<<
>>

Список рекомендованої літератури

1. Андрейцев В.І. Земельно-правові норми і земельно-правові відносини // Земельне право: Підручник / Семчик В.І., Андрейцев В.І., Бистров Г.Ю., Кулініч П.Ф., Малишева Н.Р., Погрібний О.О., Шемшученко Ю.С., Шульга М.В.

/ За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулініча. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2001. – 424 с. – С. 86-113.

2. Андрейцев В.І. Об’єкти земельних правовідносин за новим Земельним кодексом України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 3-19.

3. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навчально-практичний посібник. – К.: Істина, 1999. – 320 с.

4. Андрейцев В.І. Правовий режим використання, відновлення та охорони земель // Екологічне право: Особлива частина / Андрейцев В.І., Балюк Г.І., Бобкова А.Г., Ковальчук Т.Г., Краснова М.В., Лапечук П.І. / За ред. акад. АПрН В.І.Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с. – С. 194-316.

5. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій у схемах: Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.

6. Артюшин В.І., Кобець М.І., Пугачов М.І. Проблеми становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / За ред. Марчіна Свєнчіцкі. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, 2007. – 60 с.

7. Бабенко М.В. Проблеми державної реєстрації договорів купівлі-продажу нерухомого майна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2005. – Вип. 65. – С. 49-51.

8. Баліна С.Н., Ущаповський В.Ф. Правові основи приватизації в Україні та її захист від злочинних посягань: Навчальний посібник. – К.: Атака, 1999. – 160 с.

9. Безбах, Виталий Васильевич Частная собственность на землю в странах Латинской Америки: Правовое регулирование : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. - Москва, 1997. - 381 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/03/0352/030352034.pdf

10.

Безбах, Станислав Витальевич Регистрация вещных прав на недвижимое имущество в Англии и США : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 Москва, 2004 - 222 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/05/0040/050040025.pdf

11. Бондаренко Д.С. «Значение государственной регистрации прав на земельные участки для обеспечения эффективности использования и охраны земель»: Дисс. … канд.. юрид. наук.: 12.00.06. – Москва, 2004 // http: //diss.rsl.ru/diss/03/1057/031057038.pdf

12. Бубнов М.Ю. Приобретательная давность как основание приобретения права собственности: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Рязань, 2003. - 174 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/03/0611/0300611006.pdf

13. Бурмистрова, Елена Анатольевна Сделки с недвижимым имуществом нежилого назначения и их государственная регистрация : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 СПб., 2004 - 176 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/05/0378/050378034.pdf

14. Вершинин В.В. Израиль: земельные отношения и землеустройство // Земельный вестник России. – 2004. - № 1. – С. 56-60.

15. Віккі Макміллан. Реєстрація землі в Альберті // Матеріали семінару № 1 “Стан та перспективи забезпечення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні” (Канадсько-український Законодавчий та Міжурядовий проект Модуль № 4 “Нормативно-правове забезпечення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні”). Київ, 24 травня 2002 року. – К.: Всеукраїнський благодійний фонд “Громадянська енергія”, Канадський Інститут Українських студій Університету Альберти. - 2002. – С. 3-21.

16. Волынцева, Анна Владимировна Актуальные гражданско-правовые проблемы государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 Томск, 2003 - 229 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss//03/1001/031001024.pdf

17. Галимова, Венера Марсельевна Гражданско-правовые проблемы института государственной регистрации прав на объекты нежилого фонда и сделок с ними : Дис.

... канд. юрид. наук : 12.00.03 Москва, 2005 - 206 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/05/0722/050722039.pdf

18. Галунов, Петр Борисович Основные проблемы практики государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (По материалам Южного федерального округа) : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 Москва, 2003 - 230 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/03/0892/030892049.pdf

19. Гетьман А.П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: Навчальний посібник. – Х.: Основа, 1998. – 205 с.

20. Государственно-правовое управление качеством окружающей среды / Под ред. А.В. Сурилова. – К., О.: Вища школа, 1983. – 190 с.

21. Государственное управление охраной окружающей среды в союзной республике / Под ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Наукова думка, 1990. – 287 с.

22. Гринько С.В. Досвід деяких зарубіжних країн у галузі реєстрації прав на землю: правові аспекти використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. – 2002. – Вип. 45. – С. 54-59.

23. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 172 с.

24. Гринько С.В. Реєстрація прав на землю: проблеми класифікації та відмежування від суміжних понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 33-36.

25. Гринько С.В. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»: замість коментарю // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2005. - № 2(17). – С.41-49.

26. Гринько С.В. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”: замість коментарю (продовження) // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2005. - №3. – С.44-48.

27. Гринько С.В. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”: замість коментарю (закінчення) // Конкуренція.

Вісник Антимонопольного комітету України. – 2005. - №4. – С.42-47.

28. Гринько С.В. Концепція Закону України “Про реєстрацію прав на землю” // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 142-145.

29. Гринько С.В. Правові аспекти оптимізації ведення державного земельного кадастру у контексті єдиної національної автоматизованої кадастрової системи України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008 - № 5. – С. 62-73.

30. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: визначення термінів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. – 2001. – Вип. 42. – С. 40-44.

31. Гринько С.В. Юридична природа реєстрації прав на земельні ділянки та реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні: правові аспекти відмежування у контексті підходів наукової школи земельного, екологічного права та права екологічної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського університету: Матер. міжнар. наук. конф., м. Київ, 12 жовтня 2005 р. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 82-85.

32. Гряда Е.О. «Государственный земельный кадастр Российской Федерации (правовой аспект)»: Дисс. … канд.. юрид. наук.: 12.00.06. – Краснодар, 2001 // http: //diss.rsl.ru/diss/02/0002/020002610.pdf – С. 103-120.

33. Дзера О.В. Коментар до ст.ст. 182 та 210 Цивільного кодексу України // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України за ред. проф. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця – К.: Юрінком Інтер, 2005. - С. 316-319; 355-359.

34. Дзуцева, Марианна Рамазановна Законодательное обеспечение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 2004. – 154 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/03/1001/031001021.pdf

35. Дмитриев, Александр Викторович Государственная регистрация прав на землю в г. Москве: Дис.

... канд. юрид. наук : 12.00.06, 12.00.03 Москва, 2000 - 157 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/02/0002/020002577.pdf

36. Дудин А.П. Объект правоотношения (вопросы теории). - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1980. – 80 с.

37. Емельянова, Екатерина Анатольевна Правовые проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Самара, 2004. – 220 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/03/1002/031002033.pdf

38. Євстигнєєв А. Функції вимог екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі приватизації земель в Україні // Юридична Україна. – К. – 2008. – С. 39-45.

39. Єлисєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України // Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. - К., 2006. – 20 с.

40. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12. 00. 06. - К., 1999. – 193 c.

41. Зеленская Л.А. Институт приобретательной давности в гражданском праве: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. -Краснодар, 2002. - 185 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/03/0599/030599007.pdf

42. Земельное законодательство зарубежных стран / Под ред. Г.А. Аксенёнка, Н.И. Краснова, Л.П. Фоминой. – М.: Наука, 1982. – 408 c.

43. Земельное право России: Учебник по специальности “Правоведение” / Под ред. В.В. Петрова. – М.: Стоглавъ, 1995. – 300 с.

44. Земельный кодекс Российской Федерации: Комментарий. – СПб.: ООО «Лекс стар», 2001. – 128 с.

45. Исаков В.Б. Юридические факты в российском праве. Учебное пособие. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 1998.

46. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. – М.: Юридическая литература, 1984.

47. Калинин Н.И. Порядок продажи земельной доли // Земельный вестник России. – 2005. - № 1-2. – С. 48-53.

48. Ковальський Д.В. Земельно-процесуальні правовідносини. Ареф. … канд. юрид. наук за спец.

12.00.06. – Х., 2006.

49. Когут Н.Д. Правове забезпечення приватизації земель лісогосподарського призначення та водного фонду України // Юридична Україна. – 2008. - № 8. – С. 64-70.

50. Когут Н.Д. Правові форми безоплатного отримання земельних ділянок юридичними особами // Вісник господарського судочинства. – 2007. - № 6. – С. 57-64.

51. Когут Н.Д. Судовий захист права на приватизацію земельних ділянок // Юридична Україна. – 2008. - № 2. – С. 61-64.

52. Константинов, Михаил Владимирович Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним как субъект гражданских правоотношений : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 Тверь, 2003 - 245 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/03/0748/030748026.pdf

53. Костицький В.В. Еколого-економічні та правові аспекти приватизації // Вісник господарського судочинства. – К.: Юрінком Інтер. – 2003. – 4. – С. 181-185.

54. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. – 208 c.

55. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М.: Госюриздат, 1958.

56. Кулинич П.Ф. Ефективність правового забезпечення земельної реформи в Україні // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / Семчик В.І., Стретович В.М., Погрібний О.О., Кулинич П.Ф., Бичкова Ц.В. та ін. / За ред. В.І. Семчика. – К.: Наукова думка, 1998. – 244 с. – С. 66-107.

57. Кулинич П.Ф. Державна реєстрація прав на нерухомість: принципи «єдиного вікна» та перспективи їх реалізації в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми – 04/2004. – С. 15-38.

58. Лихогруд М.Г. Структура й особливості формування кадастрового номера земельної ділянки та іншої нерухомості // Землевпорядний вісник. – 2000. - № 4. – С. 64-68.

59. Малишева Н.Р. “Державне управління земельним фондом України” // Земельне право / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулініча. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2001. – 424 c. – С. 197-239.

60. Миколюк М.Д. Державна реєстрація прав на земельні ділянки і їх обмежень: платити чи не платити? // Юридична газета. – 2006. – 20 квітня. - № 7(67). – С.14.

61. Мірошниченко А.М. Правові проблеми оформлення прав на земельні ділянки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. – Випуск 40. – 2000. – С. 35-42.

62. Носік В.В. Земля як об’єкт права власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. – Випуск 38. – 2000. – С. 33-40.

63. Носік В.В., Коваленко Т.О. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000. - № 3. – С. 48-53.

64. Носік В.В. Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. – 2003. – Випуск 50. – С. 87-89.

65. Носік В.В. Оформлення і переоформлення прав на землю: юридичний факт, право чи обов\'язок? // Право України. – 2004. - №5. – С.127-131.

66. Носік В.В. Виникнення прав на землю: теоретичні і практичні аспекти // Право України. – 2004. - №9. – С. - 81-85.

67. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – К.: Юринком Інтер, 2006. – 544 с.

68. Оценка баз данных Национальной земельной службы Швеции // Земельный вестник России. – 2005. - № 1-2. – С. 54-62.

69. Петров, Евгений Юрьевич Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним в гражданском обороте недвижимости: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 Екатеринбург, 2001 - 188 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/02/0002/020002603.pdf

70. Пилотная процедура перераспределения земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей собственности // Земельный вестник России. – 2005. - № 1-2. – С. 98-107.

71. Полунеева, Елена Валентиновна Институт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Гражданско-правовой аспект): Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 Москва, 2004 - 192 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/05/0394/050394006.pdf

72. Попова А.А., Филиппов С.В. Земельная реформа и совершенствование кадастрового учёта земель // Земельный вестник России. – 2004. - № 4. – С. 22-25.

73. Право землепользования в СССР и его виды / Под ред. Г.А. Аксенёнка, Н.И. Краснова. – М.: Юрид. лит., 1964. – 548 с.

74. Проблеми створення державного земельного кадастру та інвентаризації земель в Україні // Тези доповідей конференції, 11-13 жовтня 1994 року. – К.: УБЕНТЗ та ін. - 1994. – C. 4-44.

75. Реутов В.Е. Приватизация в сфере АПК Крыма. – Симферополь: Таврида, 1999. – 96 с.

76. Рубан К. Способи вчинення злочинів у сфері приватизації державного і комунального майна та їх кваліфікація // Право України. – 2006. – № 2. – С. 73-75.

77. Сарьян, Елена Ростиславовна Вещные права на землю и их государственная регистрация (На примере Московской области) : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 Москва, 2005 - 218 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/05/0497/050497027.pdf

78. Тиллак П., Шульце Э. Землепользование и земельные отношения в Германии // Земельный вестник России. – 2004. - № 4. – С. 27-39.

79. Третяк А.М. Інституційні механізми системи реєстрації земельних ділянок і права власності на них // Землевпорядний вісник. – 1999. - № 1. – С. 3-9.

80. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. – К.: Преса України, 1998. – 224 с.

81. Филиппова А.П. Зарубежный опыт функционирования кадастровых информационных систем// Земельный вестник России. – 2005. - № 1-2. – С. 63-67.

82. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. - М.: Юрид. лит., 1974. - 351 с.

83. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. - М.: Юрайт, 2000.

84. Ширинская, Евгения Юрьевна Гражданско-правовое регулирование государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Российской Федерации : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 Москва, 2005 – 212 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/05/0640/050640035.pdf

85. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. - Х.: Фирма "Консум", 1998. – 224 с.

86. Inventory of Land Administration Systems in Europe and North America. – London: HM Land Registry, 1998. – Part 1. – 62 p.

87. Inventory of Land Administration Systems in Europe and North America. – London: HM Land Registry, 1998. - Part 2. – 164 p. – P. 63-226.

88. Inventory of Land Administration Systems in Europe and North America. – London: HM Land Registry, 1998. - Part 3. – 89 p. - P. 227-316.

89. Inventory of Land Administration Systems in Europe and North America. – London: HM Land Registry, 2001. – 221 p.

90. Study on Key Aspects of Land Registration and Cadastral Legislation. – London: HM Land Registry, 2000. – Part 1. – 172 p.

91. Study on Key Aspects of Land Registration and Cadastral Legislation. - Part 2. – London: HM Land Registry, 2000. – Part 2. – 220 p.

<< | >>
Источник: Гринько С.В.. Правові аспекти приватизації земель: Навчально-методичний посібник. – К.: КУП НАНУ,2008. – 58 с.. 2008

Еще по теме Список рекомендованої літератури:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -