<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Банківська енциклопедія. Під редакцією д.е.н. професора Мороза A.M. - К.: «ЕЛЬТОН», 1993. - 328 с.

Бухвальд Бруно. Техника банковского дела. Справочная книга и руководство к изучению банковских и биржевых операций.

Перевод с немецкого А.Ф. Каган - Шабшай. - М.: АО «ДИС», 1993. - 236 с.

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» №1201 -XII від 18.06.91 (із змінами).

Закон України «Про лізинг» від 16 грудня 1997 p., № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998, № 16.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 7 грудня 2000 року (із змінами на 01.01.2008 p.). // http://zakon. rada.gov.ua.

Інструкція про касові операції в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 337 від 14.08.2003 р. // http://zakon. rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України, затверджена 17.11.2004 р. № 555 (із змінами на 31.08.2007 p.). // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління 28.08.2001 № 368 із зміною на 17.12.2007 р. (постанова № 458). // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затверджена Постановою Правління НБУ № 480 від 20.12.2005 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затверджена Постановою Правління НБУ № 236 від 25.06.2007 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06.2004 р.

// http://zakon.rada.gov.ua.

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена Постановою Правлін- ня НБУ № 229 від 22.06.2007 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ 31.08.2007 р. № 309. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена Постановою Правління НБУ № 192 від 12.11.2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, депозитних операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ 15.09.2004 р. № 435. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, депозитних операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ 15.09.2004 р. № 435. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України, затверджена Постановою Правління НБУ № 625 від 10.12.2004 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ 21.01.04 р. № 22. // http://zakon.rada.gov.ua.

Кіндрацька Л. Норми бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами: українська практика та міжнародні стандарти // Вісник НБУ. - 2000. - № 3. - С. 57-60.

Кіндрацька JI.M. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2001. - 636 с.

Кіндрацька JI.M., Семеніченко Ю.К., Тюхляєва М.Ю. Обліку банках: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2006. - 404 с.

Кіндрацька Любомира. Бухгалтерський облік в управлінні банком: Теорія і практика // Вісник НБУ, липень, 2007.

- С.49-51.

Кривое\'яз Т.В. Бухгалтерський облік у банках: Навчальний посібник для дистанційного навчання. / За наук. ред. д.е.н., проф. М.І. Сивульського. - К.: Університет «Україна», 2006. -312 с.

Литвинов Анатолій. Документарні операції: стисло про головне. // Все про бухгалтерський облік. - 2006. - № 39 (1193). -С. 68-71.

Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навчальний посібник / За ред. проф. С.К. Реверчука. - К.: Знання, 2007. - 630 с.

Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. / Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Сте- блій. - К.: Основи, 1999. - 963 с.

Недеря Л.В. Облік і аудит в банках: Завдання для практичних занять. - К.: Національна академія управління, 2003. - 40 с.

Облік і аудит у банках: Підручник / A.M. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов\'яз та ін.; за заг. ред. проф. A.M. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004.-536 с.

План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06.2004 р. // http:// zakon.rada.gov.ua.

Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затверджене Постановою Правління НБУ № 254 від 18.06.2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

Положення про порядок формування і використання резерву для можливих утрат за кредитними операціями банків, затверджене Постановою Правління НБУ 06.07.2000 р. № 279. // http://zakon.rada. gov.ua.

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене Постановою Правління НБУ 03.12.2003 р. № 516. // http:// zakon.rada.gov.ua.

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затверджене Постановою Правління НБУ від 30.12.98 р. за № 566. // http://zakon.rada.gov.ua.

Правила ведення аналітичного обліку в банках України, затверджені Постановою Правління НБУ № 221 від 16.06.2005 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

Правила бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України, затверджені Постановою Правління НБУ № 549 від 17.11.2004 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ № 255 від 18.06.2003 р. // http://zakon. rada.gov.ua.

Зміни до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ 16.06.2005 р. № 222. // http://zakon.rada.gov.ua.

Шевченко Р.І. Банківські операції: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003. -276 с.

<< |
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 2. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 4. Зміст
 5. Глава 13. Місцеві фінанси
 6. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
 7. Розділ VІ Міжнародні фінанси
 8. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 9. Кейс
 10. § б. Поворот виконання
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ TA РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 13. ЗМІСТ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -