<<

Список використаної літератури

Цивільний процесуальний Кодекс України, затверджений Законом від 18.07.1963.// Відомості Верховної Ради України. — 1963.—№ 30. — С. 464.

Криминально – процесуальний Кодекс України, затверджений Законом від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради України.

— 1961.—№ 2. — С. 15.

Господарський процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 1992.—№ 6. — С. 57.

Закон України «Про аудиторську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 1993.—№ 23. — С. 243.

Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994//Відомості Верховної Ради України. — 1994.—№ 28. — С. 232.

Закон України «Про арбітражний суд » від 04.06.1991 р. N 1142-ХII.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 (зі змінами та доповненнями).

Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 за№1576/ХІІ.

Закон України "Про Рахункову палату" від 11 липня 1996 р. № 315/96-ВР.

Закон України «Про заставу» від 12.10.1992 (зі змінами та доповненнями).

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1998 за № 334/94-ВР.

Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 р. № 887-ХІІ

Закон України «Про підприємництво» від 07.02.91 р. № 693-XII.

КЗоТ України

Кодекс професійної етики аудиторів України, затверджений рішенням АПУ №73 від 18.12.1998.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5

Інструкція «Про міжбанківські розрахунки в Україні», затверджена постановою Правління НБУ від 27.12.1999 за № 621.

Положення про порядок сертифікації громадян України, які мають намір займатися аудиторскою діяльністю, прийняте Аудиторскою палатою України 11.11.1993 .

Положення про ліцензування аудиту, затверджене Аудиторською палатою України 17.02.1994 (протокол 12)

Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в го.сподарському обороті України», затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.1996 за № 204.

— Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 10. — С. 30.

Інструкція Вищого арбітражного суду від 11.11.1998 р. N 02-5/424 "Про деякi питання практики призначення судової експертизи".

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від ЗО. 12.1997 за № 466 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 2. — С. 5-35.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з векселями, затверджена постановою Правління НБУ від 08.06.2000 за№234.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 16.12.1998 за № 520 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2. — С. 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26-39.

Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок Державною контрольно-ревізійною службою в Україні, затв. наказом ГКРУ від 03.10.1997 за № 121 // Галицькі контракти. — 1997, № 5 8.

Національни нормативи аудиту, затверджені рішенням Аудиторської палати України 18.12.98.

Концепція організації готівкового обігу в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 12.03.1998 за № 105 // Вісник НБУ. — 1998, червень. — С. 48.

Роз\'яснення Вищого арбітражного суду від 11.11.1998 р. N 02-5/424 "Про деякi питання практики призначення судової експертизи".

Концепція розвитку внутрішнього аудиту Національного банку України: Затверджена постановою Правління НБУ від 21.07.2000 за №299.

Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 20.07.1999 за № 358.

Методичні рекомендації щодо контролю за роботою комерційних банків за кореспондентськими рахунками, затверджені постановою Правління НБУ від 04.11.1999 за № 539.

Наказ Головного управління державної служби України «Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)» від 01.09.1999 за № 65.

Наказ ДПА України «Про організацію документальних перевірок» від 07.08.1997 за №283.

Положення «Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках», затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998 за №114.

Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформація про їх емісію».

Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів».

Положення НБУ «Про кредитування», затверджене постановою Правління НБУ від 28.09.1995 за № 246.

Положення НБУ про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою Правління НБУ від 21.07.1998 за № 281 (зі змінами та доповненнями, затвердженими постановою Правління НБУ від 15.03.1999 за№ 109).

Положення про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні, затверджене Постановою КМУ від 05.07.1993 № 515.

Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами — емітентами облігацій, затверджене рішенням ДКЦПФР від 09.06.1998 за № 72 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 431/2871 від 08.07.1998).

Положення про операції банків з векселями (зі змінами та доповненнями), затверджене постановою Правління НБУ від 28.05.1999 за №258.

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затверджене постановою Правління НБУ від 30.12.1998 за № 566.

Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках, затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998 за № 114.

Положення про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 06.05.1998 за № 181 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.06.1998 за № 373/2813).

Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, затверджене рішенням ДКЦПФР від 18.05.1999 за №104.

Порядок подання звітності торговцями цінними паперами, затверджений рішенням ДКЦПФР від 10.06.1997 за № 11/1.

Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 12.12.1997 за №436.

Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (УПДА) у редакції 1993, що опубліковані Міжнародною торговельною палатою за № 500.

Аудит: практическое пособие. /Под ред. А. Кузминского- К.: 1996.

Аудит. /Под ред. В.И. Подольського - М.: 1997.

Банківські операції / за ред. Мороза А. М. — К.: КНЕУ, 2000. — 384с.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Пер. з англ., за ред. Голова С. Ф. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.

Ревизия и аудит: Учебное пособие. — К.: МАУП, 1998. — 96 с.

Экономика промышленного производства.- М.: Мысль, 1993.

Экономика промышленности.- М.: Знание, 1994.

Экономика и организация промышленного производства.- М.: Мысль, 1992.

Экономический анализ работы предприятий с применением АСУ.- М.: Высшая школа, 1995.

Экономика и статистика фирм. /Под. ред. С.Д. Ильенковой.- М.: 1996.

Экономика предприятия. /Под. ред. проф. В.Я. Горфинкеля.-М.: 1996.

Економіка: Теоретичні основи.- Тернопіль: Астон, 1997

Андреев В. В. Практический аудит. — М.: Экономика, 1994. — 366с.

Білуха М.Т. Аудит у бізнесі- Дніпропетровськ, 1994.

Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник.- К.: Вища школа - Знання, 1998.

Бухгалтерский учет в промышленности. /Под ред. проф.Новиченко П.П.- М.: 1990.

Бавдей А. и др. Аудит и ревизия: Справ. пособие / Под ред. И. Н. Белого. — Минск: Мисанта, 1994. 221с.

Белобжецкий И. А. Ревизия и контроль в промышленности: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 1987. — 294 с.

Белов Н. Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве. — М.: Агро- промиздат, 1988. — 320 с.

Белуха Н. Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства.— М.: Финансы и статистика, 1992.

— 368 с.

Белуха Н. Т. Основы теории финансово-хозяйственного контроля и ревизии. — К.: КТЭИ, 1986. — 93 с.

БілухаМ. Т. Курс аудиту. — Київ: Вища школа, 1998. — 574с.

Богомолов А. М., Голощапов Н. А. Внутренний аудит. Организация и проведение. — Москва: Екзамен, 1999. — 190 с.

Бутинець Ф. Ф., Бардаш С. В., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Контроль і ревізія: Підручник. — Житомир: ПП «Рута», 2000. — 509 с.

Вайнштейн Э. Г. Ревизия и контроль в банках: Учебник. —М.: Высшая школа, 1984. —200 с.

Видяпин В. И., Барсукова И. В. Основы теории ревизии: Лекции Московского института народного хозяйства им. Плеханова. —М.:МИНМХ, 1989. —46с.

Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е. Контроль і ревізія: Навчально-методичний поабник для самостійного вивчення дисципліни. —К.: КНЕУ, 2000. — 166 с.

Герасимович А. М. Облік та аудит у комерційних банках. — Львів: Фенікс, 1999.— 511с.

Горячек I. Ю. Державний і незалежний контроль за діяльністю комерщйних банків // Вісник НБУ. — 1996. — № 4.

Губенко С. М., Мозгова О. П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України.

Дмитренко Т. М., Чаадаев С. Г. Судебная бухгалтерия. —М.: Проспект, 1988. — 336 с.

Жила В. Г. Ревизия и аудит: Учебное пособие. — К.: МАУП, 1998.— 94с.

Завгорский В. П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. — К.: Право, 1997. — 372 с.

Замиусская Е., Кочмола К. В., Лазарева Н. А., Чубарова Н. А. Внутренний аудит банка. — Москва: «Экспертное бюро-М», 1997.— 159с.

Камлик. М.І.. Судова бухгалтерія. К., - 2000.

Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит.- К.: ТОВ "НІОС", 1998.

Ирвин Д. Финансовый контроль / Под ред. И. И. Елисеевой. — Москва: Финансы и статистика, 1998. — 256 с.

Кармайк Д., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. — М.: Юнити, 1995. —528с.

Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік в комерційних банках України. — Київ, 1999.

Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной дея-тельности и аудит. — Москва: Перспектива, 1994.

— 339 с.

Кочетков В. М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — Киев: МАУП, 1998. — 72 с.

Крамаровский Л. М. Ревизия и контроль. — М.: Финансы и статистика, 1998.—299 с.

Криницкий И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 120 с.85.

Лушкин В. А., Пономарев В. Д., Яддин И. В., Ачкасов А. Е. Аудит. Учебное пособие. —Житомир, 1999. — 240 с.

Мацкевичюс И. С., Лакис В. И. Ревизия в системе экономического контроля. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 224 с.

Мельник В. А. Ринок цінних паперів. — Київ: А. Л. Д. та ВІРА-Р, 1998. —559с.

Наринский А. С., Гаджиев Н. Г. Контроль в условиях рыночной экономики. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 176 с.

Носова С. С. Экономический контроль: Сущность и формы проявления. — М.: Экономика, 1991. — 176 с.

Олексієнко М., Романик М. Організація, форми та методи ревізійної роботи в банках // Вісник НБУ. — 1998. — № 5.

Ольхова Э. Г., Сахарова М. О., Соколинская Н. Э. Банк и контроль. — М.: Финансы и статистика, 1991.—208 с.

Поникаров В. Д. Судебно-учетная экспертиза. Учебное пособие. — Харьков: РИО ХГЭУ, 1998. — 112 с.

Романів М. В. Державний фінансовий контроль; аудит. Навчально-методичний посібник. — Київ: ТОВ «НЮС», 1998. — 224 с.

Садвакасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ де-ятельности. Планирование и контроль. — М.: Изд-во «Ось-89», 1998. —160с.

Сазерленд К., Бедді Дж., Басова О. Посібник з внутрішнього аудиту комерційних банків. - Європейська Комісія. — Програма Тасіс. — 1998. —226с.

Сойко В., Завгородній В. — Організація бухгалтерского обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000.— 260с.

Соколинская Н.Э. Банковский аудит. — Москва: Перспектива, 1994. —114с.

Соловьев Г. А. Экономический контроль в системе управления. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 191с.

Суйц В. П., Ахметбеков А. Н., Дубровина Т. А. Аудит: общий, банковский, страховой. — Москва: Инфра-М, 2000. — 555 с.

Терехов А. А. Терехов М. А. Контроль и аудит: Основные и методические приемы и технология. — М: Финансы и статистика, 1998.— 208с.

Терпило В. Сучасні банківські технології у сфері готівкового обігу: етапи становлення та перспективи розвитку // Вісник НБУ. —1999 (грудень). — С. 3.

Усач Б. Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації. — Львів: Світ, 1992. —320с.

Чумаченко Н. Г., Биренберг Б. М., Шпич А. А. Социалистический контроль: методы и проблеми. — К.: Наукова думка, 1985. —254 с.

Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): Монографія. — К.: Київ, Держ. Торг.-економ. ун-т, 1998. — 371 с.

Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит. —М.:Инфрам, 1995.—240с.

Шохин С. О., Воронина Л. И. Бюджетно-финансовьій контроль и аудит. Теория и практика применения в России. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 240 с.

Хомин П.Я., Палюх М.С., Костецький І.І., Забчук В.Д. Кореспонденція рахунків в обліковому забезпеченні звітності за журнально-ордерною формою.- Тернопіль.: Джура, 1998.

<< |
Источник: ОУНЮА. Аудит. 2010

Еще по теме Список використаної літератури:

 1. Список використаної літератури
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 4. Зміст
 5. Загальна характеристика роботи
 6. 8. список ВИКОРИСТАНОЇ літературИ
 7. ЗМІСТ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 9. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ TA РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 12. ЗМІСТ
 13. План
 14. Список використаної літератури:
 15. З М І С Т
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 17. ВСТУП
 18. ЗМІСТ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -