<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. Учебник. — М.: МГУ. Изд-во «Дело и Сервис», 2000. — 416 с.
 2. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка.
  Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2002. — 368 с.
 3. Бартенєв С. А. Экономическая история: Ученик. — М.: Экономист, 2004. — 442 с.
 4. Башнянин Г. І. та ін. Політична економія. — Львів: «Новий Світ-2000», 2004. — 480 с.
 5. Бергер П. Л. Капіталістична революція: П’ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи: Пер. з англ. — К.: Вища шк., 1995. — 247 с.
 6. Бутук А. И. Экономическая теория: Учеб. пособие. — К.:Викар.- 2000. — 644 с.
 7. Ватаманюк З. І. та ін. Економічна теорія: макро- і Мікроекономіка. Навч. посіб. / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. — К.: Вид. Дім Альтернативи, 2001. — 608 с.
 8. Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. — М.: Прогресс, 1976. — 317 с.
 9. Генеза ринкової економіки: Терміни. Поняття. Персоналії. Навчальний словник- довідник. / За наук. ред. Г. І. Башнянина і В. С. Іфтемічука. — Львів: «Магнолія плюс», 2004. — 686 с.
 10. Гіл Ч. Міжнародний бізнес. — К.: Основи, 2001. — 856с.
 11. Горбач Л. М., Плотніков О. В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. — К.: Кондор, 2005. — 266 с.
 12. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 272 с.
 13. Горшко М. Ф., Кулішов В. В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі. Навчальний посібник / За заг. ред. В. В. Кулішова. — К.: Ельга, Ніка-центр, 2003.
 14. Долан З. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. — СПб, 1994. — 448 с.
 15. Економічна історія України: Навчальний посібник. Видання друге / Уперенко М. О., Кузнєцов Е. А., Парієнко Г. К., Коломійчук Т. Х., Петришина Л. В., Мамонова В.
  О. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2005. — 496 с.
 16. Экономическая история зарубежных стран: Учеб. пособие: 4 изд., доп. и перераб. / Н. И. Полетаева, В. И. Голубович, Л. Ф. Пашкевич и др.; Под ред. проф. В. И. Голубовича. — Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2003. — 592 с.
 17. Экономическая история капиталистических стран / Под ред. Ф. Я. Полянского, В. А. Жамина. — М., 1986. — 360 с.
 18. Заглинська Л. В., Заглинський А. О., Матусевич М. К., Самборський І. О. Загальні основи економічної теорії. — Київ, 2002. — 408 с.
 19. Заглинський А. О., Матусевич М. К. Політична економія. Навчальний посібник. — Рівне, Волинські обереги, 2000. — 408 с.
 20. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Основы экономики. Учеб. пособ. Для студ. — К.: Знання, 1998. — 478 с.
 21. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи. Навч. посіб. 2-ге вид. К.: Т-во «Знання», 2002. — 216 с.
 22. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С. В. Степаненко (кер. авт. кол.), В. М. Фещенко, С. Н. Антонюк, Н. О. Тимочко та ін. — К.: КНЕУ, 2006. — 664 с.
 23. Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. — Ч. 1 / За ред. В. Д. Базилевича. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2006. — 582 с.
 24. Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. — Ч. 2 / За ред. В. Д. Базилевича. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2006. — 575 с.
 25. Ивашковский С. Н. Экономика: Микро- и макроанализ: Учебник. — М.: Дело, 1999. — 359 с.
 26. История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 727 с.
 27. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг.: Учеб. пособие/ А. Н. Маркова, Н. С. Кривцова, А. С. Квасов и др.: Под ред. проф. А. Н. Марковой. — 2-е изд., стерео. — М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. — 192 с.
 28. Карогодова О. О., Черванов Д. М. Мікроекономіка: Навчальний посібник. — К.:Четверта хвиля, 1997. — 2004 с.
 29. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег.
  — М.: Прогресс, 1978. — 494 с.
 30. Кириленко В. І. Мікроекономіка: Навчальний посібник. — К.: Таксон, 1998, — 334 с.
 31. Ковальчук В. М., Лазарович М. В., Сарай М. І. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 647 с.
 32. Косік А. Ф., Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. — К.: ЦНЛ, 2004. — 416 с.
 33. Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 672 с.
 34. Конотопов М. В., Сметанин С. И. История экономики зарубежных стран: Учебник для вузов. — М.: Издательство «Палеотип»: Издательство «Логос», 2001. — 264 с.
 35. Кулішов В. В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. — Львів: Магнолія, 2006. — 332 с.
 36. Кулішов В. В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. — Львів: Магнолія плюс, 2004. — 336 с.
 37. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред. Б. Д. Лановика. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Вікар, 2001. — 477 с.
 38. Леоненко П. М., Юхименко П. І. Історія економічних учень: Підручник. — 2-ге вид., пере- роб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 639 с.
 39. Лісовий А. В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2003, — 192 с.
 40. Лортикян Э. Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины XIX-XX вв. — Харьков: Консум, 1999. — 288 с.
 41. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ.: В 2 Т. — М.: Республика, 1992. — Т.2. — 400 с.
 42. Маркс К. Капітал. // Маркс К., Енгельс Ф. — Твори. — Т. 23-25.
 43. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т.: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — 312 с.
 44. Мікроекономіка / Базилевич В., Лук’янов Л., Писаренко Н., Квіцинська Н. та ін.: Опорний конспект лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1998, — 246 с.
 45. Мікроекономіка і макроекономіка / За редакцією С.
  Будаговської. — К.: Основи, 2003. — 517 с.
 46. Мочерний С. В. Основи економічних знань: Підручник. К.: Академія, 2000. — 304 с.
 47. Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. А. Мікроекономіка: Навчально- методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За .заг. редакцією А. П. Наливайка. — К.: КНЕУ, 1999. — 208 с.
 48. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. — М.: Изд. Группа НОРМА- ИНФРА М., 1998. — 572с.
 49. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник для ВНЗ / Г. Н. Клим- ко. — К.: Знання. — 2002. — 615 с.
 50. Павленко І. М. Мікроекономіка: Навч. Посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 288 с.
 51. Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. — К.: Техніка, 1999. — 336 с.
 52. Панчишин С. Макроекономіка. Навчальний посібник. — К.: Либідь, 2001. — 616 с.
 53. Піндайк Р., Рубінфелд Д. Микроэкономика. — Москва: экономика; Дело, 1992. — 512 с.
 54. Политэкономия. Учебник для вузов / Под ред. Д. В. Валового. Изд. 2-е. — М.: ЗАО, 2000. — 408 с.
 55. Політична економія: Навч. посібник / Кривенко К. Т. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с.
 56. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н., доц. Є. С. Шевчук. 4-те вид., перероблене і виправлене. — Львів: «Новий світ-2000», 2005. — 480 с.
 57. Політична економія: навч. посіб. для ВНЗ / Мочерний С. В. — К.: Знання. — 2002. — 687 с.
 58. Політична економія: Підручник / Ніколенко Ю. В. — К.: Кондор, 2003. — 412 с.
 59. Політична економія: Підручник / Башнянин Г. І. — К.: Кондор, 2002. — 568 с.
 60. Рогач Олександр. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підручник. — К.: Либідь, 2005. — 720 с.
 61. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. — М.: Дело, 1999. — 848 с.
 62. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка / Пер. з англ. — К.: Основи, 1998. — 672 с.
 63. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Соцэкгиз, 1992. — 684 с.
 64. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. — К.: Лібра, 1998. — 256 с.
 65. Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран: Учебное пособие / Под ред. Проф. М. Н. Чепурина. — 4-е изд., доп. — М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2003. — 496 с.
 66. Чемберлин Э. Х. Теории монополистической конкуренции. — М.: Изд-во иностр. лит., 1959. — 572 с.
 67. Шевчук В. Міжнародна економіка: Теорія і практика. — Навчальний посібник. — Львів: Каменяр, 2003. — 719 с.
 68. Ястрємський О. І., Грищенко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. — К.: Знання, 1998. — 673 с.

<< |
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 2. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 4. Зміст
 5. Глава 13. Місцеві фінанси
 6. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
 7. Розділ VІ Міжнародні фінанси
 8. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 9. Кейс
 10. § б. Поворот виконання
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -