19-20, 21-22.

3. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 9. – с.47.

4. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: Затверджена постановою Правління НБУ від 16.08.2006 № 320 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 10. – с. 8.

5. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах. Затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 9. – с.112.

6. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 р. № 254/96-ВР // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30.

7. Положення про валютний контроль: Постанова КМУ від 08.02.2000. - № 49 (із змінами та доповненнями) // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування. – 2000. - № 11.

8. Положення про процентну політику НБУ. Затверджене постановою Правління НБУ від 08.08.2004 № 389 // Казна. – 2004. - № 10. – с. 11-13.

9. Положення про регулювання НБУ ліквідності банків України. Затверджене постановою Правління НБУ від 26.09.2006 № 378 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 11. – с.36.

10. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України. Затверджені постановою Правління НБУ від 30.05.2007 № 168 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 6. – с.7-11.

11. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // ВВРУ.

– 2001. - № 5.

12. Про грошову реформу в Україні: Указ Президента України від 25.08.1996 № 762/96 // Урядовий кур‘єр. – 29.08.96. – № 161.

13. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 1996. - № 51.

14. Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку в Україні: Указ Президента України від 26.03.2001р. №198/2001 // Урядовий кур‘єр. – 2001. - № 60.

15. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-ХІV(із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 23.07.99. - № 29.

16. Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 № 710/97-ВР (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 13.04.98. - № 15.

17. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2374-ІІІ (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 2001. - № 24.

18. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 2001. - № 29.

19. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19.02.1993 № 15-93 // ВВРУ. – 1993. - № 17.

20. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР (із змінами та доповненнями) // ВВРУ від 17.04.98. - № 16.

21. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ // ВВРУ. – 2002. - № 1.

22. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006. - № 3480 // ВВРУ. – 2006. - № 31.

23. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 2003. - №№ 40-44.

24. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит. Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

25. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті. – Л.: Каменяр, 2000.

26. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: АО “Финстатинформ”, 1995.

27.

Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с.

28. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. К.: Лібра, 1998.

29. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навчально-методичний посібник. Видання четверте, змінене та доповнене. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001.

30. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні // Вісник НБУ. – 2007. - № 5. – с.12-22.

31. Гроші та кредит: Підручник / За ред. професора Б.С.Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999.

32. Гроші та кредит: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. /М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.

33. Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення. – Тернопіль: Астон, 2001.

34. Костіна Н.І.Гроші та грошова політика: Навчальний посібник. – К.: НІОС, 2001.

35. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. – видання четверте, перероб. та допов. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2002.

36. Общая теория денег и кредита. / Под ред. Е.Ф.Жукова. - М.: Банки и биржи, 1995.

37. Общая теория финансов: Учебник / Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и др./ Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995. – 256с.

38. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. Посіб. – 2-ге вид., доп. І перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 240с.

39. Основні засади грошово-кредитної політики на 2008 р. // Фінансовий ринок України. – Київ, 2008. - № 1. – с. 3-10.

40. Основы банковского дела / Под ред. А.Н.Мороза. - К.: Либра, 1994.

41. Савлук М.І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України // Фінанси України. – 1997. – № 2.

42. Савлук М.І.Особливості формування та роль попиту на гроші в грошово-кредитній політиці України // Стратегія соціально-економічного розвитку України та пріоритети грошово-кредитної політики.

– Київ, 2007. – с. 87-90.

43. Финансово-кредитный словарь. В 3-х томах / Гл. редактор Н.В.Гаретовский. – М.: Финансы и статистика, 1988.

44. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Навч. посібник. / Л.О. Дробозіна та ін. : Під ред. проф. Л.О. Дробозіної. Видавнича агенція “Вертекс”, 2001. – 352с.

8.2. Додаткова література*

1. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика, 1992.

2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 2-ге видання, перероблений і доповнений. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999.

3. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – 3-тє вид. – К.: товариство “Знання”, 2002. – 255с.

4. Войтюк Д. Грошові потоки: класифікація та вплив на грошову масу і грошову базу // Економіка України. – 1999. – № 5. – С. 22-30.

5. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші. Кредит. Банки. Навчальний посібник. Львів. Видавництво “Центр Європи” 1997. – 208с.

6. Грищенко А. Гроші: виникнення, сутність, функції та агрегати // Економіка України. – 1999. – № 2. – С. 62 – 67.

7. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник /За ред. Б.Л. Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

8. Демківський А.В. Гроші та кредит. Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2005. – 528 с.

9. Деньги кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: Учебное пособие для вузов/под ред. проф. Е. Ф. Жукова. – М.: НИТИ – ДАНА, 2001. – 310с.

10. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання - Прес, 2002. – 214с.

11. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В.Мочерний (від. ред) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. – 864 с.

12. Жуков Е.Р. Ценные бумаги и фондовые рынки. Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

13. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге вид., випр. та доп. – Л.: Центр Європи, 1997. – 576с.

14. Ковальчук А.Т.

Банківський кредит: правові засоби повернення. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.

15. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств / Навч. посібник. – К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001. – 336с.

16. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Тов. “Знання”, КОО, 2002. – 215с.

17. Марфунин А.С. История золота. М.:Наука, 1987.

18. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – Переклад з англійської. – К.: Основи, 1999.

19. Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу // Фінанси України. – 2001. – № 12.

20. Семко Т.В., Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 158 с.

21. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: “Все для Вас”, 1993.

22.

23. Фінанси: Навч. посіб. / В.С.Загорський О.Д.Вовчак, І.Г.Благун, І.Р.Чуй. – К.: Знання, 2006. – 247 с.

Посилання на джерела у мережі Інтернет

www.bank.gov.ua

www.liga.net

www.ligazakon.ua/

www.minfin.gov.ua/

www.mvf.ru

www.publications.worldbank.org

*Під час вивчення дисципліни, підготовки домашньої контрольної роботи або виконання індивідуального завдання, радимо застосовувати журнали «Вісник НБУ», «Бюллетень банковской статистики», «Фінанси України», «Актуальні проблеми економіки України».

<< | >>
Источник: Баранник Л.Б., Клименко О.Ю.. Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030508 “Фінанси і кредит" – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія,2009. – 112 с.. 2009

Еще по теме 8. список ВИКОРИСТАНОЇ літературИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -