<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. Учебник. — М.: МГУ. Изд-во «Дело и Сервис», 2000. — 416 с.
 2. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка.
  Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2002. — 368 с.
 3. Бартенєв С. А. Экономическая история: Ученик. — М.: Экономист, 2004. — 442 с.
 4. Башнянин Г. І. та ін. Політична економія. — Львів: «Новий Світ-2000», 2004. — 480 с.
 5. Бергер П. Л. Капіталістична революція: П’ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи: Пер. з англ. — К.: Вища шк., 1995. — 247 с.
 6. Бутук А. И. Экономическая теория: Учеб. пособие. — К.:Викар.- 2000. — 644 с.
 7. Ватаманюк З. І. та ін. Економічна теорія: макро- і Мікроекономіка. Навч. посіб. / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. — К.: Вид. Дім Альтернативи, 2001. — 608 с.
 8. Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. — М.: Прогресс, 1976. — 317 с.
 9. Генеза ринкової економіки: Терміни. Поняття. Персоналії. Навчальний словник- довідник. / За наук. ред. Г. І. Башнянина і В. С. Іфтемічука. — Львів: «Магнолія плюс», 2004. — 686 с.
 10. Гіл Ч. Міжнародний бізнес. — К.: Основи, 2001. — 856с.
 11. Горбач Л. М., Плотніков О. В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. — К.: Кондор, 2005. — 266 с.
 12. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 272 с.
 13. Горшко М. Ф., Кулішов В. В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі. Навчальний посібник / За заг. ред. В. В. Кулішова. — К.: Ельга, Ніка-центр, 2003.
 14. Долан З. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. — СПб, 1994. — 448 с.
 15. Економічна історія України: Навчальний посібник. Видання друге / Уперенко М. О., Кузнєцов Е. А., Парієнко Г. К., Коломійчук Т. Х., Петришина Л. В., Мамонова В.
  О. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2005. — 496 с.
 16. Экономическая история зарубежных стран: Учеб. пособие: 4 изд., доп. и перераб. / Н. И. Полетаева, В. И. Голубович, Л. Ф. Пашкевич и др.; Под ред. проф. В. И. Голубовича. — Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2003. — 592 с.
 17. Экономическая история капиталистических стран / Под ред. Ф. Я. Полянского, В. А. Жамина. — М., 1986. — 360 с.
 18. Заглинська Л. В., Заглинський А. О., Матусевич М. К., Самборський І. О. Загальні основи економічної теорії. — Київ, 2002. — 408 с.
 19. Заглинський А. О., Матусевич М. К. Політична економія. Навчальний посібник. — Рівне, Волинські обереги, 2000. — 408 с.
 20. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Основы экономики. Учеб. пособ. Для студ. — К.: Знання, 1998. — 478 с.
 21. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи. Навч. посіб. 2-ге вид. К.: Т-во «Знання», 2002. — 216 с.
 22. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С. В. Степаненко (кер. авт. кол.), В. М. Фещенко, С. Н. Антонюк, Н. О. Тимочко та ін. — К.: КНЕУ, 2006. — 664 с.
 23. Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. — Ч. 1 / За ред. В. Д. Базилевича. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2006. — 582 с.
 24. Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. — Ч. 2 / За ред. В. Д. Базилевича. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2006. — 575 с.
 25. Ивашковский С. Н. Экономика: Микро- и макроанализ: Учебник. — М.: Дело, 1999. — 359 с.
 26. История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 727 с.
 27. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг.: Учеб. пособие/ А. Н. Маркова, Н. С. Кривцова, А. С. Квасов и др.: Под ред. проф. А. Н. Марковой. — 2-е изд., стерео. — М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. — 192 с.
 28. Карогодова О. О., Черванов Д. М. Мікроекономіка: Навчальний посібник. — К.:Четверта хвиля, 1997. — 2004 с.
 29. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег.
  — М.: Прогресс, 1978. — 494 с.
 30. Кириленко В. І. Мікроекономіка: Навчальний посібник. — К.: Таксон, 1998, — 334 с.
 31. Ковальчук В. М., Лазарович М. В., Сарай М. І. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 647 с.
 32. Косік А. Ф., Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. — К.: ЦНЛ, 2004. — 416 с.
 33. Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 672 с.
 34. Конотопов М. В., Сметанин С. И. История экономики зарубежных стран: Учебник для вузов. — М.: Издательство «Палеотип»: Издательство «Логос», 2001. — 264 с.
 35. Кулішов В. В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. — Львів: Магнолія, 2006. — 332 с.
 36. Кулішов В. В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. — Львів: Магнолія плюс, 2004. — 336 с.
 37. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред. Б. Д. Лановика. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Вікар, 2001. — 477 с.
 38. Леоненко П. М., Юхименко П. І. Історія економічних учень: Підручник. — 2-ге вид., пере- роб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 639 с.
 39. Лісовий А. В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2003, — 192 с.
 40. Лортикян Э. Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины XIX-XX вв. — Харьков: Консум, 1999. — 288 с.
 41. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ.: В 2 Т. — М.: Республика, 1992. — Т.2. — 400 с.
 42. Маркс К. Капітал. // Маркс К., Енгельс Ф. — Твори. — Т. 23-25.
 43. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т.: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — 312 с.
 44. Мікроекономіка / Базилевич В., Лук’янов Л., Писаренко Н., Квіцинська Н. та ін.: Опорний конспект лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1998, — 246 с.
 45. Мікроекономіка і макроекономіка / За редакцією С.
  Будаговської. — К.: Основи, 2003. — 517 с.
 46. Мочерний С. В. Основи економічних знань: Підручник. К.: Академія, 2000. — 304 с.
 47. Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. А. Мікроекономіка: Навчально- методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За .заг. редакцією А. П. Наливайка. — К.: КНЕУ, 1999. — 208 с.
 48. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. — М.: Изд. Группа НОРМА- ИНФРА М., 1998. — 572с.
 49. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник для ВНЗ / Г. Н. Клим- ко. — К.: Знання. — 2002. — 615 с.
 50. Павленко І. М. Мікроекономіка: Навч. Посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 288 с.
 51. Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. — К.: Техніка, 1999. — 336 с.
 52. Панчишин С. Макроекономіка. Навчальний посібник. — К.: Либідь, 2001. — 616 с.
 53. Піндайк Р., Рубінфелд Д. Микроэкономика. — Москва: экономика; Дело, 1992. — 512 с.
 54. Политэкономия. Учебник для вузов / Под ред. Д. В. Валового. Изд. 2-е. — М.: ЗАО, 2000. — 408 с.
 55. Політична економія: Навч. посібник / Кривенко К. Т. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с.
 56. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н., доц. Є. С. Шевчук. 4-те вид., перероблене і виправлене. — Львів: «Новий світ-2000», 2005. — 480 с.
 57. Політична економія: навч. посіб. для ВНЗ / Мочерний С. В. — К.: Знання. — 2002. — 687 с.
 58. Політична економія: Підручник / Ніколенко Ю. В. — К.: Кондор, 2003. — 412 с.
 59. Політична економія: Підручник / Башнянин Г. І. — К.: Кондор, 2002. — 568 с.
 60. Рогач Олександр. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підручник. — К.: Либідь, 2005. — 720 с.
 61. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. — М.: Дело, 1999. — 848 с.
 62. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка / Пер. з англ. — К.: Основи, 1998. — 672 с.
 63. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Соцэкгиз, 1992. — 684 с.
 64. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. — К.: Лібра, 1998. — 256 с.
 65. Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран: Учебное пособие / Под ред. Проф. М. Н. Чепурина. — 4-е изд., доп. — М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2003. — 496 с.
 66. Чемберлин Э. Х. Теории монополистической конкуренции. — М.: Изд-во иностр. лит., 1959. — 572 с.
 67. Шевчук В. Міжнародна економіка: Теорія і практика. — Навчальний посібник. — Львів: Каменяр, 2003. — 719 с.
 68. Ястрємський О. І., Грищенко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. — К.: Знання, 1998. — 673 с.

<< |
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -